10 naj­bo­hat­ších TECH miliar­dá­rov sveta

Martina Ditrichová / 13. októbra 2016 / Business

Ovplyv­nili to, akým spô­so­bom dnes fun­gu­jeme.

Tento zoznam vzi­šiel zo spo­lu­práce Busi­ness Insi­dera a ana­lýz Wealth X, keď nedávno odha­lili 50 naj­bo­hat­ších ľudí sveta. My ti pri­ná­šame zoznam 10 z nich, kto­rých čin­nosť sa zame­riava na tech­no­ló­gie.

Z desiatky naj­bo­hat­ších tech­no­lo­gic­kých miliar­dá­rov sveta, šty­ria pre­ru­šili štú­dium. Všetko sú to muži a pochá­dzajú z USA a Číny. Každý z nich bol alebo je hla­vou glo­bál­nej tech spo­loč­nosti.

Vstupná hra­nica do zoznamu je 18.2 miliardy čis­tého ima­nia. To zahŕňa hoto­vosť, akcie a iné podiely. Každý si so svo­jim, prak­ticky nemi­nu­teľ­ným, majet­kom nakladá po svo­jom. Nie­ktorí zasvä­tili život filan­tro­pii a sna­žia sa svoj vplyv a peniaze využiť na zmenu sveta k lep­šiemu. Iní si peniaze uží­vajú a zabá­vajú sa, vlast­nia špor­tové tímy, nie­ktorí sa dokonca vrhli do médií a vydá­vajú noviny. Tí naj­vy­trva­lejší na svo­jich príj­moch stále pra­cujú, inves­tujú peniaze do vývoja a ria­dia svoje spo­loč­nosti. A jeden dokonca vyváža veci do ves­míru.

CEO Ama­zonu Jeff Bezos zalo­žil rake­tovú spo­loč­nosť Blue Ori­gin

screen-shot-2015-11-24-at-10-50-03-am

zdroj: businessinsider.com

Začí­name od naj­chu­dob­nej­šieho.:)

10. Pony Ma

Čisté ima­nie: $18.2 miliardy

Vek: 44

Kra­jina: Čína

Zdroj bohat­stva: Ten­cent Hol­dings

qxmoeedqsejepjz22od2

zdroj: crunchbase-production-res.cloudinary.com

Ma Huateng (Pony Ma) zalo­žil Ten­cent so spo­lu­žiakmi z výšky. Svoje prvé peniaze zaro­bil na akci­ovom trhu. Zo začiatku bola hlav­ným pro­duk­tom spo­loč­nosti sociálna sieť QQ, ktorá bola free a stala sa v Číne veľmi roz­ší­re­nou. Ten­cent dra­ma­ticky expan­do­val a inves­to­val do celej škály biz­ni­sov, od hudob­nej dis­tri­bú­cie až po herné štú­diá ako Riot Games (tvor­co­via glo­bálne popu­lár­nej hry „Lea­gue of Legends“).

9. Michael Dell

Ima­nie : $18.9 miliardy

Vek: 51

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Dell

Michael Dell

zdroj: wired.com

Ešte počas štú­dia na Texas­kej Uni­ver­zite v Aus­tine v roku 1984, zalo­žil Michael Dell spo­loč­nosť PC Ltd.- pred­chodca Dell-u. Čoskoro opus­til školu, aby sa mohol spo­loč­nosti veno­vať na full-time. Vybu­do­val z nej jednu z naj­rých­lej­šie sa roz­ví­ja­jú­cich spo­loč­ností v kra­jine. Už v jeho 23 rokoch sa akcie spo­loč­nosti vyšpl­hali na 30 mili­ó­nov dolá­rov. Dell ria­dil svojho menovca od zalo­že­nia spo­loč­nosti, okrem krát­keho obdo­bia. V súčas­nosti spo­loč­nosť zamest­náva viac ako 100 000 ľudí vo via­ce­rých kra­ji­nách. Mater­ská spo­loč­nosť dote­raz sídli v Texase a je tam 2. naj­väč­šou, po AT&T, ktorá sa neve­nuje ole­jo­vému prie­myslu.

8. Steve Ball­mer

Ima­nie : $25.9 miliardy

Vek: 59

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Mic­ro­soft

steve_ballmer_peace

zdroj: dailytech.com

Steve Ball­mer opus­til štú­dium eko­nó­mie na Stand­forde v 1980, aby sa pri­dal ku kama­rá­tovi Bil­lovi Gate­sovi z Har­vardu do Mic­ro­softu. Ako prvý obchodný mana­žér spo­loč­nosti zará­bal mal 50 000 dolá­rov na výplat­nej páske a podiel spo­loč­nosti. Neskôr sa vypra­co­val na pozí­ciu CEO Mic­ro­soft-u a podiel v spo­loč­nosti sa mu veľmi vyplá­cal. Bol jed­ným z mála, okrem zakla­da­te­ľov a rodiny, ktorý sa stal miliar­dá­rom zo zamest­na­nec­kej pozí­cie.

Momen­tálne už nerobí v Mic­ro­softe. V 2014 kúpil bas­ket­ba­lový tím Los Ange­les Clip­pers za 2 miliardy dolá­rov.

7. Jack Ma

Ima­nie : $26.3 milardy

Vek: 51

Kra­jina: Čína

Zdroj bohat­stva: Ali­baba

FILE PHOTO: Jack Ma, chairman and then-chief executive officer of Alibaba Group Holding Ltd., laughs at a news conference in Hong Kong, China, on Tuesday, Nov. 6, 2007. Alibaba, which rode China's emergence as an economic superpower over the last 15 years to become a massive online marketplace for everything from forks to forklifts, filed today for what could become the largest U.S. initial public offering ever. Photographer: Daniel J. Groshong/Bloomberg *** Local Caption *** Jack Ma

zdroj: lifehack.com

Dá sa pove­dať, že Jack Ma je Jef­fom Bez­o­som (Ama­zon) Číny. Zalo­žil Ali­babu, ekvi­va­lent Ama­zonu. Momen­tálne ju stále vlastní a pra­cuje v nej. Spo­loč­nosť šla na trh v roku 2014, so sve­tovo naj­vyš­šou ponu­kou — 25 miliárd dolá­rov. Aj napriek priez­visku, nie je nijak spo­jený s Pony Ma.

6. Ser­gey Brin

Ima­nie : $36,2 miliardy

Vek: 42

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Google

sergey-brin-3

zdroj: thefamouspeople.com

Ser­gey Brin a Larry Page (tiež figu­ruje v našom zozname) spolu zalo­žili Google v 1998. Stretli sa v roku 1995 na Stand­forde. Aj keď pre­šiel Google za tie roky mno­hými zme­nami, základ spo­loč­nosti a veľa jej pro­duk­tov je zalo­že­ných na vyhľa­dá­vači, ktorý Brin a Page zalo­žili kon­com 90-tych rokov.

V súčas­nosti Brin dohliada na mater­skú spo­loč­nosť Google-u, Alp­ha­bet, ktorá sa zame­riava na takz­vanú „moons­hot“ myš­lienku. Ide o pro­jekt, posky­tu­júci WiFi do vidiec­kych komu­nít pro­stred­níc­tvom výš­ko­vých baló­nov (Pro­ject Loon).

5. Larry Page

Ima­nie : $37,8 miliardy

Vek: 42

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Google

FILE - In this June 12, 2007 file photo, Google co-founder Larry Page smiles at a news conference held at Google headquarters in Mountain View, Calif. When he replaced his mentor Eric Schmidt as Google's CEO last April, Page insisted that the company had to be more aggressive about countering the threat posed by Facebook's ever-growing popularity. Page responded with a social networking crusade that is still reshaping Google Inc. as he marks his one-year anniversary as chief executive on Wednesday, April 3, 2012. (AP Photo/Paul Sakuma, file)

zdroj: insideevs.com

Larry Page je ten „o tro­chu“ bohatší z dvo­j­ice, ktorá zalo­žila Google. Je tiež CEO spo­loč­nosti Alp­ha­bet, novej mater­skej spo­loč­nosti Googlu. V nej Brin zastu­puje rolu pre­zi­denta spo­loč­nosti. CEO Google-u je teraz Sun­dar Pichai. Page je zod­po­vedný za algo­rit­mus srdca Google vyhľa­dá­vača, ktorá zosta­vuje výsledky v špe­ci­fic­kom poradí.

Page sa stal miliar­dá­rom, keď bol vo veku 30 rokov a vie­dol akvi­zí­ciu Andro­idu. Potom sa na dekádu stia­hol z vede­nia Google-u. Na pozí­ciu CEO zasa­dol v roku 2011 a odvtedy spo­loč­nosť pre­kvitá.

4. Larry Elli­son

Ima­nie : $46,1 miliardy

Vek: 71

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Oracle

larry_ellison

zdroj: myslenieuspesnych.sk

Larry Elli­son je spo­lu­za­kla­da­te­ľom kor­po­rá­cie Oracle, jed­nej z naj­väč­ších soft­vé­ro­vých spo­loč­ností na svete. Ak si nikdy nepo­čul o Oracle, nie si sám, prav­de­po­dobne ho ani nepou­ží­vaš. Ide o data­bá­zový soft­vér pre veľké spo­loč­nosti a vládu, takz­vaný „midd­le­ware“, ktorý umož­ňuje prog­ra­má­to­rom vytvá­rať svoje vlastné prog­ramy. Oracle im vlastne posky­tuje pro­stre­die.

Elli­son bol svojho času naj­lep­šie pla­tený CEO sveta. Vlastní Hawaij­ský ostrov Lanai a bol tiež dob­rým pria­te­ľom Steva Jobsa.

3. Mark Zuc­ker­berg

Ima­nie : $46,2 miliardy

Vek: 31

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Face­book

Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., listens as Narendra Modi, India's prime minister, not pictured, speaks during a town hall meeting at Facebook headquarters in Menlo Park, California, U.S., on Sunday, Sept. 27, 2015. Prime Minister Modi plans on connecting 600,000 villages across India using fiber optic cable as part of his "dream" to expand the world's largest democracy's economy to $20 trillion. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg *** Local Caption *** Mark Zuckerberg

Ak si videl film Sociálna sieť, prav­de­po­dobne poznáš jeho prí­beh. Zalo­žil Face­book počas štú­dia na Har­varde, vypus­til ho medzi štu­den­tov, a ten sa vyvi­nul až do podoby, ako poznáme dnes. Nevieme si bez neho pred­sta­viť deň.

Teraz má 31 rokov a nedávno sa mu naro­dilo prvé dieťa. Face­book má momen­tálne hod­notu okolo 50 miliárd. Zuc­ker­ber­govci sa zavia­zali, že roz­dajú 90% svojho majetku a pra­vi­delne pris­pie­vajú peniazmi na dob­ro­činné účely, naprí­klad boj proti cho­ro­bám alebo pomoc komu­ni­tám.

2. Jeff Bezos

Ima­nie : $51,2 miliardy

Vek: 52

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Ama­zon

bezos-e1402433847477-1024x575

zdroj: forbes.com

Zo skrom­ných začiat­kov v garáži sa stal miliar­dá­rom. Zjed­no­du­šil ľuďom naku­po­va­nie a pre­daj cez inter­net. Najprv to boli len knihy, teraz tam náj­deš úplne všetko. Posu­nul sa ďalej aj od sústre­de­nia iba na Ama­zon. Vlastní noviny the Was­hing­ton Post a posiela rakety do ves­míru spo­loč­nos­ťou Blue Ori­gin.

Aj Ama­zon sám o sebe sa posu­nul od pre­daja vecí. Spo­loč­nosť sa teraz venuje aj zábav­nému prie­myslu, pre­no­som cez Ama­zon Prime, posky­tuje záš­titu veľa web strán­kam cez svoju diví­ziu Ama­zon Web Ser­vi­ces, dokonca dodáva potra­viny pod náz­vom Ama­zon­Fresh. A čoskoro sa chystá na revo­lú­ciu všet­kých dodá­vok, pro­stred­níc­tvom dro­nov!

1.Bill Gates

Ima­nie : $89,4 miliardy

Vek: 60

Kra­jina: USA

Zdroj bohat­stva: Mic­ro­soft

the-rise-of-bill-gates-from-harvard-dropout-to-richest-man-in-the-world

zdroj: businessinsider.com

Bill nie je len naj­bo­hat­ším člo­ve­kom v tomto zozname, on je naj­bo­hat­ším člo­ve­kom vôbec. Začal zará­bať rela­tívne skoro, už ako 30-ročný sa stal miliar­dá­rom, keď spus­til pre­daj akcií Mic­ro­softu. Spo­lu­za­lo­žil spo­loč­nosť a roky potom ju sám vie­dol, nako­niec odstú­pil z pozí­cie CEO v roku 2000. Dote­raz zastáva pozí­ciu v správ­nej rade, zame­riava sa však najmä na filan­tro­piu.

So svo­jou man­žel­kou Melin­dou Gates, Bill vedie Bill & Melinda Gates Foun­da­tion. V roz­ho­vore s Tech Insi­der Bill zdô­raz­ňo­val význam nových obja­vov v oblasti výroby a využí­va­nia ener­gií- spo­ľah­livú, lacnú alter­na­tívu fosíl­nych palív a pro­duk­cie uhlia. Prí­chod tohto „ener­ge­tic­kého zázraku“ vidí v najb­liž­ších 15 rokoch – niečo, čo priamo vyrieši účinky využí­va­nia uhlia a fosíl­nych palív.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: twitter.com/gannett-cdn.com

Pridať komentár (0)