10 naj­bo­hat­ších TECH miliar­dá­rov sve­ta

Martina Ditrichová / 13. októbra 2016 / Business

Ovplyv­ni­li to, akým spô­so­bom dnes fun­gu­je­me.

Ten­to zoznam vzi­šiel zo spo­lu­prá­ce Busi­ness Insi­de­ra a ana­lýz Wealth X, keď nedáv­no odha­li­li 50 naj­bo­hat­ších ľudí sve­ta. My ti pri­ná­ša­me zoznam 10 z nich, kto­rých čin­nosť sa zame­ria­va na tech­no­ló­gie.

Z desiat­ky naj­bo­hat­ších tech­no­lo­gic­kých miliar­dá­rov sve­ta, šty­ria pre­ru­ši­li štú­dium. Všet­ko sú to muži a pochá­dza­jú z USA a Číny. Kaž­dý z nich bol ale­bo je hla­vou glo­bál­nej tech spo­loč­nos­ti.

Vstup­ná hra­ni­ca do zozna­mu je 18.2 miliar­dy čis­té­ho ima­nia. To zahŕňa hoto­vosť, akcie a iné podie­ly. Kaž­dý si so svo­jim, prak­tic­ky nemi­nu­teľ­ným, majet­kom nakla­dá po svo­jom. Nie­kto­rí zasvä­ti­li život filan­tro­pii a sna­žia sa svoj vplyv a penia­ze využiť na zme­nu sve­ta k lep­šie­mu. Iní si penia­ze uží­va­jú a zabá­va­jú sa, vlast­nia špor­to­vé tímy, nie­kto­rí sa dokon­ca vrh­li do médií a vydá­va­jú novi­ny. Tí naj­vy­trva­lej­ší na svo­jich príj­moch stá­le pra­cu­jú, inves­tu­jú penia­ze do vývo­ja a ria­dia svo­je spo­loč­nos­ti. A jeden dokon­ca vyvá­ža veci do ves­mí­ru.

CEO Ama­zo­nu Jeff Bez­os zalo­žil rake­to­vú spo­loč­nosť Blue Ori­gin

screen-shot-2015-11-24-at-10-50-03-am

zdroj: businessinsider.com

Začí­na­me od naj­chu­dob­nej­šie­ho.:)

10. Pony Ma

Čis­té ima­nie: $18.2 miliar­dy

Vek: 44

Kra­ji­na: Čína

Zdroj bohat­stva: Ten­cent Hol­dings

qxmoeedqsejepjz22od2

zdroj: crunchbase-production-res.cloudinary.com

Ma Huateng (Pony Ma) zalo­žil Ten­cent so spo­lu­žiak­mi z výš­ky. Svo­je prvé penia­ze zaro­bil na akci­ovom trhu. Zo začiat­ku bola hlav­ným pro­duk­tom spo­loč­nos­ti sociál­na sieť QQ, kto­rá bola free a sta­la sa v Číne veľ­mi roz­ší­re­nou. Ten­cent dra­ma­tic­ky expan­do­val a inves­to­val do celej šká­ly biz­ni­sov, od hudob­nej dis­tri­bú­cie až po her­né štú­diá ako Riot Games (tvor­co­via glo­bál­ne popu­lár­nej hry „Lea­gue of Legends“).

9. Micha­el Dell

Ima­nie : $18.9 miliar­dy

Vek: 51

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Dell

Michael Dell

zdroj: wired.com

Ešte počas štú­dia na Texas­kej Uni­ver­zi­te v Aus­ti­ne v roku 1984, zalo­žil Micha­el Dell spo­loč­nosť PC Ltd.- pred­chod­ca Dell-u. Čosko­ro opus­til ško­lu, aby sa mohol spo­loč­nos­ti veno­vať na full-time. Vybu­do­val z nej jed­nu z naj­rých­lej­šie sa roz­ví­ja­jú­cich spo­loč­nos­tí v kra­ji­ne. Už v jeho 23 rokoch sa akcie spo­loč­nos­ti vyšpl­ha­li na 30 mili­ó­nov dolá­rov. Dell ria­dil svoj­ho menov­ca od zalo­že­nia spo­loč­nos­ti, okrem krát­ke­ho obdo­bia. V súčas­nos­ti spo­loč­nosť zamest­ná­va viac ako 100 000 ľudí vo via­ce­rých kra­ji­nách. Mater­ská spo­loč­nosť dote­raz síd­li v Texa­se a je tam 2. naj­väč­šou, po AT&T, kto­rá sa neve­nu­je ole­jo­vé­mu prie­mys­lu.

8. Ste­ve Ball­mer

Ima­nie : $25.9 miliar­dy

Vek: 59

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Mic­ro­soft

steve_ballmer_peace

zdroj: dailytech.com

Ste­ve Ball­mer opus­til štú­dium eko­nó­mie na Stand­for­de v 1980, aby sa pri­dal ku kama­rá­to­vi Bil­lo­vi Gate­so­vi z Har­var­du do Mic­ro­sof­tu. Ako prvý obchod­ný mana­žér spo­loč­nos­ti zará­bal mal 50 000 dolá­rov na výplat­nej pás­ke a podiel spo­loč­nos­ti. Neskôr sa vypra­co­val na pozí­ciu CEO Mic­ro­soft-u a podiel v spo­loč­nos­ti sa mu veľ­mi vyplá­cal. Bol jed­ným z mála, okrem zakla­da­te­ľov a rodi­ny, kto­rý sa stal miliar­dá­rom zo zamest­na­nec­kej pozí­cie.

Momen­tál­ne už nero­bí v Mic­ro­sof­te. V 2014 kúpil bas­ket­ba­lo­vý tím Los Ange­les Clip­pers za 2 miliar­dy dolá­rov.

7. Jack Ma

Ima­nie : $26.3 milar­dy

Vek: 51

Kra­ji­na: Čína

Zdroj bohat­stva: Ali­ba­ba

FILE PHOTO: Jack Ma, chairman and then-chief executive officer of Alibaba Group Holding Ltd., laughs at a news conference in Hong Kong, China, on Tuesday, Nov. 6, 2007. Alibaba, which rode China's emergence as an economic superpower over the last 15 years to become a massive online marketplace for everything from forks to forklifts, filed today for what could become the largest U.S. initial public offering ever. Photographer: Daniel J. Groshong/Bloomberg *** Local Caption *** Jack Ma

zdroj: lifehack.com

Dá sa pove­dať, že Jack Ma je Jef­fom Bez­o­som (Ama­zon) Číny. Zalo­žil Ali­ba­bu, ekvi­va­lent Ama­zo­nu. Momen­tál­ne ju stá­le vlast­ní a pra­cu­je v nej. Spo­loč­nosť šla na trh v roku 2014, so sve­to­vo naj­vyš­šou ponu­kou — 25 miliárd dolá­rov. Aj napriek priez­vis­ku, nie je nijak spo­je­ný s Pony Ma.

6. Ser­gey Brin

Ima­nie : $36,2 miliar­dy

Vek: 42

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Goog­le

sergey-brin-3

zdroj: thefamouspeople.com

Ser­gey Brin a Lar­ry Page (tiež figu­ru­je v našom zozna­me) spo­lu zalo­ži­li Goog­le v 1998. Stret­li sa v roku 1995 na Stand­for­de. Aj keď pre­šiel Goog­le za tie roky mno­hý­mi zme­na­mi, základ spo­loč­nos­ti a veľa jej pro­duk­tov je zalo­že­ných na vyhľa­dá­va­či, kto­rý Brin a Page zalo­ži­li kon­com 90-tych rokov.

V súčas­nos­ti Brin dohlia­da na mater­skú spo­loč­nosť Goog­le-u, Alp­ha­bet, kto­rá sa zame­ria­va na takz­va­nú „moons­hot“ myš­lien­ku. Ide o pro­jekt, posky­tu­jú­ci WiFi do vidiec­kych komu­nít pro­stred­níc­tvom výš­ko­vých baló­nov (Pro­ject Loon).

5. Lar­ry Page

Ima­nie : $37,8 miliar­dy

Vek: 42

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Goog­le

FILE - In this June 12, 2007 file photo, Google co-founder Larry Page smiles at a news conference held at Google headquarters in Mountain View, Calif. When he replaced his mentor Eric Schmidt as Google's CEO last April, Page insisted that the company had to be more aggressive about countering the threat posed by Facebook's ever-growing popularity. Page responded with a social networking crusade that is still reshaping Google Inc. as he marks his one-year anniversary as chief executive on Wednesday, April 3, 2012. (AP Photo/Paul Sakuma, file)

zdroj: insideevs.com

Lar­ry Page je ten „o tro­chu“ bohat­ší z dvo­j­ice, kto­rá zalo­ži­la Goog­le. Je tiež CEO spo­loč­nos­ti Alp­ha­bet, novej mater­skej spo­loč­nos­ti Goog­lu. V nej Brin zastu­pu­je rolu pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti. CEO Goog­le-u je teraz Sun­dar Pichai. Page je zod­po­ved­ný za algo­rit­mus srd­ca Goog­le vyhľa­dá­va­ča, kto­rá zosta­vu­je výsled­ky v špe­ci­fic­kom pora­dí.

Page sa stal miliar­dá­rom, keď bol vo veku 30 rokov a vie­dol akvi­zí­ciu Andro­idu. Potom sa na deká­du stia­hol z vede­nia Goog­le-u. Na pozí­ciu CEO zasa­dol v roku 2011 a odvte­dy spo­loč­nosť pre­kvi­tá.

4. Lar­ry Elli­son

Ima­nie : $46,1 miliar­dy

Vek: 71

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Orac­le

larry_ellison

zdroj: myslenieuspesnych.sk

Lar­ry Elli­son je spo­lu­za­kla­da­te­ľom kor­po­rá­cie Orac­le, jed­nej z naj­väč­ších soft­vé­ro­vých spo­loč­nos­tí na sve­te. Ak si nikdy nepo­čul o Orac­le, nie si sám, prav­de­po­dob­ne ho ani nepou­ží­vaš. Ide o data­bá­zo­vý soft­vér pre veľ­ké spo­loč­nos­ti a vlá­du, takz­va­ný „midd­le­wa­re“, kto­rý umož­ňu­je prog­ra­má­to­rom vytvá­rať svo­je vlast­né prog­ra­my. Orac­le im vlast­ne posky­tu­je pro­stre­die.

Elli­son bol svoj­ho času naj­lep­šie pla­te­ný CEO sve­ta. Vlast­ní Hawaij­ský ostrov Lanai a bol tiež dob­rým pria­te­ľom Ste­va Job­sa.

3. Mark Zuc­ker­berg

Ima­nie : $46,2 miliar­dy

Vek: 31

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Face­bo­ok

Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., listens as Narendra Modi, India's prime minister, not pictured, speaks during a town hall meeting at Facebook headquarters in Menlo Park, California, U.S., on Sunday, Sept. 27, 2015. Prime Minister Modi plans on connecting 600,000 villages across India using fiber optic cable as part of his "dream" to expand the world's largest democracy's economy to $20 trillion. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg *** Local Caption *** Mark Zuckerberg

Ak si videl film Sociál­na sieť, prav­de­po­dob­ne poznáš jeho prí­beh. Zalo­žil Face­bo­ok počas štú­dia na Har­var­de, vypus­til ho medzi štu­den­tov, a ten sa vyvi­nul až do podo­by, ako pozná­me dnes. Nevie­me si bez neho pred­sta­viť deň.

Teraz má 31 rokov a nedáv­no sa mu naro­di­lo prvé die­ťa. Face­bo­ok má momen­tál­ne hod­no­tu oko­lo 50 miliárd. Zuc­ker­ber­gov­ci sa zavia­za­li, že roz­da­jú 90% svoj­ho majet­ku a pra­vi­del­ne pris­pie­va­jú peniaz­mi na dob­ro­čin­né úče­ly, naprí­klad boj pro­ti cho­ro­bám ale­bo pomoc komu­ni­tám.

2. Jeff Bez­os

Ima­nie : $51,2 miliar­dy

Vek: 52

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Ama­zon

bezos-e1402433847477-1024x575

zdroj: forbes.com

Zo skrom­ných začiat­kov v gará­ži sa stal miliar­dá­rom. Zjed­no­du­šil ľuďom naku­po­va­nie a pre­daj cez inter­net. Najprv to boli len kni­hy, teraz tam náj­deš úpl­ne všet­ko. Posu­nul sa ďalej aj od sústre­de­nia iba na Ama­zon. Vlast­ní novi­ny the Was­hing­ton Post a posie­la rake­ty do ves­mí­ru spo­loč­nos­ťou Blue Ori­gin.

Aj Ama­zon sám o sebe sa posu­nul od pre­da­ja vecí. Spo­loč­nosť sa teraz venu­je aj zábav­né­mu prie­mys­lu, pre­no­som cez Ama­zon Pri­me, posky­tu­je záš­ti­tu veľa web strán­kam cez svo­ju diví­ziu Ama­zon Web Ser­vi­ces, dokon­ca dodá­va potra­vi­ny pod náz­vom Ama­zon­Fresh. A čosko­ro sa chys­tá na revo­lú­ciu všet­kých dodá­vok, pro­stred­níc­tvom dro­nov!

1.Bill Gates

Ima­nie : $89,4 miliar­dy

Vek: 60

Kra­ji­na: USA

Zdroj bohat­stva: Mic­ro­soft

the-rise-of-bill-gates-from-harvard-dropout-to-richest-man-in-the-world

zdroj: businessinsider.com

Bill nie je len naj­bo­hat­ším člo­ve­kom v tom­to zozna­me, on je naj­bo­hat­ším člo­ve­kom vôbec. Začal zará­bať rela­tív­ne sko­ro, už ako 30-roč­ný sa stal miliar­dá­rom, keď spus­til pre­daj akcií Mic­ro­sof­tu. Spo­lu­za­lo­žil spo­loč­nosť a roky potom ju sám vie­dol, nako­niec odstú­pil z pozí­cie CEO v roku 2000. Dote­raz zastá­va pozí­ciu v správ­nej rade, zame­ria­va sa však naj­mä na filan­tro­piu.

So svo­jou man­žel­kou Melin­dou Gates, Bill vedie Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on. V roz­ho­vo­re s Tech Insi­der Bill zdô­raz­ňo­val význam nových obja­vov v oblas­ti výro­by a využí­va­nia ener­gií- spo­ľah­li­vú, lac­nú alter­na­tí­vu fosíl­nych palív a pro­duk­cie uhlia. Prí­chod toh­to „ener­ge­tic­ké­ho zázra­ku“ vidí v najb­liž­ších 15 rokoch – nie­čo, čo pria­mo vyrie­ši účin­ky využí­va­nia uhlia a fosíl­nych palív.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com/gannett-cdn.com

Pridať komentár (0)