10 kníh, ktoré si želáme pod strom­ček

Tatiana Blazseková / 8. december 2015 / Tools a produktivita

Zima je v čias­toč­nom prúde, a tak už sa tešíme na dlhé zasne­žené večery. Počas nich samoz­rejme čítame. Ak roz­mýš­ľate o čo pekne pop­ro­siť Ježiška, pomô­žeme vám! Tu je nie­koľko tipov na naj­lep­šiu a najod­po­rú­ča­nej­šiu startup/biznis lite­ra­túru.

So good they can’t ignore you – Cal Newport

Naj­čas­tej­šou radou pri začatí biz­nisu je, aby ste nasle­do­vali vašu vášeň a peniaze sa dosta­via samé. Newport to však tak ružovo nevidí. Tvrdí, že ak zvlád­nete určité zruč­nosti, pomôže vám to nájsť tú pravú vášeň. Toto pozna­nie vám následne otvorí dvere k úspeš­nej kari­ére. Autor vysvet­ľuje, prečo práve sny zabí­jajú moti­vá­ciu. Zdô­raz­ňuje, že člo­vek by sa mal viac sústre­diť na rea­litu aby sa na trhu nestra­til.

img_1094

Lean In- She­ryl Sand­berg

Autorka otvára debatu o ženách a líder­stve. V knihe kom­bi­nuje výskum s osob­nými prí­behmi o tom, ako si občas ženy samé neve­dome pod­ko­pá­vajú svoj pro­fe­si­onálny prog­res. Ponúka tipy na to, aká ma byť vzá­jomná pod­pora muža a ženy, ktorí chcú pod­po­ro­vať svojho par­tnera v kari­ér­nom úspe­chu. Táto kniha pri­núti kaž­dého zamys­lieť sa nad tým, čo je to úspech a ako byť spo­kojný .

The book "Lean In" by Sheryl Sandberg, chief operating officer of Facebook Inc., stands on display at a Barnes & Noble Inc. store in New York, U.S., on Tuesday, March 12, 2013. Sandberg's book, released on March 11, advises women to get over their ambivalence about being ambitious, think big and take risks. Photographer: Peter Foley/Bloomberg via Getty Images

The Alliance- Reid Hoff­man, Ben Cas­no­cha, Chris Yeh

Jed­ným z auto­rov knihy je Reid Hoff­man, bili­onár a spo­lu­za­kla­deľ Lin­ke­dInu. Spätne sa zaoberá vzťa­hom medzi zamest­nan­cami a mana­žérmi. Vysvet­ľujú, že už skon­čila doba, kedy ľudia strá­vili v jed­nom zamest­naní celý život. Pra­co­viská akoby na tento nový model však stále nena­stú­pili. Vysvet­ľujú, že správne pra­co­visko by malo fun­go­vať ako alian­cia medzi zamest­nan­com a zamest­ná­va­te­ľom.

reid_hoffman_hand_signed_copy_of_the_alliance_ifonly_714x470_1

Zero to One- Peter Thiel

Dnešná mlá­dež žije vo veku, kde všetci majú star­tup, všetci sú CEO a pod­ni­ka­te­lia. Stali sa maj­strami uni­verza. Veľa ľudí však nevidí, alebo nechce vidieť temné stránky biz­nisu. Thiel, ktorý je sám úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom, otvo­rene hovorí o svete pod­ni­ka­nia. Kniha je struč­nou prí­ruč­kou a záro­veň aj akýmsi osob­ným den­ní­kom o tom, ako Thiel vybu­do­val svoj biz­nis a akými radami sa pri tom ria­dil.

Zero-to-One-e1419543313696

#Girl­Boss- Sop­hia Amo­ruso

Autorka je zakla­da­teľ­kou Nasty Gal a dalo by sa pove­dať, že je občas až prí­liš úprimná. V knihe hovorí o rôz­nych prí­ho­dách ako je krá­dež, love­nie v sme­tiaku a ako by sa bez nich nestala úspeš­nou v biz­nise. Kniha je pre­pl­nená prak­tic­kými radami, prí­behmi a prí­ho­dami. Uka­zuje, že ak nemáte vášeň, biz­nis môžete zaba­liť. A posledný ria­dok? Nebude to ľahké, ale určite to stojí za to. 

GirlBoss_750_500

Strengths Fin­der 2.0- Tom Rath 

Autor knihy tvrdí, že ľudia sú posad­nutí hľa­da­ním svo­jich chýb. Ak sa im aj niečo podarí, hneď to zavrhnú ako niečo menej­cenné a nepot­rebné. Tvrdí, že by sme sa viac mali zame­rať na naše pozi­tívne stránky. Kniha pri­náša množ­stvo tech­ník a tipov, ktoré pomôžu uve­do­miť si, ako správne zhod­no­tiť svoje silné stránky a naučiť sa ich pre­dať. Ak pochy­bu­jete o vašich pred­nos­tiach, skúste si pre­čí­tať túto knihu. Moti­vuje vás a pomôže nájsť cestu, ako sa v tomto svete nestra­tiť.

post_strength_finder

Get­ting Things Done- David Allen

Po tri­nás­tich rokoch, od vyda­nia prvej pub­li­ká­cie Davida Allena pri­chá­dza jeho ďal­šia, ešte úspeš­nej­šia kniha s titu­lom Get­ting Things Done. Túto knihu via­cerí ozna­čujú za „must- read“. Autor v nej ponúka svoje skú­se­nosti pre úpl­ných začia­toč­ní­kov, ktorí práve otvo­rili dvere do sveta biz­nisu, ale aj pre skú­se­ných biz­nis­me­nov, ktorí občas tápu v tme. Vysvet­ľuje v nej rôzne stra­té­gie v oblasti time mana­ge­mentu- v práci ale aj doma. Tvrdí, že na začia­tok je nutné vybu­do­vať si dobre zor­ga­ni­zo­vaný sys­tém, ktorý nebude spô­so­bo­vať zby­točný stres a paniku. Dôle­ži­tej­šie je sústre­diť sa na krát­ko­dobé ciele, ktoré potom v koneč­nom dôsledku vytvá­rajú dlho­dobý úspech. 

book2

Unfi­nis­hed Busi­ness- Anne- Marie Slaugh­ter

Ako je na samej obálke napí­sané, je to inštruk­tážny manuál pre našu nasle­du­júcu kul­túrnu trans­for­má­ciu. Práca, rodina, deti, občas má člo­vek pocit, že nemôže mať všetko naraz a musí si vybrať. Autorka je bývalá ria­di­teľka poli­tic­kého plá­no­va­nia pre US State depart­ment. Jej člá­nok v ame­ric­kých novi­nách spô­so­bil nemalý roz­ruch, a tak sa pus­tila do písa­nia knihy. Zamýšľa sa tu nad nut­nos­ťou zmeny poli­tic­kého a sociál­neho sys­tému v pros­pech rodo­vej rov­nosti.

10009.unfinished-business-4.8630c9aca71e4bbfa0b0969fdfba2032

Never Eat Alone- Keith Fer­razzi

Best­sel­ler od zau­jí­ma­vého autora Keitha Fer­raz­ziho je o skve­lou prí­ruč­kou o tom, ako by mal mladý biz­nis­men oslo­vo­vať ľudí a ako sa stať výni­moč­ným networ­ke­rom. Kniha defi­nuje presné kroky, ktoré by mal člo­vek dodr­žia­vať, ak chce byť sku­točne úspeš­ným. Tieto kroky k úspe­chu doviedli autora samého, tak prečo ich nedať ďalej?

IMG_0021-1024x682

Quiet- Susan Cain

Kniha s pod­ti­tu­lom: Sila intro­ver­tov vo svete, ktorý nevie pre­stať roz­prá­vať. Dnes sa zdá, že pre­ra­zia len tí, čo majú veľké ústa a ešte šir­šie lakte. Ak ste pri­ro­dze­ným intro­ver­tom, môže sa zdať, že svet biz­nisu nie je pre vás. Ako to už býva, opak je prav­dou. Tento best­sel­ler obra­ňuje pozí­ciu intro­ver­tov a uka­zuje ich silné stránky vo svete biz­nisu. Nesú­hlasí s tvr­de­ním, že by sa mali pova­žo­vať za akýchsi dru­ho­tried­nych obča­nov. Či už ste intro­vert alebo extro­vert, kniha vám možno zmení pohľad na fun­go­va­nie hluč­ného a agre­sív­neho biz­nisu.

introvert-photo-tips

Zdroj: www.businessinsider.com

Pridať komentár (0)