10 bezobalových obchodov naprieč Slovenskom, kde nakúpiš bez zbytočných plastov

Ema Stanovská / 3. februára 2019 / Eko

  • V po­sled­ných ro­koch sa s takz­va­nými „be­z­o­ba­lo­vými“ pre­daj­ňami do­slova roz­trhlo vrece
  • Fi­lo­zo­fiou týchto ob­cho­dov je na­ku­po­vať po­tra­viny či koz­me­tiku bez toho, aby vzni­kol zby­točný od­pad
  • Miesta, kde si mô­žeš su­ro­viny vlast­no­ručne na­vá­žiť a na­sy­pať do vlast­ných ná­dob na Slo­ven­sku ne­us­tále pri­bú­dajú
zdroj: Na kôpke/Špajza
  • V po­sled­ných ro­koch sa s takz­va­nými „be­z­o­ba­lo­vými“ pre­daj­ňami do­slova roz­trhlo vrece
  • Fi­lo­zo­fiou týchto ob­cho­dov je na­ku­po­vať po­tra­viny či koz­me­tiku bez toho, aby vzni­kol zby­točný od­pad
  • Miesta, kde si mô­žeš su­ro­viny vlast­no­ručne na­vá­žiť a na­sy­pať do vlast­ných ná­dob na Slo­ven­sku ne­us­tále pri­bú­dajú

Zero Waste, alebo ži­vot bez od­padu, je ži­votný štýl, ktorý pro­pa­guje opä­tovné vy­uží­va­nie zdro­jov bez tvorby nad­by­toč­ného od­padu. Táto fi­lo­zo­fia stojí na pia­tich hlav­ných prin­cí­poch: re­fuse, re­duce, re­use, re­cycle, rot – od­mietni, čo ne­pot­re­bu­ješ, zre­du­kuj, znovu po­uži, re­cyk­luj a kom­pos­tuj. Po­sledné roky sa tento ži­votný štýl ne­týka iba jed­not­liv­cov, ale aj ob­cho­dov s po­tra­vi­nami, dro­gé­riou či ob­le­če­ním.

S cie­ľom zre­du­ko­vať množ­stvo plas­tov, ktoré kaž­dým ro­kom čo­raz viac za­ťa­žujú naše ži­votné pro­stre­die, po­nú­kajú tieto pre­dajne mož­nosť od­niesť si to­var vo vlast­ných ná­do­bách. Be­z­o­ba­lové ob­chody“ na­vyše zá­kaz­ní­kom dá­vajú mož­nosť na­kú­piť pre­dov­šet­kým kva­litné su­ro­viny od lo­kál­nych far­má­rov a pro­du­cen­tov. Na Slo­ven­sku ich náj­deľ už v množ­stve miest – v Bra­ti­slave, Nitre, Tren­číne, Ban­skej Bys­trici aj Ko­ši­ciach.

BE­Z­OD­PADU

In­ter­ne­tový be­z­o­ba­lový ob­chod BE­Z­OD­PADU za­lo­žili ešte v roku 2015 man­že­lia Mar­tina a Jo­zef Fe­kia­čovci ži­júci v de­dinke Sto­žok pri Detve. Sme in­špi­ro­vaní per­ma­kul­tú­rou a jej zá­klad­nými etic­kými pi­liermi: sta­rost­li­vosť o ľudí, sta­rost­li­vosť o Zem a spra­vod­livé po­diely. Uve­do­mu­jeme si kom­plex­nosť prob­lé­mov, ktoré sú spo­jené s dneš­nou pro­duk­ciou i dis­tri­bú­ciou po­tra­vín a chceme sa stať sú­čas­ťou ich rie­še­nia,” píšu na svo­jom webe. Ok­rem pro­duk­tov od lo­kál­nych far­má­rov po­nú­kajú na­prí­klad aj roz­lo­ži­teľné bam­bu­sové zubné kefky. Každý zá­kaz­ník si pri ob­jed­návke môže vy­brať vlastný druh znovu po­u­ži­teľ­ného či roz­lo­ži­teľ­ného obalu, ktorý má mož­nosť vrá­tiť.

Be­z­o­ba­lovo

K zná­mej­ším bra­ti­slav­ským zero waste ob­cho­dom U Dob­ro­žrúta a U vážky pri­budla na za­čiatku tohto roku aj pre­dajňa Be­z­o­ba­lovo, ktorú majú na sta­rosti An­drea a jej pria­teľ. Ná­kup po­tra­vín či ča­po­va­nej ekod­ro­gé­rie pre­bieha v ob­chode sa­mo­obs­lužne – zá­kaz­ník si teda sám na­váži a na­plní také množ­stvo, aké mu vy­ho­vuje. Má tiež mož­nosť bez­platne si zo­mlieť múku či vy­ro­biť vločky na ka­men­nom „vloč­ko­vači“.

Onakô

Pieš­ťan­ská pre­dajňa Onakô s pod­ti­tu­lom „po­tra­viny inak” po­núka zá­kladné rast­linné po­tra­viny v su­chom alebo syp­kom stave, ktoré si mô­žeš na­sy­pať do vlast­ných ná­dob. Náj­deš u nich aj exo­tické ovo­cie či ore­chy. Zá­kaz­níci si môžu na­mlieť vlastnú múku alebo vy­ro­biť čerstvé vločky na ra­ňajky. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že svo­jich do­dá­va­te­ľov rad­šej vždy spoz­ná­vajú osobne, na­miesto toho, aby sa iba spo­ľahli na bio­cer­ti­fi­kát. Ich cie­ľom je po­nú­kať po­tra­viny najmä zo Slo­ven­ska a Mo­ravy a s čo naj­niž­šou eko­lo­gic­kou sto­pou.

De­li­zia

Na­kú­piť bez obalu mô­žete nie­len po­tra­viny, ale na­prí­klad aj čis­tiace pros­triedky. De­li­zia je sieť pre­dajní s ta­lian­skou dro­gé­riou, ktorá bola ot­vo­rená v roku 2015 v Ži­line. Po­núka mož­nosť do­niesť si vlastnú fľašu a na­ča­po­vať si také množ­stvo pros­triedku, aké zá­kaz­ník po­tre­buje. V po­nuke sú vy­soko kva­litné gély na pra­nie a čis­tiace pros­triedky, ktoré ne­boli tes­to­vané na zvie­ra­tách a sú na 90 % od­bú­ra­teľné v prí­rode.

NE­BA­Lené

Ani stredné Slo­ven­sko ne­za­os­táva za fi­lo­zo­fiou „zero waste”. Prvý be­z­o­ba­lový ob­chod v Ban­skej Bys­trici ot­vo­rila mi­nulý rok matka s dcé­rou, ktoré sa sna­žili vy­užiť ne­pot­rebné veci. Vo svo­jom ob­cho­díku pre­dá­vajú múku, stru­ko­viny, ces­to­viny, ča­po­vaný olej, prí­rodnú slo­ven­skú koz­me­tiku aj hy­gie­nické po­môcky ako na­prí­klad háč­ko­vané tam­pó­niky.

Od­váž(e)ne

Ka­ma­rátky Miška a Laura sa roz­hodli za­čať „ze­lenú re­vo­lú­ciu” a ot­vo­rili si v Pre­šove ob­chod, kde by ľu­ďom po­núkli al­ter­na­tívu ku kla­sic­kému na­ku­po­va­niu po­tra­vín. Pod­po­rujú pri­oritne lo­kálnu vý­robu a zá­kaz­ní­kom po­nú­kajú sy­pané po­tra­viny rôz­neho druhu, ča­po­vanú dro­gé­riu a po­môcky do zero waste do­mác­ností. Ok­rem toho or­ga­ni­zujú works­hopy za­me­rané na en­vi­ron­men­tálnu vý­chovu, v rámci kto­rých učia ľudí, ako na­sta­viť trvalú zmenu nie­len v ich do­mác­nosti, ale aj v okolí.

Špajza

Me­dzi ďal­šie be­z­o­ba­lové ob­chody, ktoré vznikli iba mi­nulý rok, patrí Špajza, ktorú v Nitre za­lo­žila Zuzka Knol­lová s man­že­lom. Jej zá­klad­nou in­špi­rá­ciou jej boli vlaš­ské ore­chy, mak a ja­bĺčko, ktoré tvo­ria aj logo pre­dajne. Podľa Zuzky by sme to­tiž mali kon­zu­mo­vať pre­dov­šet­kým slo­ven­ské, lo­kálne po­tra­viny. Pro­dukty z ma­lého, ro­din­ného ob­cho­díku si mô­žete za­kú­piť aj on­line v e-shope.

Na kôpke

Prvý vý­cho­do­slo­ven­ský be­z­o­ba­lový ob­chod Na kôpke má na sta­rosti Ko­ši­čanka Ale­xan­dra Var­šová, ktorá bola k eko­lo­gic­kému ži­vot­nému štýlu ve­dená už od­ma­lička. Im­pul­zom na vlastný zero waste ob­cho­dík bola jej cesta do In­die, kde si všimla, že táto kra­jina je do­slova za­mo­rená od­pa­dom a plas­tmi. Väč­šina jej sor­ti­mentu po­chá­dza zo za­hra­ni­čia, no náj­deš tam aj lo­kálne ces­to­viny, múku a sl­neč­ni­cový olej v bio kva­lite.

Ze­ro­Waste-BS

Ban­ská Bys­trica je dô­ka­zom, že fe­no­mén zero waste ne­ob­chá­dza ani men­šie slo­ven­ské mestá. Má­rii Zá­budlá si za­lo­žila ob­cho­dík, v kto­rom ti na­vá­žia pr­vo­triednu múku, stru­ko­viny, ore­chy, se­miačka či zdravé slad­kosti, a ak ne­stí­haš, to­var ti do­vezú aj rovno do­mov.

dm – dro­ge­rie markt

Nuž a toto si možno ne­ča­kal, no na­ča­po­vať si vlastné čis­tiace pros­triedky bude u nás už one­dlho možno aj v ra­kús­kej sieti dro­gé­rií, ktorá má u nás 200 pre­dajní. Den­níku N to po­tvr­dil ko­na­teľ Mar­tin Pod­hrad­ský. Zá­kaz­níci budú mať mož­nosť na­ča­po­vať si avi­váže do pri­ne­se­ných ná­dob alebo tých, ktoré budú v ob­chode k dis­po­zí­cii. Podľa DM dro­gé­rie tak zá­kaz­ník ušetrí ná­klady ale aj 60 % plas­to­vého od­padu. V Ra­kúsku už tento sys­tém fun­guje, k nám sa má do­stať v pr­vej po­lo­vici tohto roka.

Pridať komentár (0)