Vo Face­bo­oku zavedú 2G utorky poma­lého inter­netu. Simu­lujú Indiu pre rých­lej­šie apli­ká­cie

Alexandra Dulaková / 28. október 2015 / Business

Pomalý inter­net je zabi­ja­kom mno­hých vášní. Väč­šina z nás si však pri širo­kej ponuke rých­leho a mobil­ného pri­po­je­nia môže vydých­nuť, pre­tože sli­ma­čie spo­je­nie, ako ho poznajú ľudia z mno­hých roz­vo­jo­vých kra­jín, je pre nás už minu­los­ťou. Platí to aj pre zamest­nan­cov Face­bo­oku, no to nezna­mená, že si nemôžu občas potré­no­vať svoju vďač­nosť a pokoru — práve vďaka inter­netu tak poma­lému, ako ho poznajú mili­óny ich uží­va­te­ľov. Budú si ho môcť vyskú­šať každý uto­rok.

2G utorky sú novým feno­mé­nom Sili­con Val­ley, ktorý má okrem empa­tie a trpez­li­vosti ľudí viesť aj k vyna­lie­za­vosti. Bežná stránka, ktorá sa ľuďom s 3G, 4G, či LTE pri­po­je­mín načíta v prie­behu zlom­kov sekúnd, sa pri rých­losti 2G môže načí­ta­vať aj dve minúty. Väč­šina z nás by už pri­naj­lep­šom do stola vyťu­ká­vala mor­ze­ovku, stlá­čala všetky možné gom­bíky, pop­rí­pade frus­tro­vane zatvá­rala prie­činky a aser­tívne sa doža­do­vala urých­le­nej reak­cie. V takejto chvíli si pri­ro­dzene neuve­do­mu­jeme, že pre nie­koho je podobne pomalé pri­po­je­nie malým zázra­kom — pre­tože je to to jediné pri­po­je­nie, ktoré má k dis­po­zí­cií. 

Kon­krétne mali autori nápadu na mysli kra­jiny akými sú India, alebo Keňa. Naprí­klad India je okrem iného mies­tom veľ­kých kon­tras­tov — na jed­nej strane sa v nej nájdu mnohí boháči, ktorí o poma­lom inter­nete ani nechy­ro­vali a svo­jimi GB-mi sa môžu pre­hra­bá­vať vid­lami, no na dru­hej strane sa v nej nachá­dzajú aj ľudia pos­ti­hnutí obrov­skou chu­do­bou. Tí šťast­li­vejší sa k inter­netu dostali len nedávno, a práve preto im aj pomalé spo­je­nie 2G príde ako zázrak. Konečne sa môžu na stránky, ktoré si my bežne pre­ze­ráme pri raňaj­kách bez väč­šieho vzru­chu, pozrieť aj za cenu dlhého čaka­nia a neko­neč­ného načí­ta­va­nia. Medzi tieto stránky patrí aj Face­book.

Nejde však len o akýsi pse­udo-cha­ri­ta­tívny pro­jekt, ktorý sa navo­nok tvári, ako škola súcitu a v sku­toč­nosti aku­rát pocvičí s krv­ným tla­kom roz­maz­nan­cov zo Sili­con Val­ley. Keďže uží­va­te­lia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sa rátajú v mili­ó­noch a ich počet bude len rásť, musí sa im — a ich rých­losti inter­netu — pris­pô­so­biť aj podoba apli­ká­cií, ktoré pou­ží­vajú. A Face­book dobre vie, aký dôle­žitý je záži­tok bež­ných uží­va­te­ľov, tých s poma­lým inter­ne­tom nevy­ní­ma­júc. Apli­ká­ciu im musia pris­pô­so­biť, pocho­piť jej medze, vycib­riť fun­kcie v obme­dze­nom pro­stredí - jed­no­du­cho im ponúk­nuť to naj­lep­šie, čo dokážu vytvo­riť. 

Každý uto­rok budú mať vybraní zamest­nanci Face­bo­oku mož­nosť vyskú­šať si sur­fo­va­nie na 2G inter­nete. Tento záži­tok potrvá pri­bližne hodinu a vďaka nej si ľudia z kra­jín s pomal­ším pri­po­je­ním even­tu­álne prídu na svoje oveľa jed­no­duch­šie. Pri obo­zná­mení s pomal­šími reáliami sa im vlast­nosti apli­ká­cie pris­pô­so­bia. Naprí­klad tak, že Face­book ihneď roz­pozná rých­losť inter­netu a následne na základe vopred sle­do­va­ných prís­pev­kov upred­ností tie, ktoré by sa uží­va­te­ľovi mohli páčiť a záro­veň sa rých­lej­šie načí­ta­vajú. Pri poma­lom spo­jení budú mať naprí­klad pred­nosť sta­tusy pred fot­kami a vide­ami, zatiaľ čo položky, ktoré sa uží­va­te­ľovi až tak nepá­čia, sa budú načí­ta­vať len v pozadí a len z časti. Aj takto ľuďom s pomal­ším pri­po­je­ním sprí­jem­nia záži­tok zo sur­fo­va­nia. Záro­veň tak vytvá­rajú lep­šie pod­mienky pre ľudí s talen­tom, ktorý nemá pries­tor na rast. Je totiž mnoho sľub­ných pro­jek­tov, ktoré pochá­dzajú z roz­vo­jo­vých kra­jín, no kvôli obme­dze­ným tech­nic­kým kapa­ci­tám sa nedos­tanú k slovu. To sa pro­stred­níc­tvom podob­ného cie­le­ného prí­stupu môže zme­niť — k lep­šiemu. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)