10 vedec­kých a doku­men­tár­nych seriá­lov, ktoré ti odha­lia tajom­stvá sveta

Matej Mensatoris, interez.sk / 6. septembra 2016 / Zaujímavosti

Sle­do­va­nie doku­men­tár­nych seriá­lov môže byť rov­nako zábavné ako aj poučné. Pre­svedč sa o tom, že doku­menty nie sú len nudné podá­va­nie infor­má­cií, ale môžu byť spra­co­vané do takej formy, že ich sle­do­va­nie je sku­točný pôži­tok.

Úprimne pove­dané, mnohí trá­vime veľa času pri poze­raní rôz­nych seriá­lov. Kým pre nie­kto­rých je to čisto oddy­chová zále­ži­tosť, pri kto­rej zvy­čajne „vypí­najú“ svoj mozog, iní sa poze­ra­ním seriá­lov vzde­lá­vajú. Mám na mysli samoz­rejme rôzne doku­men­tárne seriály, ktoré nám pri­ná­šajú veľké množ­stvo zau­jí­ma­vých a často aj uži­toč­ných infor­má­cií.

Ktoré doku­men­tárne seriály sa ale oplatí vidieť? Pri­ná­šam ti pre­hľad 10 seriá­lov, kto­rých sle­do­va­nie ti odhalí tajom­stvá o svete, v kto­rom žijeme a roz­hodne ich sle­do­va­ním neuro­bíš žiadnu chybu, práve naopak.

Mozog: Tajná his­tó­ria

serial

Tento doku­ment z dielne brit­skej BBC odha­ľuje rôzne tajné záku­tia a čin­nosti nášho mozgu. Doku­ment vysvet­ľuje prečo mozog koná tak, ako koná, prečo sa správa tak či onak v rôz­nych situ­áciách, a tiež vysvet­ľuje ako fun­guje naše vedo­mie. Dozviete sa, či môžeme sku­točne kon­tro­lo­vať naše myš­lienky a ako naše sprá­va­nie ovplyv­ňuje mys­le­nie iných ľudí.

Sila ume­nia

serial1

Sila ume­nia je 8-dielny doku­ment vytvo­rený Simo­nom Scha­mom, pop­red­ným brit­ským his­to­ri­kom ume­nia. Každá z epi­zód sa venuje jed­nému umel­covi a jeho bri­lant­ným die­lam. Ale nebojte sa, doku­ment určite nie je nudný. Celá séria je veľmi pod­ma­nivá a rea­lis­tická. Úžasné spra­co­va­nie doku­mentu vás dokáže priam pre­niesť v čase do minu­losti. Tento tele­vízny prog­ram odpo­rú­čame úplne kaž­dému a štu­denti ume­nia by ho mali poze­rať povinne.

Ces­to­va­nie čer­vou die­rou s Mor­ga­nom Fre­e­ma­nom

serial2

V kulo­ár­nych deba­tách o doku­men­toch sa šepká, že ak nejaký doku­ment mode­ruje Mor­gan Fre­e­man, tak je úspech vopred zaru­čený. V tomto prí­pade by však doku­ment bol kva­litný aj bez mode­rá­tora, ktorý však doku­ment povy­šuje ešte na vyš­šiu úro­veň. Jed­not­livé časti nás pre­vedú celý ves­mí­rom a v doku­mente môžete hľa­dať odpo­vede na naj­zá­klad­nej­šie otázky našej exis­ten­cie a vzniku ves­míru. V doku­mente náj­dete veľké množ­stvo púta­vých roz­ho­vo­rov, teórií a expe­ri­men­tov, ktoré vás určite zaujmú hneď od prvej časti.

Ves­mír Step­hena Hawkinga

serial3

Pokiaľ vás zau­jíma a fas­ci­nuje ves­mír, nemô­žete nepoz­nať teórie Step­hena Hawkinga. Tento génius v seriáli odha­ľuje záhady ves­míru, zdieľa svoje názory na exis­ten­ciu mimo­zem­skej civi­li­zá­cie, a tiež opi­suje čo je to vlastne čas a pries­tor a ako spolu súvi­sia. Aj keď ste sa pred­tým nikdy nejako špe­ciálne nezau­jí­mali o ves­mír, po vzhliad­nutí nie­koľ­kých častí tohto doku­mentu budete prav­de­po­dobne túžiť po ešte hlb­šom spoz­naní tejto súčasti nášho sveta.

Stra­tené svety

serial4

Stra­tené svety je skvelý tele­vízny doku­ment o záha­dách sve­to­vej his­tó­rie. Doku­ment vás pre­ne­sie do sta­ro­ve­kého Egypta, ale aj taj­ných ató­mo­vých bun­krov z čias stu­de­nej vojny, prí­padne vám ukáže stra­tené chrámy alebo civi­li­zá­cie, ktoré úplne vymizli a poznatky o nich čer­páme len z arche­olo­gic­kých nále­zov.

His­tó­ria jedla

serial5

V kaž­dej časti tohto seriálu sa slávny kri­tik reštau­rá­cií Giles Coren a kome­diálna herečka Sue Per­kins doslova pre­je­dia brit­skou his­tó­riou. V kaž­dej časti ochut­ná­vajú jedlá, ktoré boli typické v neja­kej his­to­ric­kej ére. Je naozaj zau­jí­mavé sle­do­vať ako pro­fe­si­onálni kuchári varia rôzne, priam až bizarné jedlá, no ešte zau­jí­ma­vej­šie je, keď ich títo dvaja ochut­ná­vajú. V seriáli si môžete pozrieť ako sa dá hodo­vať na ovčej hlave ozdo­be­nej vnú­tor­nos­ťami či ako asi môže chu­tiť koláč pri­pra­vený zo žiab.

Výroba potra­vín

serial6

Tento doku­ment vám pri­blíži ako vzniká jedlo, ktoré denne končí na vašom tanieri. Seriál pri­náša pohľad do sveta prie­my­selne vyrá­ba­ných potra­vín, ktoré majú nakŕ­miť masy. Doku­ment odha­ľuje prak­tiky veľ­kých potra­vi­nár­skych spo­loč­ností a posky­tuje pod­robné infor­má­cie o tom, či by ste také jedlo mali vôbec jesť.

Hviezdny prach

serial7

Cyk­lus doku­men­tár­nych fil­mov skúma uda­losti z minu­losti, ktoré stále vyvo­lá­vajú otázky a dis­ku­sie. Každá epi­zóda roz­práva o tajom­nej uda­losti, ako naprí­klad prečo zmizli nie­ktoré celé výpravné expe­dí­cie, či kde sa podeli obrov­ské lode alebo lie­tadlá, ktoré náhle zmizli a už ich nikto nevi­del. Rôzne zau­jí­mavé zábery a nepou­žité foto­gra­fie robia z doku­mentu niečo výni­močné.

Čierne zrkadlo

serial8

Tento hraný doku­ment pri­náša hlbší pohľad na moderné tech­no­ló­gie okolo nás. Keď je váš mobil, počí­tač, či tele­ví­zor pre vás niečo ako droga, aké sú potom jej ved­ľaj­šie účinky? Doku­men­tárny seriál Čierne zrkadlo, ktorý pre­ne­sene para­frá­zuje obra­zovku vášho tab­letu, tele­ví­zora, či počí­tača, vás určite zaujme a dostane.

Bol raz jeden život

serial9

Čo uro­biť, ak chcete vášmu die­ťaťu jed­no­du­chou a hra­vou for­mou vysvet­liť fun­go­va­nie ľud­ského tela? Nie je nič ľah­šie ako mu pus­tiť doku­men­tárny seriál Bol raz jeden život. Tento doku­ment oce­ňo­vaný mno­hými lekármi a medi­cín­skymi odbor­níkmi po celom svete dokáže nená­sil­nou for­mou vysvet­liť všetky zlo­žité pro­cesy a mecha­nizmy ľud­ského tela. Aj keď je seriál určený najmä pred deti, určite zaujme aj nejed­ného dospe­lého diváka.

banner inzetez

Zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)