10 pre­stíž­nych uni­ver­zít sveta

Lýdia Repová / 13. mája 2016 / Zaujímavosti

Vieš, ktoré uni­ver­zity sú naj­lep­šie na svete? My ti pri­ná­šame zoznám tých best z best.

Reb­rí­ček bol vytvo­rený strán­kou Times Hig­her Edu­ca­tion. Tá hod­no­tila uni­ver­zity v kate­gó­rii: výučba, výskum, prí­nos pre prie­my­sel a cel­kový dojem. Kate­gó­riám boli následne ude­lené body od 1 do 100. Na základe váhy kaž­dej kate­gó­rie sa vytvo­ril cel­kový výsle­dok. Pri­ná­šame ti 10 uni­ver­zít, ktoré dosiahli naj­vyš­šie hod­no­te­nie.

10. Uni­ver­sity of Chi­cago

Výučba: 85.7

Výskum: 88.9

Cel­kovo: 87.9

Harper_Midway_Chicago

foto: wikimedia.org

Jedná sa o súkromnú uni­ver­zitu zalo­ženú v roku 1890 John D. Roc­ke­fel­le­rom. Známa je pre­dov­šet­kým tým, že tu štu­do­valo, vyučo­valo či ešte vyučuje spolu 89 nosi­te­ľov Nobe­lo­vej ceny, čo je dokonca viac ako na Har­vard Uni­ver­sity. Štu­do­val tu aj naprí­klad pred­sta­vi­teľ Indiana Jonesa.

9. Swiss Fede­ral Ins­ti­tute of Tech­no­logy, Zurich

Výučba: 77.0

Výskum: 95.0

Cel­kovo: 88.3

12_ETH_Zuerich_B.Kleemann

foto: pressestelle.tu-berlin.de

Uni­ver­zita sa nachá­dza v Züri­chu a patrí medzi verejné. Obsa­dila aj 5 miesto v reb­ríčku naj­lep­ších uni­ver­zít zame­ra­ných na vedu, tech­no­ló­gie a inži­nier­stvo. Jej štu­denti či vyuču­júci, medzi kto­rých patri naprí­klad Eins­tein či Bohr, zís­kali spolu 21 Nobe­lo­vých cien. Ročne vydá okolo 80 paten­tov.

8.Imperial Col­lege Lon­don

Výučba: 83.3

Výskum: 88.5

Cel­kovo: 89.1

507f703121b57ic_5

foto: school.smartstudy.com

Bola zalo­žená v roku 1907 krá­ľov­skou rodi­nou. Vďaka pozí­cii v cen­tre Lon­dýna pri­ťa­huje aj veľa zahra­nič­ných štu­den­tov, tvo­ria 50% z cel­ko­vého počtu štu­den­tov. Absol­ven­tom tejto uni­ver­zity je aj Brian May, gita­rista sku­piny Queen.

7. Prin­ce­ton Uni­ver­sity

Výučba: 85.1

Výskum: 91.9

Cel­kovo: 90.1

236314584_5e61ff33be_o

foto: jta.org

Pôvodný názov tejto uni­ver­zity je Col­lage of New Jer­sey, keďže bola zalo­žená v roku 1746 práve v tomto meste, no po jej pre­su­nutí do Prin­ce­tonu dostala v roku 1896 meno pod akým je dnes známa. Aj keď sa zame­riava skôr na baka­lár­ske a aka­de­mické štú­diá, postupne začala roz­ví­jať aj magis­ter­ské úrovne. Medzi zná­mych absol­ven­tov patrí Wood­rov Wil­son či Michelle Oba­mová.

6. Har­vard

Výučba: 83.6

Výskum: 99.0

Cel­kovo: 91.6

Harvard University

foto: i.huffpost.com

Har­vard, zalo­žený 1636 sa prá­vom môže pýšiť titu­lom nastra­šia uni­ver­zita v USA. Pome­no­vaná je podľa Jhna Har­varda, ktorý škole odká­zal polo­vicu svojho majetku. Medzi významné osob­nosti ktoré túto pre­stížnu uni­ver­zitu nav­šte­vo­vali je Mark Zuckerberg,ktorý ju však nedo­kon­čil, Bill Gates aj Matt Damon.

5.Massachusetts Ins­ti­tute of Tech­no­logy

Výučba: 89.4

Výskum: 88.6

Cel­kovo: 92.0

5708239477_744619f697_b (2)

foto: flickr.com

Jedná sa o uni­ver­zitu zame­ranú na výskum. Nachá­dza sa v meste Cam­bridge v štáte Mas­sa­chu­setts, kde bola zalo­žená v roku 1861 na vzor európ­skych uni­ver­zít. Patrí medzi jednu z dvoch uni­ver­zít pod­po­ro­va­ných štá­tom. Grant zís­kava z prog­ra­mov pod­po­ru­jú­cich výskum mora a ves­míru.

4.University of Cam­bridge

Výučba: 88.2

Výskum: 96.7

Cel­kovo: 92.8

Cambridge_Peterhouse_OldCourt

foto: wikimedia.org

Hneď po Oxford Uni­vers­tity, patrí Cam­bridge medzi naj­star­šie uni­ver­zity na svete. Podľa povesti bola zalo­žená v roku 1209 aka­de­mikmi, ktorí odišli práve z Cam­bridgu. Vlastní okolo 100 kniž­níc s viac ako 15 mili­ónmi kníh, takže prob­lém nájsť odbornú lite­ra­túru štu­denti roz­hodne nemajú.

3.Stanford Uni­ver­sity

Výučba: 92.5

Výskum: 98.9

Cel­kovo: 93.9

AR-150419938

foto: letsintern.com

Hla­vou výho­dou tejto súkrom­nej uni­ver­zity zalo­že­nej 1891 je fakt, že a nachá­dza priamo v cen­tre Sili­com Val­ley. Medzi úspešné firmy, ktoré vyšli z tejto pre­stíž­nej školy je naprí­klad Google. Medzi absol­ven­tov patrí aj gol­fista Tiger Woods, herečka Reese Wit­her­spoon, Elon Musk a mnoho ďal­ších.

2.University of Oxford

Výučba: 86.5

Výskum: 98.9

Cel­kovo: 94.2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: oddcities.com

Zalo­žená v roku 1096 sa prá­vom pýši titu­lom naj­star­šia uni­ver­zita na svete s výuč­bou v anglic­kom jazyku. Súčas­ťou uni­ver­zity sú aj múzeá a kniž­nice. Túto uni­ver­zitu okrem iných absol­vo­valo aj 26 pre­mi­é­rov Anglicka, ďal­šími sú tiež J.R.R. Tol­kien, Bill Clin­ton či známa herečka stvár­ňu­júca Her­mi­onu, Ema Wat­son.

1.California Ins­ti­tute of Tech­no­logy

Výučba: 95.6

Výskum: 97.6

Cel­kovo: 95.2

Caltech_Entrance

foto: wikimedia.org

Našu desiatku naj­lep­ších uni­ver­zít na svete uzat­vára práve Kali­forn­ská. Táto súkromná uni­ver­zita zalo­žená 1891 v meste Pasa­dena zís­kala naj­vyš­šie hod­no­te­nie za cel­kový dojem. Ak by si chcel vedieť ako vyzerá táto uni­ver­zita zvnútra, tak časti seriálu The Big Bang The­ory sa natá­čali práve tu

Zdroj: wikipedia.org, businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: planetware.com

Pridať komentár (0)