10-miliar­do­vý klub: Toto je 11 naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov sve­ta!

/ 4. decembra 2015 / Business

Wall Stre­et Jour­nal zosta­vil reb­rí­ček miliar­do­vých star­tu­pov.

10/1. WeWork — $10 miliard dolá­rov

Zalo­že­ný bol v roku 2010, na čele spo­loč­nos­ti sto­jí CEO Adam Neuman. WeWork pre­na­jí­ma co-wor­kin­go­vé pries­to­ry spo­loč­nos­tiam ako aj jed­not­liv­com. Počia­toč­né inves­tí­cie do spo­loč­nos­ti čini­li 1 miliar­du.

10/2. Drop­Box — $10 miliard dolá­rov

Kaž­dé­mu z nás zná­ma služ­ba, kto­rá ponú­ka jed­no­du­chý spô­sob na ukla­da­nie a násled­né zdie­ľa­nie súbo­rov na inter­ne­te. Pou­ží­va ju už viac ako 200 mili­ó­nov zákaz­ní­kov. Roz­be­hnu­tie si vyža­do­va­lo inves­tí­cie vo výš­ke 1.1 miliar­dy dolá­rov, na čele spo­loč­nos­ti sto­jí Drew Hous­ton.

9. Pin­te­rest — $11 miliard dolá­rov

Pin­te­rest je obľú­be­ná služ­ba na zdie­ľa­nie obra­zo­vé­ho obsa­hu onli­ne, kde si svo­je obľú­be­né potom pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho „pri­pnú“ a tak sa ku nim dosta­nú kedy­koľ­vek zno­va. CEO spo­loč­nos­ti, Ben Sil­ver­man „vyto­čil“ z inves­tí­cií v hod­no­te 1.32 miliar­dy až 11 miliárd.

8. Spa­ceX — $12 miliard dolá­rov

Dru­hé, menej zná­me die­ťa Elo­na Mus­ka, zalo­žil ho v roku 2002, od vte­dy zhod­no­til z inves­tí­cií v hod­no­te 1.2 miliárd dolá­rov na desať­ná­sob­nú hod­no­tu. Zaobe­rá sa vývo­jom tech­no­ló­gií pre dobý­va­nie ves­mí­ru a naj­nov­šie pra­cu­jú na úpl­ne novom spô­so­be dopra­vy, pod náz­vom Hyper­Lo­op.

7. Flip­kart — $15 miliard dolá­rov

E-com­mer­ce sieť, špe­cia­li­zu­jú­ca sa na obsah ako sú elek­tro­ni­ka kni­hy a hud­ba. CEO Sas­chin Ban­sal doká­zal zhod­no­tiť svo­ju spo­loč­nosť z inves­tí­cií 3.15 miliar­dy až na 15 miliárd.

6. Didi Kuai­di — $16 miliard dolá­rov

Didi Kuai­di vznik­la spo­je­ním dvoch naj­väč­ších čín­skych zaobe­ra­jú­cich sa služ­ba­mi zlep­šu­jú­ci­mi život ľuďom s auta­mi, aj tým bez áut, môže­me ich pri­rov­nať ku Lyf­tu ale­bo Ube­ru. Umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom objed­nať si odvoz z ich mobi­lu. Spo­lu táto spo­loč­nosť zhl­t­la už 4,42 miliárd.

5. Snap­chat — $16 miliard dolá­rov

Ins­tant mes­sa­ging apli­ká­cia, extrém­ne obľú­be­ná medzi tee­na­ger­mi. Umož­ňu­je posie­la­nie fotiek a videí, kto­ré sú po danom čase nená­vrat­ne vyma­za­né. Hla­va spo­loč­nos­ti, Evan Spie­gel od roku 2012 z cel­ko­vých inves­tí­cií 648 mili­ó­nov vytia­hol svo­ju fir­mu na hod­no­tu 16 miliárd.

4. Palan­tir — $20 miliard dolá­rov

Pre mňa cel­kom nezná­ma soft­vé­ro­vá služ­ba, kto­rá má však doko­na­lý názov (refe­ren­cia na Pána Prs­ťe­ňov). Zaobe­rá sa ana­lý­zou dát. Medzi ich naj­väč­ších zákaz­ní­kov pat­ria štát­ne agen­tú­ry ako CIA (Sau­ron) a FBI (Saru­man).

3. AirB­nB — $25,5 miliard dolá­rov

Na tre­ťom mies­te sa umiest­ni­la služ­ba, kto­rú nemu­sí­me zvlášť pred­sta­vo­vať. Je to mies­to, kde sa stre­ta­jú poten­ciál­ny nájom­co­via s nájom­ník­mi. Dostup­ná už v 190 kra­ji­nách sve­ta. Pod vede­ním Bria­na Ches­ky­ho sa z inves­tí­cií 2,39 mili­ó­nov sta­la úspeš­ná fir­ma s hod­no­tou 25,5 milárd dolá­rov.

2. Xia­omi — $46 miliard dolá­rov

Čín­sky tiger, kto­rý na trhu so smart­fón­mi pôso­bí iba päť rokov. Ich zaria­de­nia sa radia medzi TOP trie­du tele­fó­nov pou­ží­va­jú­cich Andro­id. Od roku 2010 zís­ka­li skal­ných fanú­ši­kov, kto­rý na ich výrob­ky neda­jú dopus­tiť o nič menej ako milov­ní­ci App­lu. Inves­tí­cie do tej­to spo­loč­nos­ti sa špl­ha­jú na hod­no­tu 1.4 miliar­dy, čo je to však opro­ti dneš­nej hod­no­te fir­my, 46 miliárd ame­ric­kých dolá­rov ?

1. Uber — $51 miliard dolá­rov

Na prvom mies­te sa umiest­nil star­tup, kto­rý nedáv­no dora­zil aj do slo­ven­ské­ho hlav­né­ho mes­ta, Bra­ti­sla­vy. Spá­ja ľudí, kto­rý sa chcú odviezť autom a tých, kto­rý si chcú na svo­jom aute pri­vy­ro­biť. V ponu­ke sú rôz­ne typy áut, od luxus­ných „lodí“ až po malé a jed­no­du­ché. Uber rai­so­val penia­ze ako o život, medzi naj­väč­ších inves­to­rov pat­ria zvuč­né mená ako Bench­mark Capi­tal, Men­lo Ven­tu­res či Goog­le Ven­tu­res. Hori­bil­ná suma 8,21 miliárd bola zhod­no­te­ná na ešte väč­šiu, 51 miliárd dolá­rov.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)