Uči­te­lia vytvo­rili adventný kalen­dár, ktorý minis­trovi uka­zuje tra­gé­die nášho škols­tva

Tatiana Blazseková / 14. december 2015 / Tools a produktivita

Škols­tvo sa v posled­nej dobe stalo hyb­nou témou médií a správ. Orga­ni­zujú sa dis­ku­sie, pro­testy, týka­júce sa mno­hých aspek­tov, od finan­co­va­nia škôl, pla­tov uči­te­ľov, cez zvláštne per­so­nálne prak­tiky či kva­litu vyučo­va­nia.

Uči­te­lia z Považ­skej Bys­trice si pove­dali, že nechcú ostať nevy­po­čutí. Vymys­leli chytrí a záro­veň via­nočný pôsob upo­zor­niť, že niečo pre­hnité sa deje v štáte dán­skom. 

Uči­te­lia posie­lajú minis­trovi škols­tva Jura­jovi Dra­xle­rovi nezvy­čajný adventný kalen­dár. V 24 okien­kach nenájde čoko­ládu ale rôzne tra­gi­ko­mické bizar­nosti. Hneď v prvom okienku je foto­gra­fia uči­teľky sto­ja­cej na lavici. Datap­ro­jek­tor na škole síce je, ostáva pri­niesť si vlastný počí­tač, kábel, pre­dĺžo­vačku a môžete začať učiť. Alebo si pozrite prvú výplatu pani uči­teľky z mater­skej škôlky. Každé toto políčko je zapl­nené bizar­nos­ťami, ktoré poslali uči­te­lia z rôz­nych kútov Slo­ven­ska. Ostali však v ano­ny­mite. Majú strach.

skola2_1280

Okrem advent­ného kalen­dára náj­dete na stránke mož­nosť poslať žela­nie Ježiš­kovi. Alebo minis­trovi? Do tejto pošty pre minis­tra sa môžu zapo­jiť všetci, uči­te­lia i ľudia s úplne odliš­nou pro­fe­siou. Tieto žela­nia sú písané oby­čaj­nými ľuďmi, ktorí nepres­tali dúfať v zmenu. Téma škols­tva sa predsa netýka len tých, ktorí v ňom priamo pra­cujú. Na stránke náj­dete okrem samot­ných želaní aj mapu Slo­ven­ska s mies­tami, odkaľ boli prís­pevky poslané.

http://www.velkaprestavka.sk/

malovanie1

Prí­behy a žela­nia ľudí Vás pri­nú­tia vážne sa zamys­lieť nad tým, aká tra­gická je rea­lita. Pre­čí­tajte si o uči­te­ľovi, ktorý pra­cuje na geriat­rii v Rakúsku, lebo z uči­teľ­ského platu neuži­vil rodinu. Ďalší prí­beh je o uči­teľke, ktorá musela mať dve zamest­na­nia záro­veň, aby bola schopná zapla­tiť si uby­to­va­nie. Alebo si pre­čí­tajte o uči­teľke, ktorá bola zastra­šo­vaná a vydie­raná, no i za ten krátky čas sa sna­žila deťom všte­piť, čo je to odvaha či kri­tické mys­le­nie.

bedna

Autori pro­jektu tvr­dia, že hlav­nými obe­ťami kon­fliktu budú malý žia­či­ko­via i dospelí štu­denti. I šir­šej verej­nosti by malo zále­žať na tom, ako a čo sa deti učia, či v akom pro­stredí sú vycho­vá­vané. Stav škôl je nevy­ho­vu­júci, ples­nivé steny, okná, zlé vyba­ve­nie, tra­gické pla­tové ohod­no­te­nie uči­te­ľov. Úro­veň škols­tva sa odzr­kad­ľuje v kra­jine ako teraz, tak aj v budúc­nosti. Nejedná sa tu len o uči­te­ľov, ale o budúc­nosť Slo­ven­ska. 

paska

Ústa uči­te­ľov nezat­vo­ria žiadne balíčky či krát­ko­dobé rie­še­nia. Prob­lém tu je, expan­duje a pomaly sa bude plí­žiť do ďal­ších odvetví. Škols­tvo musí byť pri­orita. Poli­tik rea­guje na to, o čom hovorí verej­nosť. Ak bude verej­nosť nahlas hovo­riť o nut­nosti zmeny škols­tve, začne rea­go­vať aj on. V prí­pade, že uči­te­lia nebudú malou sku­pin­kou ľudí s trans­pa­rentmi, kto­rých ostatní obchá­dzajú, veci sa začnú diať.

Je povzbu­dzu­júce, že vzni­kajú mnohé ini­cia­tívy a zdru­že­nia, ktoré bojujú za vrá­te­nie dôs­toj­nosti uči­te­ľom a celému škols­tvu. Mys­lím, že je nutné viesť kon­štruk­tívny dia­lóg s odbor­níkmi, poli­tikmi a samot­nými uči­teľmi. Jesť chlieb keď nie sú koláče nie je rie­še­ním.

child-830988_960_720

Zdroj: www.velkaprestavka.sk

Pridať komentár (0)