10 naj­lep­ších star­tu­pov zalo­že­ných v roku 2015

Dárius Polák / 26. decembra 2015 / Lifehacking

Majú iba nie­koľ­ko mesia­cov, no tým­to star­tu­pom sa poda­ri­lo zme­niť tech­no­ló­giu v roku 2015. Nie­kto­ré z nich boli dokon­ca kúpe­né ešte pred­tým než vôbec svoj pro­dukt spus­ti­li, ďal­šie vyhlá­se­né apli­ká­ci­ou roka pre iOS a iné to chcú skú­siť 1 na 1 s Ama­zo­nom.

Hun­gry­ro­ot

Hun­gry­ro­ot pre­mie­ňa zele­ni­nu na chut­né ces­to­vi­ny. Po zada­ní objed­náv­ky sa odoš­le balí­ček pozos­tá­va­jú­ci zo 70 – 80 % zele­ni­ny 20 % biel­ko­vín. Základ­nou ingre­dien­ci­ou sú zele­ni­no­vé rezan­ce – tvo­re­né zo slad­kých zemia­kov, reď­kov­ky, repy, cuke­ty atď., spo­lu s omáč­kou a pro­te­ínom. Prvý mesiac Hun­gry­ro­ot pre­da­lo 10 000 jedál.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: 2 mili­ó­ny dolá­rov.

hungryroot-turns-vegetables-into-bright-and-delicious-pasta-dishes

Peris­co­pe

Spus­te­ná v mar­ci a zakú­pe­ná vo feb­ru­ári, to je live video stre­a­ming apli­ká­cia, kto­rú Twit­ter kúpil skôr, než vôbec zača­la. Peris­co­pe umož­ňu­je uží­va­te­ľom ľah­ko pre­hrá­vať video z ich zaria­de­ní pre fol­lo­we­rov. Sle­du­jú­ci môžu záro­veň komen­to­vať a posie­lať „srdieč­ka“. Nahráv­ka je po ukon­če­ní ulo­že­ná v ďal­šej apli­ká­cii Meer­kat a môže byť pre­hra­ná i neskôr.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: neuve­rej­ne­ná.

2

Gogo­ro

Tes­la pre skút­re. Gogo­ro sa spus­ti­lo ten­to rok, ale pra­co­va­lo poti­chu od roku 2011. Svoj prvý pro­dukt pred­vied­la na toh­to­roč­nom Con­su­mer Elect­ro­nics Show – elek­tric­ký skú­ter. Je pohá­ňa­ný pre­nos­nou baté­ri­ou kto­rú je mož­né vyme­niť na sta­ni­ciach v naj­väč­ších mes­tách. Skú­ter je naj­lep­ší na krát­ke ces­ty, dosa­hu­je rých­losť 100 km/h a výdrž bater­ky je zhru­ba 160 km. Sys­tém Gogo­ro sa pri­pá­ja cez cloud a mobil­nú sieť, pri­čom posky­tu­je diag­nos­ti­ku cez app­ku.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: 300 mili­ó­nov dolá­rov.

3

Honor

Honor spá­ja seni­orov s pro­fe­si­onál­mi, kto­rí sa o nich môžu posta­rať v ich domo­ve, zatiaľ čo umož­ňu­jú ostat­ným čle­nom rodi­ny sle­do­vať celý prie­beh. Honor sa sna­ží o maxi­mál­nu zho­du medzi obi­dvo­ma stra­na­mi, napr. seni­or kto­rý hovo­rí man­da­rín­skou čín­šti­nou si môže najať pro­fe­si­oná­la, kto­rý ju tiež ovlá­da .

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: 20 mili­ó­nov dolá­rov.

4

Eero

Rie­še­nie pre vypa­dá­va­jú­cu wifi­nu. Toto je prob­lém, kto­rý sa Eero sna­ží vyrie­šiť. Ich malé bie­le zaria­de­nia využí­va­jú Blu­e­to­oth a sie­te mesh pre pre­pá­ja­nie a roz­ši­ro­va­nie Wi-Fi vo vašom domo­ve. Po zakú­pe­ní troch (odpo­rú­ča­ný počet), sa prvý zapo­jí k váš­mu mode­mu a ostat­né sa rov­no­mer­ne roz­lo­žia po dome do elek­tric­kých zásu­viek. Zaria­de­nia sú medzi sebou pre­po­je­né cez zabu­do­va­né rádia. Celo­sve­to­vý pre­daj má začať vo feb­ru­ári 2016.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: 40 mili­ó­nov dolá­rov.

5

Jet.com

Marc Lore, býva­lý CEO Quid­si, pra­co­val na mys­te­ri­óz­nom e-com­mer­ce star­tu­pe, kto­rý si to chce roz­dať s Ama­zo­nom. Ten­to rok sa spus­til v bete, pod­po­ro­va­ný ďal­ším veľ­kým e-com­mer­ce hrá­čom, Ali­ba­bou. E-shop sľu­bu­je ceny, kto­ré budú o 10 – 15 % niž­šie ako kde­koľ­vek inde, vrá­ta­ne Ama­zo­nu. Jet si zo začiat­ku vypý­tal $50 člen­ský popla­tok, no stia­hol ho v októb­ri.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: 225 mili­ó­nov dolá­rov.

6

Meer­kat

Ďal­šia lives­tra­ming apli­ká­ca, kto­rá je spo­je­ná s Twit­te­rom a umož­ňu­je pre­hrá­vať videá naži­vo. Sta­la sa veľ­mi obľú­be­ná medzi uží­va­teľ­mi Pro­duct Hunt-u. Peris­co­pe a Mer­kat majú zhru­ba rov­na­ký počet uží­va­te­ľov, oko­lo 300 000.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: 18,2 mili­ó­nov dolá­rov.

7

Con­voy

Uber pre nákla­dia­ky. Zatiaľ, čo sa Uber sna­ží byť logis­ti­kou sie­ťou pre celý svet, Con­voy sa zame­ral na to, na čo Uber zabu­dol – nákla­dia­ky. Star­tup pre­pá­ja pre­daj­cov s vodič­mi, čím eli­mi­nu­je mak­lé­rov a nachá­dza naj­lep­šie nákla­dia­ky na zákla­de nákla­du, kapa­ci­ty, potreb­ných nástro­jov a ceny. Zame­ria­va sa skôr na regi­onál­ne ces­ty než zahra­nič­né, čím dáva vodi­čom nákla­dia­kov mož­nosť zaro­biť viac peňa­zí a stá­le sti­hnúť veče­ru. Všet­ko to znie tak­mer ako Uber.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: $2,5 mili­ó­nov dolá­rov.

8

Dia­mond Foun­dry

Star­tup, kto­rý pes­tu­je dia­man­ty. Áno, dia­man­ty. Dia­mond foun­dry, kto­ré zača­lo v novem­bri, tvr­dí, že doká­že vytvo­riť stov­ky deväť kará­to­vých dia­man­tov už za dva týžd­ne v labo­ra­tó­riu. Trva­lo im to tri roky, kým priš­li na spô­sob ako vytvo­riť v labo­ra­tó­riu čis­té dia­man­ty. Zakla­da­te­lia tvr­dia že obja­vi­li plaz­mu, kto­rá umož­ňu­je ató­mom pri­le­piť sa na veľ­mi malý kúsok dia­man­tu extra­ho­va­né­ho zo zeme. Atóm sa nas­kla­dá na vrch dia­man­tu, vrstvou po vrstve, až pokým je čis­tý, šper­ku vhod­ný dia­mant vytvo­re­ný.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: $100 mili­ó­nov dolá­rov.

10

Color Geno­mics

Zalo­že­ný vete­rán­mi Twit­te­ru, Color Geno­mics umož­ňu­je tes­to­va­nie rako­vi­ny prs­ní­ka a vaječ­ní­kov ove­ľa ľah­ším a ceno­vo prí­stup­nej­ším, pro­stred­níc­tvom tes­to­va­nie rizi­ka rako­vi­ny génov BRCA1 a BRCA2 za $249.

Dote­raz vyzbie­ra­ná suma: $30 mili­ó­nov dolá­rov.

11

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)