11 naj­lep­ších vychy­tá­vok, ktoré iOS9 pri­náša pre iPhone

Rudolf Nečas / 17. septembra 2015 / Business

Apple práve vydalo novú ver­ziu ope­rač­ného sys­tému pre iPhone a iPad nazvanú iOS 9. Tento update pri­náša pár malých ale uži­toč­ných vylep­šení pre iPhone, kto­rých úlo­hou je ušet­riť ti čas a zlep­šiť chod tvojho zaria­de­nia.

Poďme sa pozrieť na naj­lep­šie nové vychy­távky, ktoré sú dostupné pre iPhone. Nie je to kom­pletný zoznam, ale pri­ná­šame ti tie, o kto­rých si mys­líme, že budú naju­ži­toč­nej­šie.

1. Siri návrhy

Jed­ným z naj­väč­ších vylep­šení, ktoré pri­náša iOS 9 sú Siri návrhy. Tu ti Siri poskytne vlastné návrhy miest, ktoré by si mohol nav­ští­viť, apli­ká­cií, ktoré sa ti možno budú páčiť a viac. Padne to vhod, ak sa chceš rýchlo dostať k apli­ká­ciám, ktoré často pou­ží­vaš.

Čím viac budeš Siri návrhy pou­ží­vať, tým lep­šie ťa spozná a postu­pom času budeš dostá­vať lep­šie výsledky. Je pri­skoro na hod­no­te­nie, či to bude rov­nako uži­točné ako Google Now, ale je to dobrý začia­tok.

2. Inštruk­cie pre verejnú dopravu v Apple Maps 

Apple Maps konečne zís­kava veľmi potrebný prí­da­vok: navi­gá­ciu pre verejnú dopravu. Apple kon­ku­ren­ciu dobieha, ale aj pred­bieha. Ostatné pre­pravné apli­ká­cie ako Google Maps majú túto fun­kciu už roky, ale to, čo robí Apple odliš­ným je, že ti dokáže presne pove­dať, ktorý východ pou­žiť keď vychá­dzaš zo sta­nice metra alebo vlaku.

Ak to bude fun­go­vať ako má, táto fun­kcia by mohla byť uži­točná vo veľ­kých mes­tách, kde majú veľké sta­nice metra aj nie­koľko výcho­dov.

3. Dlh­šia výdrž baté­rie 

iOS 9 pri­chá­dza s novým módom šet­re­nia baté­rie, ktorý vraj pre­dĺži výdrž baté­rie v iPhone o tri hodiny. Keďže väč­šina z nás sa od tele­fónu neod­lepí ako je deň dlhý, hoci­jaké vylep­še­nie výdrže baté­rie je vítané. Je prí­liš skoro na posú­de­nie ako dobre to fun­guje, ale prvé recen­zie iOS 9 naz­na­čujú, že výdrž baté­rie sa pri zapnu­tom móde šet­re­nia pre­dl­žuje.

4. Pred­po­ve­da­nie apli­ká­cie, ktorú chceš pou­žiť 

Menej pro­pa­go­vané vylep­še­nie debu­tu­júce na iPhone sa volá „trig­gers“. Toto je podobne ako Siri návrhy — tech­no­ló­gia pred­po­ve­da­nia, kto­rej zmys­lom je ľahší prí­stup k často pou­ží­va­ným apli­ká­ciám. Trig­gers dovo­ľujú Tvojmu iPhonu podľa vyko­ná­va­nej akcie pred­ví­dať, ktoré apli­ká­cie chceš pou­žiť. Naprí­klad, ak si pri­po­jíš slú­chadlá každý deň ráno v pri­bližne rov­na­kom čase, Tvoj iPhone usúdi, že chceš počú­vať hudbu a auto­ma­ticky spustí Apple Music alebo Spo­tify.

5. Odha­le­nie nezná­meho vola­jú­ceho 

Ďal­šia malá, ale uži­točná vychy­távka, ktorá pri­chá­dza s iOS 9 je schop­nosť navr­hnúť meno vola­jú­ceho, ktoré nemáš v kon­tak­toch. Nebude to síce fun­go­vať, ak ti volá nie­kto úplne cudzí, ale ak je to nie­kto, s kým si si posie­lal maily, iPhone zobrazí jeho meno. Naprí­klad ak má nie­kto svoje tele­fónne číslo spo­jené s emai­lo­vou adre­sou a ten dotyčný ti volá, jeho meno sa zobrazí aj vtedy keď ho nemáš v kon­tak­toch.

6. Siri dokáže vyhľa­dá­vať fotky na základe loka­lity a času

Siri je vďaka iOS 9 oveľa múd­rej­šia a netýka sa to len jej nových schop­ností, ako sú návrhy apli­ká­cií, ktoré možno chceš pou­žiť, ľudí, kto­rým sa chceš ozvať a miest kam možno chceš ísť. Teraz môžeš Siri pou­žiť aj na vyhľa­dá­va­nie fotiek podľa miesta a času.

Stačí keď povieš naprí­klad niečo ako „Ukáž mi fotky z výletu v Tat­rách v roku 2013“ a mali by sa ti zobra­ziť presne tie fotky. Ušetrí ti to čas, ktorý by si strá­vil hľa­da­ním v albume.

7. Nové vyhľa­dá­va­nie v Nasta­ve­niach 

Una­vuje ťa blú­de­nie v nasta­ve­niach iPhonu, keď niečo hľa­dáš? Tak tomu je s iOS 9 koniec. V nasta­ve­niach pri­budlo nové vyhľa­dá­va­cie pole, ktoré ti umožní rýchly a jed­no­du­chý prí­stup k jed­not­li­vým polož­kám. Ak vôbec netu­šíš kde nasta­viť naprí­klad niečo ako Assis­tive Touch stačí napí­sať „Assis­tive Touch“ do vyhľa­dá­va­nia a tak sa nemu­síš hra­bať v kaž­dom sub­menu.

8. Lep­šie Poznámky, ktoré ti umož­nia pri­dať check­listy, fotky a skice 

Apli­ká­cia pozná­mok od Apple je uži­točná pre ukla­da­nie rých­lych nápa­dov, ale zaos­táva za apli­ká­ciami tre­tích strán, ako je naprí­klad Ever­note, ktorá umož­ňuje ulo­žiť hla­sové nahrávky, pri­dať fotky k poznám­kam atď. Apple s novou aktu­ali­zá­ciou pri­dal pár uži­toč­ných fun­kcií do pozná­mok, vďaka kto­rým sa táto apli­ká­cia stáva lep­ším kon­ku­ren­tom pre Ever­note. Teraz môžeš v poznám­kach kres­liť, pri­dať do nich fotku z galé­rie a pri­dá­vať pre­po­je­nia na stránky v Safari.

Navyše ponú­kajú aj nové mož­nosti for­má­to­va­nia, ktoré ti vďaka zozna­mom s odráž­kami uľah­čia orga­ni­zá­ciu pozná­mok.

9. Vylep­šené vyhľa­dá­va­nie 

Nový vyhľa­dá­vací nástroj umož­ňuje jed­no­duch­šie nájsť infor­má­cie. Vyhľa­dá­vač nehľadá len veci v tele­fóne alebo na webe pomo­cou Bingu, ale dokáže hľa­danú infor­má­ciu vytiah­nuť hneď. Takže ak napí­šeš názov tvojho obľú­be­ného fut­ba­lo­vého tímu, zobrazí sa ti skóre z posled­nej hry. tiež môžeš volať a písať ľuďom priamo z vyhľa­dá­vača. A jed­nou z naj­lep­ších nových mož­ností je vyhľa­dá­va­nie v apli­ká­ciách.

Naprí­klad ak chceš nájsť recept, ktorý si videl pred­vče­rom, ale nepa­mä­táš si, v kto­rej to bolo appke, môžeš to napí­sať do vyhľa­dá­vača, aby si to našiel. Toto však fun­guje len pri nie­kto­rých apli­ká­ciách.

10. V jed­nom maily môžeš odo­slať viac ako 5 fotiek 

Toto je ďal­šie z malých, ale uži­toč­ných vylep­šení, ktoré ti ušetrí čas. Už viac nie si limi­to­vaný počtom päť fotiek na jeden mail cez apli­ká­ciu Apple Mail. Takže keď budeš chcieť poslať veľa fotiek naraz, nemu­síš to deliť do kopy mai­lov.

11. Ľah­šie zis­tíš, či máš zapnutý Caps Lock 

Je to drobný, ale roz­ší­rený prob­lém v radoch maji­te­ľov iPho­nov. Roz­poz­nať, či máš alebo nemáš zapnuté veľké pís­mená môžeš v iOS 8 len tak, že klá­vesa Shift zmení farbu. Na roz­diel od toho sa v iOS 9 zmení celá klá­ves­nica na veľké pís­mená a tak vieš, že píšeš veľ­kým.

12. BONUS: Mul­ti­tas­king na iPade

Nie je to síce zále­ži­tosť iPhonu, ale stále uži­točná vec, ak vlast­níš iPad Air 2. Na ňom si odte­raz budeš môcť zobra­ziť viac appiek pekne vedľa seba na jed­nej obra­zovke. Takže pokiaľ si budeš chcieť zapi­so­vať poznámky počas číta­nia mai­lov alebo poze­rať Face­book počas písa­nia mailu, zvlád­neš to na jed­nej obra­zovke a nemu­síš sa vra­cať na domov­skú obra­zovku, aby si pre­pol medzi apli­ká­ciami.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)