Život v Google jak ho ještě neznáte

Šandi / 11. september 2014 / Tools a produktivita

Nač byste si pla­tili drahý nájem pokud se můžete spr­cho­vat, jíst, posi­lo­vat, prát prádlo a spát ve vašem office?

Google nabízí takové bene­fity a pros­tředí, že něk­teří zaměst­nanci doslova žijí v Google cam­pusu, jen proto, aby se vyhnuli pla­cení enormně vyso­kého nájmu. Prak­ticky byste v Google kan­ce­lá­řích žít neměli. No množ­ství lidí si to vymys­lelo tak, že mají odpar­ko­vané auta na par­ko­višti u budovy, kde mají všechny potřebné věci jako oble­čení, hygienu … a na cam­pusu tvoří vět­šinu času.

Jeden zaměst­na­nec Google napsal: ” Kluk byd­lel v kara­vanu 2 – 3 roky. Spr­cho­val se v posi­lovně. Prádlo pral na cam­pusu. V jídelně se najedl vždy maxi­málně jak se jen dalo. Po 2 – 3 letech se mu poda­řilo naše­třit dost peněz na to, aby si konečně kou­pil dům. ”

Bývalý desig­nér Bran­don Oxe­dine tvrdí že na Google cam­pusu žil 3 měsíce. ” Byl jsem ve výji­mečné situ­aci, kde jsem měl na cam­pusu všechno, co jsem potře­bo­val. Býval jsem ve svém autě Volvo combi … Kou­pil jsem si do něj dvo­j­itý mat­race z Ikei a zakou­pil pár čer­ných koberců. Okna jsem si ZATMAV na 90% a spal jsem tak kaž­dou noc. ”

Z těchto pří­běhů je jedna věc zřejmá. Život ve Val­ley není zda­leka jed­no­du­chý a je dia­met­rálně odlišný od obrazu, který o něm média pra­vi­delně vytvá­řejí.

Pridať komentár (0)