100-dňo­vá výzva – 60 kro­kov, kto­ré zme­nia tvoj život k lep­šie­mu

Henrieta Balázsová / 15. októbra 2016 / Lifehacking

Ak chceš nie­čo zme­niť, naj­dô­le­ži­tej­šie je začať. Počas nasle­du­jú­cich 100 dní sa riaď tými­to 60 krok­mi. Po 100 dňoch vyhod­noť, či si úspeš­nej­ší, pokoj­nej­ší, šťast­nej­ší a vyrov­na­nej­ší. Ideš do toho?

Upra­to­va­nie

 1. Zbav sa vecí, kto­ré už nevy­uži­ješ. V rám­ci trie­de­nia vecí si v nich sprav poria­dok – uspo­ria­daj si dôle­ži­té doku­men­ty, kni­hy a pod.
 2. Začni sa ria­diť pra­vid­lom, že všet­ko po pou­ži­tí vrá­tiš späť na svo­je mies­to.
 3. Spíš si zoznam vecí, kto­ré v domác­nos­ti plá­nu­ješ uro­biť už dlh­šie (napr. vyma­ľo­va­nie izby, či výme­na žia­rov­ky) a zre­a­li­zuj ich.

Šťas­tie

 1. Kaž­dý deň si na papier napíš mini­mál­ne 5 vecí, za kto­ré si vo svo­jom živo­te vďač­ný.
 2. Napíš si zoznam 20 malých, ľah­ko zre­a­li­zo­va­teľ­ných cie­ľov a počas nasle­du­jú­cich 100 dní ich všet­ky splň (napr. zájsť do novej kaviar­ne, nie­ko­ho nav­ští­viť, uva­riť neja­ké jed­lo…)
 3. Začni si viesť den­ník, do kto­ré­ho si budeš zapi­so­vať svo­je poci­ty – čo ťa pote­ši­lo, pre­čo si mal nega­tív­ne poci­ty, čo sa ti poda­ri­lo a nepo­da­ri­lo…
 4. Aspoň raz den­ne sa poriad­ne zasmej.

sbc_002

Zdroj: anthonygeorgis.com

Seba­roz­voj

 1. Vyber si neja­kú nároč­nú kni­hu z oblas­ti, kto­rá ťa zau­jí­ma a pre­čí­taj ju.
 2. Kaž­dý deň sa nauč nie­čo nové (cudzie slo­vo, výraz v cudzom jazy­ku, nový postup…)
 3. Počas nasle­du­jú­cich 100 dní zraz sťa­žo­va­nie sa na naj­niž­šiu mož­nú mie­ru. Nega­tív­ne myš­lien­ky vedú k nega­tív­nym výsled­kom.
 4. Vyhlás voj­nu odkla­da­niu budí­ka na neskôr. Vstaň hneď, ako zazvo­ní, otvor okno a tro­cha sa roz­hýb.
 5. Kaž­dé ráno venuj pár minút tomu, že napí­šeš na papier myš­lien­ky, s kto­rý­mi vstá­vaš. Aby si sa pozi­tív­ne nala­dil, napíš si, načo sa dnes tešíš.
 6. Sústreď sa na to, čo chceš dosiah­nuť a akou oso­bou sa chceš stať.

Penia­ze

 1. Veď si počas tých­to 100 dní pres­ný roz­po­čet. Zazna­me­naj všet­ky svo­je príj­my a výdav­ky, aj tie naj­men­šie. Budeš prí­jem­ne prek­va­pe­ný, aký pre­hľad tým zís­kaš.
 2. Náj­di si na inter­ne­te 10 finanč­ných rád, kto­ré ti budú vyho­vo­vať a riaď sa nimi (napr. cho­diť na náku­py s obme­dze­nou hoto­vos­ťou).
 3. Ak pla­tíš hoto­vos­ťou a nie kar­tou, z výdav­ku v min­ciach si vždy nie­čo odlož bokom. Uvi­díš, aká pek­ná suma sa ti za 100 dní naz­bie­ra.
 4. Neku­puj si nič, čo nie je naozaj nevy­hnut­né. Šet­ri.
 5. Poob­ze­raj sa po mož­nos­ti doda­toč­né­ho príj­mu. Je via­ce­ro mož­nos­tí pri­vy­ro­biť si prá­cou z domu, či zabez­pe­čiť si pasív­ny prí­jem.
http-rebloggy-com-post-love-life-fashion-hippie-hipster-vintage-boho-indie-fun-money-travel-peace-world-95671306105-ml9ehb7gdywgfczcj60j7yqr1bpgh8ik2bvlb6tiw4

Zdroj: redwigwam.com

Časo­vý manaž­ment

 1. Začni využí­vať to-do lis­ty.
 2. Aby bolo tvo­je plá­no­va­nie úspeš­né, zis­ti a zapíš si, koľ­ko ti jed­not­li­vé čin­nos­ti trva­jú.
 3. Zre­du­kuj čin­nos­ti, kto­ré ti nič nepri­ná­ša­jú na mini­mum.
 4. Iden­ti­fi­kuj svo­jich naj­väč­ších požie­ra­čov času a čo naj­viac ich zre­du­kuj (napr. Face­bo­ok, TV a pod.)
 5. Povedz ráz­ne nie mul­ti­tas­kin­gu. Vždy sa sústreď len na jed­nu dôle­ži­tú úlo­hu a do ďal­šej sa pus­ti, až keď ju dokon­číš.
 6. Kaž­dý večer si naplá­nuj svoj nasle­du­jú­ci deň.
 7. Ako prvú čin­nosť dňa si naplá­nuj vždy tú naj­ná­roč­nej­šiu a naj­hor­šiu úlo­hu. Zbav sa jej čím skôr.
 8. Kaž­dých 7 dní si v den­ní­ku zod­po­ve­daj na nasle­dov­né otáz­ky: Čo som dosia­hol? Čo mi nevyš­lo? V čom som sa zacho­val správ­ne?
 9. Ako posled­nú pra­cov­nú čin­nosť si kaž­dý deň naplá­nuj upra­ta­nie svoj­ho pra­cov­né­ho sto­la. Ráno sa tak budeš môcť pus­tiť do prá­ce s ove­ľa prí­jem­nej­ším poci­tom.
 10. Spíš si zoznam svo­jich prí­sľu­bov a záväz­kov. Čer­ve­ným perom vyškrt­ni všet­ko, čo ti buď nero­bí radosť, ale­bo ťa nepri­vá­dza bliž­šie k tvo­jim cie­ľom.
 11. Pred začiat­kom kaž­dej novej úlo­hy sa spý­taj sám seba, nakoľ­ko je pre teba dôle­ži­tá. Odpo­ve­di pris­pô­sob čas, kto­rý jej venu­ješ.
enterpreneur

Zdroj: enterpreneur.com

Zdra­vie

 1. Ak kaž­dý deň zre­du­ku­ješ prí­jem kaló­rií len o 175 kcal, za 100 dní zho­díš 2,5 kg.
 2. Do svoj­ho jedál­nič­ka zaraď na kaž­dý deň zele­ni­nu.
 3. Mini­mál­ne 1x den­ne si dopraj neja­ké ovo­cie.
 4. Začni pou­ží­vať zdra­vé alter­na­tí­vy zdra­viu škod­li­vých potra­vín.
 5. Ak potre­bu­ješ pár kíl zho­diť, pou­ži trik jede­nia z men­ších tanie­rov. Men­ší tanier sa zdá byť plným aj pri men­šom množ­stve potra­vy.
 6. Ak máš rád džú­sy, pi len tie 100%-né.
 7. Nepi žiad­ne sla­de­né nápo­je, naj­zdrav­šia je neochu­te­ná voda.
 8. Napíš si zoznam 10 zdra­vých a chut­ných raňa­jok a strie­daj ich.
 9. Napíš si zoznam 20 ľah­kých a zdra­vých jedál, kto­ré môžeš kon­zu­mo­vať na obed a na veče­ru. Kaž­dý deň si z toh­to zozna­mu dopraj nie­čo iné.
 10. Vytvor si zoznam 10 ľah­kých snac­kov.
 11. Vždy ku kon­cu týžd­ňa si sprav jedál­ni­ček na ďal­ší týž­deň.
 12. Veď si den­ník kon­zu­mo­va­ných jedál, pomô­že ti to ovlá­dať svo­je chu­te.
 13. Kaž­dý deň venuj mini­mál­ne 20 minút neja­kej pohy­bo­vej akti­vi­te.
 14. Kaž­dý deň sa pokús ata­ko­vať odpo­rú­ča­nú hra­ni­cu 10 000 kro­kov.
 15. Moni­to­ruj svo­ju váhu na týž­den­nej báze.
 16. Kaž­dú hodi­nu vypi pohár vody. Exis­tu­jú už aj app­ky, kto­ré ťa na to upo­zor­nia.
 17. Kaž­dý deň venuj nie­koľ­ko minút mod­lit­be, či medi­tá­cii.
slide_345531_3617171_free

Zdroj: huffingtonpost.com

Vzťa­hy

 1. Kaž­dý deň si napíš jed­nu dob­rú vlast­nosť svoj­ho par­tne­ra.
 2. Zazna­me­ná­vaj svo­jich 100 dní na fot­ky. Daruj ich aj ľuďom, kto­rí na nich sú.
 3. Neza­bú­daj na slo­vá ako mám ťa rád, ľúbim ťa, ďaku­jem, že si, potre­bu­jem ťa… A pre­páč. Kaž­dý deň tiež nie­ko­mu venuj aspoň jed­no obja­tie.
 4. Zame­raj sa na vyhľa­dá­va­nie nových ľudí.
 5. Ak ťa nie­kto nahne­vá, nere­a­guj hneď. Dopraj si čas na vyc­hlad­nu­tie.
 6. Vyhľa­daj ľudí, s kto­rý­mi si už dáv­no nebol v kon­tak­te a chý­ba­jú ti.
 7. Nesúď dru­hých.
 8. Kaž­dý deň urob aspoň jeden dob­rý sku­tok. Môžeš napr. pris­pieť do neja­ké­ho zdru­že­nia, pomôcť v útul­ku, či zapla­tiť nie­ko­mu za tebou kávu.
 9. Nešet­ri chvá­lou a pochvál kaž­dé­ho, kto si to zaslú­ži.
 10. Buď dob­rým poslu­chá­čom. Ak je to tvo­jím zloz­vy­kom ská­kať dru­hým do reči, snaž sa to obme­dziť.
 11. V kaž­dom člo­ve­ku sa snaž nájsť nie­čo dob­ré.
 12. S nikým sa nepo­rov­ná­vaj.
 13. V činoch dru­hých ľudí hľa­daj ich dob­ré úmys­ly.
 14. Všet­ko rob na 100%, naj­lep­šie, ako vieš a ver, že to tak robia aj dru­hí.
141020-hipstersfood-stock

Zdroj: usnews.com

Zdroj: treat-depression.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.oxforddictionaries.com

Pridať komentár (0)