10 úžas­ných a zvlášt­nych iPhone dopl­n­kov, ktoré sa ti zídu

Dárius Polák / 20. november 2016 / Tools a produktivita

Čím sa iPhone stal roz­ší­re­nej­ším, tým viac toho vďaka dopl­n­kom dokáže.

Exis­tuje celé jedno odvet­vie, ktoré sa venuje vyrá­ba­niu prí­dav­kov pre smart­fóny, a hoci nie sú práve určené pre kaž­do­denné využí­va­nie, posky­tujú dosta­tok zábavy a kre­a­ti­vity pre tú správnu cie­ľovú sku­pinu. Žiadne iné zaria­de­nie navyše nemá toľko prí­dav­kov ako iPhone. Tu je zoznam 10 naj­zau­jí­ma­vej­ších, aké sa na trhu dajú nájsť.

Externý blesk

Ak ti súčasný blesk tvojho iPhone pri­padá nedos­ta­točný, vyskú­šaj tzv. iBlazr 2. Pre­pojí sa s iPhone pro­stred­níc­tvom Blu­e­to­oth a integ­ruje sa priamo do apli­ká­cii kamera na iOS. Potom ti už stačí iba cvak­núť. Tvor­co­via hovo­ria o iBlazr 2 ako o “malom, ale sil­nom svie­tidle.” Takže, hoci nemô­žeš oča­ká­vať rov­naké výsledky, ako by si fotil počas den­ného svetla, iBlazr 2 poskytne i tak sig­ni­fi­kan­tne viac svetla ako štan­dardný blesk iPhone.

Cena: 59,95 dolá­rov (56,43 eur)

1

Pri­pev­ni­teľné tla­čidlo spúšte

Pokiaľ by si hľa­dal spô­sob, ako ochrá­niť svoj iPhone a záro­veň zažiť nos­tal­giu z časov, kedy si musel namie­riť a stla­čiť spúšť na foťáku, poroz­mýš­ľaj o SNAP! PRO. Zaria­de­nie sa skladá z ruko­väte a púzdra vyro­be­ného z mate­riálu, ktoré vydrží nejaký ten pád. Fyzické tla­čidlo spúšte je spá­ro­vané s apli­ká­ciou kamery.

Cena: 59 dolá­rov (55,54 eur)

2

Pri­po­ji­teľné šošovky

Loha Life’s solu­tion umož­ňuje fotiť širo­ko­uhlé foto­gra­fie na takej úrovni detai­lov, s kto­rými sa bežný foto­apa­rát nedá porov­nať. Fun­guje aj na Android a pri kúpe je posky­to­vaná doži­votná záruka.

Cena: 17,99 dolá­rov (17 eur)

3

Alko­hol tes­ter

Presne tak, pomo­cou tohto zaria­de­nia a svojho iPhone môžeš počas víkendu zis­tiť, ako zle si na tom. Fun­guje rov­nako dobre aj na Android.

Cena: 97,95 dolá­rov (92,20 eur)

4

Vet­ro­mer

Pokiaľ si nie­kde v Tat­rách a chys­táš sa na túru, niečo takéto sa ti možno zíde. Tento pro­dukt je orien­to­vaný na veľmi malú cie­ľovú sku­pinu. Pokiaľ máš však iPhone 6 Plus, osta­neš skla­maný, pre­tože na ňom vet­ro­mer nefun­guje.

Cena: 38,90 dolá­rov (36,62 eur)

5

Kara­bí­nova nabí­jačka

Toto je cel­kom uži­točné. NomadC­lip je kara­bína, na ktorú si môžeš zave­siť svoje kľúče, má však i zabu­do­vaný USB kábel, ktorý ti umožní nabiť si svoj iPhone z počí­tača. Nie je síce kom­plexný, ale efek­tívny.

Cena: 29,95 dolá­rov (28,24 eur)

6

Vir­tu­álna klá­ves­nica

Nebu­deme si naho­vá­rať, že vir­tu­álna klá­ves­nica je pres­nej­šia alebo uži­toč­nej­šia ako Blu­e­to­oth alter­na­tíva, vyzerá však určite lep­šie. QWERTY klá­ves­nica sa dá pou­žiť na akom­koľ­vek plo­chom povr­chu a hoci nie je taká rýchla ako bežná klá­ves­nica, fun­guje tak dobre, ako ju rekla­mujú. Pokiaľ teda neplá­nu­ješ pou­ží­vať svoj iPhone na seri­óznu prácu, ale chceš klá­ves­nicu, ktorá sa zjaví v prí­pade potreby, je to pro­dukt pre teba.

Cena: 79,99 dolá­rov (75 eur)

7

Úlo­žisko

Apple odmie­tol pri­dať mic­roSD pod­poru pre iPhone, čo môže uro­biť ukla­da­nie fotiek, videí alebo iných súbo­rov po čase ťaž­šie. Väč­šina ľudí sa obráti na cloud, kde sa však po čase opäť úlo­žisko minie. Leef iBridge ponúka ďal­šiu mož­nosť v podobe USB. Všetky svoje súbory si môžeš ulo­žiť na toto USB a následne do iného zaria­de­nia. Zaria­de­nie je dostupné od 16 GB a viac.

Cena: 59 dolá­rov (55 eur)

8

Gim­bal

Pokiaľ chceš nato­čiť na kameru počas špor­to­va­nia alebo dovo­lenky skvelé video, Gim­bal ti k tomu roz­hodne pomôže. Lan­Marte 2do­káže auto­ma­ticky nasta­viť pohyb kamery a ponúka 2 motory, ktoré posky­tujú tro­j­o­sovú sta­bi­li­zá­ciu, takže video bude pri kaž­dom pohybe ply­nulé.

Cena: 239 dolá­rov (225 eur)

9

Moni­tor srd­co­vého tepu

Ak hľa­dáš moni­tor tepu bez toho, aby si zakú­pil šport­tes­ter alebo Apple Watch, pou­va­žuj o Scos­che. Pou­žíva Blu­e­to­oth a tech­no­ló­giu ANT pre synch­ro­ni­zá­ciu fit­ness apli­ká­cii s tvo­jim iPhone a posky­tuje údaje o tvo­jom tempe, vzdia­le­nosti, rých­losti a kaló­riách, ktoré si spá­lil. S výdr­žou baté­rie 8 hodín Schos­che vydrží počas celého tvojho cvi­če­nia. Je takisto vodo­tesné do hĺbky 1 metra do vody, takže by malo vydr­žať aj pri daždi. Jeho naj­lep­šou vlast­nos­ťou je, že dokáže fun­go­vať 100 stôp (30 met­rov) od tvojho iPhone, takže ho nemu­síš mať v posilke vždy pri sebe.

Cena: 79,95 dolá­rov (75 eur)

10

V celku zau­jí­mavé dopl­nky, hoci je pravda, že väč­šina z nich je určená pre nízky okruh ľudí (niche). Preto je možné, že ťa z týchto 10 dopl­n­kov zau­jal naj­viac 1 alebo 2. To platí aj pre mňa osobne. Taký moni­tor srd­co­vého tepu alebo gim­bal nie je na zaho­de­nie.

11

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)