11 naj­zau­jí­ma­vej­ších kľú­čov od auta

Rudolf Nečas / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kľúč od auta toho môže doká­zať viac. Odo­mknu­tie, uzam­knu­tie a štar­to­va­nie auta už nestačí. 

Tým nemám na mysli prí­padné diaľ­kové ovlá­da­nie cen­trálu, však to je už bežná vec. Kľúč môže byť aj niečo viac. Nie­ktoré auto­mo­bilky ho nahra­dili hi-tech gad­ge­tom, zatiaľ čo iní zostali pri kla­sike, kto­rej dodali este­tické vylep­še­nie. Tak sa poďme pozrieť na 11 naj­zau­jí­ma­vej­ších:

Tak tech­nicky vyspelé auto ako je nové BMW rady 7 musí mať aj zod­po­ve­da­júci kľúč. Má štyri tla­čidlá pre uzam­knu­tie a odo­mknu­tie auta, otvo­re­nie kufra a zatrú­be­nie. Ale má tiež s plno­fa­rebný 2,2-palcový doty­kový disp­lej, ktorý ti umožní potia­hnu­tím prsta zobra­ziť rôzne infor­má­cie, naprí­klad či sú zamknuté všetky dvere alebo aktu­álny dojazd. Kľúč môžeš pou­žiť tiež pre ovlá­da­nie klí­ma­ti­zá­cie a zapnutie/vypnutie sve­tiel. Ale jeho zďa­leka naj­co­olo­vej­šou fun­kciou je diaľ­kové par­ko­va­nie auta.

2013-tesla-model-s-key-detail-1

foto: bmwblog.com

Tesla kľúč bol vlastne navr­hnutý tak, aby vyze­ral ako maličký Tesla Model S. Okrem zamy­ka­nia a odo­my­ka­nia dverí, dokáže auto aj zapar­ko­vať do garáže.

19122tdholsh0jpg

foto: jalopnik.com

Pri zamy­ka­nie dverí Koenig­seggu, budeš potre­bo­vať niečo mini­málne tak skvelé ako je samotné auto. Jeho kľúč s kovo­vým povr­chom síce nemá žiadne úžasné vychy­távky, ale dodá ti pocit moci a je pri­po­mien­kou toho, že ideš šofé­ro­vať šia­lene rýchle švéd­ske supe­rauto.

photo_9277_ferrari_458_key_242787_original

foto: madwhips.com

Kľúč od Fer­rari nie je hi-tech, ale je krásny. Je hladký a dosta­točne veľký, takže je zábavné ho držať a záro­veň nie je prí­liš neo­hra­baný. Na jeho zadnej strane sú umiest­nené tla­čidlá pre uzam­knu­tie a odo­mknu­tie dverí a otvo­re­nie kufra.

Na naštar­to­va­nie auta, pich­neš kľúč do zapa­ľo­va­nia a stla­číš štar­to­va­cie tla­čidlo na volante. V tomto ohľade má kľúč v sku­toč­nosti len este­tickú fun­kciu. Ale koho to zau­jíma. Keď si tento čer­vený kľúč so vzpí­na­jú­cim sa koňom polo­žíš na stôl, kaž­dému okolo hneď dopne, na čom si asi pri­šiel. Bohu­žiaľ takýto kľúč majú iba star­šie modely Fer­rari. Dokonca aj značka z Mara­nella sa už vzdala tra­dič­ných kľú­čov.

aston-martin-car-key-sapphire-crystal-3-1024x682

foto: inautonews.com

Kľúč od Aston Mar­tinu vie dokopy toľko, čo bežný kľuč od auta, ale čo sa este­tiky týka, má roz­hodne navrch. Zafí­rový kryš­tál mu dodáva ten správny punc luxusu. V strede prí­stro­jovky brit­ského špor­tiaku predsa nemôže byť len tak hocičo.

15920

foto: ototrends.net

Čo tak kar­bó­nové vlákna? Kľúč od McLa­renu má tri tla­čidlá a kar­bó­novú zadnú časť. Pre­tože kar­bónu nikdy nie je dosť. Nikdy.

2014-maserati-ghibli-s-q4-key-fob-photo-570556-s-1280x782

foto: hdpicsnwall.com

Mase­rati vo svo­jom kľúči spája to naj­lep­šie z oboch sve­tov. Jeho uhla­dený obal aku­rát sedí do dlane. Ponúka všetky tra­dičné fun­kcie ako mož­nosť uzam­knu­tia, odo­mknu­tia a otvo­re­nia kufra auta. Na dru­hej strane sa v púzdre skrýva starý dobrý vystre­ľo­vací kľúč. Je to zábavný mix sta­rého a nového.

2f6517f80cc73164a4e62454de9d5b2f

foto: pinterest.com

Hoci Pors­che a Tesla majú podobné kľúče, ten od Pagani sku­točne vyniká. Je z neho skvelý dopl­nok na stôl a samoz­rejme je to stále kľúč. Ale je to aj USB flash disk. Šikovné.

2014-chevrolet-corvette-stingray-z51-coupe-key-fob

foto: automobilemag.com

Čierny matný kľúč sa presne hodí k Chev­ro­letu Cor­vette. Väč­šina auto­mo­bi­liek dodala svo­jim kľú­čom zaob­lené tvary, ale niečo hra­na­tej­šie sa roz­hodne viac hodí k ame­ric­kému muscle car. A okrem bež­ných fun­kcií kľúča s ním môžeš na diaľku naštar­to­vať.

S F-Pace Acti­vity Key pri­lo­že­ním zápäs­tia k znaku Jaguar na zadnej časti auto zamkneš alebo odo­mkneš. A je vodo­tesný! Môžeš ho mať ako prí­plat­kovú výbavu a stojí 400 dolá­rov.

phpqgbwck

foto: pocket-lint.com

Alebo sa ti nepá­čil ani jeden z nich a cel­kovo ti všetky kľúče lezú na nervy? V tom prí­pade mám pre teba dobrú správu — Volvo má v pláne úplne sa zba­viť kľú­čov od áut. Začne totiž pre­dá­vať autá, ktoré pri­chá­dzajú s digi­tál­nym Blu­e­to­oth kľú­čom, ktorý budeš mať vo svo­jom smart­fóne. Už len dúfať, že budú mať vyrie­šenú aj situ­áciu, keď sa člo­veku vybije mobil.

screwdriver_key_in_use1

foto: hahabird.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chicagotribune.com

Pridať komentár (0)