10 rozhľadní Slovenska s tým najkrajším výhľadom: Uvidíš z nich až na kraj sveta

interez.sk / 20. októbra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Región Gron
  • Na Slo­ven­sku sa na­chá­dza sku­točne veľa roz­hľadní, ktoré po­nú­kajú nád­herný vý­hľad.
  • Pri­ná­šame vám zo­znam de­sia­tich NAJ.

Ak máte radi prí­rodu, ur­čite sa ne­cháte in­špi­ro­vať na­šimi tipmi na vý­let. Pri­ná­šame vám zo­znam 10 najk­raj­ších roz­hľadní, ktoré mô­žete nájsť v na­šej prí­rode. Kto­vie, možno sa jedna z nich na­chá­dza aj vo va­šom okolí a vy o nej ani len ne­tu­šíte.

Vy­hliad­ková veža To­kaj, Malá Tŕňa 

Na prvý po­hľad vás táto roz­hľadňa ur­čite zaujme svo­jím tva­rom, pre­tože pri­po­mína dre­vený sud. Jej vý­stavba bola sú­čas­ťou pro­jektu ,,To­kaj je len je­den“. Túto do­mi­nantu Vi­noh­rad­níc­kej ob­lasti To­kaj sláv­nostne ot­vo­rili 30. mája 2015. Vy­hliad­ková veža je 12 met­rov vy­soká. Ak si so se­bou vez­mete aj ďa­le­ko­hľad, uvi­díte až do su­sed­ného Ma­ďar­ska.

Roz­hľadňa Ma­ginh­rad, Veľké Te­ria­kovce

Roz­hľadňa vy­rá­stla nad ob­cou Veľké Te­ria­kovce v his­to­ricky vý­znam­nej lo­ka­lite Ma­ginh­rad. Týči sa do výšky 16,8 metra. Roz­hľadňa bola po­sta­vená až v roku 2015. Ke­dysi bol na tom is­tom mieste vy­bu­do­vaný stre­do­veký dre­vený hrad z 15. sto­ro­čia. Z roz­hľadne mô­žete vi­dieť aj Krá­ľovu hoľu, ale aj časť úze­mia Ma­ďar­ska.

Roz­hľadňa Opava, Veľký Kr­tíš

Táto veža má 6 po­schodí a me­ria 20 met­rov. Na­chá­dza sa na kopci Opav­ská hora, od kto­rej je od­vo­dený ná­zov sa­mot­nej roz­hľadne. Keďže vr­chné pod­la­žie roz­hľadne má veľa pries­toru, nád­her­ným vý­hľa­dom sa môže na­raz ko­chať veľa ľudí. Vežu tvorí dre­vená kon­štruk­cia, v kto­rej sa na­chá­dzajú dre­vené schody. Vý­stavba roz­hľadne pri­lá­kala značné množ­stvo tu­ris­tov a za­slú­žila sa o roz­voj tu­ris­tiky v ok­rese Veľký Kr­tíš.

Roz­hľadňa v Do­hňa­noch

Roz­hľadňa sa na­chá­dza me­dzi ob­cami Do­hňany a Zu­bák upro­stred le­sov Tl­sej hory. Má 6 po­schodí a na­chá­dza sa na mieste, kde stála bý­valá vo­jen­ská vy­hliad­ková veža. Z veže mô­žete vi­dieť Strá­žov­ské vr­chy, Nízke Tatry, ale aj Malú Fatru.  Roz­hľadňa sa stala vy­hľa­dá­va­nou at­rak­ciou v Pú­chov­skej do­line.

Roz­hľadňa Dúb­ravka, So­bla­hov (Tren­čín)

Táto krásna roz­hľadňa sa na­chá­dza v obci So­bla­hov, 6 km od Tren­čína. Je po­me­no­vaná podľa miest­nej časti obce. Výška roz­hľadne je 9,5 metra. Stavba sa za­čala re­a­li­zo­vať v roku 2015. Roz­hľadňa po­zos­táva z dvoch vy­hliad­ko­vých pod­laží, pri­čom v spod­nej časti sa na­chá­dza aj po­se­de­nie. Ak máte radi krásne vý­hľady, ur­čite sa príďte po­zrieť do obce So­bla­hov, kde z roz­hľadne uvi­díte krásy prí­rody.

Roz­hľadna Ter­chov­ské srdce, Ter­chová

Táto 30 met­rová roz­hľadňa sa na­chá­dza nad ob­cou Ter­chová. Tvorí sú­časť ná­uč­ného chod­níka na vr­chu Ob­laz. Roz­hľadňa má tri po­scho­dia a stojí presne na mieste, kde bola umiest­nená ši­be­nica vo filme Já­no­šík. Svo­jím tva­rom má túto ši­be­nicu do­konca pri­po­mí­nať. Vy­hliad­ková veža bola ot­vo­rená v ok­tóbri v roku 2015.

Svä­to­ján­ska roz­hľadňa, Lip­tov­ský Ján

Tu­ris­tická roz­hľadňa sa vy­pína nad ob­cou Lip­tov­ský Ján. Sprí­stup­nená pre ve­rej­nosť bola v roku 2013. Výška roz­hľadne je 10,475 metra a je po­sta­vená z dreva. Ak sa roz­hod­nete uro­biť si túru k tejto roz­hľadni, po­núkne vám vý­hľad na celú obec, ale aj na ši­roké oko­lie.

Roz­hľadňa Če­re­šenka

Če­re­šenka je 11 met­rov vy­soká tu­ris­tická roz­hľadňa a stojí na ,,roz­ha­nov­skom poli“ v Ko­šic­kom kraji. Pole je známe už z roku 1312, kedy na ňom došlo k vo­jen­skému stretu, ktorý bol po­va­žo­vaný za naj­väč­šiu ry­tier­sku bitku od čias ta­tár­skeho vpádu. Do de­jín vstú­pila pod náz­vom Bitka pri Roz­ha­nov­ciach. Roz­hľadňa Če­re­šenka má tieto his­to­rické uda­losti pri­po­mí­nať.

Roz­hľadňa na Bo­bovci, Stará Bys­trica

Na vr­chu Bo­bo­vec, ktorý sa týči nad Sta­rou Bys­tri­cou, sa na­chá­dza na­ozaj uni­kátna roz­hľadňa. Bola po­sta­vená z ka­meňa a dreva a je vy­soká 16 met­rov. Jej vý­stavba pre­bie­hala v ro­koch 2010 – 2011. Ak sa roz­hod­nete nav­ští­viť túto roz­hľadňu, uvi­díte sku­točný skvost slo­ven­skej prí­rody. Do­konca z nej mô­žete, pri dob­rej vi­di­teľ­nosti, vi­dieť aj Lysú horu v Čes­kej re­pub­like.

Vy­hliad­ková veža Hra­dová, Ko­šice

Veža bola po­sta­vená v roku 1987 na mieste, kde ke­dysi stál stre­do­veký hrad. Táto roz­hľadňa sa na­chá­dza na území le­so­parku mesta Ko­šice. Vý­hľad po­núka po­hľad na nád­hernú prí­rodu Ko­šic­kej kot­liny, Hor­nád­skej do­liny, ale aj vý­hľad na mesto Ko­šice. Veža je vy­soká 21,51 metra a na jej všet­kých šty­roch stra­nách sú k dis­po­zí­cií re­li­éfne mapy s vy­zna­če­nými vr­chmi v okolí.

Roz­hľadne sú ob­ľú­be­ným mies­tom pre tu­ris­tov najmä pre ich výšku, vďaka kto­rej sa im na­skytne na­ozaj uni­kátny vý­hľad na oko­litú prí­rodu. Ak by ste sa teda chceli na nie­ktorú vy­brať, ve­ríme, že vás náš vý­ber in­špi­ro­val.

zdroj: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)