Tibor Somo­gyi: Naša apli­ká­cia vie, že naj­dl­hší bozk trval až 58 hodín.

Simona Babicová / 2. marec 2015 / Tools a produktivita

Ute­ka­nie na auto­bus či one­sko­rené meni­nové bla­ho­že­la­nia budú odte­raz pre teba s touto apli­ká­cii minu­los­ťou. Vďaka roz­ho­voru s Tibo­rom Somo­gyim zis­tíš, prečo.

Základ tímu tvo­ria traja deve­lo­peri, plus ty ako mar­ke­tin­gový mana­žér. Pri­blí­žil by si nám tím aj kon­krét­nej­šie?

Samoz­rejme, ako si už v otázke spo­me­nula, základ nášho tímu tvo­ria traja deve­lo­peri – Braňo, Marek a Petr. Auto­rom celej myš­lienky a tvor­com bac­kendu je Braňo. Marek a Petr sa sta­rajú o web a mobilné apli­ká­cie. Ja sa zaobe­rám takz­va­nými soft a social vecami, z kto­rých majú tra­dične deve­lo­peri husiu kožu:).

Čo bolo spúš­ťa­čom pre zalo­že­nie tohto pro­jeku?

Nápad vzni­kol v Bra­ňo­vej hlave, keď kupo­val byt a rea­litka často a bez aké­ho­koľ­vek ohlá­se­nia menila cenu. Uve­do­mil si, že určite nie je jedi­ným na svete, kto zažil podobnú situ­áciu. A preto, postupne od polo­vice minu­lého roka, začal roz­ví­jať svoju myš­lienku, ktorá sa volá Wachete.

Ako kon­krétne ďalej roz­ví­jal tento nápad?

V pod­state asi tak ako všetci, ktorí majú chuť niečo tvo­riť a zre­a­li­zo­vať. Sadol za počí­tač a začal tvo­riť bac­kend a k nemu webové roz­hra­nie. Postupne, po vzá­jom­nej dohode, do toho zapo­jil cha­la­nov. Spo­ločne vytvo­rili dizajn a mobilnú apli­ká­ciu. Samoz­rejme, prišlo aj obdo­bie stag­ná­cie, keď počet uží­va­te­ľov pre­stal rásť. Neskôr som sa pri­po­jil ku cha­la­nom ja a začal im pomá­hať. Pošťas­tilo sa a všimli si nás nie­ktoré maga­zíny, ktoré záro­veň pri­niesli aj nových uží­va­te­ľov. Teraz ich máme okolo 600 a toto číslo stále narastá, z čoho sa naozaj všetci tešíme:).

Čo cha­rak­te­ri­zuje názov Wachete?

Pre vznik názvu nás inšpi­ro­valo via­cero mož­ností, kto­rými boli ako naprí­klad Bad­ge­rino či Check­lando, ale mys­lím, že je jasné, ktorý sa stal abso­lút­nym víťa­zom. Náz­vom je slovná hračka pozos­tá­va­júca z anglic­kých slov „watch – sle­do­vať“ a „machete – mačeta“ — v pod­state niečo, čo evo­kuje pre­hľad a znie zvu­ko­ma­lebne:).

Ako by si prin­cíp fun­go­va­nia Wachete vysvet­lil v jed­no­du­chosti?

Wachete slúži na sle­do­va­nie AKÝCH­KOĽ­VEK hod­nôt, avšak nejde o cho­ro­my­seľné sle­do­va­nie na Face­bo­oku. I keď to by sme v pod­state mohli do apli­ká­cie dopl­niť neskôr ako bonu­sovú fun­kci­ona­litu. Medzi sle­do­vané hod­noty pat­ria tie, ktoré si pou­ží­va­teľ sám vybe­rie a určí si ich za pri­oritné. Ako prí­klad by som uvie­dol solárnu akti­vitu, cenu bytu, výsle­dok hoke­jo­vého zápasu, dostup­nosť urči­tého tovaru v eshope, počet fol­lo­we­rov na Face­bo­oku, výmenný kurz USD, meniny či lyžiar­ske pod­mienky v obľú­be­ných ski­par­koch.

Pri­da­nou hod­notu sú grafy, ktoré vizu­ali­zujú prie­beh sle­do­va­nej hod­noty, zdie­ľa­nie wache­tov či pou­ží­va­teľmi vyžia­daný export hod­nôt. To všetko je k dis­po­zí­cii na webe, ale aj v apli­ká­cií na smart­fó­noch. Za dôle­žitý bene­fit pova­žu­jeme silný sys­tém noti­fi­ká­cií, v rámci kto­rého vie Wachete upo­zor­niť na rôzne fakty, ako naprí­klad, že zaj­tra má meniny Simona, že vlak odchá­dza o 15 minút, alebo aj na to, či vaše video dosiahlo tisíc laj­kov.

Pri klik­nutí na váš web sa zobra­zia ponuky využi­tia Wachete. Naozaj je pou­ží­va­nie tejto apli­ká­cie také jed­no­du­ché, ako to na prvý pohľad vyzerá ?

Samoz­rejme. Nikde sa nemu­síte regis­tro­vať, môžete pou­ží­vať Face­book, Win­dows či Google konto. Ako som už spo­mí­nal, apli­ká­cia má dve rov­no­cenné roz­hra­nia – mobilné a webové. Každé z nich má svoje výhody a vzá­jomne sa dopĺňajú. Vďaka webo­vému roz­hra­niu sa ľahko vytvá­rajú nové wachety – pri pou­žití myšky to trvá necelé 2 minúty. Výho­dou mobil­ného roz­hra­nia je zas fle­xi­bi­lita a noti­fi­ká­cie.

Vieš nám pri­blí­žiť využi­tie Wachete na kon­krét­nom prí­klade ?

Pred­sta­vím vám prí­klad zo života, ktorý pou­ží­vam ja sám. Žijem v Bra­ti­slave, z mojej zastávky naj­čas­tej­šie využí­vam bus, legen­dárnu „39-tku“. Mám nasta­vený wachet, ktorý mi neus­tále uka­zuje jej najb­ližší odchod. Takto bez zby­toč­ného kli­ka­nia viem, kedy mám odísť, aby som nemu­sel na zastávke zby­točne vyčká­vať. Vo ver­zii pre Win­dows to môžem mať ako dlaž­dicu hneď na plo­che. Prak­tické, však?

Určite. Plá­nu­jete do budúc­nosti aj nejaké novinky ?

Máme nie­koľko ideí. Chceme roz­ví­jať pár nápa­dov, ktoré zvý­šia kom­fort z pou­ží­va­teľ­ského hľa­diska. Niečo sa zro­dilo v mojej hlave, niečo napadlo cha­la­nom a nie­ktoré pod­nety máme od pou­ží­va­te­ľov. No a nie­ktoré vyplý­vajú z prag­ma­tic­kého hľa­diska, ako naprí­klad nevy­hnut­nosť ver­zie pre iOS. Avšak naším prvo­ra­dým cie­ľom je pop­ra­co­vať na mar­ke­tingu, a tým zvý­šiť rast pou­ží­va­te­ľov. V oblasti orga­ni­zá­cie neus­tále hľa­dáme ten správny model. Ako roz­bie­ha­júci sa star­tup rie­šime tiež otázku finan­cií — spo­plat­ne­nie slu­žieb či rôzne formy fun­dingu.

Vieš mi pove­dať, kedy môžu jabĺč­kari oča­ká­vať Wachete v Apps­tore ?

Čoskoro! Ver­zia sa pri­pra­vuje a verím, že to nepo­trvá dlho, kým bude vonku.

Prečo by si ľudia mali vybrať práve Wachete ? Čím sa líšite od iných podob­ných rie­šení?

Keď nedávno vyšiel člá­nok o takýchto apli­ká­ciách v jed­nom inter­ne­to­vom maga­zíne, jed­no­značne mi Wachete prišlo ako — ak sa chceme vyhnúť mar­ke­tin­go­vému hypes­pe­aku — najp­rak­tic­kej­šie. Treba však uznať, že v článku bolo spo­me­nu­tých pár pek­ných nápa­dov. Môj osobný dojem bol taký, že naše Wachete sa so cťou obhá­jilo. Aj napriek tomu, že je zadarmo a je výsled­kom snahy vo voľ­nom čase. 

Pridať komentár (0)