10 chýb, kto­ré úspeš­ní ľudia nikdy nezo­pa­ku­jú

Kristína Vavrová / 12. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Všet­ci robí­me chy­by, ale len tí, kto­rí sa z nich naozaj pou­čia, môžu byť úspeš­ní.

Kli­nic­ký psy­cho­lóg Dr. Hen­ry Cloud strá­vil urči­tú časť svoj­ho živo­ta pozo­ro­va­ním úspeš­ných ľudí a zis­til, že exi­tu­jú urči­té „budíč­ky“, vďa­ka kto­rým zlep­ši­li svoj život. Tie­to pou­če­nia totiž­to výraz­ne zme­nia počí­na­nie dotyč­né­ho — boles­ti sa síce nedá úpl­ne vyhnúť, ale opa­ko­vať ju dva­krát je úpl­ne zby­toč­né. Kto­rým 10 veciam je teda lep­šie sa vyhý­bať?

1. Vra­cať sa k nie­čo­mu, čo nefun­go­va­lo

Je jed­no, či je to prá­ca ale­bo nefun­gu­jú­ci vzťah, nikdy by sme sa nema­li vra­cať k tej istej veci. Robiť všet­ko tak isto ako pred­tým a oča­ká­vať iné výsled­ky je bláz­nov­stvo.

zdroj: pexels.com

2. Robiť nie­čo, čo od nás vyža­du­je nebyť sám sebou

Skús sa spý­tať sám seba, pre­čo robíš veci, kto­ré robíš – hodí sa to k tvo­jej oso­be? Vidíš v tom sám seba? Je to tvo­jím seba­vy­jad­re­ním? Ak je odpo­ve­ďou nie, je nača­se posu­núť sa ďalej.

3. Pokú­šať sa zme­niť inú oso­bu

V momen­te keď si uve­do­míš, že je zby­toč­né nútiť dru­hé­ho, aby sa zme­nil, dávaš mu tým slo­bo­du, aby sám zažil dôsled­ky svoj­ho kona­nia. Tak­tiež dávaš tým slo­bo­du sám sebe.

zdroj: pexels.com

4. Veriť, že kaž­dé­mu vyho­vieš

Časom zis­tíš, že vyho­vieť kaž­dé­mu sa naozaj nedá. Začni žiť zmys­lu­pl­nej­šie a svo­jím kona­ním sa snaž pote­šiť len tých správ­nych ľudí, kto­rí za to sto­ja.

5. Vybrať si krát­ko­do­bé pohod­lie pred dlho­do­bým bene­fi­tom

Úspeš­ní ľudia sa nebo­ja prejsť krát­ko­do­bým boles­ti­vým pro­ce­som, kto­rý však pri­ná­ša dlho­do­bé výho­dy. Ten­to bod tvo­rí naj­zá­klad­nej­ší roz­diel medzi úspeš­ný­mi a neús­peš­ný­mi, v pro­fe­si­onál­nom ale aj osob­nom živo­te. Tí, kto­rí nie sú ochot­ní vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, len ťaž­ko budú úspeš­ní.

zdroj: pexels.com

6. Veriť nie­ko­mu ale­bo nie­čo­mu, čo vyze­rá bez­chyb­ne

Je pre nás pri­ro­dze­né byť pri­ťa­ho­va­ný k veciam, kto­ré vyze­ra­jú a vyznie­va­jú per­fekt­ne. Milu­je­me doko­na­losť a vyhľa­dá­va­me ju. Sle­du­je­me ľudí, kto­rí vyni­ka­jú v tom, čo robia, chce­me pra­co­vať pre ide­ál­nu fir­mu, ran­diť s tými výni­moč­nej­ší­mi a kama­rá­tiť sa s ľuď­mi s úžas­ným cha­rak­te­rom. Svet však nie je per­fekt­ný a takis­to nič, čo na sve­te exis­tu­je. Pre­to ver tomu, že kaž­dý jeden člo­vek, fir­ma, či hoci­čo iné má neja­kú prask­li­nu, kto­rá sa skôr či neskôr pre­ja­ví. Pre­to im netre­ba sad­núť na lep a uve­riť doj­mu, kto­rý vyvo­lá­va­jú.

zdroj: pexels.com

7. Nepo­ze­rať sa na veci s nad­hľa­dom

Žije sa nám ľah­šie ak poze­rá­me na svet s nad­hľa­dom a spá­ja­me veci do súvis­los­tí. Tí úspeš­ní na to pros­te neza­bú­da­jú.

8. Vykaš­lať sa na úprim­nosť

Nezá­le­ží na tom, ako nie­čo vyze­rá per­fekt­ne na povr­chu, len vďa­ka hlbo­ké­mu a úprim­né­mu pohľa­du dovnút­ra vidí­me sku­toč­nú rea­li­tu, kto­rú sami sebe dlhu­je­me. To sa týka vzťa­hov i prá­ce.

zdroj: pexels.com

9. Byť ľahos­taj­ný sám k sebe

Ďal­ším z naj­väč­ších roz­die­lov medzi úspeš­ný­mi ľuď­mi a tými ostat­ný­mi je, že v hoci­ja­kej život­nej situ­ácii sa úspeš­ní pýta­jú sami seba akú rolu hra­jú v tej kto­rej situ­ácii oni sami. Nikdy sa nevi­dia ako obe­te situ­ácie, a aj keď nimi sú, sna­žia sa svo­ju pozí­ciu zme­niť.

10. Zabú­dať na fakt, že náš vnú­tor­ný život roz­ho­du­je o koneč­nom úspe­chu.

Dob­rý život má len málo­ke­dy doči­ne­nia s von­kaj­ší­mi okol­nos­ťa­mi. Cíti­me sa šťast­ní a napl­ne­ní hlav­ne vďa­ka tomu, čím sme vo vnút­ri. A vnú­tor­ný život vo veľ­kej mie­re pris­pie­va k tomu, čo nás v živo­te stre­tá­va.

zdroj: success.com

Pridať komentár (0)