10 najk­raj­ších note­bo­okov na svete

Filip Mosnár / 18. apríla 2016 / Tech a inovácie

Výrob­co­via a dizaj­néri smart­fó­nov sa neus­tále pre­te­kajú v tom, kto navrhne krajší, coolo­vejší a futu­ris­tic­kejší mobil. Ale čo note­bo­oky? Ktoré sú tie najk­raj­šie?

Asus Zen­Book

Dizaj­néri z Asusu zaba­lili svoj Zen­Book v štýle leš­te­ného kovu, ktorý zaujme, keď sa náhodne obze­ráš po obchode. Háčik ale je, že musí byť otvo­rený, lebo inak ho ľahko pre­hliad­neš. Doma si ho ale určite zami­lu­ješ a zapadne do tvo­jej zeno­vej záh­radky.

zenbook

XPS15 od Dell

Síce zo zoznamu vytŕča naj­me­nej, ale pôsobí pro­fe­si­onál­nym doj­mom stroja pod­ni­ka­teľa, ktorý vie čo chce. Pocit nezni­či­teľ­nosti tohto note­bo­oku dosta­neš pri pohľade na car­bon lemu­júci klá­ves­nicu.

del

Blade Ste­alth od The Razer

Hráčska kla­sika, The Razer zvykne svoje lap­topy orien­to­vať dosť jed­no­značne na hrá­čov. Mys­lím tým nadu­pané note­bo­oky, hrubé vďaka gra­fic­kým kar­tám, na kto­rých všetko svieti a bliká. Toto je ale niečo iné. Ele­gantný note­book pri­chá­dza­júci v matne čier­nej farbe, taký aku­rát do ruky. Ale nemaj obavu, môžeš si nasta­viť farebnú klá­ves­nicu, to by predsa nebol Razer, keby nemali mno­ho­fa­rebný bli­ka­júci prvok.

razer

The LG Gram

Dizaj­novo veľmi pre­pra­co­vaný, per­fektne zvlád­nutý note­book. Jeho úžasne tenké roz­mery sú dosť prak­tické, ak sa pohbu­ješ najmä mimo kan­ce­lá­rie. Kto vie, čo dizaj­né­rov inšpi­ro­valo pri tvorbe tohto kúsku.

lg

Mac­Book Pro by Apple

Kla­sika ako žiadna iná. Apple si drží svoj dizajn už od roku 2008, note­book je stále medzi špič­kou a stále vyvo­láva must-have pocit, ktorý dosta­neš pri pohľade naň. A asi sa tento dizajn ešte chvlku nezmení.

apple

Ativ Book Pro 9 od Sam­sungu

Ak pri tomto note­bo­oku treba niečo zvý­raz­niť, sú to jeho úžasne nadi­zaj­no­vané línie, ktoré vo mne evo­kujú pocit luxus­ného auta.

samsung

Acer Aspire 7

Pre­ve­de­nie “White Glass” v sebe nesie pocit čis­toty, pro­fe­si­ona­lity a výkon­nosti. Takéto skle­nené vyho­to­ve­nie sa na note­bo­okoch nevidí často, ale keď nie­kto vie čo robí, dopadne to takto nád­herne.

acer

Yoga Pro 900 Lenovo

Pre­klo­pi­teľný note­book, kto­rého pánty vyze­rajú skôr ako prvok z luxus­ných hodi­niek než súčasť note­bo­oku. A to je podľa mňa úplne super, navyše farba s náz­vom “Cham­pagne Gold” je úplne inde.

lenovolenovo2

HP Spectre

Rov­no­merný názov s fil­mom o Jame­sovi Bon­dovi nie je všetko, čo má note­book s fil­mom spo­ločné. Cel­kovo na mňa pôsobí, že toto je ten note­book, ktorý by Bond pou­ží­val ako dopl­nok svo­jej výbavy, k svojmu luxus­nému život­nému štýlu.

spectre

Mic­ro­soft Sur­face Book

Tent note­book si ma podobne ako aj Yoga od Lenova, zís­kal pán­tamy. Nie sú síce ako vytr­hnuté z dielne Rolex, ale sú proste iné. Dizajn je veľmi prí­jemný a jed­no­du­chý, tro­chu pove­domý.

microsoftsurface

Zdroj: businessinsider.com zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gettyimages.com

Pridať komentár (0)