Web­Sup­port sa roz­rastá do Maďar­ska

Lukáš Gašparík jr. / 21. apríl 2015 / Tools a produktivita

Web­Sup­port, ktorý je líd­rom na slo­ven­skom domé­no­vom a web­hos­tin­go­vom trhu dnes ozná­mil novú akvi­zí­ciu. Jedná sa o maďar­skú spo­loč­nosť Gyümölcs­tár­hely, ktorá pôsobí na trhu už od roku 2003.

Po tom ako sa postupne stal Web­Sup­port líd­rom na domé­no­vom a web­hos­tin­go­vom trhu na Slo­ven­sku sa roz­ho­dol expan­do­vať. V prie­behu posled­ných 3 rokov sa tak roz­ho­dol posky­to­vať svoje služby už aj v Česku a Maďar­sku. Web­Sup­port dnes na svo­jej ofi­ciál­nej stránke potvr­dil kolu­júcu infor­má­ciu, pres­nej­šie sa jedná o akvi­zí­ciu už exis­tu­jú­cej maďar­skej web­hos­tin­go­vej spo­loč­nosti Gyümölcs­tár­hely. Táto spo­loč­nosť pôsobí na maďar­skom trhu už od roku 2003 a momen­tálne má 7 zamest­nan­cov. Ako potvr­dil sám zakla­da­teľ Web­Sup­portu Michal Tru­ban, tak je rád, že aj v Maďar­sku sa im poda­rilo nájsť toho správ­neho par­tnera, v spo­lu­práci s kto­rým by chceli zopa­ko­vať slo­ven­ský úspech Web­Sup­portu aj na Maďar­skom trhu.

Táto akvi­zí­cia by mohla pri­niesť výhody aj pre Slo­vá­kov a to v podobe lac­nej­ších domén, ale naprí­klad aj ešte väč­šej sta­rost­li­vosť o našich zákaz­ní­kov, v čom Gyümölcs­tár­hely vyniká”, napí­sal Michal Tru­ban.

zdroj: websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)