Toto je 9 naj­co­olo­vej­ších vecí, ktoré pri­nie­sol toh­to­ročný CES!

Martin Bohunický / 11. január 2016 / Tech a inovácie

Tento rok CES nes­kla­mal, videli sme snáď všetko. Pred­sta­vili nám trac­ku­júce oble­če­nie, dro­nov, 3D tla­čiarne, VR/AR head­sety. Uber nám uká­zal svoju “heli­kop­té­rovú” službu Uber­CHOP­PER. Jed­no­du­cho to tento rok opäť stálo za to.

1.EHang 184 je auto­nómny dron určený na pre­pravu jed­nej osoby. Vo vzdu­chu vydrží 23 minút a dosa­huje rých­losť až 100 kilo­met­rov za hodinu.

dsc_00882

2. Lenovo pred­sta­vilo prvý Google Pro­ject Tango smart­fón. Na detaily bola firma strohá, no vieme, že tento tele­fón príde na trh v lete a cenovo by sa mal stla­čiť pod 500 eur. Roz­hod­nuté nie je ani o finál­nom dizajne.

3.Garmin Varia Vision je disp­lej pre roz­ší­renú rea­litu, ktorý pri­pev­níš na svoje slnečné oku­liare. Tento 400 eurový gad­get ťa dokáže naprí­klad infor­mo­vať o pre­mávke a navi­go­vať ťa. Sen kaž­dého cyk­listu môžeme oča­ká­vať v najb­liž­ších troch mesia­coch.

4. Par­rot pred­sta­vil 700-gra­mo­vého drona Par­rot Disco. Tento dron vydrží vo vzdu­chu až 45 minút a dosa­huje rých­losť 80 kilo­met­rov za hodinu. Vpredu má zakom­po­no­vanú 1080p 14-mega­pi­xe­lovú kameru.

parrot-disco-2

5. Inte­li­gentná helma Daqri pre­mieta jej maji­te­ľovi pred očami dôle­žité infor­má­cie. Je navyše veľmi odolná a per­fektne sa hodí do pro­stre­dia, kde sa pra­cuje s ťaž­kou tech­ni­kou.

Daqri’s smart hel­metHands on with DAQRI’s smart hel­met http://tcrn.ch/1S72TeS

Posted by TechC­runch on Thurs­day, 7 Janu­ary 2016

6.Gadget Nima je kamoš kaž­dého celia­tika. Za pri­bližne 249 eur dosta­neš gad­get, ktorý ti za 2 minúty otes­tuje, či tvoje jedlo obsa­huje lepok. 6 Sen­sor Labs si za tento vyná­lez odnie­sol hlavnú cenu $50,000 dolá­rov.
nima

7.GoSun Stove je gril fun­gu­júci na solár­nej ener­gii, ktorý dokáže vďaka uni­kát­nemu dizajnu nasme­ro­vať slnečné žia­re­nie priamo na cylin­der. Spo­loč­nosť tvrdí, že gril sa dokáže na slnku zahriať už za 10 – 20 minút. Gril dokáže využiť až 80% solár­nej ener­gie, ktorá na neho zasvieti. To je výni­močné číslo.

8.Lexus pred­sta­vil nový hover­bo­ard. Tento stroj fun­guje vo vzdu­chu na “mag­ne­tic­kej levi­tá­cií” a “teku­tom dusíku”.
screen-shot-2016-01-09-at-12-10-54-pm

9. Grill­bot je ako Roomba pre gril. Lenivci určite oce­nia robota, ktorý ti sám vyčistí tvoju špi­navú mašinu. Za 129 eur máš gad­get, ktorý ti jazdí po grile ako robot-vysá­vač po koberci. Ale opatrne, Grill­bot zvládne tep­lotu len do 100 stup­ňov.

Grill­botsThe Grill­bot is a Roomba for your grill http://on.tcrn.ch/l/tK1k

Posted by TechC­runch on Thurs­day, 7 Janu­ary 2016

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)