10 rád o penia­zoch od ženy, ktorá už v 30-ke zará­bala pol mili­óna ročne

Rudolf Nečas / 19. novembra 2015 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­teľka Cary Car­bo­naro, ktorá už v 30-ke zará­bala pol mili­óna dolá­rov ročne ti teraz poskytne tie naj­lep­šie rady, vďaka kto­rým zís­kaš peniaze.

Už po absol­vo­vaní vyso­kej školy jej kari­éra rýchlo stú­pala po firem­nom reb­ríčku, vrá­tane ôsmich rokov na Wall Street. Pra­co­vala u JPMor­gan Chase, bola vicep­re­zi­dent­kou Citi­bank, a potom ria­di­teľ­kou Lord Abbett Inves­tments na strane e-mar­ke­tingu a e-obchodu.

Cary Car­bo­naro

Každý deň sa nejaká nová spo­loč­nosť odha­lila pre verej­nosť, a ona žila cez ulicu od New Yor­skej burzy. Na ulici sa roz­dá­vali dar­čeky, pre­tože tam bolo tak veľa „hlú­pych“ peňazí. Čokoľ­vek s „.com“ dostalo finan­co­va­nie.

Naprí­klad Pets.com bolo spus­tené v roku 1998. V prí­pade, že nepoz­náš ich prí­beh, ľudia z Pets.com roz­há­dzali polo­vicu hod­noty svo­jej spo­loč­nosti na reklamy pre Super Bowl a v roku 2000 spo­loč­nosť zanikla.

Cary už v trid­siatke zará­bala 500 000 dolá­rov ročne, ale cítila sa, ako keby až toľko neza­rá­bala, pre­tože bola v odvetví bez veľ­kých akci­ových opcií. Bolo to kon­zer­va­tívne a aj ona bola kon­zer­va­tívna. Roz­hodla sa pre zmenu. Odišla z práce a pre­sťa­ho­vala sa do cen­trál­nej Flo­ridy kde začala pod­ni­kať vo finanč­nom pora­den­stve. Všetci si mys­leli, že je blá­zon. Kto by už len odišiel z takej skve­lej práce, akú mala?

Musela v sebe obja­viť pod­ni­ka­teľa. Trvalo dlho, než vybu­do­vala svoju firmu, od kli­enta ku kli­en­tovi, úplne od nuly. Z príjmu 500 000 dolá­rov ročne padla tak­mer na nulu, čo bolo sku­točne náročné. Bola to osob­nostná, pro­fe­si­onálna a emo­ci­onálna skúška.

Tu sú nie­ktoré z naj­lep­ších rád o penia­zoch podľa Cary, ktoré môžeš dostať:

1. Daj si pozor na voľné peniaze

Kre­ditné karty nie sú voľ­nými peniazmi. Použi ich tak, ako by si pou­žil hoto­vosť, alebo ich nepou­ží­vaj vôbec. Ak ich vo svo­jom živote pou­ží­vaš ako impro­vi­zo­vanú náh­radu, nikdy nebu­deš mať finančné slo­body.

2. Zjed­no­duš roz­poč­to­va­nie

Je to jed­no­du­ché. Musíš vedieť koľko peňazí ti pri­chá­dza a koľko odchá­dza každý mesiac. Ale vieš to? Nezá­leží na tom, ak si to počí­taš na obrú­sok alebo pomo­cou apli­ká­cie v tele­fóne. Je to tak jed­no­du­ché, a predsa tak dôle­žité. Toto je základ­ným sta­veb­ným kame­ňom celého finanč­ného plá­no­va­nia.

3. Poznaj svoju cenu

Aktíva (čo vlast­níš) mínus záväzky (to, čo dlhu­ješ) sa rovná čis­tému ima­niu. A tvoje čisté ima­nie sa nerovná tvo­jej seba­úcte. To si vždy pamä­taj.

4. Neboj sa

Osobné finan­cie nie sú len o mate­ma­tike, a nemu­síš byť dobrý v mate­ma­tike aby si sa to naučil. Zjed­no­duš to, nauč sa základy a jed­no­du­cho začni. Nikdy nie je neskoro.

Prvým kro­kom je pozna­nie. Nemô­žeš opra­viť niečo, o čom nemáš ani šajnu. Uče­nie finanč­nej gra­mot­nosti je jeden kus vzde­lá­va­nia, ktoré stojí za tvoj čas.

5. Poznaj svoje kre­ditné skóre

To je dôle­žité pre celý život v dospe­losti, a mať dobré alebo vyni­ka­júce skóre ti môže ušet­riť stovky tisíc.

6. Nauč svoju rodinu o penia­zoch

Finančná gra­mot­nosť je životná lek­cia, ktorú by si mal odo­vzdať aj svo­jim deťom. Nauč sa, podeľ sa o to a celá tvoj rodina sa bude mať lep­šie.

7. Inflá­cia bolí

Aby si pred­be­hol inflá­ciu a tvoje peniaze mohli rásť musíš inves­to­vať — inak budeš postu­pom času strá­cať peniaze. Takže nehro­maď hoto­vosť a inves­tuj v dlho­do­bom hori­zonte, ktorý je viac ako 10 rokov.

8. Nikdy neklam

Neklam o penia­zoch alebo výdav­koch svo­jim par­tne­rom. Plná finančná infor­mo­va­nosť je kľú­čom k zdra­vému vzťahu.

9. Plá­nuj do budúc­nosti

Plá­no­va­nie finanč­nej budúc­nosti je oveľa dôle­ži­tej­šie ako plá­no­va­nie dovo­le­niek, večier­kov, atď. Venu­ješ dosť času svo­jej finanč­nej budúc­nosti? Jedná sa o stra­te­gický roz­ho­vor a možno si budeš musieť najať pro­fe­si­onál­neho finanč­ného poradcu.

10. Proste začni

Na nauče­nie sa zákla­dov exis­tuje veľa zdro­jov, ktoré sú zadarmo. A keď sa situ­ácia stane zlo­ži­tej­šou môžeš si najať finanč­ného poradcu.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)