10 vyná­le­zov, ktoré v nasle­du­jú­cich rokoch spô­so­bia revo­lú­ciu v medi­cíne

Alexandra Dulaková / 2. októbra 2015 / Business

Len málo vedec­kých oblastí napre­duje takou vyso­kou rých­los­ťou ako medi­cína. Moti­vujú nás nie­len fas­ci­nu­júce nové metódy a štedré dotá­cie, ktoré máme k dis­po­zí­cií, ale aj fakt, že tieto ino­vá­cie bytostne potre­bu­jeme. Čo sa má udiať v nasle­du­jú­cich rokoch je ešte revo­luč­nej­šie a ohro­mu­jú­cej­šie.

Pri­ro­dzene, nemô­žeme počí­tať so sto­per­cent­nou úspeš­nos­ťou všet­kých roz­be­hnu­tých pro­jek­tov. Ale aj napriek tomu majú nasle­du­júci vedci, spo­loč­nosti a patenty poten­ciál vylep­šiť kva­litu našich živo­tov o poriadny kus. 

Môžeme vylie­čiť hepa­ti­tídu druhu C

Cho­roba, ktorá agre­sívne napáda pečeň a môže svo­jim obe­tiam spô­so­biť celo­ži­votné trá­pe­nie, má už od roku 2013 zásad­ného pro­tiv­níka. Nový liek zaberá až v 95 per­cen­tách prí­pa­dov a liečba ním trvá len 12 týž­dňov. Dokonca sa ved­com poda­rilo eli­mi­no­vať aj drvivú väč­šinu ved­ľaj­ších účin­kov, ktoré spô­so­bo­vali pre­došlé liečby. Liek sa volá Sovaldi a vyrába ho spo­loč­nosť Gilead Scien­ces, ktorá na jeho vývoj zís­kala už vyše 10 miliárd dolá­rov. Odha­duje sa, že liek počas nasle­du­jú­cich desia­tich rokov zásadne zmení podobu liečby hepa­ti­tídy druhu C. A keďže sa spo­loč­nosti tak darí, má záu­jem pokú­siť sa vynájsť liek aj na HIV a hepa­ti­tídu druhu B. Na tieto cho­roby zatiaľ žiaľ ešte žiadne efek­tívne druhy liečby neexis­tujú. 

Lieky budeme tla­čiť pomo­cou 3D tla­čiarní

Môžeme nimi tla­čiť šaty a dokonca aj celé domy, tak prečo nie lieky? 3D tlač pred­chá­dza snáď všetky oča­ká­va­nia a neus­tále nás nepres­táva ohro­mo­vať. Spo­loč­nosť Apre­cia Phar­ma­ce­uti­cals dostala povo­le­nie na výrobu lie­kov len tento mesiac. Má v pláne dis­tri­bu­ovať lieky proti epi­lep­sii, ktoré nesú názov Spri­tam. Tab­letku zís­kajú z práš­ko­vej formy, ktorú tla­čia­reň spra­cuje takým efek­tív­nym spô­so­bom, že jej účinky nastu­pujú ešte rých­lej­šie než pri bež­ných tab­let­kách, keďže sa v tele vďaka práš­ko­vej kon­zis­ten­cii veľmi ľahko roz­púš­ťajú. Je to veľ­kou výho­dou aj pre tých pacien­tov, ktorí majú ťaž­kosti s pre­hĺta­ním bež­ných tab­le­tiek. My, oby­čajní smr­teľ­níci, si ale vlastné lieky (našťas­tie) len tak doma tla­čiť nebu­deme. 

Máme sľub­ného kan­di­dáta na vylie­če­nie Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby

Alz­he­i­mer je pre ľud­stvo stále veľ­kou záha­dou. Nie­lenže nemáme veľa mož­ností liečby — keďže momen­tálne je až 99 per­centná šanca, že exis­tu­júca liečba neza­be­rie — my ešte ani poriadne nevieme, čo cho­robu spô­so­buje. V takom stave sa zázraky robia len ťažko, no zdá sa, že možno svitá na lep­šie časy. Spo­loč­nosť Axo­vant, ktorú len pred rokom zalo­žil Vivek Rama­swamy, pred­ne­dáv­nom kúpila liek od inej spo­loč­nosti za 5 mili­ó­nov dolá­rov. Hod­nota Axo­vantu je vďaka tomu dnes až troj­mi­liar­dová. A ten zázračný liek už čaká len jedno kolo kli­nic­kých tes­tov — ak uspeje a naozaj bude taký efek­tívny, potom sa sku­točne máme na čo tešiť. 

Vďaka géno­vej tera­pii budeme môcť navrá­tiť sluch

Vyše 90 per­cent prí­pa­dov ohluc­hnu­tia nastáva až počas života, naprí­klad kvôli zra­ne­niam, cho­ro­bám, alebo nez­vrat­nému stár­nu­tiu. To zna­mená, že máme obrov­ské množ­stvo ľudí, s kto­rými sa v tomto smere dá pra­co­vať. Kon­krétne spo­loč­nosť Novar­tis vyvi­nula druh vírusu, ktorý nesie dobré gény schopné v uchu napra­viť škody pomo­cou simu­lá­cie rastu špe­ciál­nych chl­pov, vďaka kto­rým vlastne poču­jeme. Vírus teda musia vlo­žiť do vnú­tor­ného ucha a potom už len sle­do­vať zázraky — ak teda budú s lieč­bou úspešní. Aj keď sa im už poda­rilo jed­ného člo­veka vylie­čiť, ofi­ciálne výsledky väč­šej sku­piny budú k dis­po­zí­cií až v roku 2017

Génmi budeme môcť mani­pu­lo­vať tak, aby sme eli­mi­no­vali cho­roby

Nie je tajom­stvom, že v našom gene­tic­kom mate­riáli sa nachá­dza pôvod veľa dedič­ných aj chro­nic­kých ocho­rení. Práve mani­pu­lá­ciou s týmito prob­le­ma­tic­kými úsekmi by sme mohli cho­roby jed­no­du­cho vyma­zať a zba­viť sa ich. Edi­tas Medi­cine, do kto­rých už štedro inves­to­val aj Bill Gates, vyví­jajú tech­no­ló­giu s náz­vom CRISPR-Cas9, vďaka kto­rej by sa v rámci lie­čeb­nej tera­pie dalo nará­bať s prob­le­ma­tic­kými génmi. 

Budeme mať k dis­po­zí­cii účin­nej­šiu a dostup­nej­šiu liečbu

Opäť sme vo vodách gene­tiky. Spo­loč­nosť 23andMe má v pláne pono­riť sa do hlbín gene­tic­kých tajov a liečby a vyno­riť sa s účin­nej­šími metó­dami diag­nos­tiky, ako aj kľú­čo­vej liečby. Už pár mesia­cov ponúka gene­tické testy za 99 dolá­rov, čo pri­tiahlo až milión ochot­ných ľudí, ktorí takto ponúkli svoje gény na vedecký výskum. Práve vďaka veľ­kej data­báze, ktorú touto ces­tou zís­kali, majú jedi­nečnú prí­le­ži­tosť pomo­cou skú­ma­nia odha­liť mar­kery zod­po­vedné za špe­ci­fické ocho­re­nia a neskôr na ne nájsť aj liek. Majú pod­poru mno­hých ďal­ších veľ­kých firiem a osob­ností.

Rako­vine budeme pred­chá­dzať očko­va­ním

Aj keď sa v posled­nej dobe roz­ši­ruje trend ľudí proti očko­va­niu, sku­toční znalci a lekár­ski odbor­níci dobre vedia, aké nepo­pie­ra­teľné pokroky v medi­cíne majú na sve­domí práve vak­cíny. Dokonca už jeden druh vak­cíny proti rako­vinu máme, kon­krétne na liečbu rako­viny krčka mater­nice, no aj tá je efek­tívna len pri nie­kto­rých dru­hoch ocho­re­nia. Spo­loč­nosť Ino­vio by chcela vyvi­núť vak­cíny, ktoré by telu a jeho zdra­vým bun­kám poskytli schop­nosť roz­poz­ná­vať tie škod­livé a včas ich aj eli­mi­no­vať. Tým by sa pri­pra­vili na prí­padnú invá­ziu zhub­ných buniek, ktorá by v tele mohla nastať. Mili­ó­nové inves­tí­cie sa len tak hrnú, ostáva teda len dúfať, že pris­pejú k pozi­tív­nemu výsledku. 

Imu­no­te­ra­pia bude schopná pora­ziť aj rako­vinu

Imu­no­te­ra­pia dokáže okrem iného náš imu­nitný sys­tém vytré­no­vať tak, aby rea­go­val na špe­ci­fické druhy ocho­rení a už v zárodku ich ničil. V tomto prí­pade by išlo o kar­ci­no­génne bunky, ktoré spúš­ťajú rast zhub­ných nádo­rov. Už dnes je táto metóda využí­vaná naprí­klad pri liečbe reuma­ti­tídy alebo hepa­ti­tídy druhu C, no Juno The­ra­pe­utics majú ešte väč­šie ambí­cie. Spolu so spo­loč­nos­ťou Cel­gene, ktorá im na tento účel veno­vala miliardu dolá­rov, budú počas nasle­du­jú­cich desia­tich rokov skú­mať mož­nosti imu­no­te­ra­pie pri liečbe leuké­mie a rako­viny lym­fa­tic­kého sys­tému.

Budeme mať anti­bi­otiká, ktoré odo­lajú väč­šine bak­té­rií

Náš hlavný prob­lém s anti­bi­oti­kami je ten, že bak­té­rie, proti kto­rým majú anti­bi­otiká bojo­vať, sa časom stá­vajú odol­nými a liečba tak pre­stáva zabe­rať. Vedci musia preto neus­tále vyví­jať nové a nové druhy anti­bi­otík, aby stí­hali s tem­pom rezis­tent­ných bak­té­rií. Dokonca exis­tujú aj tzv. “super­bugs”, ktoré sú odolné proti všet­kým zná­mym dru­hom anti­bi­otík. Už desať­ro­čia sa v tomto smere neudialo nič revo­lučné, preto sú všetci nad­šení pro­jek­tom iChip, ktorý by to mohol zme­niť. Novo­bi­otic Phar­ma­ce­uti­cals sa pomo­cou tejto tech­no­ló­gie sna­žia obja­viť anti­bi­otiká, proti kto­rým by bak­té­rie nemali žiadnu šancu. Jeden už dokonca pomo­cou iChipu našli. Tzv. tei­xo­bac­tin pora­zil zatiaľ všetky bak­té­rie, no je ešte len v pred­kli­nic­kom štá­diu vývoja. 

Budeme toho vedieť oveľa viac o star­tnutí

O star­tnutí sa hovorí aj ako o naj­smr­teľ­nej­šej cho­robe ľud­stva. Ani jeden sa jej nevyh­neme a pri­tom o nej ešte nevieme tak veľa, ako by sme chceli. Calico, vedecká odnož Googlu, nemá zatiaľ úplne kon­krétny cieľ, ale vágne by sa ich výskum dal opí­sať aj otáz­kou — “Prečo a ako star­neme?” Vďaka spo­lu­práci s gene­olo­gic­kou spo­loč­nos­ťou Ances­try sa dostali k mili­ó­no­vej data­báze ľud­skej DNA. Pomo­cou nej budú môcť skú­mať cho­roby ako Alz­he­i­mer, Par­kin­son, či ALS (ak si nie si istý, čo je ALS zač, spo­meň si na minu­lo­ročný Ice Buc­ket Chal­lenge a Step­hena Hawkinga). Za tých desať rokov snáď budú mať kon­krétne nálezy a výsledky, kto­rými zlep­šia kva­litu ľud­ského života.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)