You­xia X, čín­ska napo­dob­ne­nina Tesly Model S

David / 2. august 2015 / Tools a produktivita

Ame­rická auto­mo­bilka Tesla vzbu­dzuje na celom svete záslu­hou svo­jich ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií a postu­pov záu­jem. Aj v ďale­kej Číne. A čo je dobré, to sa dobre pre­dáva. Lep­šie sa to pre­dáva, keď je to lac­nej­šie. Ako to spra­viť lac­nej­šie? Spra­viť z toho čín­sku napo­do­be­ninu. Svoje by o tom vedela hovo­riť značka Apple. Čína neos­tala svo­jej povesti nič dlžná a aj Tesla Model S bola poc­tená čín­skou napo­do­be­ni­nou.

JE TO AJ KNIGHT RIDER!

Stačí sa pozrieť na prednú masku, ktorú má You­xia X a ako prvé padne do očí znak tak­mer rov­naký, ako má slávna Tesla. To ale nie je všetko. Zrazu sa rozs­vieti čer­vený pás a auto vyzerá ako slávny hovo­riaci Kitt zo seriálu Knight Rider! Nestačí? Aj ope­račný sys­tém, ktorý je nain­šta­lo­vaný v aute nesie názov Kitt OS. Stále málo? Názov auto­mo­bilky You­xia je v pre­klade náz­vom seriálu Knight Rider. Raz darmo, keď ste šéf a máte v láske svoj seriál, môžete po ňom pome­no­vať aj celú auto­mo­bilku.

Nech sa vám zdá prí­beh modelu You­xia X ako­koľ­vek bizarný, musíme pove­dať, že auto nevy­zerá vôbec zle. A zlé nie sú ani jeho para­metre. Náj­dete tu elek­tro­mo­tor po vzore Tesly Model S, kto­rého cel­kový výkon je tak­mer 350 koní. Vďaka nemu vystrelí čín­sky koráb na stovku len za 5,6 sekundy. Veľmi pou­ži­teľný je aj dojazd, v závis­losti od ver­zie dosa­huje 220, 330 a 460 km pri modeli s naj­vý­kon­nej­šou baté­riou.

Plusmi sú roz­mery a lákavý dizajn. Inšpi­rá­cia Tes­lou sa pre­ja­vila aj v inte­ri­éri. Ten na prvý pohľad veľmi pri­po­mína ame­rický vzor, hlavne obrov­ským disp­le­jom medzi vodi­čom a spo­lu­jazd­com. Zatiaľ ide len o kon­cept, pred­bežný dátum začiatku pre­daja je rok 2017. Oproti Tesle ide You­xia X s posled­ným veľ­kým trom­fom. Ako všetko vyro­bené v Číne, aj toto auto bude výrazne lac­nej­šie ako ori­gi­nál. Jeho cena má štar­to­vať nie­kde na úrovni okolo 30 000 eur v pre­počte. My, Euró­pa­nia máme jedinú smolu, dová­žať sa naj­skôr nebude a pri­pla­tiť si budeme musieť za ori­gi­nál Tesla Model S.

Youxia XYouxia XYouxia XYouxia XYouxia XYouxia XYouxia XYouxia XYouxia X
zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)