10 dôvo­dov prečo ešte nie si mili­oná­rom

Lukáš Timko / 4. júla 2015 / Tools a produktivita

Všetci sa chceme stať mili­onármi, veď prečo nie? Napriek tomu, že peniazmi si šťas­tie nekú­pime, vieme si kúpiť lepší, menej stre­su­júci a plno­hod­notný život. Ešte pred­tým ako sa sta­neš mili­oná­rom, musíš mať tú správnu stra­té­giu a vedieť dôvody prečo, si už skôr nespl­nil svoje ciele. 

Všetci, ktorí sa chcú stať mili­onármi a ešte nimi nie sú, majú na to svoje výho­vorky. „Nevyb­ral som si správnu kari­éru“, „Nemô­žem si dovo­liť školné“ alebo „Nemám na to čas“. Toto nie sú sku­točné dôvody, ale iba výho­vorky a práve tie ti stoja v teste za svo­jim snom. Tí čo chcú niečo dosiah­nuť, hľa­dajú spô­soby a tí čo nechcú, hľa­dajú výho­vorky. Pri­ná­šame ti 10 dôvo­dov, prečo sa ľudia nestanú mili­onármi.

1. Nemá ťa kto viesť správ­nym sme­rom

Musíš sa obko­le­siť ľuďmi s pozi­tív­nym mys­le­ním a musíš nájsť nie­koho, komu môžeš veriť a kto ťa bude viesť tým správ­nym sme­rom. Ľudia, kto­rým veríš ťa musia hnať dopredu k úspe­chu. Toto je jedna z výhod, ktorá nie je dostupná hneď od začiatku.

2. Nech­ceš nič obe­to­vať

Tak ako si nemô­žeš nechať svoj koláč a záro­veň ho aj zjesť, tak isto sa musíš vzdať urči­tých vecí, aby si sa stal úspešný. Ak sa nemô­žeš vzdať pose­de­nia alebo party s pria­teľmi, tak sa nemô­žeš sústre­diť na svoju kari­éru a preto nikdy nezís­kaš úspech, po kto­rom tak túžiš.

3. Bojíš sa zly­ha­nia

Zly­háš a budeš robiť chyby. Z toho sa musíš pou­čiť a pre­ko­nať to. Ak sa však budeš báť zly­ha­nia, tak ho nikdy nepre­ko­náš a len ťa to stiahne do väč­šieho neús­pe­chu, z kto­rého sa už nespa­mä­táš.

4. Ak tvoje ciele nie sú jasné, potom ani tvoje kroky

Mili­oná­rom sa nikdy nesta­neš, ak nemáš jasne defi­no­vané ciele a kroky, kto­rými ich chceš dosiah­nuť. Obe­tuj svoj čas a dobre si všetko naplá­nuj. Drž sa svojho plánu.

5. Mys­líš si, že iní dokážu byť úspešní, no ty nie

Ver mi, doká­žeš uspieť. Pred­stav si samého seba ako úspeš­ného člo­veka, kto­rému závi­díš. Ak si pred­sta­víš seba ako úspeš­ného mili­onára, a úprimne tomu uve­ríš, si jeden krok od toho, aby si napl­nil svoj cieľ.

6. Máš pocit, že tvoja minu­losť a pro­stre­die ti bráni byť úspeš­ným

Nič ti nezab­ráni byť úspeš­ným! Zopa­kuj si to: Nič io nezab­ráni byť úspeš­ným!

7. Nepou­ží­vaš inter­net

Inter­net zme­nil celý svet a mení ho aj naďa­lej. Ak inter­net nepou­ží­vate, potom nevy­uží­vate výhody jed­ného z naj­moc­nej­ších nástro­jov, ktorý je voľne dostupný kaž­dému.

8. Uve­do­mu­ješ si, že peniazmi si šťas­tie nekú­piš a zabú­daš na to, že slo­bodu áno.

Peniaze sú tvo­jim lís­tkom k slo­bode, ktorú chce obrov­ské množ­stvo ľudí. Slo­boda môže viesť k šťas­tiu. Skús nasme­ro­vať tvoju moti­vá­ciu na slo­bodu, ktorú si za peniaze kúpiš a šťas­tie, po kto­rom túžiš, sa dostaví s ňou.

9. Trá­viš čas so zlými ľuďmi.

Ľudia, kto­rých máš pri sebe, ťa musia moti­vo­vať a pod­po­ro­vať. Mali by tu byť vždy pre teba, hnať ťa dopredu, udr­žať ťa pozi­tív­nym a sústre­de­ným na cieľ. Tvoja rodina a ľudia okolo teba by nemali byť rozp­tý­le­ním alebo zdro­jom nega­tív­neho mys­le­nia.

10. Viac sa sústre­díš na okam­žitý úspech ako na vybu­do­va­nie skú­se­ností

Z dlho­do­bého hľa­diska má vybu­do­va­nie zruč­ností a zna­losti v obore pre teba oveľa väčší význam ako jed­no­ra­zový úspech. Samoz­rejme, trvá to nejaký ten čas a dá to viac práce, stať sa odbor­ní­kom, no vedie ťa to k dlho­do­bému úspe­chu, po kto­rom tak túžiš.

Maj na pamäti tieto dôvody, keď nabu­dúce začneš pra­co­vať na svo­jich pro­fe­si­onál­nych cie­ľoch. Ak chceš zis­tiť čoho všet­kého si schopný, tak daj všetky tieto dôvody na bok a sústreď sa na cieľ stať sa mili­oná­rom. 

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)