Takto bude vyze­rať revo­lučný stre­doš­kol­ský kam­pus, ktorý pri Bra­ti­slave sta­via LEAF Aca­demy!

Jakub Jablonický / 13. október 2016 / Zo Slovenska

Vízia LEAF Aca­demy sa stáva sku­toč­nos­ťou. Kam­pus za nie­koľko mili­ó­nov eur postaví pri obci Viš­tuk.

O LEAF Aca­demy sme písali už pred pár mesiacmi, no vtedy bolo miesto a vzhľad plá­no­va­ného kam­pusu ešte neznáme.

Dnes už je jasné, že táto uni­kátna škola zakotví pri obci Viš­tuk v okrese Pezi­nok. Pri dedine s 1 300 oby­va­teľmi chce posta­viť aka­de­mickú budovu, inter­nát a špor­to­viská za nie­koľko mili­ó­nov eur.

Je to slo­ven­ská vinoh­rad­nícka oblasť, malebná dedinka, prí­jemná loka­lita. Je tam kľud, máme tam pries­tor na kopci nad obcou,“ hovorí ria­di­teľ LEAF Aca­demy Matej Sapák.

pozkllskt6fcay6kggqfhg-jed-le

Loka­litu si vybrali spo­me­dzi nie­koľ­kých mož­ností na západ­nom Slo­ven­sku.

Roz­prá­vali sme sa s maji­teľmi tak­mer kaž­dého nevy­uži­tého his­to­ric­kého kaš­tieľa, či by takéto niečo nezvá­žili. Poze­rali sme sa aj na staré prie­my­selné are­ály.“

Vo Viš­tuku chcú nad­via­zať spo­lu­prácu s miest­nou základ­nou ško­lou a naplno sa zapo­jiť do života obce.

ogg9ko0xrs3w8rajxc_kha-poh-ad-na-telocvi-u-a-futbalov-ihrisko

Kam­pus s kapa­ci­tou 400 štu­den­tov a 40 uči­te­ľov bude tva­ro­vaný do amfi­te­át­ro­vého námes­tia. Na jed­nom mieste bude sústredná škola s námes­tím, osem inter­nát­nych dom­če­kov, jedá­leň, telo­cvičňa a fut­ba­lové ihrisko.

Celý pro­jekt bol nadi­zaj­no­vaný medzi­ná­rod­nými archi­tek­tami a jeho výstavba by mala zabrať asi 18 mesia­cov. Maxi­málne štvor­pod­lažné budovy boli navr­hnuté tak, aby čo naj­me­nej zasa­ho­vali do pro­stre­dia.

Škola spus­tila výučbu už v sep­tem­bri. Zatiaľ pôsobí v býva­lej budove Por­tu­gal­ského veľ­vys­la­nec­tva v cen­tre Bra­ti­slavy. Väč­šinu z jej 44 štu­den­tov tento rok tvo­ria Slo­váci, no nájdu sa tu aj štu­denti z Česka, Maďar­ska, Rakúska, Poľ­ska, Nemecka, Švéd­ska, Egypta a Afga­nis­tanu.

vhmebjrfsq6pzxbvp61tpg-budova-koly-s-n-mest-m

Žiaci zatiaľ bývajú v hoteli, takže inter­nátny prvok si aka­dé­mia zacho­váva aj v pro­vi­zór­nych pod­mien­kach. Súčasná budova by mala zvlád­nuť ešte asi 30 až 40 žia­kov.

Nový kam­pus ste­les­ňuje ideu budo­va­nia komu­nity, na kto­rej LEAF Aca­demy stojí. Žiaci sa budú spo­ločne učiť, veno­vať krúž­kom a trá­viť voľný čas. Uči­teľ nebude len nie­kým, koho uvi­dia iba v triede.

Všetci uči­te­lia budú bývať na kam­puse a budú tak význam­nou súčas­ťou života štu­den­tov. Cie­ľom aka­dé­mie je, aby žiaci rástli aj mimo vyučo­va­nia a mož­nosť kedy­koľ­vek komu­ni­ko­vať s peda­gógmi im má k tomu pomôcť.

ev3gyczzqzs8fvplub6dca-poh-ad-na-are-l-kampusu

Kam­pus za mili­óny eur bude bez­po­chyby nadš­tan­dardne kva­litný, najmä v porov­naní s inter­nátmi, ktoré na Slo­ven­sku bežne poznáme. No vede­nie školy si dalo zále­žať, aby uby­to­va­nie stre­doš­ko­lá­kov nebolo prí­liš luxusné. Chce ich tak viesť k pokore.

Nech­ceme vytvo­riť niečo, čo je extrémne luxusné, aby to štu­den­tom nedalo pocit, že žijú mimo rea­lity,” hovorí Sapák.

leaf-840x500

Mimo rea­lity sa môže na prvý pohľad zdať aj ročné školné vo výške 21 400 eur. No vďaka šti­pen­diám odstup­ňo­va­ným podľa finanč­nej situ­ácie rodiny, väč­šina štu­den­tov platí 2 000 až 3 000 eur.

Máme štu­den­tov, ktorí majú prak­ticky plné šti­pen­dium a pla­tia mini­mum – 400 eur. Máme rodiny, ktoré pla­tia niečo medzi polo­vi­cou a plnou sumou škol­ného. Štu­denta, ktorý by pla­til plnú sumu tento rok nemáme,“ hovorí Sapák.

LEAF Aca­demy je na Slo­ven­sku určite vzácny pro­jekt a je skvelé vidieť, že jeho vízia naberá reálne kon­túry. Slo­ven­ské škols­tvo takéto vzory určite potre­buje. Snáď sa budú obja­vo­vať aj naďa­lej. Infor­má­cia bola pôvodne uve­rej­nená na stránke aktuality.sk.

zdroj článku a foto­gra­fií: aktuality.sk

Pridať komentár (0)