10 pre­stíž­nych uni­ver­zít sve­ta

Lýdia Repová / 13. mája 2016 / Zaujímavosti

Vieš, kto­ré uni­ver­zi­ty sú naj­lep­šie na sve­te? My ti pri­ná­ša­me zoznám tých best z best.

Reb­rí­ček bol vytvo­re­ný strán­kou Times Hig­her Edu­ca­ti­on. Tá hod­no­ti­la uni­ver­zi­ty v kate­gó­rii: výuč­ba, výskum, prí­nos pre prie­my­sel a cel­ko­vý dojem. Kate­gó­riám boli násled­ne ude­le­né body od 1 do 100. Na zákla­de váhy kaž­dej kate­gó­rie sa vytvo­ril cel­ko­vý výsle­dok. Pri­ná­ša­me ti 10 uni­ver­zít, kto­ré dosiah­li naj­vyš­šie hod­no­te­nie.

10. Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go

Výuč­ba: 85.7

Výskum: 88.9

Cel­ko­vo: 87.9

Harper_Midway_Chicago

foto: wikimedia.org

Jed­ná sa o súkrom­nú uni­ver­zi­tu zalo­že­nú v roku 1890 John D. Roc­ke­fel­le­rom. Zná­ma je pre­dov­šet­kým tým, že tu štu­do­va­lo, vyučo­va­lo či ešte vyuču­je spo­lu 89 nosi­te­ľov Nobe­lo­vej ceny, čo je dokon­ca viac ako na Har­vard Uni­ver­si­ty. Štu­do­val tu aj naprí­klad pred­sta­vi­teľ India­na Jone­sa.

9. Swiss Fede­ral Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy, Zurich

Výuč­ba: 77.0

Výskum: 95.0

Cel­ko­vo: 88.3

12_ETH_Zuerich_B.Kleemann

foto: pressestelle.tu-berlin.de

Uni­ver­zi­ta sa nachá­dza v Züri­chu a pat­rí medzi verej­né. Obsa­di­la aj 5 mies­to v reb­ríč­ku naj­lep­ších uni­ver­zít zame­ra­ných na vedu, tech­no­ló­gie a inži­nier­stvo. Jej štu­den­ti či vyuču­jú­ci, medzi kto­rých pat­ri naprí­klad Eins­te­in či Bohr, zís­ka­li spo­lu 21 Nobe­lo­vých cien. Roč­ne vydá oko­lo 80 paten­tov.

8.Imperial Col­le­ge Lon­don

Výuč­ba: 83.3

Výskum: 88.5

Cel­ko­vo: 89.1

507f703121b57ic_5

foto: school.smartstudy.com

Bola zalo­že­ná v roku 1907 krá­ľov­skou rodi­nou. Vďa­ka pozí­cii v cen­tre Lon­dý­na pri­ťa­hu­je aj veľa zahra­nič­ných štu­den­tov, tvo­ria 50% z cel­ko­vé­ho počtu štu­den­tov. Absol­ven­tom tej­to uni­ver­zi­ty je aj Brian May, gita­ris­ta sku­pi­ny Que­en.

7. Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty

Výuč­ba: 85.1

Výskum: 91.9

Cel­ko­vo: 90.1

236314584_5e61ff33be_o

foto: jta.org

Pôvod­ný názov tej­to uni­ver­zi­ty je Col­la­ge of New Jer­sey, keď­že bola zalo­že­ná v roku 1746 prá­ve v tom­to mes­te, no po jej pre­su­nu­tí do Prin­ce­to­nu dosta­la v roku 1896 meno pod akým je dnes zná­ma. Aj keď sa zame­ria­va skôr na baka­lár­ske a aka­de­mic­ké štú­diá, postup­ne zača­la roz­ví­jať aj magis­ter­ské úrov­ne. Medzi zná­mych absol­ven­tov pat­rí Wood­rov Wil­son či Michel­le Oba­mo­vá.

6. Har­vard

Výuč­ba: 83.6

Výskum: 99.0

Cel­ko­vo: 91.6

Harvard University

foto: i.huffpost.com

Har­vard, zalo­že­ný 1636 sa prá­vom môže pýšiť titu­lom nastra­šia uni­ver­zi­ta v USA. Pome­no­va­ná je pod­ľa Jhna Har­var­da, kto­rý ško­le odká­zal polo­vi­cu svoj­ho majet­ku. Medzi význam­né osob­nos­ti kto­ré túto pre­stíž­nu uni­ver­zi­tu nav­šte­vo­va­li je Mark Zuckerberg,ktorý ju však nedo­kon­čil, Bill Gates aj Matt Damon.

5.Massachusetts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy

Výuč­ba: 89.4

Výskum: 88.6

Cel­ko­vo: 92.0

5708239477_744619f697_b (2)

foto: flickr.com

Jed­ná sa o uni­ver­zi­tu zame­ra­nú na výskum. Nachá­dza sa v mes­te Cam­brid­ge v štá­te Mas­sa­chu­setts, kde bola zalo­že­ná v roku 1861 na vzor európ­skych uni­ver­zít. Pat­rí medzi jed­nu z dvoch uni­ver­zít pod­po­ro­va­ných štá­tom. Grant zís­ka­va z prog­ra­mov pod­po­ru­jú­cich výskum mora a ves­mí­ru.

4.University of Cam­brid­ge

Výuč­ba: 88.2

Výskum: 96.7

Cel­ko­vo: 92.8

Cambridge_Peterhouse_OldCourt

foto: wikimedia.org

Hneď po Oxford Uni­vers­ti­ty, pat­rí Cam­brid­ge medzi naj­star­šie uni­ver­zi­ty na sve­te. Pod­ľa poves­ti bola zalo­že­ná v roku 1209 aka­de­mik­mi, kto­rí odiš­li prá­ve z Cam­brid­gu. Vlast­ní oko­lo 100 kniž­níc s viac ako 15 mili­ón­mi kníh, tak­že prob­lém nájsť odbor­nú lite­ra­tú­ru štu­den­ti roz­hod­ne nema­jú.

3.Stanford Uni­ver­si­ty

Výuč­ba: 92.5

Výskum: 98.9

Cel­ko­vo: 93.9

AR-150419938

foto: letsintern.com

Hla­vou výho­dou tej­to súkrom­nej uni­ver­zi­ty zalo­že­nej 1891 je fakt, že a nachá­dza pria­mo v cen­tre Sili­com Val­ley. Medzi úspeš­né fir­my, kto­ré vyšli z tej­to pre­stíž­nej ško­ly je naprí­klad Goog­le. Medzi absol­ven­tov pat­rí aj gol­fis­ta Tiger Woods, hereč­ka Ree­se Wit­her­spo­on, Elon Musk a mno­ho ďal­ších.

2.University of Oxford

Výuč­ba: 86.5

Výskum: 98.9

Cel­ko­vo: 94.2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: oddcities.com

Zalo­že­ná v roku 1096 sa prá­vom pýši titu­lom naj­star­šia uni­ver­zi­ta na sve­te s výuč­bou v anglic­kom jazy­ku. Súčas­ťou uni­ver­zi­ty sú aj múzeá a kniž­ni­ce. Túto uni­ver­zi­tu okrem iných absol­vo­va­lo aj 26 pre­mi­é­rov Anglic­ka, ďal­ší­mi sú tiež J.R.R. Tol­kien, Bill Clin­ton či zná­ma hereč­ka stvár­ňu­jú­ca Her­mi­onu, Ema Wat­son.

1.California Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy

Výuč­ba: 95.6

Výskum: 97.6

Cel­ko­vo: 95.2

Caltech_Entrance

foto: wikimedia.org

Našu desiat­ku naj­lep­ších uni­ver­zít na sve­te uzat­vá­ra prá­ve Kali­forn­ská. Táto súkrom­ná uni­ver­zi­ta zalo­že­ná 1891 v mes­te Pasa­de­na zís­ka­la naj­vyš­šie hod­no­te­nie za cel­ko­vý dojem. Ak by si chcel vedieť ako vyze­rá táto uni­ver­zi­ta zvnút­ra, tak čas­ti seriá­lu The Big Bang The­ory sa natá­ča­li prá­ve tu

Zdroj: wikipedia.org, businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: planetware.com

Pridať komentár (0)