10 naj­lep­ších note­bo­okov, aké si môžeš v roku 2016 kúpiť

Martin Bohunický / 17. januára 2016 / Lifehacking

Kúpa note­bo­oku je veľ­ká inves­tí­cia, no ak vybe­rieš správ­ne, môžeš si ušet­riť veľ­ké množ­stvo sta­ros­tí.

Tu je zoznam 10 note­bo­okov, kto­ré sto­ja za to a umiest­ni­li sa medzi naj­lep­ší­mi vo via­ce­rých reb­ríč­koch. Sú medzi nimi našla­pa­né high-endy, ale aj lac­né kús­ky, kto­ré ti za málo peňa­zí ponúk­nu veľa muzi­ky. (To zna­me­ná že utiah­nu Spo­ti­fy :))

Nech sa páči:

Chceš našla­pa­ný note­bo­ok, no máš rád aj tab­le­ty? Mic­ro­soft Sur­fa­ce Book je maši­na ako lusk.

if-youre-looking-for-a-high-end-laptop-but-also-love-tablets-microsofts-surface-book-is-the-perfect-all-in-one

Mic­ro­soft prek­va­pil, keď na posled­nej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil svoj prvý note­bo­ok. Jeho špe­cia­li­tou je, že obra­zov­ku môžeš odpo­jiť a pou­žiť ako tab­let. Je to skve­lý stroj, kto­rý údaj­ne dosa­hu­je dvoj­ná­so­bok výko­nu Mac­bo­ok-u Pro. Jeho kúzlom je dedi­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta, kto­rá sa skrý­va v čas­ti tela s klá­ves­ni­cou. Odpo­rú­čam ho hlav­ne ak veľa ces­tu­ješ.

Na Slo­ven­sku ho žiaľ nekú­piš, na nemec­kom Ama­zo­ne sa naj­lac­nej­šia ver­zia pre­dá­va za 1649 eur.

Chceš Mac­bo­ok, no nemáš toľ­ko peňa­zí? Skús Mac­bo­ok Air.

if-you-want-a-modern-macbook-but-youre-on-a-budget-buy-the-macbook-air

Som hrdým maji­te­ľom Mac­bo­oku Air a váž­ne si mys­lím, že je to jeden z naj­lep­ších note­bo­okov, aké môžeš na trhu zohnať. Nie­len, že je úžas­ne ten­ký a ľah­ký, ponú­ka fan­tas­tic­kú výdrž baté­rie a App­le ho kaž­dý rok vylep­šu­je. K dis­po­zí­cií je 11 a 13-pal­co­vá ver­zia — odpo­rú­čam tú väč­šiu. S tro­chou šťas­tia a pries­ku­mu sa ti poda­rí zohnať ho od 900 eur.

Ak potre­bu­ješ lap­top len na fil­my a net, Tos­hi­ba Chro­me­bo­ok 2 je lac­ný a má skve­lú bater­ku

if-you-just-use-your-laptop-for-light-work-watching-netflix-and-browsing-the-web-toshibas-chromebook-2-is-super-cheap-and-has-great-battery-life

Ten­to model je jed­nou z naj­lep­ších Chro­me­bo­ok mašín. Nie som ich fanú­ši­kom, no ako dru­hý lap­top do domác­nos­ti by som ho asi bral. Má per­fekt­ný Full HD IPS disp­lej, kva­lit­né telo a bater­ka vydr­ží až 10 hodín. Ceno­vo sa pohy­bu­je oko­lo 330 eur — pove­dz­me si úprim­ne, skve­lý dar­ček a väč­ši­ne sta­čí!

Lap­top pre tvr­dé­ho biz­nis­me­na? Leno­vo Think­Pad T450s!

if-you-want-the-best-business-laptop-lenovos-thinkpad-t450s-is-a-reliable-fan-favorite-among-professionals

Je rých­ly, odol­ný a má toľ­ko por­tov, že polo­vi­cu z nich som v živo­te nevi­del. Vyme­ni­teľ­nú baté­riu urči­te oce­ní kaž­dý, kto je dlho na ces­tách, má doty­ko­vý disp­lej a a nie je ani taký ťaž­ký, ako sa z obráz­ka javí.

Tre­ba však pove­dať, že vo feb­ru­ári prí­de na trh nová ver­zia, pre­to ti odpo­rú­čam ešte mesiac počkať. Ceno­vo by ťa mal vyjsť tak oko­lo 800 – 900 eur.

Ak chceš ochut­nať budúc­nosť, nový Mac­bo­ok čaká na teba

if-you-want-a-taste-of-the-future-apples-gorgeous-new-macbook-is-the-perfect-choice

Naj­nov­ší Mac­bo­ok bol už “odis­ku­to­va­ný” zo všet­kých strán. Má jedi­ný USB-C port, čo zna­me­ná, že potre­bu­ješ vše­li­ja­ké adap­té­ry a USB huby — za ten od App­le zapla­tíš ďal­šiu stov­ku. Navy­še, výkon je skla­ma­ním.

No stá­le je ten­ký, ľah­ký, rých­ly a má skve­lú výdrž bater­ky. Mož­no na ňom nepo­stri­háš video bez prob­lé­mov (aj keď sa jed­ná o pomer­ne kon­tro­verz­nú tému), no v kaviar­ni zaru­če­ne ohro­míš kaž­dú stre­doš­ko­láč­ku. Aj keď z mojej skú­se­nos­ti na to sta­čí aj Air.

Zapla­tíš zaň od 1449 eur vyš­šie.

Vše­stran­ný a šikov­ný Win­do­ws lap­top — jed­no­znač­ne Dell XPS13

if-youre-looking-for-the-best-all-around-windows-laptop-go-with-dells-xps-13

Štíh­ly high-end, kto­rý sa nevo­lá Mac­bo­ok Air? Jed­no­znač­ne Dell XPS13. Má skve­lý dizajn, zau­jí­ma­vý disp­lej a super výkon. Vyš­šie mode­ly aj s doty­ko­vou obra­zov­kou. Ceno­vo zhru­ba od 1100 eur.

Ak chceš nie­čo od App­le s dob­rou obra­zov­kou, choď do Pro s Reti­nou

if-youre-looking-for-the-apple-laptop-with-the-best-screen-go-with-the-macbook-pro-with-retina-display

Mac­bo­ok Pro je pros­te kva­li­ta, ponú­ka všet­ko, čo lap­top ponú­kať má. Ak chceš väč­šiu a lep­šiu obra­zov­ku ako má Air, pri­plať si dve stov­ky a uží­vaj si ten pocit. Väč­ší 15 pal­co­vý note­bo­ok si vybe­rá mno­ho pro­fe­si­oná­lov na prá­cu s videom, keď­že má dedi­ko­va­nú gra­fic­kú kar­tu. Mož­no aj tvoj obľú­be­ný You­tu­ber má rov­na­kú mašin­ku.

Ak sa ti páči Mac­bo­ok Air, no nemáš toľ­ko peňa­zí, Asus Zen­bo­ok UX305 je pre teba ako stvo­re­ný

if-you-like-the-design-of-the-macbook-air-but-dont-want-to-drain-your-wallet-the-asus-zenbook-ux305-is-an-attractive-and-powerful-alternative.jpg

Zen­bo­ok je ľah­ší, ten­ší (o 0,1mm), lac­nej­ší a má lep­šiu obra­zov­ku. Asus sa posta­ral o to, aby ponú­kal všet­ko, čo dob­rý ultra­bo­ok vyža­du­je — kva­lit­ný disp­lej, dob­rú výdrž, pamäť a výkon.

Nemu­sí­me si kla­mať, Asus sa Mac­bo­okom oči­vid­ne inšpi­ro­val, no mož­no prá­ve to je to, čo hľa­dáš. Za základ­ný model dáš oko­lo 700 eur.

Páči sa ti Sur­fa­ce Book, no prí­de ti toľ­ko pena­zí za note­bo­ok veľa? Leno­vo Yoga 3 Pro je naj­lep­šia alter­na­tí­va.

if-you-secretly-want-a-surface-book-but-youre-on-a-budget-the-lenovo-yoga-3-pro-is-an-excellent-laptop-and-tablet-hybrid-alternative

Yoga 2 Pro bol dob­rý hyb­rid, no Win­do­ws 8 nemal dosta­toč­ný poten­ciál. Win­do­ws 10 je ove­ľa lep­ší OS, kto­rý k Yoga 3 Pro doko­na­le pasu­je. Opro­ti Sur­fa­ce Book ušet­ríš asi 600 eur.

Krás­na her­ná maši­na — Razer Bla­de QHD+

Ak ti dizajn nie­čo pri­po­mí­na, tak sa ti to nez­dá — Razer je v pod­sta­te nadu­pa­ná her­ná maši­na stla­če­ná do škru­pi­ny z Mac­bo­ok Pro. s gra­fi­kou GTX 970m a 16GB RAM si zahráš hoci­čo na tých naj­lep­ších detai­loch. Kľud­ne ešte pár rokov. Nevý­ho­dou je, že kva­li­ta sa pre­ja­vi­la aj na cene. Pri­prav si až 2200 eur.

if-youre-looking-for-the-gaming-laptop-with-the-best-design-go-with-the-razer-blade-qhd.jpg

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)