10 naj­lep­ších smart­fó­nov súčas­nosti

Dárius Polák / 5. marca 2016 / Tech a inovácie

Ráno som ces­to­val 61-kou a zo srandy som počí­tal koľko ľudí sa hrá na svo­jich smart­fó­noch. Napo­čí­tal som 6, čo bola tak­mer 1/3 posádky. Ak už máme trá­viť toľko času, tak aspoň s nie­čím, čo je kva­litné. Ktoré smart­fóny sú však na trhu tie naj­kva­lit­nej­šie?

#10 — Nexus 5X

Android od Google, manu­fak­tú­rou out­sour­co­vaný do zahra­ni­čia. Značka Google hovorí sama za seba.

Cena — 310€

17

#9 — iPhone 6 Plus

Je to stále jeden z naj­väč­ších smart­fó­nov, ktoré môžeš kúpiť. A tým, že kúpiš model z minu­lého roku, budeš mať rov­naký záži­tok ako s iPhone 6S Plus. Plus, ušet­ríš 100 eur.

Cena — 600€.

9

#8 — iPhone 6

Rok starý, no stále výhodný ak chceš ušet­riť. Aj vyzerá rov­nako ako 6S. Nikto nezistí, že si si kúpil starší :).

Cena — 510€.

10

#7 — Sam­sung Galaxy Note 5

Pokra­čuje s tra­dí­ciou rodiny ako ďalší zabi­jak s veľ­kou obra­zov­kou. Nový dizajn je skrátka skvelý.

Cena — 780€.

13

#6 — LG G5

nád­hernú celo­ko­vovú kon­štruk­ciu, ako aj odní­ma­teľné dno, ktoré umož­ňuje vyme­niť vybitú baté­riu za novú. Odní­ma­teľný spo­dok tiež možno vyme­niť za moduly”, ktoré ponú­kajú ďal­šie fun­kcie súvi­siace s kame­rou a tla­čid­lom. Ak ti stále nestačí, dostal takisto dual-objek­tív foto­apa­rát, ktorý ti dáva nepre­ko­na­teľnú vše­stran­nosť, pokiaľ ide o robe­nie sní­mok. LG ozná­milo G5 vo feb­ru­ári, ale ešte nie sú žiadne infor­má­cie ešte o cenách a dostup­nosti.

14

#5 — Nexus 6P

Nexus 6P, vlaj­ková loď Google, vyro­bený Huawei. Pokiaľ si nedoč­kavý a chceš dočasne to naj­lep­šie čo ponúka Android, Nexus je potom pre teba.

Cena — 548€.

18

#4 a #3 — Sam­sung Galaxy S7 a Sam­sung Galaxy S7 Edge

O fea­tu­roch nových vlaj­ko­vých lodí sme napí­sali tu.

Cena — 654 € a 750€.

1516

#2 — iPhone 6S Plus

Naj­lepší z “naj­väč­ších” smart­fó­nov. Zdá sa byť podobný ako pred­chá­dza­júci model, no obsa­huje 3D Touch, ktorý dete­kuje s akou silou sa dotý­kaš obra­zovky a otvára novú vrstvu kon­troly pre tvoje apli­ká­cie.

Cena — 709€.

19

#1 — iPhone 6S

Neča­kané? Nie. Nie je o čom. Za tých pár rokov som mal mož­nosť vyskú­šať si Android i iOS. Úprimne, veľký roz­diel v kva­lite medzi nimi nevi­dím no iPhone má predsa len o kúsok navrch, pre­tože sa viac sústredí na drobné detaily. A všetci dobre vieme, že dia­bol sa vždy ukrýva práve v detai­loch.

Cena — 588 €.

20

Zdroj: busi­nes­sin­si­der, autor, poc­ket­now, andro­idaut­ho­rity, zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der, andro­idaut­ho­rity, poc­ket­now, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Marques Bro­wn­lee

Pridať komentár (0)