10 naji­no­va­tív­nej­ších elek­tro­bi­cyk­lov vo svete

Ráchel Matušková / 16. októbra 2016 / Eko

Elek­trina ako pohonná hmota si postupne buduje svoje miesto. Dostáva sa do auto­mo­bi­lov a čoraz väč­šiu obľubu si zís­ka­vajú aj elek­tro­bi­cykle.

Oprá­šené dedove bicykle či otcove skla­dačky môžeme vidieť už aj v Bra­ti­slave. Hips­teri v hlav­nom meste bráz­dia pro­me­nádu popri Dunaji ako super­cool, pokiaľ na dedi­nách sú tieto bicykle bež­ným ´zrých­lo­vá­kom´ sme­rom do krčmy. Ozaj, keď si videl 70-ročnú susedu priam letieť na bicykli po ulici, nehľa­daj za tým skvelú kon­dí­ciu. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou jej vnú­čence poda­ro­vali elek­tro­bi­cy­kel. Autá totiž nie sú jediné, kde sa dá elek­trina využiť.

V tomto článku ti pri­ná­šame pre­hľad 10 naj­zau­jí­ma­vej­ších elek­tro­bi­cyk­lov posled­ného obdo­bia.

The Gi Fly­Bike

the-gi-flybike

foto: businessinsider.com

The Gi Fly­Bike má svoju vlastnú mobilnú apli­ká­ciu, auto­ma­tické zamy­ka­nie a nabí­jačku na mobil. A dokonca je ho možné v sekunde zlo­žiť na polo­vicu. Elek­tro­mo­tor umož­ňuje ísť rých­los­ťou 25 km/h na vzdia­le­nosť pri­bližne 65 km na jedno nabi­tie. Bicy­kel je synch­ro­ni­zo­vaný s mobil­nou apli­ká­ciou – svetlá, zámok, navi­gá­cia to všetko je pod kon­tro­lou doty­kom prsta.

Pre­dob­jed­návky na The Gi Fly­Bike sú možné pro­stred­níc­tvom ich web stránky. Pre­dajná cena na stránke je uve­dená vo výške 4 000 USD, v prí­pade pred­pre­daja zľava viac ako 900 USD. Doda­nie objed­návky môžu zákaz­níci oča­ká­vať v marci roku 2017.

The OKO Elect­ric bike

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

Pri­bližne 19 kg vážiaci e-bike má v sebe ukrytý 2 500 wat­tový motor, ktorý sa dokáže nabí­jať počas pedá­lo­va­nia. Na jedno nabi­tie posky­tuje 40 km jazdy.

Výni­močné je najmä umiest­ne­nie motora, ktorý je ukrytý v ráme, namiesto zadnej časti bicykla. Takto je hmot­nosť roz­lo­žená rov­no­merne.

V nepo­sled­nom rade je zau­jí­mavý aj dizajn bicykla, ktorý akoby pred­bie­hal dobu, má mierne ves­mírny face­lift. Štý­lový OKO bike má hli­ní­kové ria­didlá a blat­ník integ­ro­vaný v ráme. Telo bicyklu je vyro­bené z rov­na­kého mate­riálu ako pre­te­kár­ske autá For­mula 1.

The OKO bike je dostupný zatiaľ na pre­dob­jed­návky za cenu 2 300 USD. Biela ver­zia by mala byť doru­čená maji­te­ľom v novem­bri 2016 a strie­borná v janu­ári 2017.

The Oto­cycle RacerR

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

The Oto­cycle RacerR, tak tento bicy­kel na prvý pohľad ani ako bicy­kel nevy­zerá. Pri­po­mína skôr retro motorku, či už šir­šími kole­sami, sedač­kou alebo ria­did­lami.

Bar­ce­lon­ský e-bike je z časti vyro­bený z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Bicy­kel má LCD obra­zovku na zobra­ze­nie baterky a výkonu. RacerR dokáže ísť rých­los­ťou 24km/h a na jedno nabi­tie pre­jazdí pri­bližne 75 km s príš­ľa­pom.

The Genze e-bike

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

The Genze bike fun­guje v troch módoch: príš­ľap (elek­tro­mo­tor zapína len počas pedá­lo­va­nia), samos­tatne na elek­tro­mo­tor a na kla­sickú na ľud­ský pohon. Keď je bicy­kel v polohe príš­ľapu, tak sa motor zapne v momente prvého šliap­nu­tia do pedá­lov, čím sa pohnu­tie značne uľahčí.

Nabí­ja­nie baté­rie je jed­no­du­ché, je možné ho zapo­jiť do akej­koľ­vek zásuvky a nabije sa v prie­behu 4 hodín. Baté­ria je umiest­nená v strede bicykla a dá sa jed­no­du­cho odpo­jiť pre potreby nabí­ja­nia. Genze e-bike dokáže ísť samos­tatne z baté­rie až do 32 km/h.

Genze e-bike má tiež zabu­do­vaný LCD disp­lej, ktorý zobra­zuje rých­losť, stu­peň príš­ľapu, aj aj e-bike mód a iné. V súčas­nosti sú dostupné dva modely, the 101 Sport e-bike a the 102 Rec­re­a­ti­onal Riser e-bike, oba za cenu pri­bližne 1500 USD.

MoDe:Flex od Fordu

ford-mode

zdroj: www.businessinsider.com

V júni 2015 pred­sta­vil Ford svoj vlastný kon­cept smart bicyk­lov nazvaný MoDe:Flex. Bike je pre­po­jený s mobi­lom pou­ží­va­teľa, aby mohol naplá­no­vať cestu, zobra­ziť pred­po­veď poča­sia či upo­zor­niť na dopravu. Bicy­kel sa dá jed­no­du­cho pos­kla­dať na polo­vicu.

Dizajn for­dov­ského bicyklu je podobne futu­ris­tický ako jeho roz­ší­re­nia. Ford dekla­ruje aj jednu vychy­távku – pre­po­je­nie s Apple Watch, ktoré by malo neja­kým spô­so­bom dete­go­vať výtlky na ceste. Jazdca na blí­žiaci sa výtlk upo­zorní jem­ným zavib­ro­va­ním ruko­vätí. Ako presne by to malo fun­go­vať, zatiaľ nie je známe. Rov­nako nevieme ani cenu a dostup­nosť.

The Leaos Solar

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

Nie len elek­trický pohon, ale aj alter­na­tívne zdroje jej zís­ka­nia sú témou dis­ku­sií. Ako už vyplýva z názvu The Leaos Solar bike integ­ruje solárnu tech­no­ló­giu priamo do tela bicykla. Solárne panely sú umiest­nené po oboch stra­nách tela bicykla, takže sa dokáže nabí­jať aj počas jazdy. Avšak na plné zachy­te­nie slneč­nej ener­gie musí byť bicy­kel naklo­nený v 90 stup­ňo­vom uhle proti slneč­ným lúčom.

Po pri­po­jení do siete sa bicy­kel plne nabije v prie­behu 2 hodín. Jedno nabite posky­tuje tak­mer 100 km v móde príš­ľapu. Cena tohto solár­neho zázraku je pri­bližne 8 700 USD.

The Wi-Bike

the-wibike

zdroj: www.businessinsider.com

Talian­sky výrobca Piag­gio vytvo­ril e-bike nazvaný Wi-bike, ktorý je vyba­vený GPS sys­té­mom, ktorý umož­ňuje moni­to­ro­va­nia polohy bicyklu. Wi-Bike obsa­huje tiež zaria­de­nie, ktoré upo­zorní vlast­níka ak je jeho bicy­kel vzdia­lený na viac ako 5 met­rov, čo by malo pred­chá­dzať krá­de­žiam. 4-pal­cový disp­lej umiest­nený v strede je vyba­vený USB por­tom a pou­ží­va­teľ si tak môže nabí­jať aj tele­fón.

Cena Wi-Bike začína na 3 200 USD.

The Son­dors THIN

the-sondors-thin

zdroj: www.businessinsider.com

Bicy­kel, ktorý sa hrdí svo­jou váhou, ktorú uvá­dzajú menej ako 3kg. Naj­vyš­šia rých­losť The Son­dors Thin je pri­bližne 30 km/h a dosah na 50 až 80 km, v závis­losti od váhy jazdca, s príš­ľa­pom.

Naj­zau­jí­ma­vej­šou súčas­ťou bicykla je zrejme jeho prek­va­pivo nízka cena v porov­naní s ostat­nými uve­de­nými modelmi. The Son­dors Thin stojí len 500 USD.

Vanmoof´s Elect­ric S

vanmoof

zdroj: www.businessinsider.com

Opäť jeden z radu smart bicyk­lov. Tento kon­krétny má svoju vlastnú apli­ká­ciu, ktorá dokáže naprí­klad určiť polohu bicykla. Zamknu­tie bicykla je tiež jed­no­du­ché a dostupné jed­no­du­cho pro­stred­níc­tvom appky. V apli­ká­cii sa dokonca zobra­zuje aj dosa­ho­vaná rých­losť bicykla.

Rých­losť bicykla je 30 km/h a prejde dokonca viac ako 100 km na jedno nabi­tie. Cena tohto smart biku je 2 500 USD.

Greyp´s G12H

greyp-g12h

zdroj: www.businessinsider.com

Druhý z vybra­ných elek­tro­bi­cyk­lov , ktorý svo­jím dizaj­nom pri­po­mína skôr motorku. Od vyš­šie pre­zen­to­va­ných bicyk­lov sa však odli­šuje najmä dojaz­dom, a to dokonca viac ako 240 km na jedno nabi­tie. Toto číslo je v porov­naní s inými elek­tro­bi­cy­klami veľmi oča­ru­júce. G12H môže dosiah­nuť rých­losť pri­bližne 40km/h.

G12H nezos­táva ani v high-tech prv­koch. Naprí­klad má zabu­do­vaný bio­met­rický sen­zor, kto­rým jaz­dec jed­ným doty­kom akti­vuje motor. Tak­tiež je možné pri­da­nie rôz­nych módov jazdy pre všet­kých, ktorý jaz­dia na bicykli na základe rozo­zna­nia ich odtlačku prstu. Zatiaľ nie je známa cena bicyklu, ale dá sa pred­po­kla­dať, že nebude nízka.

Na záver pri­dá­vame slo­ven­skú novinku vo svete bicyk­lov. ZED´O z dielne topoľ­čian­skych dizaj­né­rov síce nemá elek­trický pohon, ale má niečo čo iné nemajú. Ako jediný bicy­kel bež­nej veľ­kosti sa dá pos­kla­dať na veľ­kosť batohu. Dizajn tiež nie je na zaho­de­nie. Viac o ZED´O sa dozvieš v jed­nom z našich člán­kov.

zedo

zdroj: zedobikes.com

Mimo­cho­dom, elek­tro­bi­cykle sa pomaly dostá­vajú aj do našich kon­čín a na poču­do­va­nie si ich začali vší­mať aj kom­pe­tentní. Od leta 2016 má prvú sieť nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­bi­cykle aj Slo­ven­sko. Sieť s náz­vom Ebajk Con­nect má zatiaľ vlaj­kové lode v Malých Kar­pa­toch a v Podu­naj­skej nížine, no postupne sa má roz­rásť. Za pro­jek­tom stojí občian­ske zdru­že­nie e-DNA s pod­po­rou Minis­ter­stva dopravy.

A na úplný záver jedna extra špe­ciálna vychy­távka, ktorá je zrejme len pre úpl­ných fajnš­mek­rov. Bike Balls ako ´zábavná´ forma zadného sve­tielka. Cena je 19,50 USD a svie­tia na čer­veno. Zapí­na­nie a vypí­na­nie si zrejme viete domys­lieť. Ale rad­šej raz vidieť, ako sto­krát počuť. Bike Balls by boli skve­lým dopl­n­kom na bicyk­lové jaz­de­nie po Bra­ti­slave, pre­tože na to treba mať sku­točne ´gule´.

bike-balls

zdroj: balls.bike

Zdroj: businessinsider.com, giflybike.com, cestovanie.sme.sk, balls.bike, zdroj titul­nej foto­gra­fie: zedobikes.com

Pridať komentár (0)