10 vecí, za ktoré Uber vyha­dzuje svo­jich vodi­čov

Timotej Vančo / 8. augusta 2016 / Tech a inovácie

Uber poznáme už asi všetci, keďže sa pou­žíva aj u nás v Bra­ti­slave. Preto si treba o ňom zis­tiť viac.

Každý, kto už nie­kedy mal nejakú skú­se­nosť s Uber-om, vie, že Uber dáva mož­nosť hod­no­te­nia alebo hlá­se­nia chýb a nie­kedy aj s mož­nos­ťou vrá­te­nia peňazí. Tak­tiež exis­tuje veľa ďal­ších drob­ných prie­stup­kov, ktoré si si ešte nemu­sel uve­do­miť, sú v roz­pore s pra­vid­lami spo­loč­nosti a vodi­čom môže za to hro­ziť deak­ti­vá­cia ich účtu.

Zru­šil vodič tvoju žia­dosť na jazdu len preto, že si bol kúsok od neho? To je vec, za ktorú sa vyha­dzuje. Nech­cel ťa vodič odviesť, lebo si mal zo sebou neja­kého domá­ceho milá­čika (psa, mačku, …) ? To je tak­tiež zlé.

Podľa Har­ryho Camp­bella, tvorcu blogu a pod­cas­tov s náz­vom The Rides­hare Guy, sú dokonca aj vodiči prek­va­pení z pra­vi­diel, ktoré sa môžu meniť na základe roz­diel­nosti miest a štá­tov.

Vzhľa­dom k tomu, že vodič v Uber-i nie je kla­si­fi­ko­vaný ako zamest­na­nec na plný alebo čias­točný úvä­zok, Uber nepos­ky­tuje žiadne ško­le­nie do práce vodiča. Preto Uber vytvo­ril zoznam všet­kých prie­stup­kov, ktoré by mohli dostať vodi­čov do prob­lé­mov.

Pod­pora kon­ku­renta

1-promoting-a-competitor

V Apríli mal Uber súd o tom ako kla­si­fi­ko­vať svo­jich zamest­nan­cov, vodi­čov, a zaká­zať im jaz­diť aj pre kon­ku­renčnú spo­loč­nosť Lyft. Nako­niec sa Uber zo súdu stia­hol, keďže to zamest­nan­com zaká­zať nemôže. Camp­bell pove­dal, že nale­pe­nie nále­piek aj pre Uber aj Lyft je ešte OK, ale jaz­diť v Uber-i a roz­dá­vať odpo­rú­ča­cie karty Lyft-u je zaká­zané.

Neús­pech pri ove­ro­vaní trest­ného regis­tra

2-failing-a-background-check

Zákony sa menia od štátu k štátu, ale sú aj miesta, kde sú prí­sne sta­no­vené zákony a vodič musí mať čistý záznam v regis­tri, teda žiadne zatknu­tie. Camp­bell hovorí, že Uberu musel pred­lo­žiť aktu­ali­zo­vaný výpis regis­ter tres­tov.

Prie­merné hod­no­te­nie men­šie ako 4.6

3-an-average-rating-lower-than-46

Vodič s hod­no­te­ním men­ším ako 4,6 sa môže báť deak­ti­vá­cie. Takže Uber si veľmi zakladá na tom, aby hod­no­te­nie bolo spo­ľah­livé a na naj­vyš­šej úrovni.

Roz­dá­va­nie voľ­ných jázd pre rodinu a pria­te­ľov

4-giving-away-free-rides-to-family-and-friends

Camp­bell hovorí, že Uber sle­duje zvyky svo­jich vodi­čov, takže ak nie­kto začne roz­dá­vať mnoho voľ­ných jázd, spo­loč­nosť sa to rýchlo dozvie. Naj­čas­tejší prí­pad je, keď vodiči jaz­dia trasy zadarmo alebo si nechá­vajú pla­tiť v hoto­vosti, čo je úmy­selné obchá­dza­nie sys­tému Uber-u a vodič môže byť za to vyho­dený.

Verejne hovo­riť proti Uber-u

5-speaking-out-publicly-against-uber

Aj keď neexis­tuje žiadne efek­tívne rie­še­nie alebo spô­sob, ako vedieť o všet­kých, ktorí nadá­vajú na Uber cez sociálne siete, no raz sa stalo, že vodič bol vyho­dený na základe jeho „hej­ter­ských“ sta­tu­sov na sociál­nej sieti.

Prí­liš časté ruše­nie jázd

6-canceling-rides-too-often

Ak vodič bude prí­liš často rušiť alebo úmy­selne nepri­jí­mať jazdy, Uber mu môže dať takz­vaný ‚time out‘, čo zna­mená, že nebude mať prí­stup do apli­ká­cie. Camp­bell odpo­rúča držať ruše­nie jázd na úrovni 10%, aby pre­d­išli prob­lé­mom so spo­loč­nos­ťou.

Viesť nie­koho načierno

7-having-someone-else-ride-along-in-the-car

Ak si sad­neš do Uber-u a bude na pred­nom sedadle už sedieť nie­kto iný, je na tvo­jom zvá­žení, aby si to ozná­mil spo­loč­nosti. Pre­vá­žať zákaz­níka, ktorý neza­platí je nevý­hodné aj pre vodiča, ale aj pre spo­loč­nosť.

Zru­še­nie cesty, lebo je veľmi krátka

8-canceling-a-trip-because-the-distance-is-too-short

Samoz­rejme, že vodič chce, čo naj­viac zaro­biť, teda ak plá­nu­ješ prejsť iba krátku trasu, preňho to nebude veľmi výhodné. Ak sa ti nie­kedy stane, že vodič úmy­selne zruší tvoju žia­dosť na pre­voz, len preto, že neplá­nu­ješ ísť ďaleko, kon­tak­tuj spo­loč­nosť.

Nespra­ve­nie ani 1 jazdy mesačne

9-not-giving-at-least-one-ride-a-month

Toto je asi jasné pra­vidlo. Ak chce nie­kto pra­co­vať pre Uber, musí uro­biť aspoň 1 jazdu kaž­dých 30 dní.

Odmiet­nu­tie pre­viesť zvie­ratá v aute

10-refusing-to-allow-service-animals-in-the-car

Keďže vodiči v Uber-i nie sú ich priami zamest­nanci, tak ani nemajú ško­le­nie, v kto­rom by im vysvet­lili ako sa zacho­vať v takejto situ­ácii. Aj keď sú povinní zobrať kaž­dého ces­tu­jú­ceho aj s jeho domá­cim milá­či­kom, vodiči Uber-u nedávno dali sťaž­nosť pre zaká­za­nie voze­nia sle­pých ces­tu­jú­cich s ich vodia­cimi psami.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techinsider/sciencelalert

Pridať komentár (0)