10 zahra­nič­ných star­tu­pov, v kto­rých budeš chceť pra­co­vať

Martin Bohunický / 25. august 2015 / Tools a produktivita

Dnes už ľudia nehľa­dajú v práci len poriadny plat, ale aj ener­gickú a pria­teľ­skú kul­túru. Nie každý star­tup to však vie ponúk­nuť. Predsa, buduje sa tu firma od nuly a nie­kedy šéfo­via zabú­dajú na to, že pri tvr­dej práci v neprí­jem­nom pro­stredí môže prísť vyho­re­nie. Pre týchto 10 star­tu­pov z USA to však neplatí. 

Tento reb­rí­ček zosta­vili hod­no­te­nia zamest­nan­cov na por­táli Glass­door. Maxi­málny rating je 5.0. Nie je prek­va­pe­ním, že väč­šina firiem v TOP10 sú star­tupy — podľa hod­no­te­nia zamest­nan­cov sú to kon­krétne:

10. Zerve

Rating: 4.1

Zame­ra­nie: Turiz­mus

Skvelé mož­nosti pre kari­éru: Zerve = kari­érny rast. Žiadne skratky, pre moti­vo­va­ného člo­veka je Zerve per­fektné pro­stre­die, ako sa naučiť mnoho nového, stať sa zod­po­ved­nej­ším a naštar­to­vať kari­éru. Skvelí men­tori: Feno­me­nálni men­tori ma naučili obrov­ské množ­stvo vecí a stretla som tu tých najin­te­li­gen­tnej­ších ľudí vôbec.”

9. Quant­cast

Flickr/IAB UK

Rating: 4.1

Pôso­be­nie: Dátová inte­li­gen­cia

Rýchlo ras­túca spo­loč­nosť ponúka neko­nečné množ­stvo zau­jí­ma­vých výziev. Nemys­lím si, že nejaký kon­ku­rent dokáže ponúk­nuť to, čo ponúka Quant­cast. Navyše skvelé pra­covné pro­stre­die s biliar­dom, stol­ným teni­som, skvelé obedy a večere a obrov­ská fle­xi­bi­lita.”

8. Zuora

Rating: 4.1

Pôso­be­nie: Vzťa­hový biz­nis manaž­ment

Pozi­tívne reak­cie kan­di­dá­tov dostá­vame hneď ako pocho­pia filo­zo­fiu nášho biz­nisu a to, čo sa sna­žíme dosiah­nuť.”

7. Okta

Rating: 4.2

Pôso­be­nie: Cloud tech­no­ló­gie

Je to star­tup. Máš zod­po­ved­nosť za veci, ktoré majú veľký dosah na spo­loč­nosť. Pra­cuje sa to pre lídra v oblasti veľmi dôle­ži­tého seg­mentu trhu.”

6. SevOne

Rating: 4.2

Pôso­be­nie: Moni­to­ring výkon­nosti

SevOne moti­vuje zamest­nan­cov robiť niečo navyše, robiť veci tak dobre, ako sa dá a pra­co­vať na svo­jich schop­nos­tiach. Navyše máme veľké množ­stvo bene­fi­tov, ako naprí­klad zmrz­li­nový deň každý týž­deň, či skvelé obedy.”

5. Grap­hiq

Rating: 4.4

Pôso­be­nie: Vizu­áli­zá­cia dát

Veľa spo­loč­ností sa chváli, že posky­tujú pro­stre­die, kde nezá­leží abso­lútne na ničom, len na vašich výko­noch. Fak­tom je, že takéto pro­stre­die je zried­kavé, no našiel som ho v Grap­hiqu. Ak si sna­živý a ambi­ci­ózny, firma ti pomôže roz­be­hnúť tvoju kari­éru tak rýchlo, ako to sám doká­žeš ustáť.”

4. Zsca­ler

Rating: 4.4

Indus­try: Bez­peč­nosť clou­dov

V tejto firme pra­cu­ješ s tými naj­lep­šími moz­gami. Toto je miesto, kam by som odpo­ru­čil ísť pra­co­vať kaž­dému.”

3. Media­Math

Rating: 4.6

Pôso­be­nie: Mar­ke­tin­gové tech­no­ló­gie

Naučíš sa tu strašne veľa. Manaž­ment fun­guje ako jedna veľká rodina a rešpek­tuje každý tvoj názor. Skvelé miesto pre kari­érny rast.”

2. Spi­ce­works

Rating: 4.6

Pôso­be­nie: Infor­mačné tech­no­ló­gie

Pra­co­val som pre via­cero dob­rých firiem, Spi­ce­works ale s pre­hľa­dom vedie. Všetci sa ráno tešíme do práce, manaž­ment robí kus práce a robí nám každý deň zau­jí­ma­vým.”

1. Ins­tart Logic

Rating: 4.7

Pôso­be­nie: Apli­ká­cia clou­do­vých rie­šení

1. Skvelá tech­no­ló­gia, ktorá navždy zmení cloudy. 2. Skvelý pro­dukt, ktorý dra­ma­ticky vylep­šuje výkon a bez­peč­nosť webo­vých apli­ká­cií. 3. Skvelý tím, kde pra­cujú sku­točne zapá­lené indi­vi­du­ality.”

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)