0

zdieľaní

10 dôvo­dov, prečo si kúpiť Mac­Book 2016

Marek Šándor / 23. mája 2016 / Tools a produktivita

Neviete si rady s kúpou nového note­bo­oku? Žia­den prob­lém, máme pre vás 10 dôvo­dov, prečo by ste mali uva­žo­vať o kúpe 12” Mac­Bo­oku Retina 2016. Žiadny hluk ven­ti­lá­tora Apple pri­náša úžasnú novinku pre chla­de­nie 12” Mac­Bo­oku. Možno to nie­kto­rých zaskočí, ale ven­ti­lá­tory v tomto note­bo­oku nie sú. Už vás nebudú rušiť pri nahrá­vaní, dokonca ani pri namá­ha­vom vyťa­žení.… Čítať viac »

Neviete si rady s kúpou nového note­bo­oku? Žia­den prob­lém, máme pre vás 10 dôvo­dov, prečo by ste mali uva­žo­vať o kúpe 12” Mac­Bo­oku Retina 2016.

Žiadny hluk ven­ti­lá­tora

Apple pri­náša úžasnú novinku pre chla­de­nie 12” Mac­Bo­oku. Možno to nie­kto­rých zaskočí, ale ven­ti­lá­tory v tomto note­bo­oku nie sú. Už vás nebudú rušiť pri nahrá­vaní, dokonca ani pri namá­ha­vom vyťa­žení. Táto ino­vá­cia je vhodná hlavne pre tých, ktorí potre­bujú mať pri nahrá­vaní úplné ticho, keďže mik­ro­fón je zabu­do­vaný v samot­nom note­bo­oku. Samoz­rejme, zvýši sa tým aj kom­fort pri práci.

Rie­še­nie jed­ným káb­lom

Keďže 12” Mac­Book dokáže pra­co­vať s roz­lí­še­ním 4K pri 30 Hz, má práve pre toto mož­nosť napo­jiť obra­zovku, ako naprí­klad LG 27U­D88-W 4K moni­tor.
Externý moni­tor sa pri­pája do note­bo­oku pomo­cou USB-C konek­tora. Tento konek­tor nie­lenže pre­náša obraz medzi jed­not­li­vými obra­zov­kami, ale dokonca samotný note­book aj nabíja.

Jed­no­du­ché nabí­ja­nie exter­nými bater­kami

Veľmi dobre poznáme, keď sa nám note­book vybije v tú naj­nev­hod­nej­šiu chvíľu. S Mac­Bo­okom budete mať o sta­rosť menej. Vďaka už spo­me­nu­tému USB-C dokáže čer­pať elek­trickú ener­giu priamo z exter­ných bate­riek. Skrátka, keď ráno odchá­dzate z domu, hodíte si do tašky jednu alebo dve baterky a ste záso­bený na celý deň. Anker Power­Core+ 20100 je per­fekt­ným prí­kla­dom na externé baterky. Umož­ňuje pri­po­je­nie USB-C a má dosta­tok kapa­city, aby záso­bil šťa­vou váš Mac­Book od 0 % po 100 %, a ešte vám aj niečo v baterke zostane.

Expor­tuj a edi­tuj 4K videá rých­lej­šie

S Final Cut Pro X je neuve­ri­teľne ľahké expor­to­vať videá, dokonca aj tie, ktoré boli nato­čené v 4K. Je naozaj pozo­ru­hodné, že taký “slabý” stroj zvláda aj nároč­nej­šie ope­rá­cie s takou ľah­kos­ťou a rých­los­ťou.

Quick­Sync Video zvláda expor­to­va­nie pro­jek­tov ako hračku, za pou­ži­tia Final Cut Pro Fas­ter Encode. Ak často upra­vu­jete videá na vašom Mac­Bo­oku a pou­ží­vate Final Cut Pro X, budete une­sení, ako rýchlo dokáže Mac­Book expor­to­vať tieto videá.

Nízky pro­fil a malá váha

Všetci vieme, že Apple zachá­dza až do extré­mov, čo sa týka vzhľadu a váhy. Mys­líme to v dob­rom slova zmysle, samoz­rejme, pre­tože je neuve­ri­teľné, ako dokážu vyro­biť taký ľahký, tenký a záro­veň krásny note­book. Doká­žete ho v jed­nej ruke držať a dru­hou písať. Práca s ním je jedna radosť a pre­ná­šať ho vám nebude robiť žia­den prob­lém.

Doko­nalá kva­lita spra­co­va­nia

Keďže ľahká váha a nízky pro­fil domi­nujú novému Mac­Bo­oku, budete si asi mys­lieť, že kva­lita spra­co­va­nia zaos­táva. Radi vás vyve­dieme z tohto veľ­kého omylu. 12” Mac­Book Retina 2016 sa pýši pou­ži­tím kva­lit­ných mate­riá­lov. Telo note­bo­oku, vyro­bené z hli­níka, je naozaj pevné, mocné a pri­pra­vené na kaž­do­denné pou­ží­va­nie.

Samoz­rejme, musíme brať ohľad na to, že tento note­book nie je posta­vený na out­do­orové pod­mienky a nikdy nepríde naz­mar zakú­piť obal. Obaly na Mac­Bo­oky zože­niete dnes už prak­ticky všade. Je mnoho varian­tov spra­co­va­nia takýchto oba­lov a nie­ktoré naozaj stoja za to, aby ste si skráš­lili váš Mac­Book, ale v prvom rade, aby ste mu dodali ochranu.

Repro­duk­tory

Prek­va­pivo, repro­duk­tory nového Mac­bo­oku sú naozaj hlasné a ich zvuk je úplne čistý. Mriežka repro­duk­tora decen­tne lemuje pries­tor medzi klá­ves­ni­cou a moni­to­rom. Mac­Book obsa­huje aj 3.5 mm jack, ale mys­líme si, že po prvom pre­hratí pes­ničky cez repro­duk­tory slú­chadlá už nikdy neza­po­jíte. Zvuk je naozaj čistý a dosta­točne hlasný na veľ­kosť samot­ného note­bo­oku.

Výkon pro­ce­sora

Malý, ale silný. Tento note­book dis­po­nuje pro­ce­sormi m3, m5 a m7 od Intel Core. Výber pro­ce­sora závisí od nároč­nosti, ktorú si vaša práca vyža­duje. Pokiaľ kupu­jete note­book s cie­ľom kaž­do­den­ného pou­ží­va­nia, ale chcete si dopriať výkon, tak pro­ce­sor m5 je pre vás ide­álny. Žiadna ope­rá­cia na tomto note­bo­oku vás neza­skočí.

Retina disp­lej

S Retina disp­le­jom sme sa už stretli pri pred­chá­dza­jú­cich mode­loch Mac­Bo­okov. Osl­ňuje nád­her­nými a čis­tými far­bami, jasom a pres­nos­ťou spra­co­va­nia.

Upra­vo­va­nie fotiek a videí na novom Mac­Bo­oku nie je žiadny prob­lém. Pres­nosť a jas­nosť farieb na Retina disp­leji je naozaj famózna. S roz­lí­še­ním 2 304 × 1 440 a pomeru strán 16:10 je pohľad na obra­zovku záži­tok z aké­ho­koľ­vek uhla aj vďaka IPS panelu.

Dlhá život­nosť baté­rie

Keď si váš 12” Mac­Book Retina 2016 prvý­krát nabi­jete na 100 %, bude vám chvíľku trvať, pokiaľ hod­notu jeho baté­rie dosta­nete na nulu. Apple tvrdí, že táto ver­zia Mac­Bo­oku má vydr­žať 10 hodín. Firma to dosiahla novými Sky­lake pro­ce­sormi a novou che­mic­kou kon­zis­ten­ciou baté­rií. Aj keď sa Mac­Book dá nabí­jať exter­nou baté­riou, mys­líme si, že ju tak často nebu­dete potre­bo­vať.

Zhod­no­te­nie

Novinka od Apple určite kaž­dého ohúri. 12” Mac­Book Retina je naozaj vyda­rený a ponúka nám plno novi­niek. Jed­no­du­ché ovlá­da­nie, vysoká kva­lita spra­co­va­nia, dlhá život­nosť baté­rie… S meno­va­ním sil­ných strá­nok by sme mohli pokra­čo­vať, ale oplatí sa kúpiť tento note­book za naj­niž­šiu cenu 1,299 $? Naša odpo­veď je roz­hodne áno! Mali sme už tú česť sa stret­núť s týmto note­bo­okom a robiť na ňom. Pokiaľ ho člo­vek nevys­kúša, neod­halí tú pravú genia­litu a famóz­nosť zaria­de­nia.

Pridať komentár (0)