10 naj­lep­ších apli­ká­cií pre tvoj iPhone

Martin Bohunický / 25. januára 2016 / Tech a inovácie

Skve­lých apli­ká­cií na iPhone sú stovky, tieto sú však momen­tálne tie naj­lep­šie, ktoré môžeš nainš­ťa­lo­vať.

Google Pho­tos

Google Pho­tos je jed­no­značne lepší ako iCloud Photo Lib­rary. Máš k dis­po­zí­cií neko­nečný pries­tor na ukla­da­nie. Apli­ká­cia je naozaj pre­ma­kaná, má skvelé vyhľa­dá­va­nie a jed­no­du­cho v nej vytvo­ríš napr. GIFká.

google-photos-is-the-best-app-for-managing-and-backing-up-your-photos-in-the-cloud

Four­squ­are

Ak chceš nájsť dobrú reštiku či bar, Four­squ­are je tvoj naj­lepší kamoš. Apli­ká­cia presne vie, kde si a čo práve potre­bu­ješ. Tí čo For­squ­are poznajú si možno pove­dia, že ho už nik nepou­žíva, prí­jemne som sa však prek­va­pil. Hľa­dal som si prog­ram na večet a zrovna For­squ­are mi pomo­hol.

foursquare-will-help-you-find-new-places-to-eat-and-give-you-expert-tips-on-what-to-order

VSCO

Ak chceš kraj­šie fotky, skús VSCO. Je to niečo ako Ins­ta­gram, len lep­šie. Nazvime to mini­ma­lis­tický Ins­ta­gram pre umel­cov, ktorý je menej o sociál­nych aspek­toch a viac o pek­ných fot­kách.

download-vsco-to-upgrade-your-photo-editing-skills

Dark Sky

Veľa apli­ká­cií na poča­sie poslúži svojmu účelu, no Dark Sky ti pri­náša noti­fi­ká­cie, kedy presne môžeš oča­ká­vať dážď či sneh. Okrem toho má krásny, mini­ma­lis­tický dizajn a dosta­neš sa aj k radaru

dark-sky-gives-you-hyper-accurate-weather-predictions-including-notifications-for-when-its-about-to-rain

Spark

Naj­lepší emai­lový kli­ent. Je zadarmo, krásne upra­vi­teľný a má skvelé fun­kcie.

spark-is-a-powerful-email-app

Poc­ket

Záložky sú nanič, pokiaľ neskú­siš Poc­ket. Čokoľ­vek ťa zaujme si odlo­žíš a potom to v krásne spra­co­va­nej appke pre­čí­taš. Dokonca aj off­line.

pocket-is-the-best-way-to-keep-track-of-stuff-on-the-web-you-want-to-read-or-watch-later

Snap­chat

Žiadna sociálna sieť nie je tak v móde, ako Snap­chat. Žerú ju všetci mladí a pomaly ju začí­najú pou­ží­vať aj tí starší. Snap­chat už dávno nie je len o posie­laní nahých fotiek.

snapchat-is-the-hottest-social-network

Swor­kit

Swor­kit využíva kom­bi­ná­ciu aero­bicu, silo­vého tré­ningu a jógy na vytvo­re­nie prog­ra­mov, ktoré presne zapa­sujú k tvo­jim cie­ľom.

sworkit-is-the-best-app-to-help-you-get-in-shape.jpg

Shyp

Keď budeš chcieť niečo poslať poštou, použi Shyp. Jed­no­du­cho odfo­tíš vec, príde kuriér a vezme ju do skladu. Potom ju pre­vezme naj­lac­nejší pre­pravca.

shyp-will-make-sure-you-never-have-to-endure-the-post-office-again.jpg

City­map­per

Zorien­to­vať sa vo veľ­kom meste môže byť náročné. Našťas­tie je City­map­per pre­hľadná apli­ká­cia, ktorá ti dá presne tie infor­má­cie o verej­nej doprave, ktoré potre­bu­ješ.

citymapper-is-essential-for-traveling-in-big-cities

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)