10 naji­no­va­tív­nej­ších elek­tro­bi­cyk­lov vo sve­te

Ráchel Matušková / 16. októbra 2016 / Eko

Elek­tri­na ako pohon­ná hmo­ta si postup­ne budu­je svo­je mies­to. Dostá­va sa do auto­mo­bi­lov a čoraz väč­šiu obľu­bu si zís­ka­va­jú aj elek­tro­bi­cyk­le.

Oprá­še­né dedo­ve bicyk­le či otco­ve skla­dač­ky môže­me vidieť už aj v Bra­ti­sla­ve. Hips­te­ri v hlav­nom mes­te bráz­dia pro­me­ná­du pop­ri Duna­ji ako super­co­ol, pokiaľ na dedi­nách sú tie­to bicyk­le bež­ným ´zrých­lo­vá­kom´ sme­rom do krč­my. Ozaj, keď si videl 70-roč­nú suse­du priam letieť na bicyk­li po uli­ci, nehľa­daj za tým skve­lú kon­dí­ciu. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou jej vnú­čen­ce poda­ro­va­li elek­tro­bi­cy­kel. Autá totiž nie sú jedi­né, kde sa dá elek­tri­na využiť.

V tom­to člán­ku ti pri­ná­ša­me pre­hľad 10 naj­zau­jí­ma­vej­ších elek­tro­bi­cyk­lov posled­né­ho obdo­bia.

The Gi Fly­Bi­ke

the-gi-flybike

foto: businessinsider.com

The Gi Fly­Bi­ke má svo­ju vlast­nú mobil­nú apli­ká­ciu, auto­ma­tic­ké zamy­ka­nie a nabí­jač­ku na mobil. A dokon­ca je ho mož­né v sekun­de zlo­žiť na polo­vi­cu. Elek­tro­mo­tor umož­ňu­je ísť rých­los­ťou 25 km/h na vzdia­le­nosť pri­bliž­ne 65 km na jed­no nabi­tie. Bicy­kel je synch­ro­ni­zo­va­ný s mobil­nou apli­ká­ci­ou – svet­lá, zámok, navi­gá­cia to všet­ko je pod kon­tro­lou doty­kom prs­ta.

Pre­dob­jed­náv­ky na The Gi Fly­Bi­ke sú mož­né pro­stred­níc­tvom ich web strán­ky. Pre­daj­ná cena na strán­ke je uve­de­ná vo výš­ke 4 000 USD, v prí­pa­de pred­pre­da­ja zľa­va viac ako 900 USD. Doda­nie objed­náv­ky môžu zákaz­ní­ci oča­ká­vať v mar­ci roku 2017.

The OKO Elect­ric bike

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

Pri­bliž­ne 19 kg vážia­ci e-bike má v sebe ukry­tý 2 500 wat­to­vý motor, kto­rý sa doká­že nabí­jať počas pedá­lo­va­nia. Na jed­no nabi­tie posky­tu­je 40 km jaz­dy.

Výni­moč­né je naj­mä umiest­ne­nie moto­ra, kto­rý je ukry­tý v ráme, namies­to zadnej čas­ti bicyk­la. Tak­to je hmot­nosť roz­lo­že­ná rov­no­mer­ne.

V nepo­sled­nom rade je zau­jí­ma­vý aj dizajn bicyk­la, kto­rý ako­by pred­bie­hal dobu, má mier­ne ves­mír­ny face­lift. Štý­lo­vý OKO bike má hli­ní­ko­vé ria­did­lá a blat­ník integ­ro­va­ný v ráme. Telo bicyk­lu je vyro­be­né z rov­na­ké­ho mate­riá­lu ako pre­te­kár­ske autá For­mu­la 1.

The OKO bike je dostup­ný zatiaľ na pre­dob­jed­náv­ky za cenu 2 300 USD. Bie­la ver­zia by mala byť doru­če­ná maji­te­ľom v novem­bri 2016 a strie­bor­ná v janu­ári 2017.

The Oto­cyc­le RacerR

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

The Oto­cyc­le RacerR, tak ten­to bicy­kel na prvý pohľad ani ako bicy­kel nevy­ze­rá. Pri­po­mí­na skôr retro motor­ku, či už šir­ší­mi kole­sa­mi, sedač­kou ale­bo ria­did­la­mi.

Bar­ce­lon­ský e-bike je z čas­ti vyro­be­ný z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Bicy­kel má LCD obra­zov­ku na zobra­ze­nie bater­ky a výko­nu. RacerR doká­že ísť rých­los­ťou 24km/h a na jed­no nabi­tie pre­jaz­dí pri­bliž­ne 75 km s príš­ľa­pom.

The Gen­ze e-bike

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

The Gen­ze bike fun­gu­je v troch módoch: príš­ľap (elek­tro­mo­tor zapí­na len počas pedá­lo­va­nia), samos­tat­ne na elek­tro­mo­tor a na kla­sic­kú na ľud­ský pohon. Keď je bicy­kel v polo­he príš­ľa­pu, tak sa motor zapne v momen­te prvé­ho šliap­nu­tia do pedá­lov, čím sa pohnu­tie znač­ne uľah­čí.

Nabí­ja­nie baté­rie je jed­no­du­ché, je mož­né ho zapo­jiť do akej­koľ­vek zásuv­ky a nabi­je sa v prie­be­hu 4 hodín. Baté­ria je umiest­ne­ná v stre­de bicyk­la a dá sa jed­no­du­cho odpo­jiť pre potre­by nabí­ja­nia. Gen­ze e-bike doká­že ísť samos­tat­ne z baté­rie až do 32 km/h.

Gen­ze e-bike má tiež zabu­do­va­ný LCD disp­lej, kto­rý zobra­zu­je rých­losť, stu­peň príš­ľa­pu, aj aj e-bike mód a iné. V súčas­nos­ti sú dostup­né dva mode­ly, the 101 Sport e-bike a the 102 Rec­re­a­ti­onal Riser e-bike, oba za cenu pri­bliž­ne 1500 USD.

MoDe:Flex od For­du

ford-mode

zdroj: www.businessinsider.com

V júni 2015 pred­sta­vil Ford svoj vlast­ný kon­cept smart bicyk­lov nazva­ný MoDe:Flex. Bike je pre­po­je­ný s mobi­lom pou­ží­va­te­ľa, aby mohol naplá­no­vať ces­tu, zobra­ziť pred­po­veď poča­sia či upo­zor­niť na dopra­vu. Bicy­kel sa dá jed­no­du­cho pos­kla­dať na polo­vi­cu.

Dizajn for­dov­ské­ho bicyk­lu je podob­ne futu­ris­tic­ký ako jeho roz­ší­re­nia. Ford dekla­ru­je aj jed­nu vychy­táv­ku – pre­po­je­nie s App­le Watch, kto­ré by malo neja­kým spô­so­bom dete­go­vať výtl­ky na ces­te. Jazd­ca na blí­žia­ci sa výtlk upo­zor­ní jem­ným zavib­ro­va­ním ruko­vä­tí. Ako pres­ne by to malo fun­go­vať, zatiaľ nie je zná­me. Rov­na­ko nevie­me ani cenu a dostup­nosť.

The Lea­os Solar

zdroj: www.businessinsider.com

zdroj: www.businessinsider.com

Nie len elek­tric­ký pohon, ale aj alter­na­tív­ne zdro­je jej zís­ka­nia sú témou dis­ku­sií. Ako už vyplý­va z náz­vu The Lea­os Solar bike integ­ru­je solár­nu tech­no­ló­giu pria­mo do tela bicyk­la. Solár­ne pane­ly sú umiest­ne­né po oboch stra­nách tela bicyk­la, tak­že sa doká­že nabí­jať aj počas jaz­dy. Avšak na plné zachy­te­nie slneč­nej ener­gie musí byť bicy­kel naklo­ne­ný v 90 stup­ňo­vom uhle pro­ti slneč­ným lúčom.

Po pri­po­je­ní do sie­te sa bicy­kel plne nabi­je v prie­be­hu 2 hodín. Jed­no nabi­te posky­tu­je tak­mer 100 km v móde príš­ľa­pu. Cena toh­to solár­ne­ho zázra­ku je pri­bliž­ne 8 700 USD.

The Wi-Bike

the-wibike

zdroj: www.businessinsider.com

Talian­sky výrob­ca Piag­gio vytvo­ril e-bike nazva­ný Wi-bike, kto­rý je vyba­ve­ný GPS sys­té­mom, kto­rý umož­ňu­je moni­to­ro­va­nia polo­hy bicyk­lu. Wi-Bike obsa­hu­je tiež zaria­de­nie, kto­ré upo­zor­ní vlast­ní­ka ak je jeho bicy­kel vzdia­le­ný na viac ako 5 met­rov, čo by malo pred­chá­dzať krá­de­žiam. 4-pal­co­vý disp­lej umiest­ne­ný v stre­de je vyba­ve­ný USB por­tom a pou­ží­va­teľ si tak môže nabí­jať aj tele­fón.

Cena Wi-Bike začí­na na 3 200 USD.

The Son­dors THIN

the-sondors-thin

zdroj: www.businessinsider.com

Bicy­kel, kto­rý sa hrdí svo­jou váhou, kto­rú uvá­dza­jú menej ako 3kg. Naj­vyš­šia rých­losť The Son­dors Thin je pri­bliž­ne 30 km/h a dosah na 50 až 80 km, v závis­los­ti od váhy jazd­ca, s príš­ľa­pom.

Naj­zau­jí­ma­vej­šou súčas­ťou bicyk­la je zrej­me jeho prek­va­pi­vo níz­ka cena v porov­na­ní s ostat­ný­mi uve­de­ný­mi model­mi. The Son­dors Thin sto­jí len 500 USD.

Vanmoof´s Elect­ric S

vanmoof

zdroj: www.businessinsider.com

Opäť jeden z radu smart bicyk­lov. Ten­to kon­krét­ny má svo­ju vlast­nú apli­ká­ciu, kto­rá doká­že naprí­klad určiť polo­hu bicyk­la. Zamknu­tie bicyk­la je tiež jed­no­du­ché a dostup­né jed­no­du­cho pro­stred­níc­tvom app­ky. V apli­ká­cii sa dokon­ca zobra­zu­je aj dosa­ho­va­ná rých­losť bicyk­la.

Rých­losť bicyk­la je 30 km/h a prej­de dokon­ca viac ako 100 km na jed­no nabi­tie. Cena toh­to smart biku je 2 500 USD.

Greyp´s G12H

greyp-g12h

zdroj: www.businessinsider.com

Dru­hý z vybra­ných elek­tro­bi­cyk­lov , kto­rý svo­jím dizaj­nom pri­po­mí­na skôr motor­ku. Od vyš­šie pre­zen­to­va­ných bicyk­lov sa však odli­šu­je naj­mä dojaz­dom, a to dokon­ca viac ako 240 km na jed­no nabi­tie. Toto čís­lo je v porov­na­ní s iný­mi elek­tro­bi­cy­kla­mi veľ­mi oča­ru­jú­ce. G12H môže dosiah­nuť rých­losť pri­bliž­ne 40km/h.

G12H nezos­tá­va ani v high-tech prv­koch. Naprí­klad má zabu­do­va­ný bio­met­ric­ký sen­zor, kto­rým jaz­dec jed­ným doty­kom akti­vu­je motor. Tak­tiež je mož­né pri­da­nie rôz­nych módov jaz­dy pre všet­kých, kto­rý jaz­dia na bicyk­li na zákla­de rozo­zna­nia ich odtlač­ku prs­tu. Zatiaľ nie je zná­ma cena bicyk­lu, ale dá sa pred­po­kla­dať, že nebu­de níz­ka.

Na záver pri­dá­va­me slo­ven­skú novin­ku vo sve­te bicyk­lov. ZED´O z diel­ne topoľ­čian­skych dizaj­né­rov síce nemá elek­tric­ký pohon, ale má nie­čo čo iné nema­jú. Ako jedi­ný bicy­kel bež­nej veľ­kos­ti sa dá pos­kla­dať na veľ­kosť bato­hu. Dizajn tiež nie je na zaho­de­nie. Viac o ZED´O sa dozvieš v jed­nom z našich člán­kov.

zedo

zdroj: zedobikes.com

Mimo­cho­dom, elek­tro­bi­cyk­le sa poma­ly dostá­va­jú aj do našich kon­čín a na poču­do­va­nie si ich zača­li vší­mať aj kom­pe­tent­ní. Od leta 2016 má prvú sieť nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­bi­cyk­le aj Slo­ven­sko. Sieť s náz­vom Ebajk Con­nect má zatiaľ vlaj­ko­vé lode v Malých Kar­pa­toch a v Podu­naj­skej níži­ne, no postup­ne sa má roz­rásť. Za pro­jek­tom sto­jí občian­ske zdru­že­nie e-DNA s pod­po­rou Minis­ter­stva dopra­vy.

A na úpl­ný záver jed­na extra špe­ciál­na vychy­táv­ka, kto­rá je zrej­me len pre úpl­ných fajnš­mek­rov. Bike Balls ako ´zábav­ná´ for­ma zadné­ho sve­tiel­ka. Cena je 19,50 USD a svie­tia na čer­ve­no. Zapí­na­nie a vypí­na­nie si zrej­me vie­te domys­lieť. Ale rad­šej raz vidieť, ako sto­krát počuť. Bike Balls by boli skve­lým dopl­n­kom na bicyk­lo­vé jaz­de­nie po Bra­ti­sla­ve, pre­to­že na to tre­ba mať sku­toč­ne ´gule´.

bike-balls

zdroj: balls.bike

Zdroj: businessinsider.com, giflybike.com, cestovanie.sme.sk, balls.bike, zdroj titul­nej foto­gra­fie: zedobikes.com

Pridať komentár (0)