Tin­der spojí aj nemožné

Luky Gašparík / 19. marec 2014 / Business

Ak poznáte Tin­der, viete, o čom budem písať. Ak ho nepoz­náte, tak po pre­čí­taní článku si ho určite nain­šta­lu­jete. Mili­óny “spo­koj­ných” zákaz­ní­kov — výstiž­nej­šiu cha­rak­te­ris­tiku pre Tin­der by som nena­šiel. Online dating je abso­lútne IN, čo doka­zuje aj táto appka spus­tená iba v sep­tem­bri 2012. Za neuve­ri­teľne krátku dobu si pod­ma­nila desiatky mili­ó­nov ľudí po celom svete. V čom je čaro najús­peš­nej­šej zozna­mo­va­cej appky na svete? Ja vám ho pre­zra­dím.

V decem­bri minu­lého roka som sa zúčast­nil na star­tup wee­kende v Bra­ti­slave. Zho­dou náhod som bol v tíme, ktorý vyhral. A tá naj­väč­šia náhoda bola, že vyhral so zozna­mo­va­cou app­kou menom App­ro­ach. Neskôr, keď sme si na náš výtvor robili bench­mark, stia­hol som si do iPadu snáď každú dostupnú zozna­mo­va­ciu appku z AppS­toru. To mi pri­nieslo skvelý pre­hľad, ale aj hro­madu opo­vr­hu­jú­cich pohľa­dov kaž­dého, ku komu sa omy­lom môj iPad dostal. Nie­kedy bolo ťažké vysvet­liť nezain­te­re­so­va­ným, že ja nemám žia­den prob­lém. Iba som schy­tal tú nevďačnú úlohu pokus­ného krá­lika, ktorý ich musel všetky vyskú­šať. V rukách nie­koho, kto nie je práve hanb­li­vej povahy, to môže rýchlo pre­rásť do závis­losti. Ešteže som taký hanb­livý :)

Zo všet­kých tých desia­tok appiek zostala na mojom iPade len jedna jediná — Tin­der. Dôvod? Ide o zábavný a veľmi jed­no­du­chý spô­sob ako spoz­nať osobu opač­ného pohla­via, akýsi novo­dobý “Hot or Not”. Pri­hlá­site sa cez FB a ide sa na vec. Prin­cíp za Tin­de­rom je neuve­ri­teľne sim­ple, a pri­tom úplne geniálny. Hra­vým spô­so­bom mani­pu­luje so základ­nými ľud­skými pudmi, najmä teda s tým naj­zá­klad­nej­ším. Páni určite vedia, o kto­rom je reč, dámy sa môžu len dom­nie­vať. Cie­ľom tejto appky je zozná­miť dvoch ľudí, zväčša muža a ženu.

Tin­der fun­guje na prin­cípe geolo­ka­li­zá­cie, čím vie presne určiť vašu polohu. Keď sa zare­gis­tru­jete ako muž, budú sa vám zobra­zo­vať iba ženy a naopak. Podľa vzdia­le­nosti od vás sa budú zobra­zo­vať fotky. Tá, ktorá vás osloví je Hot, ktorá nie, je Not. Z osob­ných skú­se­ností viem, že pro­ces roz­ho­do­va­nia trvá asi tak 0,8 sekundy, preto odpo­rú­čam vhodne zvo­liť pro­fi­lovú fotku. Duck­face a sel­fies v kúpeľni sú vítané (konečne aspoň nie­kde).

Jediné, čo sa vám zobrazí na pro­file, je vaše krstné meno, vek, spo­ločné záujmy a spo­loční pria­te­lia. Tí naj­väčší inte­lek­tu­áli o sebe napíšu aj jednu, dve vety. Samoz­rejme si ich každý za tú necelú sekundu “stihne” pre­čí­tať. Či je nie­kto Hot alebo Not určíte dvoma spô­sobmi — buď stla­číte čer­vený krí­žik alebo zelenú fajku. Určite rých­lej­šie je jed­no­du­cho prejsť prs­tom doľava alebo doprava – efekt je ten istý.

Slo­vá­kov, bohu­žiaľ, zatiaľ veľmi na Tin­deri nenáj­dete, skôr iba spo­ra­dicky. V oko­li­tých kra­ji­nách ako Rakúsko alebo Maďar­sko je Tin­der už rela­tívne známy. Ak viete po nemecky alebo maďar­sky, máte sa na čo tešiť.

TinderTinderTinder

Ak si dvaja ľudia dajú navzá­jom Hot – Bingo! Zábava môže začať. Ako­náhle sa páčite jeden dru­hému –match­nete sa — máte mož­nosť nad­via­zať s dotyč­nou oso­bou kon­takt. Nie­kto si chce popí­sať, nie­kto sa chce stret­núť a nie­kto chce aj viac. Čo sa stane od tohto momentu, je už na kaž­dom zvlášť.

Možno si nie­ktorí z vás pove­dia, na čo píšem o takej hlú­posti. K tomu len pár fak­tov na objas­ne­nie: Tin­der má viac ako 40 mil. aktív­nych pou­ží­va­te­ľov, viac ako 10 mil. mat­chov denne, viac ako 1 miliardu mat­chov dote­raz a viac ako 6 mil. aktív­ných pou­ží­va­te­ľov denne. Tin­der vzni­kol ako idea Seana Reda a do tohto nápadu boli už inves­to­vané mili­óny dolá­rov.  

Zdroj: tinder.com, crunchbase.com a môj iPad

Pridať komentár (0)