10 rokov od spus­te­nia News Feedu, zme­ni­loto úplne všetko

Timotej Vančo / 11. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naj­zná­mej­šia a naj­pou­ží­va­nej­šia sociálna sieť sveta a his­tó­rie inter­netu osla­vuje 10 rokov od jej prvého spus­te­nia. Bol to moment, ktorý zme­nil našu komu­ni­ká­ciu, zdie­ľa­nie infor­má­cií, ale aj zby­točné strá­ca­nie času nad scro­lo­va­ním obra­zovky.

Pred tým ako Face­book vyze­ral tak ako dnes, by si ťažko hľa­dal News Feed alebo chat – Mes­sen­ger. V tých „dáv­nych dobách“ si mohol maxi­málne vidieť, kto ti napí­sal na nástenku alebo kto ťa štu­chol. Začali vzni­kať prvé pro­fily a mnoho ľudí si ani nepa­mätá ako to vyze­ralo. Vtedy na Face­bo­oku bolo zare­gis­tro­va­ných pri­bližne 10 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov, čo sa k dneš­ným 1,71 miliardy aktív­nych uží­va­te­ľov mesačne, len ťažko rovná.

Časom Face­book pri­dal aj spo­mí­naný update – News Feed. Šty­ria hlavní zamest­nanci Face­bo­oku – Cox, Andrew „Boz“ Bosworth, Ruchi San­ghvi a Kang-Xiang v tej dobe hovo­rili, že čakali malý úspech od News Feed. Lenže dnes už všetci vieme, že sa dosť mýlili. Ľudia začali osla­vo­vať tento update a nasle­du­jú­cimi dňami začali pri­bú­dať noví uží­va­te­lia expo­nen­ciálne. News Feed doslova zme­nilo štýl, akým dnes zis­ťu­jeme, kto a kde práve ces­tuje, čo robí, s kým je vo vzťahu alebo kde pra­cuje. Ľudia zdie­ľajú fotky z ich zážit­kov a iní to zasa laj­kujú. V tomto si od Face­bo­oku zobralo mnoho sociál­nych sietí prí­klad a vzni­kol Ins­ta­gram, Snap­chat, Drop­pie a iné.

Za 10 rokov sa toho ale naozaj veľa udialo, poďme sa pozrieť ako sa Face­book vyví­jal:

Na začiatku to bol „The Face­book“. Sociálna sieť vytvo­rená Mar­kom Zuc­ker­ber­gom na Har­varde a otvo­rená aj pre žia­kov iných uni­ver­zít.

first-there-was-the-facebook-the-social-network-started-at-harvard-and-slowly-opened-up-to-other-colleges

Spo­loč­nosť sa roz­hodla vypus­tiť z názvu „The“ v roku 2005, keď ofi­ciálne kúpili doménu Facebook.com za 200 000 dolá­rov.

Mark Zuc­ker­berg sa ofi­ciálne pome­no­val nie len zakla­da­te­ľom Face­bo­oku, ale aj „nepria­te­ľom štátu“.

mark-zuckerberg-originally-described-himself-as-not-only-the-founder-of-facebook-but-also-as-the-master-and-commander-and-enemy-of-the-state

Tieto vysvet­le­nia, čo je to „poking“ alebo aký algo­rit­mus Mark pou­žíva, naozaj sprí­jem­nia náladu :)

we-love-this-gem-about-poking-from-one-of-the-original-faq-pages

Takto vyze­rali sku­piny na Face­bo­oku v roku 2005.

heres-what-a-facebook-group-page-looked-like-in-2005

V roku 2005, keď ešte News Feed neexis­to­valo, bol Face­book skôr off­line – ako online mies­tom.

back-in-2005-before-the-news-feed-launched-facebook-was-essentially-just-a-collection-of-disconnected-profiles

Potom vzniklo News Feed!

then-the-news-feed-happened

Pro­fil Marka Zuc­ker­berga v roku 2006.

check-out-his-profile-in-2006

V roku 2009 sa začali nové fotky a sta­tusy obja­vo­vať okam­žite v News Feed, dovtedy to trvalo 30 minút, kým sa obja­vili.

in-2009-facebooks-home-page-got-a-face-lift-posts-started-to-stream-through-the-news-feed-in-real-time-previously-it-took-stories-30-minutes-to-appear

V roku 2010 Face­book redi­zaj­no­val výzor stránky a pri­nie­sol noti­fi­ká­cie na hornú lištu, kde ich aj dnes môžeš vidieť.

in-2010-facebook-brought-notifications-to-the-top-navigation-bar-following-yet-another-redesign

Tak­tiež sa zme­nil dizajn pro­filu uží­va­teľa. Face­book pri­dal fotky a základné infor­má­cie práve pod uží­va­teľ­ské meno.

it-also-rolled-out-a-new-more-visual-profile-in-2010-it-added-a-row-of-recently-tagged-images-below-your-name-and-basic-profile-information

Face­book Time­line vzni­kol až v roku 2011, aj keď pre mno­hých sa zdá, že exis­tuje už od začiatku.

the-facebook-timeline-feels-like-its-been-around-since-the-beginning-but-it-actually-launched-in-2011-to-act-as-a-virtual-timeline-of-your-entire-life

Až v roku 2014 pri­šiel obrov­ský update v podobe zmeny ins­tant­ného posie­la­nia správ. Áno, vzni­kol Mes­sen­ger, ktorý má dnes viac ako miliardu aktív­nych uží­va­te­ľov.

facebook-split-its-instant-messaging-into-a-different-app-called-messenger-in-2014-its-now-got-more-than-1-billion-monthly-users

Face­book tak­tiež vlastní nie­koľko popu­lár­nych apli­ká­cií. Prí­kla­dom je Ins­ta­gram, ktorý Face­book skú­pil pod seba v roku 2012 za 1 miliardu dolá­rov a dnes má viac ako 500 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov.

facebook-also-owns-a-bunch-of-other-popular-apps-most-notably-instagram-which-the-company-bought-for-1-billion-in-2012-with-more-than-500-million-monthly-users-that-seems-like-a-steal-nowadays

Tie otravné reklamy sa vedľa News Feed začali obja­vo­vať až od janu­ára 2012.

the-company-started-flooding-the-news-feed-with-sponsored-stories-in-january-2012-previously-it-had-only-used-display-ads

Takto vyzerá News Feed dnes.

heres-what-facebooks-news-feed-looks-like-today

Výzor Face­bo­oku po prvom spus­tení mobil­nej apli­ká­cie.

this-is-what-facebooks-mobile-app-looked-like-when-it-first-launched

Od vtedy bolo kom­pletne pre­d­i­zaj­no­vané a pri­daná naprí­klad mož­nosť „live“ videa.

it-has-been-completely-redesigned-note-the-prominent-live-video-button

Uvi­díme, čo pri­ne­sie ďal­ších 10 rokov exis­ten­cie tento super veľ­kej spo­loč­nosti, ktorá má plány zaviesť inter­net do tých kútov sveta, kde o ňom len sní­vajú, zdo­ko­na­liť vir­tu­álnu rea­litu a vyvi­núť prvú umelú inte­li­gen­ciu.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj fotiek: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: eonline.com

Pridať komentár (0)