10 najp­re­dá­va­nej­ších online kur­zov na Udemy

Dárius Polák / 13. septembra 2016 / Tools a produktivita

Som súčas­ťou Udemy od sep­tem­bra 2015. Odvtedy som tu minul, resp. inves­to­val už cez 100 eur. Úprimne, musím pove­dať, že neľu­tu­jem ani jeden cent. 

Táto plat­forma má sku­točne široký záber — od akti­vít na voľný čas až po prog­ra­mo­va­nie vo všet­kých jazy­koch na top úrovni. Kurzy sa dajú nájsť za rôzne ceny, nie­ktoré sú zadarmo, nie­ktoré dokonca za tisícky eur. Každý mesiac však exis­tujú zľavy, ktoré špl­hajú až do výšky 90% (t.j. 1 kurz stojí 10 — 20 eur). Pokiaľ máš anglič­tinu na dob­rej úrovni, tak nevá­haj a uč sa tu od top pro­fe­si­oná­lov. Tu je zau­jí­mavý zoznam desia­tich naj­viac pre­dá­va­ných kur­zov na tejto MOOC (mas­sive open online course) plat­forme.

An Entire MBA in 1 Course: Award Win­ning Busi­ness School Prof”

Počas tohto kurzu sa naučíš makro a mik­ro­eko­no­miku, správne hod­no­te­nie spo­loč­ností a základy inves­to­va­nia bánk a firiem. Inštruk­tor takisto pri­zvu­kuje na dôle­ži­tosť osob­ných kon­tak­tov a pro­fe­si­onál­nej pre­zen­tá­cie, ako iden­ti­fi­ko­vať a pre­zen­to­vať svoj nápad jasne a stručne pred ven­ture kapi­ta­lis­tami.

1

Crack Cold Emai­ling to Inc­re­ase Sales and Grow Your Busi­ness”

Tu sa naučíš, ako správne napí­sať tzv. “cold” email — zasla­nie ponuky poten­ciál­nemu zákaz­ní­kovi, s kto­rým si dopo­siaľ nemal žiadny kon­takt. Či už ide o pod­ni­ka­nie, networ­king alebo hľa­da­nie novej práce, tento kurz ti v tom zaru­čene pomôže.

2

Wri­ting With Flair: How To Become An Excep­ti­onal Wri­ter”

Písa­nie je dôle­žité, bez ohľadu na to, v akom obbore pra­cu­ješ. Ak si ašpi­ru­júci blog­ger alebo iba chceš zlep­šiť svoje písa­nie emai­lov, v tomto kurze sa naučíš tipy a triky od pro­fe­si­onál­nych spi­so­va­te­ľov.

3

Auto­mate the Boring Stuff with Pyt­hon Prog­ram­ming”

Prog­ra­mu­ješ v Pyt­hone? Tento kurz ti tvoju dennú prácu uľahčí.

4

Job Inter­views: Ace the Inter­view AND Get the Job Offer”

Cel­kom veľký prob­lém dneš­nej doby. Ako zau­jať, ak si len ďal­šia rybka v oce­áne? Inštruk­tor v tomto kurze má za sebou 30 rokov tré­no­va­nia ľudí vo verej­ných vystu­po­va­niach. Pokiaľ sú jeho tipy dobré pre poli­ti­kov, budú dosť dobré i pre tvoj poho­vor.

5

The Com­plete Web Deve­lo­per Course 2.0”

Nevieš ešte, kto­rým sme­rom sa vybrať v kari­ére? Vyskú­šaj si tento kurz a zisti, či sa naučíš hovo­riť jazy­kom HTML, CSS, JavaSc­ript, PHP, Pyt­hon a MySQL. Kurzy od tohto inštruk­tora majú repu­tá­ciu pre svoju obsiah­losť a ľahkú úro­veň pre začia­toč­ní­kov, takže sko­čiť na tento vlak by ti nemal robiť prob­lém.

6

Ethi­cal Hac­king from Scratch to Advan­ced Tech­ni­que”

Začať kari­éru v etic­kom hac­ko­vaní môže byť dobrý krok do budúcna. Tento kurz je navyše každý mesiac aktu­ali­zo­vaný o jedno video o súčasnú prob­le­ma­tiku.

7

Buil­ding a Per­so­nal Brand by Gary Vay­ner­chuk”

Vytvo­re­nie sil­nej osob­nej značky môže tvoju kari­éru kata­pul­to­vať sme­rom vpred veľ­kou rých­los­ťou. Gary Vay­ner­chuk má na konte 3 best­sel­lery a vlastnú mediálnu spo­loč­nosť, takže vie, o čom hovorí.

8

Visual Basic for Excel — Mic­ro­soft VBA Excel Tuto­rial”

Pokiaľ trá­viš svoj deň spra­co­va­ním úda­jov a vytvá­ra­ním repor­tov v Mic­ro­soft Excel, v tomto kurze posu­nieš svoju úro­veň o kus ďalej.

9

Mas­te­ring Com­mu­ni­ca­ti­ons for Ulti­mate Networ­king Suc­cess #1”

Na týchto vide­ách sa postupne naučíš základy vplyvu, pre­sved­čo­va­nia a pozi­tív­nej komu­ni­ká­cie, čo pred­sta­vuje schop­nosti kaž­dého úspeš­ného networ­kera.

10

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)