10 kníh, ktoré inšpi­ro­vali Elona Muska

Alexandra Dulaková / 22. októbra 2015 / Tools a produktivita

Práve v kni­hách vraj Musk našiel odpo­vede na via­cero svo­jich prob­lé­mov a otá­zok. Naučil sa vďaka nim sta­vať rakety, pri­po­mí­nal si nimi det­stvo strá­vené v Juho­af­ric­kej Repub­like, a nepo­chybne v nich hľa­dal odpo­vede aj pri roz­bie­haní vast­ného kon­cernu. Ak mali taký veľký úspech pre Muska, skús sa do nich pozrieť aj ty — kto­vie, možno práve v nich sa skrýva recept na sve­tový úspech a eko­lo­gickú revo­lú­ciu.

1. Pán prs­te­ňov (J.R.R. Tol­kien)

Túto knihu azda netreba veľmi pred­sta­vo­vať. Kaž­do­pádne, Musk so do jej deja utie­kal ešte počas det­stva, keď sa vraj často cítil osa­melo. Nuž, nad­prie­merne inte­li­gentné deti so sklonmi ku špr­te­niu nebý­vajú v kolek­tíve vždy obľú­bené. Mal rád fan­ta­zijné prí­behy a impo­no­valo mu, že hrdi­no­via podob­ných prí­be­hov mali vždy za ľubom zachrá­niť svoj svet. Čosi podobné má zrejme na pláne aj on. 

2. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Doug­las Adams)

Svoju prvú exis­ten­ciálnu krízu zažil už medzi vekom 12 – 15 rokov a v tých chví­ľach sia­hal po die­lach od Nietzs­cheho a Scho­pen­hau­era, no márne. Splín pre­bý­val. Bežné decko Elon kaž­do­pádne asi nebol. Zrejme pát­ral po nie­čom, čo by mu objas­nilo zmy­sel žitia, no v spo­mí­na­ných kni­hách to nena­šiel. Úspech mala až sci-fi fik­cia s kata­stro­fic­kými a mimo­zem­skými prv­kami.

3. Ben­ja­min Frank­lin: An Ame­ri­can Life (Wal­ter Isa­ac­son)

Legen­dárny ame­rický pre­zi­dent bol podľa Muska dušou pod­ni­ka­te­ľom, naviac to z jed­no­du­chých dotia­hol sku­točne do výšin. Presne tak si svoj osud pred­sta­vuje chla­pec z malého juho­af­ric­kého mesta, ktorý sa neskôr cez Kanadu a Stan­ford dostal až do vysní­va­ného cieľa: Sili­con Val­ley.

4. Eins­tein: His Life and Uni­verse (Wal­ter Isa­ac­son)

Nezdá sa ti, že aj tu je istý styčný bod? Mini­málne ambi­cóz­nemu Elo­novi to tak prišlo, pre­tože bio­gra­fiu geniál­neho vedca, ktorý svo­jimi výni­moč­nými poznat­kami a pohľa­dom na vedu zme­nil svet, vraj zhl­tol ako jed­no­hubku. A pri­tom to ten Eins­tein tiež zo začiatku nemal ľahké — kopa detí, nešťastné man­žels­tvo, ťaž­kosti s hľa­da­ním práce… a hľa, dnes o týchto kruš­ných chví­ľach snáď ani nikto poriadne nevie — presne tak, ako asi len málo ľudí tuší, že Musk má za sebou pár man­žels­tiev a z nich šesť detí, z čoho jedno dokonca zomrelo.

5. Struc­tu­res: Or Why Things Don’t Fall Down (J.E. Gor­don)

Brit­ský vedec Mus­kovi posky­tol základné vedo­mosti ohľa­dom tajov štruk­túr, dizajnu a inži­nier­stva, ktoré cel­kom nutne potre­bo­val pri roz­bie­haní Spa­ceX. Aj napriek jeho nepo­pie­ra­teľ­nému inte­lektu na svet predsa len nepri­šiel s vro­de­nými vedo­mos­ťami v tech­nic­kých oblas­tiach, kto­rým sa momen­tálne venuje, a práve tu našiel tie, na kto­rých neskôr sta­val.

6. Igni­tion!: An Infor­mal His­tory of Liquid Roc­ket Pro­pel­lants (John D. Clark)

Vedec, ktorý v odbore pôso­bil v 60. a 70. rokoch, svoje poznatky vtip­ným a entu­zias­tic­kým spô­so­bom zachy­til práve v tomto diele. Aj vďaka nemu zís­ka­val Musk základy rake­to­vej vedy, spre­vá­dza­ných opismi rôz­nych expe­ri­men­tov, poli­tic­kej klímy danej doby, či kon­textu vedec­kých kro­kov a roz­hod­nutí. Dokonca si ju môžeš pre­čí­tať aj online, kon­krétne priamo tu

7. Supe­rin­tel­li­gence: Paths, Dan­gers, Stra­te­gies (Nick Bostrom)

Téma ume­lej inte­li­gen­cie a jej nebez­peč­ných násled­kov pre našu rasu je momen­tálne veľmi aku­tálna. Aj Musk si uve­do­muje jej tie­nisté stránky, a dokonca tvrdí, že by mohli byť ešte hor­šie, než tie, ktoré mno­ho­krát pre­uká­zali nuk­le­árne zbrane. Nuž, ak ťa to zau­jíma viac, do pod­robna sa tomu venuje práve táto kniha.

8. Zero to One: Notes on Star­tups, or How to Build the Future (Peter Thiel)

Kedysi, keď Musk roz­bie­hal svoj star­tup X.com, dostal sa do pria­mej kon­ku­ren­cie práve s auto­rom tejto knihy, ktorý spo­lu­za­kla­dal Pay­Pal. Momen­tálne je z neho miliar­dár a štedrý inves­tor, takže jeho poznatky určite nie sú na zaho­de­nie — o to viac, ak s nimi Musk v minu­losti urputne súťa­žil. Sám nevá­hal a po knihe hneď sia­hol.

9. Howard Hug­hes: His Life and Mad­ness (Donald L. Bar­lett a James B. Ste­ele)

Ak si videl osca­rový film Letec s Leom DiCap­riom v hlav­nej úlohe (napo­ču­do­va­nie bez Oscara za herecký výkon), vieš, o kom je reč. Howard Hug­hes bol letec a fil­már, ktorý poko­ril mnohé rekordy a na sklonku svojho života tro­chu stra­til zdravý rozum. Muska jeho ambi­ci­óz­nosť a zapá­le­nie pre ino­vá­cie nadchli, ako sám tvr­dil krátko po pre­čí­taní tejto bio­gra­fie.

10. Mer­chants of Doubt (Naomi Ores­kes a Erik M. Con­way)

Dvaja his­to­rici vedy sa roz­hodli vziať na paš­kál kon­špi­rá­to­rov, ktorí urputne popie­rajú mnohé vedecké teórie týka­júce sa verej­ného zdra­via a bez­pe­čia. (Áno, anti-vak­ci­ná­tori, aj o vás je reč…) Ale reč je aj o kli­ma­tic­kej zmene, glo­bál­nom otep­lo­vaní, a tak ďalej. Aj vďaka tejto knihe má Musk jas­nej­šie v tom, komu a akej teórií veriť, čo nezriedka dáva najavo aj pro­stred­níc­tvom svojho Twit­teru. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)