You­tube tlačí svoje hviezdy k stene: Pod­píšte zmluvu alebo vám zma­žeme videá!

Alexandra Dulaková / 22. október 2015 / Business

28. októbra uzrie svetlo sveta nová odnož popu­lár­nej webo­vej aj mobi­lo­vej apli­ká­cie You­tube, You­tube Red. Naj­väč­ším lákad­lom je obsah bez akej­koľ­vej reklamy, avšak nie zadarmo. Cena bude 9,99 dolá­rov mesačne a má to aj ďalší háčik — tvor­com videí ponú­kol You­tube veľmi radi­kálne ulti­má­tum. Pod­pí­sať, alebo stra­tiť vše­tok obsah. 

Nová dohoda sa dot­kne najmä veľ­kým mien, ktoré sú na toľko sle­do­vané, aby na ich stránky You­tube umiest­ňo­val pla­tené reklamy. Jedná sa o ľudí, kto­rých hra­nie video­hier, hudobné video­k­lipy, či odpo­rú­ča­nia v oblasti módy a make-upu, si pozrú mili­óny ľudí mesačne, a kto­rých sub­sc­ri­beri sa tak­tiež dajú počí­tať v mili­ó­no­vich cif­rách. Jed­no­du­cho pove­dané, ak pro­fi­tujú z výno­sov z reklamy, musia auto­ma­ticky pod­pí­sať zmluvu o delení zis­kov ver­zie You­tube Red, kde sa žiadny reklamný obsah zobra­zo­vať nebude. Inak by You­tubu chý­bal časť zis­kov, ktorý má v nepla­te­nej ver­zii s rekla­mami istý.

Logic­kým postu­pom by v takom prí­pade bolo nezve­rej­niť ich videá v novej ver­zii, lenže You­tube ich zrejme v novej ver­zii chce — a to veľmi. Ak sa nedo­hodnú na sta­no­ve­nom delení zis­kov, môžu počí­tať s tým, že ich obsah You­tube stiahne zo všet­kých svo­jich verej­ných strá­nok — či už pla­te­ných, alebo tých, ktoré sú zadarmo.

Webový por­tál sa dote­raz nevy­jad­ril ohľa­dom toho, ako bude dele­nie zis­kov vyze­rať. Podobné dohody naprí­klad hudob­ným umel­com na Spo­tify vyná­šajú 70 per­cent zo zis­kov, v prí­pade Apple Music je to presne 71.5 per­cent. Nie­kto­rým, ako naprí­klad Tay­low Swift, sa podobný nápad vôbec nepáči, a tak má mož­nosť svoju hudbu Spo­tify nepos­kyt­núť, pop­rí­pade Apple Music napí­sať priamy list a pri­nú­tiť ich zme­niť pra­vidlá o nepla­te­nej troj­me­sač­nej skú­šob­nej dobe. Autori You­tube videí sa o niečo podobné zatiaľ nepo­kú­sili. Pri­tom tí istí par­tneri, ktorí You­tube video­vým obsa­hom záso­bujú, sa s ním už teraz delia o 55 per­cent zis­kov z reklám. Je otázne, či sa You­tube aj v prí­pade svo­jej novej apli­ká­cie Red bude držať podob­ných čísel.

Hlav­ným argu­men­tom You­tube-u je, že chcú, aby ich obsah ostal kon­zis­tentný a uis­ťujú sle­do­va­te­ľov, že 99 per­cent obsahu na webe aj ostane. Teda drvivá väč­šina par­tne­rov so zmlu­vou súhla­sila a nevá­hala ju pod­pí­sať. Cena za nepod­pí­sa­nie je pri­ro­dzene prí­liš vysoká — stia­hnuté videá, ktoré mohli ešte dlhú dobu pri­ťa­ho­vať nových sub­sc­ri­be­rov a sle­do­va­te­ľov, ako aj stra­tený kon­takt s už exis­tu­jú­cimi fanú­šikmi, ktorí mno­hým You­tu­be­rom zabez­pe­čujú veľmi slušné živo­by­tie. Pri­tom samotná apli­ká­cia You­tube Red nie je vôbec zadarmo — za jej pou­ží­va­nie si ľudia budú pla­tiť tak­mer desať dolá­rov mesačne. Dote­raz nie je jasné, koľko z tejto sumy par­tneri uvi­dia, ale You­tube sľu­buje “drvivú väč­šinu”. Kon­krétne čísla zatiaľ odmie­tajú pred­sta­viť. 

Nejde ani tak o fakt, že sa tvor­co­via mega­ús­peš­ných videí museli dohod­núť na zmluve, ktorá im ube­rie časť zo zisku. Ten bez­tak nie je malý — najmä pri menách, o ktoré v tomto prí­pade pôjde. Ide skôr o spô­sob, akým You­tube postu­po­val. “Pod­píšte zmluvu o delení, inak prí­dete o všetky exis­tu­júce videá.” Ak by sa totiž vydali mier­nej­šou ces­tou a neochot­ných par­tne­rov by jed­no­du­cho vyškr­tli zo zoznamu videí You­tube Red, nech­celo by si ju toľko ľudí sťa­ho­vať a pla­tiť. Ešte stále im predsa práve tieto naj­zvuč­nej­šie mená pri­ná­šajú naj­väč­šie zisky. Pre tvor­cov videí to nemusí byť dob­rým sig­ná­lom, pre­tože tak ako ich nedávno You­tube dotla­čil do tejto zmluvy, môže one­dlho vytiah­nuť ďal­šiu, možno ešte obme­dzu­jú­cej­šiu. Mnohí sprá­va­nie webu pri­rov­nali k mafián­skym prak­ti­kám. Evi­den­tne je pre nich viac, než tvor­co­via videí, na kto­rých zará­bajú, pred­nejší kon­zis­tentný záži­tok uží­va­te­ľov.

Zdroj: Techc­runch, The Next Web 

Pridať komentár (0)