10 rokov od spus­te­nia News Fee­du, zme­ni­lo­to úpl­ne všet­ko

Timotej Vančo / 11. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naj­zná­mej­šia a naj­pou­ží­va­nej­šia sociál­na sieť sve­ta a his­tó­rie inter­ne­tu osla­vu­je 10 rokov od jej prvé­ho spus­te­nia. Bol to moment, kto­rý zme­nil našu komu­ni­ká­ciu, zdie­ľa­nie infor­má­cií, ale aj zby­toč­né strá­ca­nie času nad scro­lo­va­ním obra­zov­ky.

Pred tým ako Face­bo­ok vyze­ral tak ako dnes, by si ťaž­ko hľa­dal News Feed ale­bo chat – Mes­sen­ger. V tých „dáv­nych dobách“ si mohol maxi­mál­ne vidieť, kto ti napí­sal na násten­ku ale­bo kto ťa štu­chol. Zača­li vzni­kať prvé pro­fi­ly a mno­ho ľudí si ani nepa­mä­tá ako to vyze­ra­lo. Vte­dy na Face­bo­oku bolo zare­gis­tro­va­ných pri­bliž­ne 10 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov, čo sa k dneš­ným 1,71 miliar­dy aktív­nych uží­va­te­ľov mesač­ne, len ťaž­ko rov­ná.

Časom Face­bo­ok pri­dal aj spo­mí­na­ný upda­te – News Feed. Šty­ria hlav­ní zamest­nan­ci Face­bo­oku – Cox, Andrew „Boz“ Bosworth, Ruchi San­gh­vi a Kang-Xiang v tej dobe hovo­ri­li, že čaka­li malý úspech od News Feed. Len­že dnes už všet­ci vie­me, že sa dosť mýli­li. Ľudia zača­li osla­vo­vať ten­to upda­te a nasle­du­jú­ci­mi dňa­mi zača­li pri­bú­dať noví uží­va­te­lia expo­nen­ciál­ne. News Feed doslo­va zme­ni­lo štýl, akým dnes zis­ťu­je­me, kto a kde prá­ve ces­tu­je, čo robí, s kým je vo vzťa­hu ale­bo kde pra­cu­je. Ľudia zdie­ľa­jú fot­ky z ich zážit­kov a iní to zasa laj­ku­jú. V tom­to si od Face­bo­oku zobra­lo mno­ho sociál­nych sie­tí prí­klad a vzni­kol Ins­ta­gram, Snap­chat, Drop­pie a iné.

Za 10 rokov sa toho ale naozaj veľa udia­lo, poď­me sa pozrieť ako sa Face­bo­ok vyví­jal:

Na začiat­ku to bol „The Face­bo­ok“. Sociál­na sieť vytvo­re­ná Mar­kom Zuc­ker­ber­gom na Har­var­de a otvo­re­ná aj pre žia­kov iných uni­ver­zít.

first-there-was-the-facebook-the-social-network-started-at-harvard-and-slowly-opened-up-to-other-colleges

Spo­loč­nosť sa roz­hod­la vypus­tiť z náz­vu „The“ v roku 2005, keď ofi­ciál­ne kúpi­li domé­nu Facebook.com za 200 000 dolá­rov.

Mark Zuc­ker­berg sa ofi­ciál­ne pome­no­val nie len zakla­da­te­ľom Face­bo­oku, ale aj „nepria­te­ľom štá­tu“.

mark-zuckerberg-originally-described-himself-as-not-only-the-founder-of-facebook-but-also-as-the-master-and-commander-and-enemy-of-the-state

Tie­to vysvet­le­nia, čo je to „poking“ ale­bo aký algo­rit­mus Mark pou­ží­va, naozaj sprí­jem­nia nála­du :)

we-love-this-gem-about-poking-from-one-of-the-original-faq-pages

Tak­to vyze­ra­li sku­pi­ny na Face­bo­oku v roku 2005.

heres-what-a-facebook-group-page-looked-like-in-2005

V roku 2005, keď ešte News Feed neexis­to­va­lo, bol Face­bo­ok skôr off­li­ne – ako onli­ne mies­tom.

back-in-2005-before-the-news-feed-launched-facebook-was-essentially-just-a-collection-of-disconnected-profiles

Potom vznik­lo News Feed!

then-the-news-feed-happened

Pro­fil Mar­ka Zuc­ker­ber­ga v roku 2006.

check-out-his-profile-in-2006

V roku 2009 sa zača­li nové fot­ky a sta­tu­sy obja­vo­vať okam­ži­te v News Feed, dovte­dy to trva­lo 30 minút, kým sa obja­vi­li.

in-2009-facebooks-home-page-got-a-face-lift-posts-started-to-stream-through-the-news-feed-in-real-time-previously-it-took-stories-30-minutes-to-appear

V roku 2010 Face­bo­ok redi­zaj­no­val výzor strán­ky a pri­nie­sol noti­fi­ká­cie na hor­nú liš­tu, kde ich aj dnes môžeš vidieť.

in-2010-facebook-brought-notifications-to-the-top-navigation-bar-following-yet-another-redesign

Tak­tiež sa zme­nil dizajn pro­fi­lu uží­va­te­ľa. Face­bo­ok pri­dal fot­ky a základ­né infor­má­cie prá­ve pod uží­va­teľ­ské meno.

it-also-rolled-out-a-new-more-visual-profile-in-2010-it-added-a-row-of-recently-tagged-images-below-your-name-and-basic-profile-information

Face­bo­ok Time­li­ne vzni­kol až v roku 2011, aj keď pre mno­hých sa zdá, že exis­tu­je už od začiat­ku.

the-facebook-timeline-feels-like-its-been-around-since-the-beginning-but-it-actually-launched-in-2011-to-act-as-a-virtual-timeline-of-your-entire-life

Až v roku 2014 pri­šiel obrov­ský upda­te v podo­be zme­ny ins­tant­né­ho posie­la­nia správ. Áno, vzni­kol Mes­sen­ger, kto­rý má dnes viac ako miliar­du aktív­nych uží­va­te­ľov.

facebook-split-its-instant-messaging-into-a-different-app-called-messenger-in-2014-its-now-got-more-than-1-billion-monthly-users

Face­bo­ok tak­tiež vlast­ní nie­koľ­ko popu­lár­nych apli­ká­cií. Prí­kla­dom je Ins­ta­gram, kto­rý Face­bo­ok skú­pil pod seba v roku 2012 za 1 miliar­du dolá­rov a dnes má viac ako 500 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov.

facebook-also-owns-a-bunch-of-other-popular-apps-most-notably-instagram-which-the-company-bought-for-1-billion-in-2012-with-more-than-500-million-monthly-users-that-seems-like-a-steal-nowadays

Tie otrav­né rekla­my sa ved­ľa News Feed zača­li obja­vo­vať až od janu­ára 2012.

the-company-started-flooding-the-news-feed-with-sponsored-stories-in-january-2012-previously-it-had-only-used-display-ads

Tak­to vyze­rá News Feed dnes.

heres-what-facebooks-news-feed-looks-like-today

Výzor Face­bo­oku po prvom spus­te­ní mobil­nej apli­ká­cie.

this-is-what-facebooks-mobile-app-looked-like-when-it-first-launched

Od vte­dy bolo kom­plet­ne pre­d­i­zaj­no­va­né a pri­da­ná naprí­klad mož­nosť „live“ videa.

it-has-been-completely-redesigned-note-the-prominent-live-video-button

Uvi­dí­me, čo pri­ne­sie ďal­ších 10 rokov exis­ten­cie ten­to super veľ­kej spo­loč­nos­ti, kto­rá má plá­ny zaviesť inter­net do tých kútov sve­ta, kde o ňom len sní­va­jú, zdo­ko­na­liť vir­tu­ál­nu rea­li­tu a vyvi­núť prvú ume­lú inte­li­gen­ciu.

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj fotiek: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: eonline.com

Pridať komentár (0)