10 znakov, ktoré ti hneď ukážu, že tvoj šéf je zlý manažér

Timotej Vančo / 8. decembra 2018 / Biznis

V dneš­nej dobe by každý druhý člo­vek chcel byť ma­na­žé­rom firmy. Ale nie každý na to má.

V dneš­nej dobe by každý druhý člo­vek chcel byť ma­na­žé­rom firmy. Ale nie každý na to má.

Nie každý ma­na­žér si ťa za­slúži. A keď si uve­do­míš, že pra­cu­ješ pod nie­kým, kto si ne­cení tvoje ta­lenty a ne­pod­po­ruje ťa ako by si po­ža­do­val, vieš, že je čas zme­niť ma­na­žéra a tým pá­dom aj prácu. Zlý ma­na­žér ti môže to­tiž zni­žo­vať se­ba­ve­do­mie a ča­som si aj ty sám pre­sta­neš ve­riť. On alebo ona ti teda môže zni­čiť bu­dúc­nosť a to je naj­väčší dô­vod, prečo by si ho mal už na po­ho­vore pre­kuk­núť a zis­tiť o ňom čo naj­viac.

Slabý ma­na­žér je nie­kto, kto vždy musí mať pravdu, uro­biť každé jedno roz­hod­nu­tie a musí byť všetko vždy tak ako on chce. Jeho strach, že nie­kto by mo­hol za­žia­riť pri ňom ho zo­žiera.

Manager works on a laptop in a distribution warehouse.Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: Ma­na­ger works on a lap­top in a dis­tri­bu­tion wa­re­house.

foto: wor­kable.com

Poďme sa po­zrieť na 10 zna­kov, ktoré ti ta­ké­hoto ma­na­žéra cha­rak­te­ri­zujú.

1. Po­čas tvojho pr­vého po­ho­voru vo firme sa ťa ma­na­žér pýta rôzne otázky. Po­čas tohto in­ter­view sa ur­čite do­sta­nete k časti, kedy sa ťa spýta, aby si po­ve­dal niečo o sebe a tvo­jich úspe­choch. Po mi­núte ako ho­vo­ríš ťa za­staví a zmení tému. Nechce po­čú­vať tvoje prí­behy! Zlý ma­na­žér si za­kladá iba na sebe a sú mu tak tro­chu ukrad­nutí všetci os­tatní.

2. Po­čas po­ho­voru bude ho­vo­riť hlavne o jeho firme, o ňom a jeho úspe­choch. Skoro ako keby bol on na po­ho­vore a nie ty.

3. Bude sa ťa pý­tať množ­stvo otá­zok typu: „Ako si toto spra­vil?“, „Akým spô­so­bom si to do­sia­hol?“. Robí to len preto, že chce zís­kať od teba tvoj know-how a in­for­má­cie, ktoré sú pre neho veľmi po­trebné. Zlý ma­na­žér ne­hľadá nie­koho, kto má „svoj vlastný rozum“, ale skôr člo­veka, ktorý bude po­slušný a učen­livý jeho spô­so­bom.

4. Ur­čite ne­za­budne spo­me­núť: „Som veľmi vy­be­ravý a nie mnoho uchá­dza­čov o za­mest­na­nie je pre mňa dob­rých.“

5. Stále ti bude ho­vo­riť o ve­dú­cich po­zí­ciách vo firme, keďže sa ťa bojí už na po­ho­vore a nechce, aby ho nie­kto z jeho „trónu“ zo­sa­dil.

6. Ne­po­vie ti mnoho o jeho tíme alebo tíme, kde by ste spolu mohli pra­co­vať. Ak by bol prob­lém, ktorý by do­ká­zal vy­rie­šiť sám, ani by za te­bou ne­šiel.

foto: en­trep­re­neur.com

7. Po­čas po­ho­voru sa ťa ne­opýta, čo sa ti pá­čilo na pre­doš­lých pro­jek­toch alebo aký typ práce by si pre­fe­ro­val. Jeho ne­zau­jíma, čo ťa robí šťast­ným. On chce iba seba ro­biť šťast­ným.

8. Ak spo­me­nieš, že si nie­kedy pred­tým v práci rie­šil prob­lém iným, no­vým spô­so­bom podľa seba, všimni si, ako sa jeho tvár a mi­mika tváre okam­žite zme­nila. On vô­bec nechce nie­koho, kto má vo zvyku vy­bo­čiť zo za­be­hnu­tých ko­ľají a ro­biť podľa seba.

9. Ani ti ne­spo­me­nie ich spô­sob ko­mu­ni­ká­cie a časy kedy majú po­rady. Ab­so­lútne nechce, aby si sa ho pý­tal rôzne otázky alebo mal od na neho oča­ká­va­nia.

10. Ak sa spý­taš niečo ohľa­dom mož­nosti ka­ri­ér­neho rastu, alebo (pri naj­hor­šom) za­stu­po­va­nie firmy v mé­diách, oči­vidne zba­dáš jeho ne­sú­hlas s týmto ná­vrhom.

foto: en­trep­re­neur.com

BO­NUS

11. Na­ko­niec spo­me­nie niečo v zmysle: „Toto sú veci, ktoré od vás oča­ká­vam, tieto veci tu na­opak ne­bu­deme to­le­ro­vať..“.

Ak bu­deš môcť, čím skôr odíď z ta­kejto firmy. Ako som spo­me­nul vyš­šie, tento typ ma­na­žéra ti v osob­nom raste ni­jak ne­po­môže. Byť ne­za­mest­naný je veľmi ťažké, ale pra­co­vať pre zlého šéfa je ťaž­šie.

zdroj článku: www.for­bes.comzdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: www.cpap­rac­ti­ce­ad­vi­sor.com

Pridať komentár (0)