10 naj­lep­ších uni­ver­zít sveta podľa toh­to­roč­ných výsled­kov

Petra Lančaričová / 12. júla 2016 / Tools a produktivita

Asi ešte veľa času prejde, kým sa umiest­nia slo­ven­ské uni­ver­zity v top 10, ale môžeme sa aspoň tešiť, že sú vôbec v reb­ríčku.

Podľa toh­to­roč­ných výsled­kov, Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings vytvo­rilo nový zoznam top 10 uni­ver­zít sveta. Naroz­diel od iných orga­ni­zá­cií, toto Cen­trum nevy­užíva dotaz­níky na uni­ver­zi­tách, ani žiadne uni­ver­zitné dáta, ale iba na tie svoje. Zoznam vytvá­rajú na základe indi­ká­to­rov ako sú kva­lita vzde­la­nia, zames­tat­nie a plat absol­ven­tov a ich vplyv.

#10 Yale Uni­ver­sity

yale

#9 Prin­ce­ton Uni­ver­sity

princeton

#8 Uni­ver­sity of Chi­cago

chicago

#7 Uni­ver­sity of Cali­for­nia at Ber­ke­ley

california

#6 Colum­bia Uni­ver­sity

columbia

#5 Uni­ver­sity of Oxford

oxford

#4 Uni­ver­sity of Cam­bridge

cambridge

#3 Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy

MIT

#2 Stan­ford Uni­ver­sity

stanford

#1 Har­vard Uni­ver­sity

harvard

A ako sú na tom uni­ver­zity kam chodí naj­viac Slo­vá­kov? Vybrala som 3 naj­nav­šte­vo­vaj­nej­šie uni­ver­zity v okolí a v rámci Slo­ven­ska a tu je ich pora­die v 1000 naj­lep­ších uni­ver­zi­tách sveta:

#266 Kar­lova Uni­ver­zita v Prahe

charles uni

foto: en.wikipedia.org

#637 Uni­ver­zita Komen­ského v Bra­ti­slave

komenskeho real

foto: youtube.com/FISUTV

#731 Masa­ry­kova Uni­ver­zita v Brne

masarykova

foto: sk.wikipedia.org

Okrem naj­nav­šte­vo­van­je­ších slo­vákmi, sa v reb­ríčku umiest­nila aj Palac­kého Uni­ver­zita v Olo­mouci a Česká Tech­nická Uni­ver­zita v Prahe. Zo slo­ven­ských uni­ver­zít však v reb­ríčku zotr­váva iba Uni­ver­zita Komen­ského, ktorá sa okolo 600-tého miesta pohy­buje už dlho­dobo. Musím však pove­dať, že som skla­maná, že ani moja brnen­ská uni­ver­zita, ani nie­ktoré slo­ven­ské uni­ver­zity sa do reb­ríčka nedos­tali. Naj­viac umiest­ne­ných uni­ver­zít mali Spo­jené Štáty (224), Čína (90), Japon­sko (74) a Anglicko (65).

zdroj: businessinsider.com/cwur.org, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: listtop10s.com

Pridať komentár (0)