10-miliar­dový klub: Toto je 11 naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov sveta!

/ 4. decembra 2015 / Business

Wall Street Jour­nal zosta­vil reb­rí­ček miliar­do­vých star­tu­pov.

10/1. WeWork — $10 miliard dolá­rov

Zalo­žený bol v roku 2010, na čele spo­loč­nosti stojí CEO Adam Neuman. WeWork pre­na­jíma co-wor­kin­gové pries­tory spo­loč­nos­tiam ako aj jed­not­liv­com. Počia­točné inves­tí­cie do spo­loč­nosti činili 1 miliardu.

10/2. Drop­Box — $10 miliard dolá­rov

Kaž­dému z nás známa služba, ktorá ponúka jed­no­du­chý spô­sob na ukla­da­nie a následné zdie­ľa­nie súbo­rov na inter­nete. Pou­žíva ju už viac ako 200 mili­ó­nov zákaz­ní­kov. Roz­be­hnu­tie si vyža­do­valo inves­tí­cie vo výške 1.1 miliardy dolá­rov, na čele spo­loč­nosti stojí Drew Hous­ton.

9. Pin­te­rest — $11 miliard dolá­rov

Pin­te­rest je obľú­bená služba na zdie­ľa­nie obra­zo­vého obsahu online, kde si svoje obľú­bené potom pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho „pri­pnú“ a tak sa ku nim dostanú kedy­koľ­vek znova. CEO spo­loč­nosti, Ben Sil­ver­man „vyto­čil“ z inves­tí­cií v hod­note 1.32 miliardy až 11 miliárd.

8. Spa­ceX — $12 miliard dolá­rov

Druhé, menej známe dieťa Elona Muska, zalo­žil ho v roku 2002, od vtedy zhod­no­til z inves­tí­cií v hod­note 1.2 miliárd dolá­rov na desať­ná­sobnú hod­notu. Zaoberá sa vývo­jom tech­no­ló­gií pre dobý­va­nie ves­míru a naj­nov­šie pra­cujú na úplne novom spô­sobe dopravy, pod náz­vom Hyper­Loop.

7. Flip­kart — $15 miliard dolá­rov

E-com­merce sieť, špe­cia­li­zu­júca sa na obsah ako sú elek­tro­nika knihy a hudba. CEO Sas­chin Ban­sal doká­zal zhod­no­tiť svoju spo­loč­nosť z inves­tí­cií 3.15 miliardy až na 15 miliárd.

6. Didi Kuaidi — $16 miliard dolá­rov

Didi Kuaidi vznikla spo­je­ním dvoch naj­väč­ších čín­skych zaobe­ra­jú­cich sa služ­bami zlep­šu­jú­cimi život ľuďom s autami, aj tým bez áut, môžeme ich pri­rov­nať ku Lyftu alebo Uberu. Umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom objed­nať si odvoz z ich mobilu. Spolu táto spo­loč­nosť zhl­tla už 4,42 miliárd.

5. Snap­chat — $16 miliard dolá­rov

Ins­tant mes­sa­ging apli­ká­cia, extrémne obľú­bená medzi tee­na­germi. Umož­ňuje posie­la­nie fotiek a videí, ktoré sú po danom čase nená­vratne vyma­zané. Hlava spo­loč­nosti, Evan Spie­gel od roku 2012 z cel­ko­vých inves­tí­cií 648 mili­ó­nov vytia­hol svoju firmu na hod­notu 16 miliárd.

4. Palan­tir — $20 miliard dolá­rov

Pre mňa cel­kom neznáma soft­vé­rová služba, ktorá má však doko­nalý názov (refe­ren­cia na Pána Prs­ťe­ňov). Zaoberá sa ana­lý­zou dát. Medzi ich naj­väč­ších zákaz­ní­kov pat­ria štátne agen­túry ako CIA (Sau­ron) a FBI (Saru­man).

3. AirBnB — $25,5 miliard dolá­rov

Na tre­ťom mieste sa umiest­nila služba, ktorú nemu­síme zvlášť pred­sta­vo­vať. Je to miesto, kde sa stre­tajú poten­ciálny nájom­co­via s nájom­níkmi. Dostupná už v 190 kra­ji­nách sveta. Pod vede­ním Briana Ches­kyho sa z inves­tí­cií 2,39 mili­ó­nov stala úspešná firma s hod­no­tou 25,5 milárd dolá­rov.

2. Xia­omi — $46 miliard dolá­rov

Čín­sky tiger, ktorý na trhu so smart­fónmi pôsobí iba päť rokov. Ich zaria­de­nia sa radia medzi TOP triedu tele­fó­nov pou­ží­va­jú­cich Android. Od roku 2010 zís­kali skal­ných fanú­ši­kov, ktorý na ich výrobky nedajú dopus­tiť o nič menej ako milov­níci Applu. Inves­tí­cie do tejto spo­loč­nosti sa špl­hajú na hod­notu 1.4 miliardy, čo je to však oproti dneš­nej hod­note firmy, 46 miliárd ame­ric­kých dolá­rov ?

1. Uber — $51 miliard dolá­rov

Na prvom mieste sa umiest­nil star­tup, ktorý nedávno dora­zil aj do slo­ven­ského hlav­ného mesta, Bra­ti­slavy. Spája ľudí, ktorý sa chcú odviezť autom a tých, ktorý si chcú na svo­jom aute pri­vy­ro­biť. V ponuke sú rôzne typy áut, od luxus­ných „lodí“ až po malé a jed­no­du­ché. Uber rai­so­val peniaze ako o život, medzi naj­väč­ších inves­to­rov pat­ria zvučné mená ako Bench­mark Capi­tal, Menlo Ven­tu­res či Google Ven­tu­res. Hori­bilná suma 8,21 miliárd bola zhod­no­tená na ešte väč­šiu, 51 miliárd dolá­rov.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)