10 čarovných miest, ktoré nájdeš v okruhu 100 kilometrov od Bratislavy

Marianna Mikešová / 12. januára 2019 / Zo Slovenska

zdroj: Instagram/karionora, malytomo, vartananna
  • Ví­kend je tu a s ním aj prí­le­ži­tosť ob­ja­viť ďal­šie nové miesta
  • Si už una­vený otre­pa­nými tipmi, ako sú Vie­deň či Bu­da­pešť?
  • My ti pri­ná­šame 10 miest, z kto­rých si väč­šinu ur­čite ne­vi­del
  • Od Bra­ti­slavy nie sú vzdia­lené viac ako 100 ki­lo­met­rov

Led­nice

Su­sedná Mo­rava je pre­tkaná zau­jí­ma­vými mies­tami, ktoré ti roz­ší­ria ob­zory. Led­nice sa na­chá­dzajú v Led­nicko-val­tic­kom are­áli, ktorý sa roz­lieha na pri­bližne 300 ki­lo­met­roch štvor­co­vých. Náj­deš tu je­den z najk­raj­ších zám­kov v stred­nej Európe, ktorý ti na­vodí po­cit, že si sa pre­nie­sol do roz­právky. Mô­žeš sa prejsť ča­ro­vnou zá­moc­kou záh­ra­dou, nav­ští­viť sk­len­ník, ak­vá­rium, mi­na­ret, po­zrieť si pre­hliadku so­ko­lia­rov, pre­viezť sa are­álom na koči alebo na lodi po rieke Dyje. Toto miesto dý­cha úžasne nos­tal­gic­kou at­mo­sfé­rou.

Pá­lava

Len pri­bližne 10 mi­nút cesty au­tom od Led­níc náj­deš ďal­šie úžasné miesto – chrá­nenú ob­lasť Pá­lavu. Ide o známy vi­nár­sky re­gión, kto­rého ku­lisy mô­žeš po­znať aj z filmu Bo­bule. Náj­deš tu Pav­lov­ské vr­chy, Dívčí hrad, množ­stvo tu­ris­tic­kých tre­kov, roz­ľahlú vodnú plo­chu Věs­to­nická ná­drž s prí­sta­vom a ne­ko­nečné vi­nice okolo nej. Z miest sa oplatí nav­ští­viť vi­nár­sku obec Pav­lov, Mi­ku­lov a jeho hrad či Dolní Věs­to­nice, ktoré pre­slá­vila Věs­to­nická ve­nuša. Náj­deš tu aj ča­ro­vnú ka­viar­ničku so skve­lou vý­be­ro­vou ká­vou, ko­láčmi a mi­lým ma­ji­te­ľom, ktorá má meno Ha­bán­ský dům.

Ba­ťov ka­nál

Ak mi­lu­ješ vodu, ide­ál­nym vý­le­tom pre teba je plavba po Ba­ťo­vom ka­náli, ktorý vzni­kol za úče­lom za­vla­žo­va­nia úze­mia, ale po­u­ží­vala ho aj firma Baťa na pre­vá­ža­nie pa­liva do svo­jich tep­lární. Náj­deš ho na rieke Mo­rava a na plavbu 55-ki­lo­met­rov dl­hým ka­ná­lom sa mô­žeš vy­dať z prí­stavu v Ska­lici. Na čes­kej strane sa vy­lo­díš v meste Ot­ro­ko­vice, ke­dysi zná­mom ako Ba­ťov. Plavba ti po­skytne vý­hľady na po­vo­die ka­nála, uvi­díš tiež tech­nické za­ria­de­nie Vý­klop­ník a via­cero prí­sta­vov. Plavbu mô­žeš ab­sol­vo­vať v sprie­vode lo­di­voda alebo sám na po­ži­ča­nom člne.

Our #pi­rate #ship with #cap­tain on bo­ard hid­den in #re­eds #ba­ta­ca­nal

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa The Mi­nars (@mi­nar_fa­mily),

Ne­zi­der­ské ja­zero

Len pol ho­dinu au­tom od Bra­ti­slavy leží ja­zero Ne­usied­ler See, pre Slo­vá­kov známe ako Ne­zi­der­ské, kto­rého „sym­bo­lom“ sa stal čer­veno-biely ma­ják. Ide o naj­väč­šie stepné ja­zero v stred­nej Európe, ktoré je za­pí­sané aj v UNESCO. Láka množ­stvom prí­le­ži­tostí pre re­kre­áciu, či už sú to vodné športy, ako čln­ko­va­nie či jach­ting, ale aj letné kú­pa­nie na nie­kto­rej z pláží či kú­pa­lísk a v ne­po­sled­nom rade cyk­lis­tika. Z Bra­ti­slave sa k Ne­zi­der­skému ja­zeru do­sta­neš po­hodlne po cyk­lo­trase. Okolo ja­zera ve­die do­kopy 11 cyk­lot­rás, ktoré pre­chá­dzajú top mies­tami v okolí.

Zá­mok Sch­loss Hof

Kú­sok od slo­ven­sko-ra­kús­kych hra­níc stojí ďalší roz­práv­kový zá­mok Sch­loss Hof, ktorý bol ke­dysi síd­lom Eugena Sa­voj­ského, ktorý ho pre­tvo­ril na ho­nosné po­ľov­nícke sídlo, a ne­skôr aj Má­rie Te­ré­zie. Miesto opra­dené his­tó­riou ok­rem náv­števy zámku po­núka aj mož­nosť prejsť sa po zá­moc­kej záh­rade alebo nav­ští­viť miestny sta­tok, ktorý ke­dysi slú­žil na zá­so­bo­va­nie zámku. Dnes tu náj­deš viac ako 240 zvie­rat, vrá­tane vzác­nych oviec oč­ka­tých, alp­ských slie­pok, li­pi­ca­nov, bie­lych pá­vov, bie­lych os­lí­kov či exo­tic­kých dro­me­dá­rov.

Jas­kyňa Se­eg­rotte

Ďal­ším ra­kús­kym uni­ká­tom je naj­väč­šie európ­ske po­d­zemné ja­zero v meste Hin­terb­rühl. Tento im­po­zantný úkaz vzni­kol po od­strele v miest­nom dole pred viac ako sto rokmi. Ná­sled­kom toho do po­d­zem­ných štôl a cho­diev na­tieklo pod vy­so­kým tla­kom veľké množ­stvo vody, ktoré ča­som sfor­mo­valo toto jas­kynné ja­zero. Ob­ja­vili ho až o pár ro­kov ne­skôr, pri­bližne v 30. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia. Od­vtedy ja­zero nav­ští­vili mi­li­óny ľudí. Niet sa čomu ču­do­vať, pre­tože pri­bližne 45 mi­nút dlhá plavba na člne v po­d­zemí je na­ozaj ne­tra­dičná ro­man­tika.

Mes­tečko Pan­non­halma

Sta­vím sa, že o tomto ma­leb­nom meste si ešte ur­čite ne­po­čul. Náj­deš ho v Ma­ďar­sku, len ho­dinu cesty au­tom or nášho hlav­ného mesta. Nez­ľakni sa, ide o po­merne malé mes­tečko, ktoré je však ako vy­stri­hnuté z ob­rázku. Mnohí jeho náv­štev­níci sa zho­dujú na tom, že pri­po­mína Fran­cúz­sko, a to aj kvôli jeho le­van­du­ľo­vým po­liam. Hlav­nou do­mi­nan­tou mesta je be­ne­dik­tín­sky kláš­tor na kopci, od­kiaľ je úžasný vý­hľad na celé oko­lie. Dnes je však naj­po­pu­lár­nej­šou at­rak­ciou chod­ník v ko­ru­nách stro­mov. Ďa­lej mô­žeš nav­ští­viť ka­ted­rálu s fas­ci­nu­jú­cou kniž­ni­cou, le­van­du­ľovú farmu či vi­nicu.

Hrad Čer­vený ka­meň

Najk­raj­ším hra­dom v okolí Bra­ti­slavy je roz­hodne Čer­vený ka­meň. Ak si ho do­te­raz ne­nav­ští­vil, čo naj­skôr si to na­plá­nuj. Ide o je­den z na­šich naj­lep­šie za­cho­va­ných hra­dov, ktorý z pô­vod­ného krá­ľov­ského hradu v 16. sto­ročí pre­sta­vali na mo­hutnú pev­nosť vzbu­dzu­júcu re­špekt. Kvôli ma­gic­kej at­mo­sfére hradu si toto miesto ob­ľú­bili aj fil­mári z ce­lého sveta. Na­tá­čali sa tu také kúsky, ako Prin­cezná Fan­ta­giró či Dra­čie srdce. Ok­rem kla­sic­kej pre­hliadky hradu a mú­zea si mô­žeš po­zrieť aj pra­vi­delné šer­miar­ske sú­boje, dať si po­hár vína vo vi­no­téke či kávu v Hrad­nej ka­viarni.

Ha­lu­zická ties­ňava

Toto je jedno z tých miest, ktoré ešte stále ne­o­vlá­dol veľký tu­riz­mus. O exis­ten­cii obce Ha­lu­zice, len niečo vyše ho­diny od Bra­ti­slavy, mnohí ne­tu­šia, a pri­tom ukrýva tak veľa. Miestna ties­ňava je ho­to­vým pra­le­som a dá ti po­cit, že si pre­ni­kol do iného sveta. Ka­ňon dlhý asi je­den ki­lo­me­ter sa ne­us­tále sa­mo­voľne roz­ši­ruje, kypí ži­vo­tom a prek­vapí ťa buj­nou svie­žou ze­le­ňou a vo­do­pádmi. Pre­chádzka je to síce krátka, no veľmi obo­ha­cu­júca, a to nie­len vďaka ná­uč­nému chod­níku. Len pár mi­nút chô­dze od ties­ňavy náj­deš rov­nako ča­ro­vnú zrú­ca­ninu ro­mán­skeho kos­tola.

De­dinka Abe­land 

Toto zau­jí­mavé miesto blízko Lo­zorna za­lo­žila ro­dina Abe­lov­cov, ktorá tak vy­tvo­rila malý raj nie­len pre ro­diny s deťmi. Abe­land ťa vezme do mi­nu­losti a ukáže ži­vot na­šich pred­kov v blíz­kosti prí­rody. Mô­žeš tu vi­dieť hos­po­dár­ske zvie­ratá, ako sú ovce, kozy, oší­pané, ale aj po­níka či kačky. Niet lep­šieho miesta, kde de­ťom uká­zať, od­kiaľ sa be­rie po­trava a ako vy­ze­ral bežný ži­vot pred rokmi. V ma­lej ko­libe si mô­žeš kávu, ale aj ha­lušky či šú­ľance. Práve tento ví­kend sa tu koná stri­ha­nie oviec Za náv­števu stojí aj blízka Vodná ná­drž Lo­zorno.

Млин 🎑 . В #Abe­land есть собственная #мельница . Она мелит муку из которой потом тут же пекут #хлеб 🍞 . „Кварковый“ хлеб, на пару и просто печёный . Как из сказки . Внутри все деревом , весь процесс на показ . А под мельницей #курятник с неописуемой красоты петухом ))) . Петух знатный певец и явный глава семьи ) . Курочки перед ним благоговеют 😂 #пвд #выходной #поездка #сдетьми #hol­li­days #tra­vel #farm­life #farm­house #ферма #словакия #slo­ven­sko #europe

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa 🏰Life in BRA­TI­SLAVA ❣ (@var­ta­nanna),

Pridať komentár (0)