11-ročná Mikaila má zmluvu s Whole Foods za $11 mili­ó­nov — budú pre­dá­vať jej limo­nádu

Michaela Líšková / 31. marca 2016 / Tools a produktivita

Mla­dému ame­ric­kému diev­čatku sa poda­ril veľký úspech. Okrem toho, že si dobre zarobí, robí aj niečo pre dobrú vec.

Šikovné, iba 11-ročné dievča práve uzat­vo­rilo zmluvu v hod­note $11 mili­ó­nov dolá­rov s 55 obchodmi značky Whole Foods, ktoré pre­vzali jej značku domá­cej limo­nády.

Bee­Sweet Lemo­nade, domácu limo­nádu mla­dej Mikaily Ulmer, budú ponú­kať obchody v Texase, Okla­home, Arkan­sase a Lou­isiane. Mikaila vyhrala $60 tisíc, keď sa obja­vila v “Shark Tank” na ABC, kde ino­vá­tori hľa­dajú inves­to­rov na finan­co­va­nie.

ourpowerbox

foto: our­po­wer­box

Po vystú­pení v relá­cií ser­ví­ro­vala Mikaila svoju limo­nádu aj samot­nému pre­zi­den­tovi Barac­kovi Oba­movi, bola súčas­ťou Google kam­pane Dare to be Digi­tal a vyhrala mnohé oce­ne­nia za potra­viny a pod­ni­ka­nie.

Na výrobu limo­nády pou­žíva chutnú mätu, ľanové semiačka a recept na medovú limo­nádu, ktorý pou­ží­vala ešte Mikai­lina pra­ba­bička. Časť svo­jich pro­duk­tov dáva nadá­ciám, ktoré zachra­ňujú včely.

89937b4bcf6abc7e8fbbf6c1c580680f

foto: mys­ta­tes­man

Mikaile napadla myš­lienka Bee­Sweet, keď mala iba 4 roky a uštipla ju včela, dva­krát. “Bolelo to. Včely ma desili”,pove­dala Mikaila.
Ale potom ich začala štu­do­vať a “stalo sa niečo zvláštne. Zrazu ma včely začali fas­ci­no­vať”. Vtedy začala pri­pra­vo­vať plán, ako využiť pra­bab­kinu limo­nádu s medom, aby pomohla vyzbie­rať peniaze na pomoc vče­lám.

Nuž, nie­ktorí sme si v jede­nás­tich ešte ani neve­deli odkro­jiť chlieb, zatiaľ čo iní už majú v pre­daj­niach svoje vlastné pro­dukty.
Vezmi si aj ty inšpi­rá­ciu od mla­dej Mikaily, vytiahni pra­bab­kine recepty a daj sa do práce.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lemonadeday.org

Pridať komentár (0)