10 vedec­kých a doku­men­tár­nych seriá­lov, kto­ré ti odha­lia tajom­stvá sve­ta

Matej Mensatoris, interez.sk / 6. septembra 2016 / Zaujímavosti

Sle­do­va­nie doku­men­tár­nych seriá­lov môže byť rov­na­ko zábav­né ako aj pouč­né. Pre­svedč sa o tom, že doku­men­ty nie sú len nud­né podá­va­nie infor­má­cií, ale môžu byť spra­co­va­né do takej for­my, že ich sle­do­va­nie je sku­toč­ný pôži­tok.

Úprim­ne pove­da­né, mno­hí trá­vi­me veľa času pri poze­ra­ní rôz­nych seriá­lov. Kým pre nie­kto­rých je to čis­to oddy­cho­vá zále­ži­tosť, pri kto­rej zvy­čaj­ne „vypí­na­jú“ svoj mozog, iní sa poze­ra­ním seriá­lov vzde­lá­va­jú. Mám na mys­li samoz­rej­me rôz­ne doku­men­tár­ne seriá­ly, kto­ré nám pri­ná­ša­jú veľ­ké množ­stvo zau­jí­ma­vých a čas­to aj uži­toč­ných infor­má­cií.

Kto­ré doku­men­tár­ne seriá­ly sa ale opla­tí vidieť? Pri­ná­šam ti pre­hľad 10 seriá­lov, kto­rých sle­do­va­nie ti odha­lí tajom­stvá o sve­te, v kto­rom žije­me a roz­hod­ne ich sle­do­va­ním neuro­bíš žiad­nu chy­bu, prá­ve naopak.

Mozog: Taj­ná his­tó­ria

serial

Ten­to doku­ment z diel­ne brit­skej BBC odha­ľu­je rôz­ne taj­né záku­tia a čin­nos­ti náš­ho moz­gu. Doku­ment vysvet­ľu­je pre­čo mozog koná tak, ako koná, pre­čo sa sprá­va tak či onak v rôz­nych situ­áciách, a tiež vysvet­ľu­je ako fun­gu­je naše vedo­mie. Dozvie­te sa, či môže­me sku­toč­ne kon­tro­lo­vať naše myš­lien­ky a ako naše sprá­va­nie ovplyv­ňu­je mys­le­nie iných ľudí.

Sila ume­nia

serial1

Sila ume­nia je 8-diel­ny doku­ment vytvo­re­ný Simo­nom Scha­mom, pop­red­ným brit­ským his­to­ri­kom ume­nia. Kaž­dá z epi­zód sa venu­je jed­né­mu umel­co­vi a jeho bri­lant­ným die­lam. Ale neboj­te sa, doku­ment urči­te nie je nud­ný. Celá séria je veľ­mi pod­ma­ni­vá a rea­lis­tic­ká. Úžas­né spra­co­va­nie doku­men­tu vás doká­že priam pre­niesť v čase do minu­los­ti. Ten­to tele­víz­ny prog­ram odpo­rú­ča­me úpl­ne kaž­dé­mu a štu­den­ti ume­nia by ho mali poze­rať povin­ne.

Ces­to­va­nie čer­vou die­rou s Mor­ga­nom Fre­e­ma­nom

serial2

V kulo­ár­nych deba­tách o doku­men­toch sa šep­ká, že ak neja­ký doku­ment mode­ru­je Mor­gan Fre­e­man, tak je úspech vopred zaru­če­ný. V tom­to prí­pa­de by však doku­ment bol kva­lit­ný aj bez mode­rá­to­ra, kto­rý však doku­ment povy­šu­je ešte na vyš­šiu úro­veň. Jed­not­li­vé čas­ti nás pre­ve­dú celý ves­mí­rom a v doku­men­te môže­te hľa­dať odpo­ve­de na naj­zá­klad­nej­šie otáz­ky našej exis­ten­cie a vzni­ku ves­mí­ru. V doku­men­te náj­de­te veľ­ké množ­stvo púta­vých roz­ho­vo­rov, teórií a expe­ri­men­tov, kto­ré vás urči­te zauj­mú hneď od prvej čas­ti.

Ves­mír Step­he­na Hawkin­ga

serial3

Pokiaľ vás zau­jí­ma a fas­ci­nu­je ves­mír, nemô­že­te nepoz­nať teórie Step­he­na Hawkin­ga. Ten­to génius v seriá­li odha­ľu­je záha­dy ves­mí­ru, zdie­ľa svo­je názo­ry na exis­ten­ciu mimo­zem­skej civi­li­zá­cie, a tiež opi­su­je čo je to vlast­ne čas a pries­tor a ako spo­lu súvi­sia. Aj keď ste sa pred­tým nikdy neja­ko špe­ciál­ne nezau­jí­ma­li o ves­mír, po vzhliad­nu­tí nie­koľ­kých čas­tí toh­to doku­men­tu bude­te prav­de­po­dob­ne túžiť po ešte hlb­šom spoz­na­ní tej­to súčas­ti náš­ho sve­ta.

Stra­te­né sve­ty

serial4

Stra­te­né sve­ty je skve­lý tele­víz­ny doku­ment o záha­dách sve­to­vej his­tó­rie. Doku­ment vás pre­ne­sie do sta­ro­ve­ké­ho Egyp­ta, ale aj taj­ných ató­mo­vých bun­krov z čias stu­de­nej voj­ny, prí­pad­ne vám uká­že stra­te­né chrá­my ale­bo civi­li­zá­cie, kto­ré úpl­ne vymiz­li a poznat­ky o nich čer­pá­me len z arche­olo­gic­kých nále­zov.

His­tó­ria jed­la

serial5

V kaž­dej čas­ti toh­to seriá­lu sa sláv­ny kri­tik reštau­rá­cií Giles Coren a kome­diál­na hereč­ka Sue Per­kins doslo­va pre­je­dia brit­skou his­tó­ri­ou. V kaž­dej čas­ti ochut­ná­va­jú jed­lá, kto­ré boli typic­ké v neja­kej his­to­ric­kej ére. Je naozaj zau­jí­ma­vé sle­do­vať ako pro­fe­si­onál­ni kuchá­ri varia rôz­ne, priam až bizar­né jed­lá, no ešte zau­jí­ma­vej­šie je, keď ich títo dva­ja ochut­ná­va­jú. V seriá­li si môže­te pozrieť ako sa dá hodo­vať na ovčej hla­ve ozdo­be­nej vnú­tor­nos­ťa­mi či ako asi môže chu­tiť koláč pri­pra­ve­ný zo žiab.

Výro­ba potra­vín

serial6

Ten­to doku­ment vám pri­blí­ži ako vzni­ká jed­lo, kto­ré den­ne kon­čí na vašom tanie­ri. Seriál pri­ná­ša pohľad do sve­ta prie­my­sel­ne vyrá­ba­ných potra­vín, kto­ré majú nakŕ­miť masy. Doku­ment odha­ľu­je prak­ti­ky veľ­kých potra­vi­nár­skych spo­loč­nos­tí a posky­tu­je pod­rob­né infor­má­cie o tom, či by ste také jed­lo mali vôbec jesť.

Hviezd­ny prach

serial7

Cyk­lus doku­men­tár­nych fil­mov skú­ma uda­los­ti z minu­los­ti, kto­ré stá­le vyvo­lá­va­jú otáz­ky a dis­ku­sie. Kaž­dá epi­zó­da roz­prá­va o tajom­nej uda­los­ti, ako naprí­klad pre­čo zmiz­li nie­kto­ré celé výprav­né expe­dí­cie, či kde sa pode­li obrov­ské lode ale­bo lie­tad­lá, kto­ré náh­le zmiz­li a už ich nikto nevi­del. Rôz­ne zau­jí­ma­vé zábe­ry a nepou­ži­té foto­gra­fie robia z doku­men­tu nie­čo výni­moč­né.

Čier­ne zrkad­lo

serial8

Ten­to hra­ný doku­ment pri­ná­ša hlb­ší pohľad na moder­né tech­no­ló­gie oko­lo nás. Keď je váš mobil, počí­tač, či tele­ví­zor pre vás nie­čo ako dro­ga, aké sú potom jej ved­ľaj­šie účin­ky? Doku­men­tár­ny seriál Čier­ne zrkad­lo, kto­rý pre­ne­se­ne para­frá­zu­je obra­zov­ku váš­ho tab­le­tu, tele­ví­zo­ra, či počí­ta­ča, vás urči­te zauj­me a dosta­ne.

Bol raz jeden život

serial9

Čo uro­biť, ak chce­te váš­mu die­ťa­ťu jed­no­du­chou a hra­vou for­mou vysvet­liť fun­go­va­nie ľud­ské­ho tela? Nie je nič ľah­šie ako mu pus­tiť doku­men­tár­ny seriál Bol raz jeden život. Ten­to doku­ment oce­ňo­va­ný mno­hý­mi lekár­mi a medi­cín­sky­mi odbor­ník­mi po celom sve­te doká­že nená­sil­nou for­mou vysvet­liť všet­ky zlo­ži­té pro­ce­sy a mecha­niz­my ľud­ské­ho tela. Aj keď je seriál urče­ný naj­mä pred deti, urči­te zauj­me aj nejed­né­ho dospe­lé­ho divá­ka.

banner inzetez

Zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)