11 naj­zau­jí­ma­vej­ších kľú­čov od auta

Rudolf Nečas / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kľúč od auta toho môže doká­zať viac. Odo­mknu­tie, uzam­knu­tie a štar­to­va­nie auta už nesta­čí.

Tým nemám na mys­li prí­pad­né diaľ­ko­vé ovlá­da­nie cen­trá­lu, však to je už bež­ná vec. Kľúč môže byť aj nie­čo viac. Nie­kto­ré auto­mo­bil­ky ho nahra­di­li hi-tech gad­ge­tom, zatiaľ čo iní zosta­li pri kla­si­ke, kto­rej doda­li este­tic­ké vylep­še­nie. Tak sa poď­me pozrieť na 11 naj­zau­jí­ma­vej­ších:

Tak tech­nic­ky vyspe­lé auto ako je nové BMW rady 7 musí mať aj zod­po­ve­da­jú­ci kľúč. Má šty­ri tla­čid­lá pre uzam­knu­tie a odo­mknu­tie auta, otvo­re­nie kuf­ra a zatrú­be­nie. Ale má tiež s plno­fa­reb­ný 2,2-palcový doty­ko­vý disp­lej, kto­rý ti umož­ní potia­hnu­tím prs­ta zobra­ziť rôz­ne infor­má­cie, naprí­klad či sú zamknu­té všet­ky dve­re ale­bo aktu­ál­ny dojazd. Kľúč môžeš pou­žiť tiež pre ovlá­da­nie klí­ma­ti­zá­cie a zapnutie/vypnutie sve­tiel. Ale jeho zďa­le­ka naj­co­olo­vej­šou fun­kci­ou je diaľ­ko­vé par­ko­va­nie auta.

2013-tesla-model-s-key-detail-1

foto: bmwblog.com

Tes­la kľúč bol vlast­ne navr­hnu­tý tak, aby vyze­ral ako malič­ký Tes­la Model S. Okrem zamy­ka­nia a odo­my­ka­nia dve­rí, doká­že auto aj zapar­ko­vať do gará­že.

19122tdholsh0jpg

foto: jalopnik.com

Pri zamy­ka­nie dve­rí Koenig­seg­gu, budeš potre­bo­vať nie­čo mini­mál­ne tak skve­lé ako je samot­né auto. Jeho kľúč s kovo­vým povr­chom síce nemá žiad­ne úžas­né vychy­táv­ky, ale dodá ti pocit moci a je pri­po­mien­kou toho, že ideš šofé­ro­vať šia­le­ne rých­le švéd­ske supe­rau­to.

photo_9277_ferrari_458_key_242787_original

foto: madwhips.com

Kľúč od Fer­ra­ri nie je hi-tech, ale je krás­ny. Je hlad­ký a dosta­toč­ne veľ­ký, tak­že je zábav­né ho držať a záro­veň nie je prí­liš neo­hra­ba­ný. Na jeho zadnej stra­ne sú umiest­ne­né tla­čid­lá pre uzam­knu­tie a odo­mknu­tie dve­rí a otvo­re­nie kuf­ra.

Na naštar­to­va­nie auta, pich­neš kľúč do zapa­ľo­va­nia a stla­číš štar­to­va­cie tla­čid­lo na volan­te. V tom­to ohľa­de má kľúč v sku­toč­nos­ti len este­tic­kú fun­kciu. Ale koho to zau­jí­ma. Keď si ten­to čer­ve­ný kľúč so vzpí­na­jú­cim sa koňom polo­žíš na stôl, kaž­dé­mu oko­lo hneď dopne, na čom si asi pri­šiel. Bohu­žiaľ taký­to kľúč majú iba star­šie mode­ly Fer­ra­ri. Dokon­ca aj znač­ka z Mara­nel­la sa už vzda­la tra­dič­ných kľú­čov.

aston-martin-car-key-sapphire-crystal-3-1024x682

foto: inautonews.com

Kľúč od Aston Mar­ti­nu vie doko­py toľ­ko, čo bež­ný kľuč od auta, ale čo sa este­ti­ky týka, má roz­hod­ne navrch. Zafí­ro­vý kryš­tál mu dodá­va ten správ­ny punc luxu­su. V stre­de prí­stro­jov­ky brit­ské­ho špor­tia­ku pred­sa nemô­že byť len tak hoci­čo.

15920

foto: ototrends.net

Čo tak kar­bó­no­vé vlák­na? Kľúč od McLa­re­nu má tri tla­čid­lá a kar­bó­no­vú zadnú časť. Pre­to­že kar­bó­nu nikdy nie je dosť. Nikdy.

2014-maserati-ghibli-s-q4-key-fob-photo-570556-s-1280x782

foto: hdpicsnwall.com

Mase­ra­ti vo svo­jom kľú­či spá­ja to naj­lep­šie z oboch sve­tov. Jeho uhla­de­ný obal aku­rát sedí do dla­ne. Ponú­ka všet­ky tra­dič­né fun­kcie ako mož­nosť uzam­knu­tia, odo­mknu­tia a otvo­re­nia kuf­ra auta. Na dru­hej stra­ne sa v púzdre skrý­va sta­rý dob­rý vystre­ľo­va­cí kľúč. Je to zábav­ný mix sta­ré­ho a nové­ho.

2f6517f80cc73164a4e62454de9d5b2f

foto: pinterest.com

Hoci Pors­che a Tes­la majú podob­né kľú­če, ten od Paga­ni sku­toč­ne vyni­ká. Je z neho skve­lý dopl­nok na stôl a samoz­rej­me je to stá­le kľúč. Ale je to aj USB flash disk. Šikov­né.

2014-chevrolet-corvette-stingray-z51-coupe-key-fob

foto: automobilemag.com

Čier­ny mat­ný kľúč sa pres­ne hodí k Chev­ro­le­tu Cor­vet­te. Väč­ši­na auto­mo­bi­liek doda­la svo­jim kľú­čom zaob­le­né tva­ry, ale nie­čo hra­na­tej­šie sa roz­hod­ne viac hodí k ame­ric­ké­mu musc­le car. A okrem bež­ných fun­kcií kľú­ča s ním môžeš na diaľ­ku naštar­to­vať.

S F-Pace Acti­vi­ty Key pri­lo­že­ním zápäs­tia k zna­ku Jagu­ar na zadnej čas­ti auto zamkneš ale­bo odo­mkneš. A je vodo­tes­ný! Môžeš ho mať ako prí­plat­ko­vú výba­vu a sto­jí 400 dolá­rov.

phpqgbwck

foto: pocket-lint.com

Ale­bo sa ti nepá­čil ani jeden z nich a cel­ko­vo ti všet­ky kľú­če lezú na ner­vy? V tom prí­pa­de mám pre teba dob­rú sprá­vu — Vol­vo má v plá­ne úpl­ne sa zba­viť kľú­čov od áut. Začne totiž pre­dá­vať autá, kto­ré pri­chá­dza­jú s digi­tál­nym Blu­e­to­oth kľú­čom, kto­rý budeš mať vo svo­jom smart­fó­ne. Už len dúfať, že budú mať vyrie­še­nú aj situ­áciu, keď sa člo­ve­ku vybi­je mobil.

screwdriver_key_in_use1

foto: hahabird.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chicagotribune.com

Pridať komentár (0)