10 vecí, ktoré sa naučíš za 10 minúť a dokážu ti zme­niť život

Dominika Kováčová / 29. februára 2016 / Tools a produktivita

Je možné, že na pre­čí­ta­nie tohto článku nemáš dosť času a ani sa ti nedi­vím. Život dnes ply­nie veľmi rýchlo. Zdá sa nám nemožné držať krok so stov­kami úloh, ktoré nám v práci krí­žia cestu každý jeden deň.

Podľa Cornerstone’s 2014 State of Workp­lace Pro­duc­ti­vity Report viac ako dve tre­tiny zamest­nan­cov vyka­zuje pocit pre­ťa­že­nia pri práci a 84% si myslí, že toto pre­pra­co­va­nie nebude poľa­vo­vať v dohľad­nej dobe a že je na skôr na vzo­stupe.

foto: wikimedia.org

S ohľa­dom na túto sku­toč­nosť budeš prav­de­po­dobne hľa­dať naj­lep­šie triky, ako byť pro­duk­tív­nej­ším, ale nebu­deš mať dosta­tok času, aby si ich apli­ko­val.

Ponú­kame ti rie­še­nie: Nauč sa jednu z týchto 10 vecí v najb­liž­ších 10 minú­tach, a budeš pro­duk­tív­nejší po zvy­šok svojho života.

1. Pomo­doro tech­nika

Mana­žo­va­nie si času je obrov­ským kro­kom vpred pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vity. Zis­tilo sa, že Pomo­doro tech­nika je jedna z najú­čin­nej­ších. Vyža­duje si iba navr­hnúť svoje kaž­do­denné úlohy v 25 minú­to­vých inter­va­loch, v kto­rých si maxi­málne sústre­dený na prácu, a zara­diť krátke asi 5 minú­tové pauzy.

2. Ako zlep­šiť svoj prie­mer

Nájdi si 5 minút na vyhľa­da­nie filo­zo­fie doktora Stana Bee­chama o elit­ných mys­liach — Elite minds. Zostá­va­jú­cich 5 minút sa zaviaž k zlep­še­niu svojho prie­meru. Máme ten­den­ciu sústre­diť vše­tok náš čas na zlep­še­nie nášho špič­ko­vého výkonu, ale až zvý­še­nie nášho prie­mer­ného výkonu bude mať oveľa dra­ma­tic­kejší vplyv na cel­kový pokrok.

Pomodoro

foto: kinja-img.com

3. Ako plá­no­vať dopredu?

Plá­nuj si každý týž­deň vopred a sta­nov si čas, kedy sa budeš veno­vať len sebe samému. V tomto čase si prej­deš svoje ciele, to ti pomôže v ich dosa­ho­vaní. Často sa stáva, že si vyru­šený potre­bami iných a preto ti táto metóda umožní sústre­diť sa na svoje vlastné pro­jekty.

4. Medi­tá­cia

Medi­tá­cia pomáha upo­ko­jiť myseľ, zmier­ňuje stres a pri­náša ľah­kosť do kaž­do­den­ného života. Tvoja pro­duk­ti­vita sa medi­tá­ciou bude zvy­šo­vať, keď začneš medi­to­vať pra­vi­delne. Ak nevieš ako začať odpo­rú­čame pozrieť si videá na You­Tube alebo si pre­čí­tať lite­ra­túru veno­vanú medi­tá­ciám. Je to naozaj ľahké, stačí 10 minút denne.

Meditácia

foto: simplifity.com

5. Pamä­ťové tech­niky

Ak by sme o našej pamäti uva­žo­vali ako o súbo­roch v počí­tači, tak by sme mohli vyvo­diť názor, že zabú­da­nie je nemožné. Ak niečo zabud­neš, je to buď tým, že to nebolo ulo­žené hneď na začiatku alebo si infor­má­ciu dal na miesto, odkiaľ ju je ťažké zís­kať. Naše spo­mienky sa utvá­rajú kon­cen­trá­ciou a ich opa­ko­va­ním. Jed­nou z tech­ník je, že si napí­šeš ceruz­kou text, ktorý sa chceš naučiť, sústre­díš sa naň, text zma­žeš a pokú­siš sa naň spo­me­núť a napí­sať ho znova. Koľko si si sku­točne zapa­mä­tal? Takéto tes­to­va­nie ti pomôže k zlep­še­niu pamä­ťo­vej kapa­city, spoz­náš svoje schop­nosti a naučíš sa ich vylep­šo­vať.

6. Ako stroj­ná­so­biť rých­losť číta­nia?

Začni počú­vať audi­ok­nihy, majú fun­kciu, ktorá zabez­pečí vypo­ču­tie knihy za troj­ná­so­bok nor­mál­nej rých­losti. Ďal­šou výho­dou audi­ok­níh je, že ich môžeš počú­vať naprí­klad pri šofé­ro­vaní alebo ak máš una­vené oči po celo­den­nej práci na počí­tači.

Čítanie

foto: elite-daily.com

7. Ako pre­vziať zod­po­ved­nosť?

Ľudia sa často sna­žia prísť s dôvodmi, prečo niečo nemôžu uro­biť, prečo je tento pro­jekt prí­liš drahý alebo ako došlo k danému prob­lému v práci? Ak pre­vez­meš zod­po­ved­nosť za svoje činy, tvoje pod­ni­ka­nie bude oveľa jed­no­duch­šie. Je oveľa jed­no­duch­šie vyrie­šiť prob­lém, ako sa zby­točne dostá­vať ku koreňu veci. Ak si neus­pel, vstaň, zana­ly­zuj situ­áciu, a vyrieš ju, neotá­čaj sa vzad, posuň sa o krok vpred.

8. Ako orga­ni­zo­vať kri­tické a dôle­žité úlohy?

Hro­ma­diť povin­nosti vo svo­jom TO DO liste je síce pro­duk­tívne, ale nako­niec zis­tíš, že zoznam je pre­pl­nený a ty pre­sta­neš byť moti­vo­vaný, pre­tože nemáš dosta­tok času a ener­gie ich všetky spl­niť. Vtedy je jed­no­du­ché roz­de­liť si úlohy na kri­tické, to sú také, ktoré musíš uro­biť ihneď na zlep­še­nie aby si svoje pod­ni­ka­nie posu­nul vpred a na veci dôle­žité, ktoré môžeš uro­biť kedy­koľ­vek.

Organizácia

foto: flowathens.com

9. Stre­čing chrbta a rúk

Dlhé hodiny strá­vené sede­ním za sto­lom a písa­ním môžu viesť ku zdra­vot­ným prob­lé­mom, ak sa nenau­číš jed­no­du­ché a rýchle cviky na vyrov­ná­va­nie napä­tia. Jed­no­du­ché cvi­če­nia zabrá­nia vzniku boles­ti­vého syn­drómu kar­pál­neho tunela. Len 5 a ž 10 minút denne ti zabez­pečí zvý­še­nie pro­duk­ti­vity behom dňa a čo je dôle­žité, ušetrí ti stovky hodín práce v budúc­nosti, ktoré by si mohol stra­tiť pre horší zdra­votný stav.

10. Plá­no­va­nie časo­vých blo­kov

Pri práci sa často rozp­ty­ľu­jeme malič­kos­ťami a pod­statné veci si odkla­dáme na zaj­tra. Roz­plá­no­va­nie si časo­vých blo­kov by mala byť pod­statná časť dňa, ktorá ťa bude usmer­ňo­vať na správ­nej ceste k svojmu cieľu. Plá­no­va­nie je vhodné uro­biť večer a sta­no­viť si naj­pod­stat­nej­šie veci dňa ako prvé, ak musíš odpi­so­vať na emaily, vybav to v dobe, kým čakáš na stret­nu­tie. Naj­me­nej pod­statné veci rieš kon­com dňa.

Stretching

foto: entrepreneur.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)