10 naj­lep­ších star­tu­pov zalo­že­ných v roku 2015

Dárius Polák / 26. decembra 2015 / Tools a produktivita

Majú iba nie­koľko mesia­cov, no týmto star­tu­pom sa poda­rilo zme­niť tech­no­ló­giu v roku 2015. Nie­ktoré z nich boli dokonca kúpené ešte pred­tým než vôbec svoj pro­dukt spus­tili, ďal­šie vyhlá­sené apli­ká­ciou roka pre iOS a iné to chcú skú­siť 1 na 1 s Ama­zo­nom.

Hun­gry­root

Hun­gry­root pre­mieňa zele­ninu na chutné ces­to­viny. Po zadaní objed­návky sa odošle balí­ček pozos­tá­va­júci zo 70 – 80 % zele­niny 20 % biel­ko­vín. Základ­nou ingre­dien­ciou sú zele­ni­nové rezance – tvo­rené zo slad­kých zemia­kov, reď­kovky, repy, cukety atď., spolu s omáč­kou a pro­te­ínom. Prvý mesiac Hun­gry­root pre­dalo 10 000 jedál.

Dote­raz vyzbie­raná suma: 2 mili­óny dolá­rov.

hungryroot-turns-vegetables-into-bright-and-delicious-pasta-dishes

Peris­cope

Spus­tená v marci a zakú­pená vo feb­ru­ári, to je live video stre­a­ming apli­ká­cia, ktorú Twit­ter kúpil skôr, než vôbec začala. Peris­cope umož­ňuje uží­va­te­ľom ľahko pre­hrá­vať video z ich zaria­dení pre fol­lo­we­rov. Sle­du­júci môžu záro­veň komen­to­vať a posie­lať „srdiečka“. Nahrávka je po ukon­čení ulo­žená v ďal­šej apli­ká­cii Meer­kat a môže byť pre­hraná i neskôr.

Dote­raz vyzbie­raná suma: neuve­rej­nená.

2

Gogoro

Tesla pre skútre. Gogoro sa spus­tilo tento rok, ale pra­co­valo poti­chu od roku 2011. Svoj prvý pro­dukt pred­viedla na toh­to­roč­nom Con­su­mer Elect­ro­nics Show – elek­trický skú­ter. Je pohá­ňaný pre­nos­nou baté­riou ktorú je možné vyme­niť na sta­ni­ciach v naj­väč­ších mes­tách. Skú­ter je naj­lepší na krátke cesty, dosa­huje rých­losť 100 km/h a výdrž baterky je zhruba 160 km. Sys­tém Gogoro sa pri­pája cez cloud a mobilnú sieť, pri­čom posky­tuje diag­nos­tiku cez appku.

Dote­raz vyzbie­raná suma: 300 mili­ó­nov dolá­rov.

3

Honor

Honor spája seni­orov s pro­fe­si­onálmi, ktorí sa o nich môžu posta­rať v ich domove, zatiaľ čo umož­ňujú ostat­ným čle­nom rodiny sle­do­vať celý prie­beh. Honor sa snaží o maxi­málnu zhodu medzi obi­dvoma stra­nami, napr. senior ktorý hovorí man­da­rín­skou čín­šti­nou si môže najať pro­fe­si­onála, ktorý ju tiež ovláda .

Dote­raz vyzbie­raná suma: 20 mili­ó­nov dolá­rov.

4

Eero

Rie­še­nie pre vypa­dá­va­júcu wifinu. Toto je prob­lém, ktorý sa Eero snaží vyrie­šiť. Ich malé biele zaria­de­nia využí­vajú Blu­e­to­oth a siete mesh pre pre­pá­ja­nie a roz­ši­ro­va­nie Wi-Fi vo vašom domove. Po zakú­pení troch (odpo­rú­čaný počet), sa prvý zapojí k vášmu modemu a ostatné sa rov­no­merne roz­lo­žia po dome do elek­tric­kých zásu­viek. Zaria­de­nia sú medzi sebou pre­po­jené cez zabu­do­vané rádia. Celo­sve­tový pre­daj má začať vo feb­ru­ári 2016.

Dote­raz vyzbie­raná suma: 40 mili­ó­nov dolá­rov.

5

Jet.com

Marc Lore, bývalý CEO Quidsi, pra­co­val na mys­te­ri­óz­nom e-com­merce star­tupe, ktorý si to chce roz­dať s Ama­zo­nom. Tento rok sa spus­til v bete, pod­po­ro­vaný ďal­ším veľ­kým e-com­merce hrá­čom, Ali­ba­bou. E-shop sľu­buje ceny, ktoré budú o 10 – 15 % niž­šie ako kde­koľ­vek inde, vrá­tane Ama­zonu. Jet si zo začiatku vypý­tal $50 člen­ský popla­tok, no stia­hol ho v októbri.

Dote­raz vyzbie­raná suma: 225 mili­ó­nov dolá­rov.

6

Meer­kat

Ďal­šia lives­tra­ming apli­káca, ktorá je spo­jená s Twit­te­rom a umož­ňuje pre­hrá­vať videá naživo. Stala sa veľmi obľú­bená medzi uží­va­teľmi Pro­duct Hunt-u. Peris­cope a Mer­kat majú zhruba rov­naký počet uží­va­te­ľov, okolo 300 000.

Dote­raz vyzbie­raná suma: 18,2 mili­ó­nov dolá­rov.

7

Con­voy

Uber pre nákla­diaky. Zatiaľ, čo sa Uber snaží byť logis­ti­kou sie­ťou pre celý svet, Con­voy sa zame­ral na to, na čo Uber zabu­dol – nákla­diaky. Star­tup pre­pája pre­daj­cov s vodičmi, čím eli­mi­nuje mak­lé­rov a nachá­dza naj­lep­šie nákla­diaky na základe nákladu, kapa­city, potreb­ných nástro­jov a ceny. Zame­riava sa skôr na regi­onálne cesty než zahra­ničné, čím dáva vodi­čom nákla­dia­kov mož­nosť zaro­biť viac peňazí a stále sti­hnúť večeru. Všetko to znie tak­mer ako Uber.

Dote­raz vyzbie­raná suma: $2,5 mili­ó­nov dolá­rov.

8

Dia­mond Foun­dry

Star­tup, ktorý pes­tuje dia­manty. Áno, dia­manty. Dia­mond foun­dry, ktoré začalo v novem­bri, tvrdí, že dokáže vytvo­riť stovky deväť kará­to­vých dia­man­tov už za dva týždne v labo­ra­tó­riu. Trvalo im to tri roky, kým prišli na spô­sob ako vytvo­riť v labo­ra­tó­riu čisté dia­manty. Zakla­da­te­lia tvr­dia že obja­vili plazmu, ktorá umož­ňuje ató­mom pri­le­piť sa na veľmi malý kúsok dia­mantu extra­ho­va­ného zo zeme. Atóm sa nas­kladá na vrch dia­mantu, vrstvou po vrstve, až pokým je čistý, šperku vhodný dia­mant vytvo­rený.

Dote­raz vyzbie­raná suma: $100 mili­ó­nov dolá­rov.

10

Color Geno­mics

Zalo­žený vete­ránmi Twit­teru, Color Geno­mics umož­ňuje tes­to­va­nie rako­viny prs­níka a vaječ­ní­kov oveľa ľah­ším a cenovo prí­stup­nej­ším, pro­stred­níc­tvom tes­to­va­nie rizika rako­viny génov BRCA1 a BRCA2 za $249.

Dote­raz vyzbie­raná suma: $30 mili­ó­nov dolá­rov.

11

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)