Vedci zis­tili, prečo sú inte­li­gentní ľudia mizerní vo vzťa­hoch

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 26. august 2016 / Zaujímavosti

Vyznať sa v láske je občas veľmi zlo­žité, aj keď ide o nás samých. Inte­li­gentní ľudia to majú ale ešte o niečo zlo­ži­tej­šie. Prečo je tomu tak?

Ana­ly­zujú pocity oboch strán – svoje aj iných ľudí

Inte­li­gentní ľudia sú skvelí v zhro­maž­ďo­vaní infor­má­cii a vyvo­dzo­vaní záve­rov. Je to pre nich výhoda, ale záro­veň aj nevý­hoda, pre­tože sú náchyl­nejší utiecť zo vzťahu pri prvom náznaku prob­lému. Nedo­ro­zu­me­nia? Hádky? Je mi ľúto, ale nie sme pre seba stvo­rení.. Zbo­hom!


Potre­bujú via­cej času aby sa otvo­rili nie­komu inému

Mozog sa nikdy neza­staví a už vôbec nepres­tane odha­ľo­vať množ­stvo detai­lov a dôvo­dov prečo nie­ktoré veci nemu­sia ísť podľa pred­stáv. Výsled­kom je, že inte­li­gentní ľudia sa len ťažko otvo­ria ostat­ným – vedia a chápu, že aký­koľ­vek vzťah je riziko. To je dôvod, prečo sa často zdajú prí­liš chladní a odlú­čení, aj keď tomu tak nie je.

Apple CEO Steve Jobs holds up the new iPod Nano after introducing it at an event in San Francisco, California in this September 7, 2005 file photo. Apple Inc co-founder and former CEO Steve Jobs, counted among the greatest American CEOs of his generation, died on October 5, 2011 at the age of 56, after a years-long and highly public battle with cancer and other health issues. REUTERS/Lou Dematteis (UNITED STATES - Tags: OBITUARY BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY)

Odvo­lá­vajú sa na pred­chá­dza­júce skú­se­nosti

Ďal­šia pasca do kto­rej sa inte­li­gentní ľudia chy­tili. Veci, ktoré im zru­ino­vali ich pred­chá­dza­júce vzťahy nie sú via­zané na to, aby tak spra­vili znova. Avšak, oni si to len ťažko uve­do­mujú. Veľmi dobre si pamä­tajú aký boles­tivý bol posledný roz­chod s milo­va­nou oso­bou. Pod­ve­dome tak pre­ná­šajú svoje neprí­jemné skú­se­nosti na osobu, s kto­rou sú v súčas­nosti.


Byť slobodný/á je ich vedomá voľba

Žiaľ, je to fakt. Inte­li­gentní ľudia vedia, že je ľah­šie a pohodl­nej­šie byť slo­bodný než byť s oso­bou, ktorá “nie je ich”. Je to ich vedomé a dobre pre­mys­lené roz­hod­nu­tie. Väč­šinu času sú títo ľudia sami nie kvôli okol­nos­tiam, ale pre­tože proste chcú byť. Cítia sa jed­no­du­cho skvele keď sú len sami so sebou.

bill-gates-jpg

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: exec.ir

Pridať komentár (0)