10 tipov, ktoré pre­me­nia tvoju myseľ na tová­reň na nápady

Henrieta Balázsová / 18. november 2016 / Tools a produktivita

U kaž­dého z nás sa strie­dajú vysoko kre­a­tívne obdo­bia s tými, v kto­rých aký­koľ­vek nový nápad čakáš márne. Ak sa práve nachá­dzaš skôr v dru­hej fáze, vyskú­šaj týchto 10 tipov.

Stále pri sebe nos zápis­ník

Naozaj vždy. Možno sa ti už stalo, že si dostal skvelý nápad, no neza­pí­sal si si ho a neskôr, keď si sa k nemu chcel vrá­tiť, stra­til na svo­jej pôvod­nej sile. Nápad je tiež ako náv­nada, hneď ako dosta­neš jeden a zapí­šeš si ho, začnú pri­chá­dzať nové a nové.

Využí­vaj brains­tor­ming

Vyčleň si nie­koľko minút, napr. 10 – 15 a venuj sa len inten­zív­nemu hľa­da­niu nových nápa­dov a aso­ciá­cií. Zapíš si úplne všetko, čo ti k danej téme napadne. Brains­tor­ming dostane tvoju myseľ do tvo­ri­vého režimu.

Každý večer si napíš 10 nových nápa­dov

Vždy pred spa­ním si napíš 10 vecí, na kto­rých môžeš začať pra­co­vať hneď zaj­tra. Do nového rána sa tak zobu­díš s poci­tom, že pre svoj pra­covný deň už máš vytvo­rený základ. Prvých 5 – 6 nápa­dov náj­deš veľmi ľahko, no ak zvý­šiš svoju sústre­de­nosť, pora­díš si aj s ostat­nými.

Svoje nápady si nakresli

Pokús sa vyjad­riť svoje nové nápady a myš­lienky v ski­cách alebo kres­bách a uvi­díš, že s tvo­jou mys­ľou to spraví zázraky. Vôbec pri­tom nemu­síš byť žia­den ume­lec, ide naozaj len o zábavu. Kres­le­nie je totiž veľmi sil­ným spúš­ťa­čom kre­a­tív­neho mys­le­nia.

pexels-photo-196644

Zdroj: pexels.com

Vyhľa­dá­vaj nové zážitky

Ži svoj život naplno a vyhľa­dá­vaj nové zážitky. Obja­vo­va­nie nových vecí roz­šíri tvoje obzory a inšpi­ruje ťa k novým nápa­dom. Vždy si preto vyhraď čas aj pre seba, táto časová inves­tí­cia sa ti mno­ho­krát vráti.

Vypni počí­tač a mobil

Pokiaľ otvo­ríš dvere svo­jej kre­a­tív­nej nálade, mal by si si vysta­čiť ide­álne s papie­rom a ceruz­kou a mal by si odstrá­niť všetky rušivé vplyvy – teda vypnúť PC, mobil aj tab­let. Uvi­díš, že tvoja kon­cen­trá­cia bude omnoho vyš­šia.

Daj si kávu alebo čierny čaj

Káva alebo čierny čaj dokážu roz­dú­chať pla­meň tvo­jej tvo­ri­vosti. Ber ich ako palivo pre svoj gene­rá­tor kre­a­ti­vity a ener­gie. Skom­bi­nuj ich s nie­kto­rými z týchto tipov a tvoje výsledky sa ešte zná­so­bia. Samoz­rejme, všetko s mie­rou.

pexels-photo-40077

Zdroj: pexels.com

Obklop sa „kre­a­tív­cami“

Vyhľa­dá­vaj prí­tom­nosť tvo­ri­vých ľudí, ktorí ťa môžu inšpi­ro­vať a dať ti spätnú väzbu. Vymie­ňajte si navzá­jom nápady, postrehy a inšpi­rá­cie. Pokiaľ nie­kto z vás rieši nejaký prob­lém, s kto­rým si nevie dať rady, skúste kolek­tívny brains­tor­ming. Čím viac ľudí, tým viac nápa­dov.

Dobré nápady zre­a­li­zuj

Neod­kla­daj si všetko na „potom“. Pokiaľ nejaký nápad nedo­ká­žeš dostať z hlavy, určite stojí za usku­toč­ne­nie. Ak ho dotiah­neš do konca, pocit zados­ťu­či­ne­nia a istej eufó­rie zo zre­a­li­zo­va­ného nápadu ti pri­ve­die nejaký ďalší. Z tohto pro­cesu si následne môžeš vytvo­riť zvyk.

Nepod­ce­ňuj sa

Nikdy si o sebe nemysli, že nie si dosta­točne kre­a­tívny. Kre­a­ti­vita je istý druh nálady, nie typ mozgu. Pokiaľ ti nápady nepri­chá­dzajú v takej miere, alebo v takej kva­lite, v akej by si chcel, nežeň sa za tým a rad­šej si daj pauzu. Nové nápady a inšpi­rá­cie určite prídu. Možno práve vtedy, keď to budeš oča­ká­vať naj­me­nej.

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: unsplash.com

Pridať komentár (0)