10 obalov, ktoré sa pýšia dizajnom, na ktorý nikdy nezabudneš

Ľudo Nastišin / 6. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Ur­čite aj ty po­znáš ten po­cit, keď sa ti do rúk do­stane pro­dukt za­ba­lený v obale, ktorý je ná­pa­ditý a ne­uve­ri­teľne ta po­baví či in­špi­ruje
  • Nie­kedy už po­tom nie je dô­le­žitý ani sa­motný jeho ob­sah. A na nie­koľko ta­kých sme na­ra­zili a vy­brali 10, ktoré ti uká­žeme v tomto článku
zdroj: collegehumor.com/behance.net
  • Ur­čite aj ty po­znáš ten po­cit, keď sa ti do rúk do­stane pro­dukt za­ba­lený v obale, ktorý je ná­pa­ditý a ne­uve­ri­teľne ta po­baví či in­špi­ruje
  • Nie­kedy už po­tom nie je dô­le­žitý ani sa­motný jeho ob­sah. A na nie­koľko ta­kých sme na­ra­zili a vy­brali 10, ktoré ti uká­žeme v tomto článku

Fes­tina Wa­ter­proof Wat­ches od Scholz & Friends

Tieto ho­dinky do­ka­zujú, že sú vo­do­tesné tým naj­lep­ším spô­so­bom: pre­dá­vajú sa v ba­líčku pl­nom vody.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Pivo na pred­pis od Petra Jo­stranda

V tomto ba­lení máte jedno pivo denne na pred­pis. No ne­dáte si, keď ho máte prí­ka­zom?

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Po­ilu štetce od Si­mona La­li­ber­teho

Tento jed­no­du­chý, efek­tívny a „za­ras­tený“ di­zajn ba­le­nia po­núka dva štetce v jed­nom.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Blood of Gra­pes od Cons­tan­tina Bo­li­monda

Len si pred­stavte aké po­te­šu­júce musí byť na­lie­va­nie čer­ve­nej te­ku­tiny z tejto fľaše v tvare ľud­ského srdca.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Ze­le­nina a ovo­cie v kon­dó­mo­vom ba­lení od Guan-Hao Pan

….. čo do­dať :).

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

 

Ci­ga­re­tová truhla od RJ Re­y­noldsa

Zau­jí­mavý spô­sob ako vy­to­čiť va­šich faj­čia­rov vo va­šom okolí a sú­časne tým dať na­javo, že vám na nich zá­leží.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Tajná Whis­key fľaša od Kas­pe­riho Sa­lo­va­ara

Už viac ne­pot­re­bu­jete vy­re­zá­vať strany v knihe, aby ste tam ukryli fľašu. Táto vy­chy­távka je na to pris­pô­so­bená a vo va­šej kniž­nici sa úplne stratí.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

En­vi­ron­men­tálne ba­le­nie od IMA­GO­Box

Ako spô­sob pro­pa­gá­cie ich di­zaj­no­vej firmy, vy­tvo­rili zá­bavné „po­krývky“ všet­kého na­okolo.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Zlatá rybka ako ča­jový sá­čok od Charm­villa

Trošku hra­ničné me­dzi mi­lým a ne­chut­ným, no ur­čite vás bude zau­jí­mať, či ten čaj chutí ako ryba.

Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com

 

Ho­mer a Marge ví­nové fľaše od Cons­tan­tina Bo­li­monda a Dmit­ryho Pat­su­ke­vi­cha

Au­tori sú vcelku taj­nos­kári o tom, či ob­sah týchto fliaš je vô­bec víno :).

Untitled-1Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (0)
zdroj: Grap­hic de­sign is a mul­ti­cul­tu­ral lan­gu­age which can de­fine the way how pe­ople re­cie­ves thoughts and ideas. Every day we are be­ing sur­roun­ded by grap­hic de­sign whe­re­ver we are!
Zdroj: col­le­ge­hu­mor.com
Zdroj, foto: col­le­ge­hu­mor.com
Pridať komentár (0)