10 najhorších log všetkých čias, ktoré nám navždy vyčaria úsmev na tvári

Ľudo Nastišin / 6. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Logo firmy je prav­de­po­dobne to prvé, s čím príde nový zá­kaz­ník do kon­taktu
  • A keď je logo zlé, môže zá­kaz­níka od­stra­šiť
  • V tomto článku uvá­dzame zo­znam tých prav­de­po­dobne úplne naj­hor­ších log všet­kých čias

An­glické mé­diá si logo olym­pij­ský hier z roku 2012 sku­točne po­dali s tým, že pri­po­mína se­xu­álny akt Lisy Sim­pso­no­vej či ná­znak svas­tiky. Logo aj na­prie tomu os­talo ne­zme­nené.

 

Logo in­šti­tútu Orien­tál­nych štú­dií na Bra­zíl­skej uni­ver­zite si zvo­lilo mo­tív ja­pon­ského chrámu a za­pa­da­jú­ceho slnka. Aj vy vi­díte na­miesto stre­chy za­dok? 

 

 

Kos­te­lecké uze­niny, po­pu­lárna česká značka mä­so­vých vý­rob­kov exis­tu­júca už od roku 1917. Pre za­hra­nič­ných, ktorí ne­ve­dia čo sú „uze­niny“, je toto logo asi dosť zá­bavné.

 

 

Mont-Sat je poľ­ská spo­loč­nosť, kto­rej tech­nici sú viac ako šťastní, keď vám majú na­in­šta­lo­vať sa­te­lit. 

 

AIGA, aso­ciá­cia di­zajnu, ar­chi­vo­vala logo jed­nej ka­to­líc­kej cir­kvy z roku 1974, ktoré je prí­kla­dom „skve­lého“ di­zajnu.

 

V roku 1991 si ta­lian­ska spo­loč­nosť s ob­le­če­ním A-Style vy­lep­šila svoje logo tak, že ne­pri­po­mína pís­meno A, ale skôr ak­ti­vitu dvoch ľudí. Po 20 ro­koch si však stále mnoho ľudí ne­uve­do­muje, že to bol zá­mer. 

 

Štát Ver­mont je hrdý na naj­lepší ja­vo­rový si­rup na svete, čo dáva na­javo aj týmto pre­pra­co­va­ným lo­gom, ktoré vy­zerá, no veď vieš ako.

Pe­diat­rické cen­trum vo Vir­gi­nii pre ro­diny zo so­ciálne slab­ších vrs­tiev. Nedá sa nad tým ne­po­za­sta­viť. 

 

Malý pod­nik Com­pu­ter Doc­tors sa mo­hol vy­hnúť ne­žia­da­nej po­zor­nosti, ak by si vy­čle­nil väčší bud­get na svoje logo. 

A bo­nus na zá­ver:

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com
Pridať komentár (0)