10 naji­no­va­tív­nej­ších uni­ver­zít Európy

Tatiana Blazseková / 8. októbra 2015 / Tools a produktivita

Uni­ver­zity majú byť epi­cet­rom vzde­la­nosti, exce­len­tnosti a cnosti. Ich úlo­hou nie je len vzde­lá­vať ale aj vycho­vá­vať a zve­ľa­ďo­vať. Ino­va­tív­nosť a posú­va­nie hra­níc zna­lostí sú základ­nými piliermi uni­ver­zít.

Odme­rať kon­cept ino­va­tív­nosti je veľmi namá­havé. Thom­pson Reuters sa pokú­sili o vytvo­re­nie reb­ríčka naji­no­va­tív­nej­ších uni­ver­zít na svete. Spo­me­niem len nie­koľko varia­bil­ných: počet paten­tov poda­ných uni­ver­zi­tou v období rokov 2008 – 2013, či komerčný úspech výskum­ných inšti­tú­cii.

10. Uni­ver­sity of Munich

LMU sa môže popý­šiť novo­ot­vo­re­ným bio­me­di­cín­skym výskum­ným cen­trom. Dôle­ži­tým fak­to­rom bol úspech bio­che­mika Chris­tiana Haasa, ktorý obdr­žal cenu Met­Life Foun­da­tion Award pre medi­cín­sky výskum za jeho prácu na boji proti Alz­he­i­me­ro­vej cho­robe.

Patenty: 120

Skóre komerč­ného dopadu: 56,7

9. Uni­ver­sity of Zurich

Táto Uni je naj­väč­šia uni­ver­zita vo Švaj­čiar­sku. Momen­tálne pra­cujú na roz­voji bez­pi­lot­ných auto­nóm­nych dro­nov a na vývoji kož­ných implan­tá­tov. Goog­lila som si to druhé ale vy to rad­šej nerobte. Uni­ver­zita sa môže popý­šiť 12 lau­re­átmi Nobe­lo­vej ceny, medzi kto­rými sú mená ako Albert Eins­tein či Erwin Sch­ro­din­ger.

Patenty: 155

Skóre komerč­ného dopadu: 53,8

8. Uni­ver­sity of Erlan­gen- Nurem­burg

UNI, tak­tiež známa ako Fried­rich- Ale­xan­der Uni­ver­sity (FAU), sa špe­cia­li­zuje na inži­nier­stvo, medi­cínu a vedecké odbory. V súčas­nosti pre­bieha na uni­ver­zite nie­koľko výsku­mov, z kto­rých by som vypichla výskum medi­ká­cie pri Croh­no­vej cho­robe. Uni­ver­zita si na svo­jom zozname absol­ven­tov zapí­sala mená ako Ludwig Feuer­bach, víťaz Nobe­lo­vej ceny Harald Hause či Georg Ohm.

Patenty: 155

Skóre komerč­ného dopadu: 53,8

7. Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Munich

Zame­ra­nie TUM je naozaj široké: inži­nier­stvo, prí­rodné vedy, medi­cína, manaž­ment a iné. 17 čle­nov uni­ver­zity a alumni štu­den­tov boli oce­není Leib­ni­zo­vou cenou, čo je naj­vyš­šia cena akú nemecký vedec môže dostať.

Patenty: 149

Skóre komerč­ného dopadu: 61,3

6. Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Den­mark

Uni­ver­zita, kde štu­do­val aj Eins­tein sa pýši vyso­kým čís­lom regis­tro­va­ných paten­tov a ino­vá­cii. DTU je vyhlá­sená za naj­lep­šiu škan­di­náv­sku uni­ver­zitu. Ako je z názvu jasné, uni sa sústredí najmä inži­nier­stvo a počí­ta­čové vedy.

Patenty: 240

Skóre komerč­ného dopadu: 49,5

5. Oxford Uni­ver­sity

Samoz­rejme, Oxford.

Patenty: 391

Skóre komerč­ného dopadu: 50,4

4. Swiss Fede­ral Ins­ti­tute of Tech­no­logy Zurich

ETH Zurich sa sústredí najmä na spra­co­va­nie infor­má­cii, nové mate­riály či medi­cínu. Pri písaní tohto článku som na ich stránke strá­vila asi naj­dl­hší čas. Odpo­rú­čam.

Patenty: 257

Skóre komerč­ného dopadu: 58,3

3. Ecole Poly­tech­ni­que Fede­rale de Lau­sanne

Švaj­čiar­sko, ako inak. EPFL je jed­nou z dvoch tech­no­lo­gic­kých inšti­tú­cii. Posledne sa tu zapá­čilo aj super­po­čí­taču BlueGene/Q, ktorý je pou­žitý na simu­lá­ciu vir­tu­ál­neho mozgu.

Patenty: 168

Skóre komerč­ného dopadu: 89,3

2. Uni­ver­sity of Cam­bridge

Uni­ver­zita Alana Turinga sa môže popý­šiť nie­len krás­nym pro­stre­dím ale najmä úžas­nými pro­jektmi. Big data, kme­ňové bunky, životné pro­stre­die- zame­ra­nie výsku­mov je naozaj široké.

Patenty: 232

Skóre komerč­ného dopadu: 54,5

1. KU Leuven

Bel­gická uni­ver­zita si kla­die za cieľ byť 3 až 10 rokov dopredu, čo sa týka prie­my­sel­ných potrieb a pokroku. Uni­ver­zita sa okrem iného, sústre­ďuje na výskum mik­ro­elek­tro­niky, nano­tech­no­ló­gie, infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných sys­té­mov.

Patenty: 299

Skóre komerč­ného dopadu: 49

Abso­lútny výherca: Impe­rial Col­lege Lon­don

Prvé miesto patrí tejto col­lege z jed­no­du­chého dôvodu: nedávno sa im poda­rilo zozbie­rať 200 mili­ó­nov libier na vytvo­re­nie dvoch vedec­kých cen­tier: Trans­la­tion a Inno­va­tion Hub. Ich otvo­re­nie sa plá­nuje na rok 2016. Tieto cen­trá by mali zastre­šiť nie­koľko pro­jek­tov, star­tu­pov a výsku­mov v spo­lu­práci s Mole­cu­lar Science Rese­arch Hub.

Patenty: 301

Skóre komerč­ného dopadu: 58,8

Zdroj: www.businessinsider.com

Pridať komentár (0)