10 naj­lep­ších biz­nis kníh za rok 2015

Dárius Polák / 23. decembra 2015 / Lifehacking

Hovo­rí sa, že ten kto nečí­ta nie je o nič hor­ší ako ten čo čítať nevie. Kni­ha, rov­na­ko ako člo­vek, ti môže dať do živo­ta veľa, pokiaľ správ­ne čítaš, resp. počú­vaš. Toto je desať kníh, kto­ré ti pod­ľa Busi­ness Insi­der môžu dať do živo­ta veľa.

Elon Musk — Ash­lee Van­ce

Musk – miliar­dár, gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Spa­ceX a Tes­la + pla­y­boy (ok, to je až prí­liš­né porov­na­nie s Iron Manom, Tonym Star­kom) a jeho život­ným posla­ním je zabrá­niť ľud­skej rase sebaz­ni­če­niu.

Van­ce, obchod­ný repor­tér Blo­om­ber­gu, zís­kal bez­pre­ce­dent­ný prí­stup k Mus­ko­vi a k jeho najb­liž­ším. Maľu­je obraz muža, kto­rý vždy cítil túž­bu zme­niť svet napriek tomu, že mal prob­lé­my nájsť v ňom svo­je mies­to.

1

Work Rules — Lasz­lo Bock

Od svoj­ho nástu­pu do spo­loč­nos­ti Goog­le ako jeho seni­or vicep­re­zi­dent HR v roku 2006, videl Bock trans­form spo­loč­nos­ti do sil­né­ho glo­bál­ne­ho pod­ni­ka­nia, ras­tú­ce­ho z 6000 zamest­nan­cov na tak­mer 60.000. V rov­na­kej dobe, Goog­le pra­vi­del­ne tri­um­fo­val reb­ríč­ky naj­lep­šie­ho zamest­ná­va­te­ľa.

Bock berie čita­te­ľa do záku­li­sia a skú­ma stra­té­gie ria­de­nia, kto­ré pomoh­li vytvo­riť z Goog­le výni­moč­né mies­to, od roz­li­šo­va­nia medzi vývo­jom a výkon­nos­ťou zamest­nan­cov a „nespra­vod­li­vé­ho pla­te­nia“.

2

Mis­be­ha­ving — Richard Tha­ler

Tha­ler je eko­nóm z Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Booth Scho­ol of Busi­ness, naj­lep­šie zná­my ako “otec beha­vi­orál­nej eko­nó­mie.”

V tra­dič­nej eko­no­mi­ke sa ľudia pova­žu­jú za čis­to raci­onál­nych akté­rov. V sku­toč­nos­ti sú však ich roz­hod­nu­tia ovplyv­ne­né pred­sud­ka­mi a impul­za­mi, kto­ré čas­to nema­jú nič spo­loč­né s logi­kou.

Kni­ha „Mis­be­ha­ving“ slú­ži ako úvod do poro­zu­me­nia trhom, kto­rá je napl­ne­ná Tha­le­ro­vým humo­rom.

3


Extre­me Owners­hip — Joc­ko Wil­link a Leif Babin

Wil­link, v súčas­nos­ti na pen­zii, je býva­lý veli­teľ naj­viac oce­ne­nej špe­ciál­nej zása­ho­vej jed­not­ky, Navy SEAL Team Three Task Unit Bru­iser, kto­rá slú­ži­la v roku 2006 v irac­kej voj­ne.

V tej­to kni­he, napí­sa­nej spo­lu s jed­ným z jeho býva­lých veli­te­ľov čety, Babi­nom, auto­ri vysvet­ľu­jú lek­cie nauče­né v boji, kto­ré využí­va­jú pre vzde­lá­va­nie firem­nej kli­en­te­ly v posled­ných šty­roch rokoch vo svo­jej pora­den­skej fir­me, Eche­lon front.

4

Unfi­nis­hed Busi­ness — Anne-Marie Slaugh­ter

V roku 2009 sa sta­la prvou ženou v pozí­cii ria­di­teľ­ky poli­tic­ké­ho plá­no­va­nia pre štát­ny odbor, pod minis­ter­kou zahra­ni­čia Hil­la­ry Clin­to­no­vou. Svo­ju pozí­ciu opus­ti­la o dva roky neskôr, potom, čo sa roz­hod­la, že je nešťast­ná s tým, ako sa kvô­li prá­ci nemoh­la stať mat­kou a man­žel­kou, kto­rou vždy chce­la byť. Slaugh­ter vysvet­li­la svoj prí­beh v roku 2012 v člán­ku “Pre­čo ženy stá­le nemô­žu mať všet­ko,”, kto­rý sa stal jed­ným z naj­čí­ta­nej­ších v maga­zí­ne „The Atlantic´s“.

V súčas­nos­ti je CEO „New Ame­ri­ca think tank“, a jej nová kni­ha je nádej­ným argu­men­tom na to, čo kor­po­rá­cie a jed­not­liv­ci môžu uro­biť pre to, aby sa sku­toč­ne pro­fe­si­onál­ni muži a pro­fe­si­onál­ne ženy navzá­jom rov­na­li.

5

Lea­ders­hip BS — Jeff­rey Pfef­fer

Pfef­fer, pro­fe­sor na Stan­ford Gra­du­ate Scho­ol of Busi­ness, má svo­je popu­lár­ne kni­hy a kon­fe­ren­cie zalo­že­né na emó­ciách.

” Lea­ders­hip BS“ je jeho pro­tiar­gu­ment, v kto­rom tvr­dí, “že stra­te­gic­ké pre­krú­te­nie nie je tak škod­li­vé, ako si mys­lí­te, poru­še­nie doho­dy je súčas­ťou pod­ni­ka­nia, necud­nosť je čas­tou ces­tou k úspe­chu, a spo­lie­ha­nie sa na veľ­ko­my­seľ­nosť váš­ho šéfa je zlý pred­po­klad.”

8

Losing the Sig­nal — Jacqu­ie McNish a Sean Sil­coff

V roku 2008 boli Black­Ber­ry tele­fó­ny syno­ny­mom pre Wall Stre­et. Ak ste sa pohy­bo­va­li v tom­to sve­te, vlast­ni­li ste jeden. Ale keď pri­šiel rok 2010 a smart­fó­ny, kto­ré ope­ro­va­li na iOS a Andro­id narást­li v popu­la­ri­te, Black­Ber­ry bolo zra­zu zni­če­né. Ku kon­cu minu­lé­ho roka mala spo­loč­nosť iba 0,4% podiel na trhu so smart­fón­mi.

Glo­be and Mail repor­té­ri McNish a Sil­coff napí­sa­li pozo­ru­hod­ný prí­beh o tom, ako tvor­ca Black­Ber­ry Rese­arch in Moti­on vybu­do­va­lo impé­rium a potom zra­zu stra­ti­li všet­ko.

9

Pre­sen­ce — Amy Cud­dy

Cud­dy je sociál­nou psy­cho­lo­gič­kou na Har­vard Busi­ness Scho­ol, kto­rá sa dosta­la do pozor­nos­ti svo­jou TED Talk v roku 2012, kto­rá má tak­mer 7,7 mili­ó­nov vide­ní.

Jej kni­ha popi­su­je spô­so­by zma­ni­pu­lo­va­nia vní­ma­nia váš­ho moz­gu pre pre­ko­na­nie neis­to­ty, zlep­še­nie seba­ve­do­mia a aser­ti­vi­ty.

11

Friend and Foe — Adam Galin­sky a Mau­ri­ce Sch­we­it­zer

Galin­sky, pro­fe­sor Colum­bia Busi­ness Scho­ol a Sch­we­it­zer, pro­fe­sor Whar­ton­nu, tvr­dia, že ľudia sa vyvi­nu­li do bodu, kedy sú ich úspeš­né vzťa­hy zalo­že­né na rov­no­vá­he medzi kon­ku­ren­ci­ou a spo­lu­prá­cou.

Ich kni­ha skú­ma nie­kto­ré z najú­čin­nej­ších spô­so­bov, ako nájsť túto rov­no­vá­hu na pra­co­vis­ku, pop­ri­tom súčas­ne zís­ka­vať moc v orga­ni­zá­cii a budo­vať dôve­ru medzi svo­ji­mi roves­ník­mi.

12

Red Noti­ce — Bill Bro­wder

Bro­wder je býva­lý naj­väč­ší zahra­nič­ný inves­tor v Rus­ku. Potom, čo zaro­bil mili­ó­ny dolá­rov, vysta­vil na svet sko­rum­po­va­nú oli­gar­chu, kto­rá okrá­da­la rôz­ne spo­loč­nos­ti do kto­rých on sám inves­to­val, na čo ho násled­ne pre­zi­dent Vla­di­mir Putin vyhnal z Rus­ka. O nie­koľ­ko rokov neskôr bol jeho práv­nik zatknu­tý a ubi­tý k smr­ti vo väze­ní, čo ho vied­lo k pomste tým, že vysta­ví ďal­šiu korup­ciu na naj­vyš­ších úrov­niach reži­mu.

13

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)