11-roč­ná Mikai­la má zmlu­vu s Who­le Foods za $11 mili­ó­nov — budú pre­dá­vať jej limo­ná­du

Michaela Líšková / 31. marca 2016 / Lifehacking

Mla­dé­mu ame­ric­ké­mu diev­čat­ku sa poda­ril veľ­ký úspech. Okrem toho, že si dob­re zaro­bí, robí aj nie­čo pre dob­rú vec.

Šikov­né, iba 11-roč­né diev­ča prá­ve uzat­vo­ri­lo zmlu­vu v hod­no­te $11 mili­ó­nov dolá­rov s 55 obchod­mi znač­ky Who­le Foods, kto­ré pre­vza­li jej znač­ku domá­cej limo­ná­dy.

Bee­Swe­et Lemo­na­de, domá­cu limo­ná­du mla­dej Mikai­ly Ulmer, budú ponú­kať obcho­dy v Texa­se, Okla­ho­me, Arkan­sa­se a Lou­isia­ne. Mikai­la vyhra­la $60 tisíc, keď sa obja­vi­la v “Shark Tank” na ABC, kde ino­vá­to­ri hľa­da­jú inves­to­rov na finan­co­va­nie.

ourpowerbox

foto: our­po­wer­box

Po vystú­pe­ní v relá­cií ser­ví­ro­va­la Mikai­la svo­ju limo­ná­du aj samot­né­mu pre­zi­den­to­vi Barac­ko­vi Oba­mo­vi, bola súčas­ťou Goog­le kam­pa­ne Dare to be Digi­tal a vyhra­la mno­hé oce­ne­nia za potra­vi­ny a pod­ni­ka­nie.

Na výro­bu limo­ná­dy pou­ží­va chut­nú mätu, ľano­vé semiač­ka a recept na medo­vú limo­ná­du, kto­rý pou­ží­va­la ešte Mikai­li­na pra­ba­bič­ka. Časť svo­jich pro­duk­tov dáva nadá­ciám, kto­ré zachra­ňu­jú vče­ly.

89937b4bcf6abc7e8fbbf6c1c580680f

foto: mys­ta­tes­man

Mikai­le napad­la myš­lien­ka Bee­Swe­et, keď mala iba 4 roky a uštip­la ju vče­la, dva­krát. “Bole­lo to. Vče­ly ma desi­li”,pove­da­la Mikai­la.
Ale potom ich zača­la štu­do­vať a “sta­lo sa nie­čo zvlášt­ne. Zra­zu ma vče­ly zača­li fas­ci­no­vať”. Vte­dy zača­la pri­pra­vo­vať plán, ako využiť pra­bab­ki­nu limo­ná­du s medom, aby pomoh­la vyzbie­rať penia­ze na pomoc vče­lám.

Nuž, nie­kto­rí sme si v jede­nás­tich ešte ani neve­de­li odkro­jiť chlieb, zatiaľ čo iní už majú v pre­daj­niach svo­je vlast­né pro­duk­ty.
Vez­mi si aj ty inšpi­rá­ciu od mla­dej Mikai­ly, vytiah­ni pra­bab­ki­ne recep­ty a daj sa do prá­ce.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lemonadeday.org

Pridať komentár (0)