10 naj­lep­ších note­bo­okov, aké si môžeš v roku 2016 kúpiť

Martin Bohunický / 17. januára 2016 / Tech a inovácie

Kúpa note­bo­oku je veľká inves­tí­cia, no ak vybe­rieš správne, môžeš si ušet­riť veľké množ­stvo sta­rostí.

Tu je zoznam 10 note­bo­okov, ktoré stoja za to a umiest­nili sa medzi naj­lep­šími vo via­ce­rých reb­ríč­koch. Sú medzi nimi našla­pané high-endy, ale aj lacné kúsky, ktoré ti za málo peňazí ponúknu veľa muziky. (To zna­mená že utiahnu Spo­tify :))

Nech sa páči:

Chceš našla­paný note­book, no máš rád aj tab­lety? Mic­ro­soft Sur­face Book je mašina ako lusk.

if-youre-looking-for-a-high-end-laptop-but-also-love-tablets-microsofts-surface-book-is-the-perfect-all-in-one

Mic­ro­soft prek­va­pil, keď na posled­nej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil svoj prvý note­book. Jeho špe­cia­li­tou je, že obra­zovku môžeš odpo­jiť a pou­žiť ako tab­let. Je to skvelý stroj, ktorý údajne dosa­huje dvoj­ná­so­bok výkonu Mac­book-u Pro. Jeho kúzlom je dedi­ko­vaná gra­fická karta, ktorá sa skrýva v časti tela s klá­ves­ni­cou. Odpo­rú­čam ho hlavne ak veľa ces­tu­ješ.

Na Slo­ven­sku ho žiaľ nekú­piš, na nemec­kom Ama­zone sa naj­lac­nej­šia ver­zia pre­dáva za 1649 eur.

Chceš Mac­book, no nemáš toľko peňazí? Skús Mac­book Air.

if-you-want-a-modern-macbook-but-youre-on-a-budget-buy-the-macbook-air

Som hrdým maji­te­ľom Mac­bo­oku Air a vážne si mys­lím, že je to jeden z naj­lep­ších note­bo­okov, aké môžeš na trhu zohnať. Nie­len, že je úžasne tenký a ľahký, ponúka fan­tas­tickú výdrž baté­rie a Apple ho každý rok vylep­šuje. K dis­po­zí­cií je 11 a 13-pal­cová ver­zia — odpo­rú­čam tú väč­šiu. S tro­chou šťas­tia a pries­kumu sa ti podarí zohnať ho od 900 eur.

Ak potre­bu­ješ lap­top len na filmy a net, Tos­hiba Chro­me­book 2 je lacný a má skvelú baterku

if-you-just-use-your-laptop-for-light-work-watching-netflix-and-browsing-the-web-toshibas-chromebook-2-is-super-cheap-and-has-great-battery-life

Tento model je jed­nou z naj­lep­ších Chro­me­book mašín. Nie som ich fanú­ši­kom, no ako druhý lap­top do domác­nosti by som ho asi bral. Má per­fektný Full HD IPS disp­lej, kva­litné telo a baterka vydrží až 10 hodín. Cenovo sa pohy­buje okolo 330 eur — pove­dzme si úprimne, skvelý dar­ček a väč­šine stačí!

Lap­top pre tvr­dého biz­nis­mena? Lenovo Think­Pad T450s!

if-you-want-the-best-business-laptop-lenovos-thinkpad-t450s-is-a-reliable-fan-favorite-among-professionals

Je rýchly, odolný a má toľko por­tov, že polo­vicu z nich som v živote nevi­del. Vyme­ni­teľnú baté­riu určite ocení každý, kto je dlho na ces­tách, má doty­kový disp­lej a a nie je ani taký ťažký, ako sa z obrázka javí.

Treba však pove­dať, že vo feb­ru­ári príde na trh nová ver­zia, preto ti odpo­rú­čam ešte mesiac počkať. Cenovo by ťa mal vyjsť tak okolo 800 – 900 eur.

Ak chceš ochut­nať budúc­nosť, nový Mac­book čaká na teba

if-you-want-a-taste-of-the-future-apples-gorgeous-new-macbook-is-the-perfect-choice

Naj­novší Mac­book bol už “odis­ku­to­vaný” zo všet­kých strán. Má jediný USB-C port, čo zna­mená, že potre­bu­ješ vše­li­jaké adap­téry a USB huby — za ten od Apple zapla­tíš ďal­šiu stovku. Navyše, výkon je skla­ma­ním.

No stále je tenký, ľahký, rýchly a má skvelú výdrž baterky. Možno na ňom nepo­stri­háš video bez prob­lé­mov (aj keď sa jedná o pomerne kon­tro­verznú tému), no v kaviarni zaru­čene ohro­míš každú stre­doš­ko­láčku. Aj keď z mojej skú­se­nosti na to stačí aj Air.

Zapla­tíš zaň od 1449 eur vyš­šie.

Vše­stranný a šikovný Win­dows lap­top — jed­no­značne Dell XPS13

if-youre-looking-for-the-best-all-around-windows-laptop-go-with-dells-xps-13

Štíhly high-end, ktorý sa nevolá Mac­book Air? Jed­no­značne Dell XPS13. Má skvelý dizajn, zau­jí­mavý disp­lej a super výkon. Vyš­šie modely aj s doty­ko­vou obra­zov­kou. Cenovo zhruba od 1100 eur.

Ak chceš niečo od Apple s dob­rou obra­zov­kou, choď do Pro s Reti­nou

if-youre-looking-for-the-apple-laptop-with-the-best-screen-go-with-the-macbook-pro-with-retina-display

Mac­book Pro je proste kva­lita, ponúka všetko, čo lap­top ponú­kať má. Ak chceš väč­šiu a lep­šiu obra­zovku ako má Air, pri­plať si dve stovky a uží­vaj si ten pocit. Väčší 15 pal­cový note­book si vyberá mnoho pro­fe­si­oná­lov na prácu s videom, keďže má dedi­ko­vanú gra­fickú kartu. Možno aj tvoj obľú­bený You­tu­ber má rov­nakú mašinku.

Ak sa ti páči Mac­book Air, no nemáš toľko peňazí, Asus Zen­book UX305 je pre teba ako stvo­rený

if-you-like-the-design-of-the-macbook-air-but-dont-want-to-drain-your-wallet-the-asus-zenbook-ux305-is-an-attractive-and-powerful-alternative.jpg

Zen­book je ľahší, tenší (o 0,1mm), lac­nejší a má lep­šiu obra­zovku. Asus sa posta­ral o to, aby ponú­kal všetko, čo dobrý ultra­book vyža­duje — kva­litný disp­lej, dobrú výdrž, pamäť a výkon.

Nemu­síme si kla­mať, Asus sa Mac­bo­okom oči­vidne inšpi­ro­val, no možno práve to je to, čo hľa­dáš. Za základný model dáš okolo 700 eur.

Páči sa ti Sur­face Book, no príde ti toľko penazí za note­book veľa? Lenovo Yoga 3 Pro je naj­lep­šia alter­na­tíva.

if-you-secretly-want-a-surface-book-but-youre-on-a-budget-the-lenovo-yoga-3-pro-is-an-excellent-laptop-and-tablet-hybrid-alternative

Yoga 2 Pro bol dobrý hyb­rid, no Win­dows 8 nemal dosta­točný poten­ciál. Win­dows 10 je oveľa lepší OS, ktorý k Yoga 3 Pro doko­nale pasuje. Oproti Sur­face Book ušet­ríš asi 600 eur.

Krásna herná mašina — Razer Blade QHD+

Ak ti dizajn niečo pri­po­mína, tak sa ti to nezdá — Razer je v pod­state nadu­paná herná mašina stla­čená do škru­piny z Mac­book Pro. s gra­fi­kou GTX 970m a 16GB RAM si zahráš hocičo na tých naj­lep­ších detai­loch. Kľudne ešte pár rokov. Nevý­ho­dou je, že kva­lita sa pre­ja­vila aj na cene. Pri­prav si až 2200 eur.

if-youre-looking-for-the-gaming-laptop-with-the-best-design-go-with-the-razer-blade-qhd.jpg

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)