10 vecí, za kto­ré Uber vyha­dzu­je svo­jich vodi­čov

Timotej Vančo / 8. augusta 2016 / Tech a inovácie

Uber pozná­me už asi všet­ci, keď­že sa pou­ží­va aj u nás v Bra­ti­sla­ve. Pre­to si tre­ba o ňom zis­tiť viac.

Kaž­dý, kto už nie­ke­dy mal neja­kú skú­se­nosť s Uber-om, vie, že Uber dáva mož­nosť hod­no­te­nia ale­bo hlá­se­nia chýb a nie­ke­dy aj s mož­nos­ťou vrá­te­nia peňa­zí. Tak­tiež exis­tu­je veľa ďal­ších drob­ných prie­stup­kov, kto­ré si si ešte nemu­sel uve­do­miť, sú v roz­po­re s pra­vid­la­mi spo­loč­nos­ti a vodi­čom môže za to hro­ziť deak­ti­vá­cia ich účtu.

Zru­šil vodič tvo­ju žia­dosť na jaz­du len pre­to, že si bol kúsok od neho? To je vec, za kto­rú sa vyha­dzu­je. Nech­cel ťa vodič odviesť, lebo si mal zo sebou neja­ké­ho domá­ce­ho milá­či­ka (psa, mač­ku, …) ? To je tak­tiež zlé.

Pod­ľa Har­ry­ho Camp­bel­la, tvor­cu blo­gu a pod­cas­tov s náz­vom The Rides­ha­re Guy, sú dokon­ca aj vodi­či prek­va­pe­ní z pra­vi­diel, kto­ré sa môžu meniť na zákla­de roz­diel­nos­ti miest a štá­tov.

Vzhľa­dom k tomu, že vodič v Uber-i nie je kla­si­fi­ko­va­ný ako zamest­na­nec na plný ale­bo čias­toč­ný úvä­zok, Uber nepos­ky­tu­je žiad­ne ško­le­nie do prá­ce vodi­ča. Pre­to Uber vytvo­ril zoznam všet­kých prie­stup­kov, kto­ré by moh­li dostať vodi­čov do prob­lé­mov.

Pod­po­ra kon­ku­ren­ta

1-promoting-a-competitor

V Aprí­li mal Uber súd o tom ako kla­si­fi­ko­vať svo­jich zamest­nan­cov, vodi­čov, a zaká­zať im jaz­diť aj pre kon­ku­renč­nú spo­loč­nosť Lyft. Nako­niec sa Uber zo súdu stia­hol, keď­že to zamest­nan­com zaká­zať nemô­že. Camp­bell pove­dal, že nale­pe­nie nále­piek aj pre Uber aj Lyft je ešte OK, ale jaz­diť v Uber-i a roz­dá­vať odpo­rú­ča­cie kar­ty Lyft-u je zaká­za­né.

Neús­pech pri ove­ro­va­ní trest­né­ho regis­tra

2-failing-a-background-check

Záko­ny sa menia od štá­tu k štá­tu, ale sú aj mies­ta, kde sú prí­sne sta­no­ve­né záko­ny a vodič musí mať čis­tý záznam v regis­tri, teda žiad­ne zatknu­tie. Camp­bell hovo­rí, že Ube­ru musel pred­lo­žiť aktu­ali­zo­va­ný výpis regis­ter tres­tov.

Prie­mer­né hod­no­te­nie men­šie ako 4.6

3-an-average-rating-lower-than-46

Vodič s hod­no­te­ním men­ším ako 4,6 sa môže báť deak­ti­vá­cie. Tak­že Uber si veľ­mi zakla­dá na tom, aby hod­no­te­nie bolo spo­ľah­li­vé a na naj­vyš­šej úrov­ni.

Roz­dá­va­nie voľ­ných jázd pre rodi­nu a pria­te­ľov

4-giving-away-free-rides-to-family-and-friends

Camp­bell hovo­rí, že Uber sle­du­je zvy­ky svo­jich vodi­čov, tak­že ak nie­kto začne roz­dá­vať mno­ho voľ­ných jázd, spo­loč­nosť sa to rých­lo dozvie. Naj­čas­tej­ší prí­pad je, keď vodi­či jaz­dia tra­sy zadar­mo ale­bo si nechá­va­jú pla­tiť v hoto­vos­ti, čo je úmy­sel­né obchá­dza­nie sys­té­mu Uber-u a vodič môže byť za to vyho­de­ný.

Verej­ne hovo­riť pro­ti Uber-u

5-speaking-out-publicly-against-uber

Aj keď neexis­tu­je žiad­ne efek­tív­ne rie­še­nie ale­bo spô­sob, ako vedieť o všet­kých, kto­rí nadá­va­jú na Uber cez sociál­ne sie­te, no raz sa sta­lo, že vodič bol vyho­de­ný na zákla­de jeho „hej­ter­ských“ sta­tu­sov na sociál­nej sie­ti.

Prí­liš čas­té ruše­nie jázd

6-canceling-rides-too-often

Ak vodič bude prí­liš čas­to rušiť ale­bo úmy­sel­ne nepri­jí­mať jaz­dy, Uber mu môže dať takz­va­ný ‚time out‘, čo zna­me­ná, že nebu­de mať prí­stup do apli­ká­cie. Camp­bell odpo­rú­ča držať ruše­nie jázd na úrov­ni 10%, aby pre­d­iš­li prob­lé­mom so spo­loč­nos­ťou.

Viesť nie­ko­ho načier­no

7-having-someone-else-ride-along-in-the-car

Ak si sad­neš do Uber-u a bude na pred­nom sedad­le už sedieť nie­kto iný, je na tvo­jom zvá­že­ní, aby si to ozná­mil spo­loč­nos­ti. Pre­vá­žať zákaz­ní­ka, kto­rý neza­pla­tí je nevý­hod­né aj pre vodi­ča, ale aj pre spo­loč­nosť.

Zru­še­nie ces­ty, lebo je veľ­mi krát­ka

8-canceling-a-trip-because-the-distance-is-too-short

Samoz­rej­me, že vodič chce, čo naj­viac zaro­biť, teda ak plá­nu­ješ prejsť iba krát­ku tra­su, preň­ho to nebu­de veľ­mi výhod­né. Ak sa ti nie­ke­dy sta­ne, že vodič úmy­sel­ne zru­ší tvo­ju žia­dosť na pre­voz, len pre­to, že neplá­nu­ješ ísť ďale­ko, kon­tak­tuj spo­loč­nosť.

Nespra­ve­nie ani 1 jaz­dy mesač­ne

9-not-giving-at-least-one-ride-a-month

Toto je asi jas­né pra­vid­lo. Ak chce nie­kto pra­co­vať pre Uber, musí uro­biť aspoň 1 jaz­du kaž­dých 30 dní.

Odmiet­nu­tie pre­viesť zvie­ra­tá v aute

10-refusing-to-allow-service-animals-in-the-car

Keď­že vodi­či v Uber-i nie sú ich pria­mi zamest­nan­ci, tak ani nema­jú ško­le­nie, v kto­rom by im vysvet­li­li ako sa zacho­vať v takej­to situ­ácii. Aj keď sú povin­ní zobrať kaž­dé­ho ces­tu­jú­ce­ho aj s jeho domá­cim milá­či­kom, vodi­či Uber-u nedáv­no dali sťaž­nosť pre zaká­za­nie voze­nia sle­pých ces­tu­jú­cich s ich vodia­ci­mi psa­mi.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techinsider/sciencelalert

Pridať komentár (0)