10 naj­lep­ších biz­nis kníh za rok 2015

Dárius Polák / 23. decembra 2015 / Tools a produktivita

Hovorí sa, že ten kto nečíta nie je o nič horší ako ten čo čítať nevie. Kniha, rov­nako ako člo­vek, ti môže dať do života veľa, pokiaľ správne čítaš, resp. počú­vaš. Toto je desať kníh, ktoré ti podľa Busi­ness Insi­der môžu dať do života veľa.

Elon Musk — Ash­lee Vance

Musk – miliar­dár, gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Spa­ceX a Tesla + pla­y­boy (ok, to je až prí­lišné porov­na­nie s Iron Manom, Tonym Star­kom) a jeho život­ným posla­ním je zabrá­niť ľud­skej rase sebaz­ni­če­niu.

Vance, obchodný repor­tér Blo­om­bergu, zís­kal bez­pre­ce­dentný prí­stup k Mus­kovi a k jeho najb­liž­ším. Maľuje obraz muža, ktorý vždy cítil túžbu zme­niť svet napriek tomu, že mal prob­lémy nájsť v ňom svoje miesto.

1

Work Rules — Laszlo Bock

Od svojho nástupu do spo­loč­nosti Google ako jeho senior vicep­re­zi­dent HR v roku 2006, videl Bock trans­form spo­loč­nosti do sil­ného glo­bál­neho pod­ni­ka­nia, ras­tú­ceho z 6000 zamest­nan­cov na tak­mer 60.000. V rov­na­kej dobe, Google pra­vi­delne tri­um­fo­val reb­ríčky naj­lep­šieho zamest­ná­va­teľa.

Bock berie čita­teľa do záku­li­sia a skúma stra­té­gie ria­de­nia, ktoré pomohli vytvo­riť z Google výni­močné miesto, od roz­li­šo­va­nia medzi vývo­jom a výkon­nos­ťou zamest­nan­cov a „nespra­vod­li­vého pla­te­nia“.

2

Mis­be­ha­ving — Richard Tha­ler

Tha­ler je eko­nóm z Uni­ver­sity of Chi­cago Booth School of Busi­ness, naj­lep­šie známy ako “otec beha­vi­orál­nej eko­nó­mie.”

V tra­dič­nej eko­no­mike sa ľudia pova­žujú za čisto raci­onál­nych akté­rov. V sku­toč­nosti sú však ich roz­hod­nu­tia ovplyv­nené pred­sud­kami a impul­zami, ktoré často nemajú nič spo­ločné s logi­kou.

Kniha „Mis­be­ha­ving“ slúži ako úvod do poro­zu­me­nia trhom, ktorá je napl­nená Tha­le­ro­vým humo­rom.

3


Extreme Owners­hip — Jocko Wil­link a Leif Babin

Wil­link, v súčas­nosti na pen­zii, je bývalý veli­teľ naj­viac oce­ne­nej špe­ciál­nej zása­ho­vej jed­notky, Navy SEAL Team Three Task Unit Bru­iser, ktorá slú­žila v roku 2006 v irac­kej vojne.

V tejto knihe, napí­sa­nej spolu s jed­ným z jeho býva­lých veli­te­ľov čety, Babi­nom, autori vysvet­ľujú lek­cie naučené v boji, ktoré využí­vajú pre vzde­lá­va­nie firem­nej kli­en­tely v posled­ných šty­roch rokoch vo svo­jej pora­den­skej firme, Eche­lon front.

4

Unfi­nis­hed Busi­ness — Anne-Marie Slaugh­ter

V roku 2009 sa stala prvou ženou v pozí­cii ria­di­teľky poli­tic­kého plá­no­va­nia pre štátny odbor, pod minis­ter­kou zahra­ni­čia Hil­lary Clin­to­no­vou. Svoju pozí­ciu opus­tila o dva roky neskôr, potom, čo sa roz­hodla, že je nešťastná s tým, ako sa kvôli práci nemohla stať mat­kou a man­žel­kou, kto­rou vždy chcela byť. Slaugh­ter vysvet­lila svoj prí­beh v roku 2012 v článku “Prečo ženy stále nemôžu mať všetko,”, ktorý sa stal jed­ným z naj­čí­ta­nej­ších v maga­zíne „The Atlantic´s“.

V súčas­nosti je CEO „New Ame­rica think tank“, a jej nová kniha je nádej­ným argu­men­tom na to, čo kor­po­rá­cie a jed­not­livci môžu uro­biť pre to, aby sa sku­točne pro­fe­si­onálni muži a pro­fe­si­onálne ženy navzá­jom rov­nali.

5

Lea­ders­hip BS — Jeff­rey Pfef­fer

Pfef­fer, pro­fe­sor na Stan­ford Gra­du­ate School of Busi­ness, má svoje popu­lárne knihy a kon­fe­ren­cie zalo­žené na emó­ciách.

” Lea­ders­hip BS“ je jeho pro­tiar­gu­ment, v kto­rom tvrdí, “že stra­te­gické pre­krú­te­nie nie je tak škod­livé, ako si mys­líte, poru­še­nie dohody je súčas­ťou pod­ni­ka­nia, necud­nosť je čas­tou ces­tou k úspe­chu, a spo­lie­ha­nie sa na veľ­ko­my­seľ­nosť vášho šéfa je zlý pred­po­klad.”

8

Losing the Sig­nal — Jacquie McNish a Sean Sil­coff

V roku 2008 boli Black­Berry tele­fóny syno­ny­mom pre Wall Street. Ak ste sa pohy­bo­vali v tomto svete, vlast­nili ste jeden. Ale keď pri­šiel rok 2010 a smart­fóny, ktoré ope­ro­vali na iOS a Android narástli v popu­la­rite, Black­Berry bolo zrazu zni­čené. Ku koncu minu­lého roka mala spo­loč­nosť iba 0,4% podiel na trhu so smart­fónmi.

Globe and Mail repor­téri McNish a Sil­coff napí­sali pozo­ru­hodný prí­beh o tom, ako tvorca Black­Berry Rese­arch in Motion vybu­do­valo impé­rium a potom zrazu stra­tili všetko.

9

Pre­sence — Amy Cuddy

Cuddy je sociál­nou psy­cho­lo­gič­kou na Har­vard Busi­ness School, ktorá sa dostala do pozor­nosti svo­jou TED Talk v roku 2012, ktorá má tak­mer 7,7 mili­ó­nov videní.

Jej kniha popi­suje spô­soby zma­ni­pu­lo­va­nia vní­ma­nia vášho mozgu pre pre­ko­na­nie neis­toty, zlep­še­nie seba­ve­do­mia a aser­ti­vity.

11

Friend and Foe — Adam Galin­sky a Mau­rice Sch­we­it­zer

Galin­sky, pro­fe­sor Colum­bia Busi­ness School a Sch­we­it­zer, pro­fe­sor Whar­tonnu, tvr­dia, že ľudia sa vyvi­nuli do bodu, kedy sú ich úspešné vzťahy zalo­žené na rov­no­váhe medzi kon­ku­ren­ciou a spo­lu­prá­cou.

Ich kniha skúma nie­ktoré z najú­čin­nej­ších spô­so­bov, ako nájsť túto rov­no­váhu na pra­co­visku, pop­ri­tom súčasne zís­ka­vať moc v orga­ni­zá­cii a budo­vať dôveru medzi svo­jimi roves­níkmi.

12

Red Notice — Bill Bro­wder

Bro­wder je bývalý naj­väčší zahra­ničný inves­tor v Rusku. Potom, čo zaro­bil mili­óny dolá­rov, vysta­vil na svet sko­rum­po­vanú oli­gar­chu, ktorá okrá­dala rôzne spo­loč­nosti do kto­rých on sám inves­to­val, na čo ho následne pre­zi­dent Vla­di­mir Putin vyhnal z Ruska. O nie­koľko rokov neskôr bol jeho práv­nik zatknutý a ubitý k smrti vo väzení, čo ho viedlo k pomste tým, že vystaví ďal­šiu korup­ciu na naj­vyš­ších úrov­niach režimu.

13

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)