10 naj­lep­ších smart­fó­nov súčas­nos­ti

Dárius Polák / 5. marca 2016 / Tech a inovácie

Ráno som ces­to­val 61-kou a zo sran­dy som počí­tal koľ­ko ľudí sa hrá na svo­jich smart­fó­noch. Napo­čí­tal som 6, čo bola tak­mer 1/3 posád­ky. Ak už máme trá­viť toľ­ko času, tak aspoň s nie­čím, čo je kva­lit­né. Kto­ré smart­fó­ny sú však na trhu tie naj­kva­lit­nej­šie?

#10 — Nexus 5X

Andro­id od Goog­le, manu­fak­tú­rou out­sour­co­va­ný do zahra­ni­čia. Znač­ka Goog­le hovo­rí sama za seba.

Cena — 310€

17

#9 — iPho­ne 6 Plus

Je to stá­le jeden z naj­väč­ších smart­fó­nov, kto­ré môžeš kúpiť. A tým, že kúpiš model z minu­lé­ho roku, budeš mať rov­na­ký záži­tok ako s iPho­ne 6S Plus. Plus, ušet­ríš 100 eur.

Cena — 600€.

9

#8 — iPho­ne 6

Rok sta­rý, no stá­le výhod­ný ak chceš ušet­riť. Aj vyze­rá rov­na­ko ako 6S. Nikto nezis­tí, že si si kúpil star­ší :).

Cena — 510€.

10

#7 — Sam­sung Gala­xy Note 5

Pokra­ču­je s tra­dí­ci­ou rodi­ny ako ďal­ší zabi­jak s veľ­kou obra­zov­kou. Nový dizajn je skrát­ka skve­lý.

Cena — 780€.

13

#6 — LG G5

nád­her­nú celo­ko­vo­vú kon­štruk­ciu, ako aj odní­ma­teľ­né dno, kto­ré umož­ňu­je vyme­niť vybi­tú baté­riu za novú. Odní­ma­teľ­ný spo­dok tiež mož­no vyme­niť za modu­ly”, kto­ré ponú­ka­jú ďal­šie fun­kcie súvi­sia­ce s kame­rou a tla­čid­lom. Ak ti stá­le nesta­čí, dostal takis­to dual-objek­tív foto­apa­rát, kto­rý ti dáva nepre­ko­na­teľ­nú vše­stran­nosť, pokiaľ ide o robe­nie sní­mok. LG ozná­mi­lo G5 vo feb­ru­ári, ale ešte nie sú žiad­ne infor­má­cie ešte o cenách a dostup­nos­ti.

14

#5 — Nexus 6P

Nexus 6P, vlaj­ko­vá loď Goog­le, vyro­be­ný Huawei. Pokiaľ si nedoč­ka­vý a chceš dočas­ne to naj­lep­šie čo ponú­ka Andro­id, Nexus je potom pre teba.

Cena — 548€.

18

#4 a #3 — Sam­sung Gala­xy S7 a Sam­sung Gala­xy S7 Edge

O fea­tu­roch nových vlaj­ko­vých lodí sme napí­sa­li tu.

Cena — 654 € a 750€.

1516

#2 — iPho­ne 6S Plus

Naj­lep­ší z “naj­väč­ších” smart­fó­nov. Zdá sa byť podob­ný ako pred­chá­dza­jú­ci model, no obsa­hu­je 3D Touch, kto­rý dete­ku­je s akou silou sa dotý­kaš obra­zov­ky a otvá­ra novú vrstvu kon­tro­ly pre tvo­je apli­ká­cie.

Cena — 709€.

19

#1 — iPho­ne 6S

Neča­ka­né? Nie. Nie je o čom. Za tých pár rokov som mal mož­nosť vyskú­šať si Andro­id i iOS. Úprim­ne, veľ­ký roz­diel v kva­li­te medzi nimi nevi­dím no iPho­ne má pred­sa len o kúsok navrch, pre­to­že sa viac sústre­dí na drob­né detai­ly. A všet­ci dob­re vie­me, že dia­bol sa vždy ukrý­va prá­ve v detai­loch.

Cena — 588 €.

20

Zdroj: busi­nes­sin­si­der, autor, poc­ket­now, andro­idaut­ho­ri­ty, zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der, andro­idaut­ho­ri­ty, poc­ket­now, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Marqu­es Bro­wn­lee

Pridať komentár (0)