Tele­gram: Zabud­nite na tajné služby

Michal Tomek / 3. marec 2014 / Business

Nová mes­sa­ging plat­forma sa stala hviez­dou App Store. Bolo to po tom, ako Face­book kúpil What­sApp a tá mala prob­lémy so ser­vermi. Tele­gram sta­via svoju kon­ku­ren­cie­schop­nosť najmä na bez­peč­nosti.

Za touto app­kou stoja bra­tia Duro­vovci, Pavel a Niko­lai. Pavel má na sta­rosti finančnú a ide­ovú stránku veci, Niko­lai tú tech­no­lo­gickú. Pavel Durov je aj zakla­da­te­ľom sociál­nej siete VK. Tá je jed­nou z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších strá­nok v kra­ji­nách býva­lého soviet­skeho zväzu. V tomto regi­óne sa nachá­dza aj pred Face­bo­okom (ten nie je naprí­klad v Rusku až taký popu­lárny).

Hlav­nou myš­lien­kou za Tele­gra­mom je zabez­pe­če­nie pred sle­do­va­ním. Pavel vraví, že „dôvod č.1, pre ktorý som pomo­hol spus­tiť Tele­gram, bolo vytvo­re­nie spô­sobu komu­ni­ká­cie neprí­stup­ného pre ruské tajné služby.“ Na zabez­pe­če­nie využí­vajú MTP­roto pro­to­kol. Okrem toho si môžete nasta­viť špe­ciálny sec­ret chat. Ten využíva end-to-end kódo­va­nie, neza­ne­cháva stopy na ser­ve­roch a takéto správy sa nedajú ani pre­po­sie­lať. Jedi­nou nevý­ho­dou je prí­stup k týmto sprá­vam len cez zaria­de­nie, nie cez cloud. Všetky ostatné správy sú clou­dové, prí­stupné dokonca aj z desk­to­pov.

rusbase.com

Ak sa pozrieme na cenu tejto appky, zis­tíme, že je zadarmo. Podľa zakla­da­te­ľov to tak má aj navždy zostať. Na začia­tok tento pro­jekt ťahajú za svoje. Keď peniaze dojdú, plá­nuju pop­ro­siť use­rov o dob­ro­voľné prís­pevky. Zdá sa, že zakla­da­te­lia sú naozaj zása­doví ľudia a úprimne im ide o ich víziu. Finančnú odmenu ponú­kajú aj hac­ke­rom. Tak Pavel Durov vypla­til jed­nému Rusovi 100 000 USD za náj­de­nie váž­nej trh­liny v sys­téme.

Appka vznikla v auguste 2013 pre iOS a v októbri bola spus­tená ver­zia pre Android. Napriek rus­kým zakla­da­te­ľom, Tele­gram nemá s Rus­kom spo­ločné nič – ani fyzicky ani právne. Cen­trála je v Ber­líne. Otázka bez­peč­nosti komu­ni­ká­cie je čoraz nalie­ha­vej­šia. Preto má práve Tele­gram a jemu podobné apli­ká­cie veľkú budúc­nosť. O to viac si vážim ľudí, ktorí do toho dávajú vlastné úsi­lie bez snahy o zisk za každú cenu. 

Pridať komentár (0)