Sygic nepres­táva rásť! Slo­ven­ská apli­ká­cia je už dostupná v kaž­dom štáte uzna­nom OSN

Michal Sorkovský / 10. marec 2016 / Startupy

Apli­ká­cia Sygic GPS Navi­ga­tion je dostupná pre čoraz viac ľudí. Sygic roz­ši­ruje svoje port­fó­lio máp o 88 kra­jín!

Apli­ká­cia Sygic GPS Navi­ga­tion je tak odte­raz dostupná pou­ží­va­te­ľom v kaž­dom štáte uzna­nom OSN. Sygic pri­tom do svojho port­fó­lia pri­dáva naprí­klad aj mapy Japon­ska a Číny, čím sa dostáva k obrov­skému množ­stvu nových poten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov. Dnes už Sygic vytvo­ril sku­točne glo­bálnu ponuku, s tým, že teraz posky­tuje pokro­čilé navi­gačné rie­še­nia až pre viac ako 125 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov po celom svete. 

car-navi-mob-960

foto: Sygic

Všetky GPS mapy sú pri­tom dostupné off­line a vodi­čov aj chod­cov navi­gujú novými mies­tami priamo cez smart­fón, bez toho, aby potre­bo­vali prí­stup na inter­net. Sygic okrem toho už po celom svete posky­tuje online služby, ktoré pou­ží­va­te­ľom ponú­kajú aktu­álne dopravné infor­má­cie, ako aj info o polo­hách rých­lost­ných rada­rov.

Sygic posky­tuje aj hla­sovú navi­gá­ciu s pod­rob­nými pokynmi, infor­má­cie o rada­roch a obme­dze­niach rých­losti, ako aj infor­má­cie o hla­vých bodoch záujmu, vrá­tane hľa­da­nia naj­lep­ších par­ko­va­cích miest.

Zdroj: Tla­čová správa, foto: sygic.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sygic.com

Pridať komentár (0)